LV EN

Jaunumi

Par apraides frekvenču spektra izmantošanas izmaiņām
13.07.2016.

13. jūlijā VAS ES organizēja semināru par apraides frekvenču spektra izmantošanas jautājumiem.
Seminārs norisinājās saistībā ar Eiropas Komisijas (EK) sagatavoto priekšlikumu lēmumam “Par 470-790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā”, paredzot nodot tā sauktās otrās dividendes joslu 694-790 MHz mobilajiem sakariem. Kas tādējādi samazinātu izmantojamo televīzijas kanālu skaitu no sākotnējā 49 līdz 28. Lai izpildītu lēmuma prasības, Latvijai būs nepieciešams modificēt pašreizējo televīzijas frekvenču plānu, aizvietojot kanālus atbrīvojamajā 700 MHz joslā ar kanāliem zem 694 MHz. Plāna modifikācija Latvijai jākoordinē ar Igauniju, Lietuvu, Somiju, Zviedriju, Poliju, Krieviju un Baltkrieviju.
Samazinātajā spektrā (zem 694 MHz) tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams nodrošināt pašreizējos 7 tīklus, saglabājot raidīšanas sistēmu DVB-T. To var nodrošināt ar modernāku raidīšanas sistēmu - DVB-T2. Pārejai uz DVB-T2 sistēmu būs nepieciešama visu TV uztvērēju (dekoderu) nomaiņu, tātad sistēmas maiņa skars visus TV skatītājus. Seminārā VAS ES rosināja tās dalībniekus iesaistīties atbilstoši kompetencei šā procesa realizācijā.

Pieņemtas jaunas prasības radioiekārtu atbilstības novērtēšanai, piedāvāšanai tirgū, uzstādīšanai un lietošanai
22.06.2016.

VAS “Elektroniskie sakari” informē, ka 2016. gada 16. jūnijā stājās spēkā (Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”.) Minētie noteikumi aizstāj Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumus Nr. 561 “Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība”.
Noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz:
1) radioiekārtu ražotājiem, ražotāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, importētājiem, izplatītājiem;
2) atbilstības novērtēšanas institūcijām (paziņotās institūcijas);
3) tirgus uzraudzības iestādi – Patērētāju tiesību aizsardzības centru;
4) radioiekārtu uzstādītājiem, turētājiem un lietotājiem;
5) VAS „Elektroniskie sakari”.
VAS “Elektroniskie sakari” 2016. gada 12. maijā rīkotā informatīvā semināra prezentācija par jaunajām prasībām radioiekārtu atbilstības novērtēšanai, piedāvāšanai tirgū, uzstādīšanai un lietošanai pieejama šeit.

Paziņojums par aprēķināto 2015. gada pārskata gada korekciju
15.06.2016.

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punktam (http://likumi.lv/doc.php?id=267460) ir apstiprināta 2015. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.
Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2015. gadā ir 2,55 %.
Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).
Gadījumā, ja šobrīd (08.06.2016.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” Klients (vai arī 2016. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 2,55 % no 2015.gada pakalpojumu maksas) - 2015. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari” (veidlapa par 2015. gada tarifu korekcijas saņemšanu).
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.

Trīspusējā Latvijas – Baltkrievijas – Lietuvas sakaru administrāciju frekvenču koordinācijas sanāksme Baltkrievijā, Minskā
14.06.2016.

2016. gada maijā VAS ES speciālisti piedalījās trīspusējā Latvijas – Baltkrievijas – Lietuvas sakaru administrāciju frekvenču koordinācijas sanāksmē Baltkrievijā, Minskā, kuras laikā puses vienojās par vairākiem būtiskiem mobilo sakaru un televīzijas apraides frekvenču koordinācijas jautājumiem.
*Televīzijas apraide*: ņemot vērā plānoto 694-790 MHz (700 MHz) joslas izmantošanas maiņu Eiropas Savienības valstīs uz LTE sistēmu, Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas starpā tika saskaņots papildu televīzijas kanālu sadalīšanas plāns minēto valstu pierobežu zonās 470-694 MHz joslā. Galīgā TV kanālu saskaņošana notiks sarakstes ceļā. Sekmīga papildu kanālu plāna koordinācija ļauj mazināt joslas lietojuma maiņas ietekmi uz TV programmu izplatīšanu.
*Mobilie sakari*: sakaru administrācijas vienojās par mobilo sakaru lietošanas nosacījumiem vairākās frekvenču joslās valstu pierobežā. Kopumā tika noslēgtas piecas vienošanās par frekvenču koordinācijas nosacījumiem:

 • 790-862 MHz joslā – pārskatīta esošā vienošanās ar Baltkrieviju, nosakot atvieglotu mobilo sakaru sistēmu frekvenču koordinācijas procedūru ar Baltkrievijas gaisa kuģniecības radionavigācijas dienestu (ARNS), papildus ieviešot arī LTE tīklu specifiskos izmantošanas nosacījumus pierobežā ar Baltkrieviju;
 • 880-915 MHz / 925-960 MHz joslā – pārskatīta esošā vienošanās ar Baltkrieviju, precizējot GSM, UMTS un LTE izmantošanas nosacījumus pierobežā ar Baltkrieviju, palielinot pieļaujamos elektromagnētiskā lauka intensitātes līmeņus platjoslas mobilo sistēmu lietošanai;
 • 1427-1518 MHz joslā – noslēgta vienošanās ar Baltkrieviju mobilo un fiksēto sakaru sistēmām (ietver arī gaisa kuģniecības telemetrijas sistēmas), sperot būtisku soli iespējai nākotnē izsolīt, piešķirt un lietot jaunas frekvenču joslas mobilajiem platjoslas sakariem Latvijā;
 • 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz joslā – pārskatītas esošās divas vienošanās ar Baltkrieviju un Lietuvu, papildus UMTS tīklu izmantošanas nosacījumiem nosakot arī LTE tīklu izmantošanas nosacījumus pierobežā.
Noslēgtās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās uzlabo Latvijas mobilo sakaru operatoru GSM, UMTS un LTE tīklu plānošanas un izvēršanas iespējas pierobežā ar Baltkrieviju un Lietuvu. Vienošanās dokumenti ir pieejami VAS ES Interneta vietnē:
http://www.vases.lv/lv/darbibas_virzieni/radiosakaru_veidi/mobilie/starpvalstu_frekvencu_koordinacijas_vienosanas.

No š.g. 1.jūlija stāsies spēkā jaunais VASES publisko maksas pakalpojumu cenrādis
26.05.2016.

VAS “Elektroniskie sakari” informē, ka no š. g. 1.jūlija stāsies spēkā Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 255 “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”. Līdz ar to spēku būs zaudējuši līdzšinējie Ministru kabineta noteikumi Nr. 375. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179, kā arī var sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.

Koordinācijas sanāksme Baltkrievijā
25.05.2016.

No 24. – 26. maijam Minskā norisinās VAS ES pārstāvju dalība koordinācijas sanāksmē ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas sakaru administrāciju un mobilo sakaru operatoru pārstāvjiem.
Būtiskākie jautājumi, par kuriem plāno panākt vienošanos, ir par otrās ciparu dividendes (694-790 MHz joslas) izmantošanu visās valstīs, kā arī par GE06 plāna izmaiņām saistībā ar 700 MHz joslas turpmāku izmantošanu IMT sistēmām.
Sanāksmē plāno apmainīties ar pieredzi par GSM, UMTS un LTE sistēmu izmantošanu 880-915 / 925-960 MHz, 1710-1785 / 1805-1880 MHz un 1920-1980 / 2110-2170 MHz frekvenču joslās un vienoties par turpmāku to izmantošanu zemes sistēmām pierobežas teritorijās.

Klientu dienā runā par VAS "Elektroniskie sakari" komercpakalpojumiem
20.05.2016.

Š.g. 10. maijā notika VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) Klientu diena, kuras ietvaros VAS ES Klienti, nozares asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības, Lielo pilsētu asociācijas un Konkurences padomes pārstāvji tika iepazīstināti ar jau ieviestajiem un plānotajiem komercpakalpojumiem.

Papildus valsts deleģētajām funkcijām, VAS ES piedāvā arī citus pakalpojumus, balstoties uz efektīvu tās rīcībā esošo materiāltehnisko resursu, zināšanu un iegūtās pieredzes izmantošanu.
VAS ES piedāvā šādus komercpakalpojumus:
1. Radioamatieru seminārs
Radioamatieru seminārs ir iespēja jebkuram interesentam iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sagatavotos radioamatieru eksāmena kārtošanai, kas sniedz atļauju iziet ēterā, izmantojot amatieru radiostaciju. Kopš šī pakalpojuma uzsākšanas, semināru noklausījušies jau 9 radioamatieri. Apmācības vada uzņēmuma darbinieki un praktiskās nodarbības notiek sertificētā koplietojuma amatieru radiostacijā, kura VAS ES telpās tika izveidota pagājušajā gadā.
2. Apmācības radiofrekvenču plānošanā un uzraudzībā
Kopš pagājušajā gada VAS ES sniedz apmācības radiofrekvenču plānošanā un uzraudzībā. Šo apmācību galvenā mērķauditorija ir citas valsts iestādes, kurām ir specifiskas intereses attiecībā uz apmācību tēmām, ņemot vērā to rīcībā esošās tehnoloģijas. Apmācībās tiek pielietotas dažādas iekārtas un aprīkojums, kāds, iespējams, iztrūkst citām iestādēm. Ņemot vērā to, ka šāda tipa apmācības ir tik specifiskas, ka šajā jomā apmācības praktiski neviens cits nepiedāvā, VAS ES plāno tās piedāvāt arī interesentiem ārpus Latvijas.
3. Radiosakaru identificēšana
Pakalpojums “radiosakaru identificēšana” radies, vairākkārt uzklausot Klientu sūdzības par viņu teritorijā (uz jumtiem, mastiem, sakaru torņiem) esošām neidentificējamām antenām. Šajā gadījumā VAS ES palīdz ne vien identificē šo antenu īpašniekus, bet arī sniedz rekomendācijas, kā sakārtot Klienta īpašumu tā, lai par šīm antenām būtu iespējams saņemt atbilstošu atlīdzību, par kuru labiekārtot nama kāpņutelpu vai darīt ko citu.
4. Elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumi
Šis pakalpojums paredz Klienta norādītajā vietā, vairākās vietās vai teritorijā izmērīt konkrēta radiosignāla avota radītā EML intensitāti jeb „radiosignāla līmeni”.
5. Konferenču zāles noma
VAS ES ēkas 2.stāvā ir izveidota konferenču zāle, ar ietilpību līdz 90 (deviņdesmit) cilvēkiem, kuru ir iespējams izīrēt dažādu pasākumu organizēšanai. 2016. gadā, kopš tiek piedāvāta šī iespēja, zāle izīrēta jau sešas reizes.
6. Projekti, pētniecība
Ņemot vērā VAS ES unikālo pieredzi un darbinieku ekspertīzes līmeni, VAS ES savas kompetences ietvaros sniedz eksperta viedokli dažādu pētniecības projektu vajadzībām.
Nākotnē VAS ES strādās gan pie papildus finansējuma piesaistes, gan plāno attīstīt arī citus komercpakalpojumus.

Par jaunās RED direktīvas (Radio equipment directive) ieviešanu par izmaiņām radioiekārtu atbilstības novērtēšanā, ražošanā un izplatīšanā
17.05.2016.

12. maijā VAS ES tika rīkots seminārs saistībā ar jaunās RED direktīvas (Radio equipment directive) ieviešanu par izmaiņām radioiekārtu atbilstības novērtēšanā, ražošanā un izplatīšanā.
13. jūnijā spēkā stāsies jaunā ES direktīva, bet līdzšinējie MK noteikumi Nr. 561 (2007) zaudēs spēku un tiks aizstāti ar jauniem noteikumiem.
Plašāka informācija pieejama semināra prezentācijā.

VAS „Elektroniskie sakari” aicina uz informatīvu semināru par jaunajām prasībām radioiekārtām
05.05.2016.

Saistībā ar jaunās ES direktīvas plānotajām izmaiņām attiecībā uz prasībām radioiekārtu izplatīšanā, iegādē un lietošanā, VAS “Elektroniskie sakari” rīkos informatīvu semināru. Seminārā tiks skaidrotas jauno normatīvo aktu prasības, kas būs saistošas kā radioiekārtu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, tā arī radioiekārtu pircējiem, uzstādītājiem un lietotājiem.
Seminārs „Jaunās RED direktīvas (Direktīva 2014/53/ES) un MK noteikumu prasības radioiekārtām” tiek organizēts saistībā ar jaunās direktīvas spēkā stāšanos šī gada jūnijā. Normatīvo aktu grozījumi paredz izmaņas radioiekārtu atbilstības novērtēšanas procedūrās, nosaka būtiskus pienākumus radioiekārtu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, kā arī radioiekārtu uzstādītājiem un lietotājiem. Direktīva 2014/53/ES.
Seminārs noritēs 12. maijā Eksporta ielā 5, Rīgā, 2. stāva zālē no plkst. 10:00 līdz 12:00.
Seminārā tiks skatītas šādas tēmas:

 • RED direktīvas tvērums
 • Jauno Ministru kabineta radioiekārtu noteikumu tvērums
 • Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas kārtība
 • Marķēšana un radioiekārtām pievienojamā dokumentācija
 • Ražotāju pienākumi
 • Importētāju un izplatītāju pienākumi
 • Uzstādītāju un lietotāju pienākumi
 • Ieteikumi radioiekārtu iepirkumiem
 • Lietošanas uzraudzība
 • Tirgus uzraudzība (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)

Lūdzu informēt par dalību seminārā līdz 2016. gada 9. maijam pa tālruni: 67331795; 29282824 vai e-pastu arija.kavace@vases.lv

Radioamatierisms
04.04.2016.

Latvijā ir ap 300 aktīvu radioamatieru, kuri regulāri iziet ēterā un daļa no tiem piedalās sacensībās. Radioamatieri pārstāv visdažādākās profesijas – tie ir gan radiostacijās strādājošie, gan cilvēki, kas radio klausās savā automašīnā, dodoties uz skolu vai darbu. Pēdējā laikā novērots, ka arvien lielāku interesi pievienoties radioamatieriem izrāda programmētāji un datorspeciālisti.
Kas ir radioamatierisms?
Radioamatierisms ir plaša spektra nodarbošanās, kas saistīta ar radio, jo iespējas, ko darīt radioamatieriem, ir daudzpusīgas. Viena daļa radioamatieru nodarbojas ar raidīšanu, otra – ar montēšanu, citiem visvairāk interesē “lapsu medības” jeb radio pelengācija. Lapsu medības ir orientēšanās pēc radiosignāliem. No parastas orientēšanās tā atšķiras ar to, ka teritorijā ir izvietoti raidītāji un “mednieki”, izmantojot savas ierīces, mēģina tos atrast. Radioamatieru sakariem ir izdalītas vairākas frekvenču joslas. Lai uztvertu šajā joslā raidītos signālus, nepieciešama īpaša tehnika – antena, raidītājs, uztvērējs, kuras var iegādāties internetā vai bieži vien radioamatieri izgatavo paši. Ar šo iekārtu palīdzību radioamatieri cenšas iziet ēterā un nodibināt pēc iespējas vairāk sakaru vai sakarus ar pēc iespējas tālāku un eksotiskāku pasaules valstu radioamatieriem. Kā atzīst daži radioamatieri, pats interesantākais radioamatierismā ir iespēja nodibināt kontaktus ar cilvēkiem no pavisam ekskluzīvām valstīm, kurās dažkārt pat nav pieejams internets un ar kuriem citādā veidā saziņa nav iespējama.
Ko darīt, lai kļūtu par radioamatieri?
Lai nodarbotos ar šo hobiju, nav nekādu ierobežojumu ne dzimumam, ne vecumam, taču nepieciešams zināšanu kopums, kas jāapgūst vismaz pamata līmenī. Lai uzsāktu darbu ēterā, nepieciešams nokārtot radioamatieru eksāmenu. Lai apgūtu eksāmenam nepieciešamās zināšanas, VAS Elektroniskie sakari divreiz gadā rīko radioamatieru seminārus. Tuvākais radioamatieru seminārs notiks jau 2016. gada 5. aprīlī. Nākamais seminārs – oktobrī.
Vairāk informācijas.
 

25. februārī VAS “Elektroniskie sakari” uzsāka diskusiju par 2. ciparu dividendes (700 MHz joslas) nākotnes izmantošanas perspektīvām Latvijā
26.02.2016.

25. februārī VAS “Elektroniskie sakari” uzsāka diskusiju par 2. ciparu dividendes (700 MHz joslas) nākotnes izmantošanas perspektīvām Latvijā. 700 MHz joslu paredzēts pārplānot, jo Eiropas Komisijas ieskatā, ievērojot šī radiofrekvenču spektra joslai piemītošos labvēlīgos signāla izplatīšanās parametrus un datu pārraides apjoma potenciālu, apskatāmā josla ir interesanta platjoslas mobilo sakaru sistēmu izvēršanai. Eiropas Komisijas priekšlikumi paredz, ka radiofrekvenču spektra josla 694–790 MHz no 2020. gada 30. jūnija tiktu izmantota zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus (mobilo sakaru sistēmām). Klātienē ar savu viedokli dalījās pārstāvji no valsts institūcijām, kultūras nozares pārstāvji, mobilo sakaru operatori, televīziju un nozares asociāciju pārstāvji.

Iezīmē sakaru nākotnes tendences
22.01.2016.

Frekvenču joslu piešķiršana auto augstas izšķirtspējas radaru sistēmām veicinās satiksmes drošības uzlabošanos, bet jaunu joslu identificēšana mobilajiem sakariem nodrošinās aizvien augošo sabiedrības pieprasījumu pēc ātriem un kvalitatīviem mobilajiem pakalpojumiem.
“Straujā mobilo sakaru tehnoloģiju attīstība un to pieaugošā loma citu tautsaimniecības nozaru sekmīgā attīstībā un efektivitātes paaugstināšanā izvirza jaunus izaicinājumus ierobežotā frekvenču diapazona efektīvā plānošanā un piešķiršanā, kas bija 2015. gada Pasaules Radiosakaru konferences primārais uzdevums,” VAS Elektroniskie sakari rīkotajā preses konferencē par šogad gaidāmajām aktualitātēm sakaru nozarē uzsvēra Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Edmunds Beļskis. Viņš arī pastāstīja, ka 2015. gada nogalē notikušajā Pasaules Radiosakaru konferencē Ženēvā tika pieņemts lēmums par papildu frekvenču joslu piešķiršanu dažādām vajadzībām, tostarp auto augstas izšķirtspējas radaru sistēmām un bezpilota lidaparātu sakariem.
Mobilajiem sakariem kļūstot pieejamākiem un ātrākiem, rodas daudz plašākas iespējas tos izmantot dažādu pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, viedo automašīnu tehnoloģijām. Lai paaugstinātu autosatiksmes drošību un samazinātu avāriju skaitu uz ceļiem, jaunākās automašīnas ir aprīkotas ar dažādām radiosistēmām, kuras palīdz organizēt satiksmi, ļauj sazināties ar citām automašīnām vai ceļa infrastruktūras elementiem, identificēt apkārtējās vides ietekmi un noteikt iespējamos draudus satiksmes drošībai. Tādēļ jau tagad automašīnas tiek aprīkotas ar radaru sistēmām, kas identificē citus satiksmes dalībniekus, signalizējot, ka jāsāk bremzēt, jāpalielina distance vai kā citādāk jānovērš apdraudējums. Konferencē lēma piešķirt frekvenču joslu tuvas darbības un augstas izšķirtspējas automašīnu radaru sistēmām.
VAS Elektroniskie sakari Tehniskā departamenta direktors Māris Aleksandrovs un Radiofrekvenču plānošanas nodaļas vadītājs Rinalds Ritmanis žurnālistus informēja par galvenajām tuvākajā nākotnē sagaidāmajām tendencēm 4G sakaru attīstībā un identificēja iespējamās joslas, kuras tiks pētītas 5G sakaru paredzēšanai. Pasaules Radiosakaru konferencē valstis vienojās par papildus frekvenču joslu noteikšanu 4G mobilo sakaru sistēmu turpmākai attīstībai, kā arī identificēja iespējamās joslas nākamās paaudzes, jeb 5G mobilo sakaru sistēmām. Tā kā Konferencē papildus iedalītās joslas mobilo sakaru sistēmām šobrīd gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs tiek lietotas citiem sakaru veidiem, piemēram, televīzijas apraidei, fiksētajām platjoslas sistēmām, gaisa kuģniecības radionavigācijas sistēmām lidmašīnu satiksmes nodrošināšanai, tad VAS Elektroniskie sakari speciālisti ir uzsākuši sakaru sistēmu savstarpējās saderības pētījumus, kā arī uzrunājuši kaimiņvalstis, lai vienotos par frekvenču lietošanas tehniskajiem nosacījumiem ar mērķi nākotnē nodrošināt šo frekvenču joslu pieejamību arī mobilajiem sakariem.
Mobilo sakaru 5G sistēmas ir paredzamas ar sevišķi ātru datu pārraides ātrumu, kas varētu būt mērāms jau Gbit/s, tāpēc Pasaules Radiosakaru konferencē šiem sakariem turpmākai izpētei tika identificētas augšējo frekvenču diapazonu joslas virs 20 GHz un līdz 100 GHz diapazonā. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi ar mobilo sakaru tehnoloģiju paaudžu maiņu 5 līdz 10 gadu ciklā, sagaidāms, ka 5G sakari varētu būt pieejami jau pēc 5-10 gadiem. Pasaules Radiosakaru konferencē tika pieņemts lēmums, ka lidojumu drošībai nepieciešams atvēlēt papildus iespējas ADS-B frekvenču izmantošanā. Šobrīd lidmašīnas virs okeāniem un neapdzīvotiem zemes nostūriem reālā laikā nav izsekojamas, jo šīs vietas nav iespējams nodrošināt ar simtprocentīgu gaisa kontroles sakaru pārklājumu. Jaunā sistēma paredz automātisko atkarīgās novērošanas apraides sistēmu ADS-B lietošanu, kas saziņai papildus izmanto satelītos uzstādītos uztvērējus, tādējādi nodrošinot precīzi noteiktu lidmašīnu atrašanās vietu un datus par to tehniskajiem parametriem nepārtrauktas saziņas režīmā. Šīs izmaiņas pozitīvi ietekmēs ikvienu avio pasažieri, jo, nepārtraukti sekojot līdzi lidmašīnas kustībai, būs iespēja ātrāk pamanīt izmaiņas un atrast precīzu tās atrašanās vietu.
Konferences laikā tika nolemts arī mazināt procedūru apjomu piko satelītu, tādu kā Latvijas VENTA-1, reģistrācijai un izmantošanai ar atvieglotiem nosacījumiem. Jautājums tika saskaņots un iekļauts izskatīšanai nākamās Konferences darba kārtībā 2019. gadā. Atzīmējams ir fakts, ka VAS Elektroniskie sakari šonedēļ ir izsniegusi radiofrekvenču lietošanas atļauju VENTA-1 satelītam, kas ir viens no priekšnoteikumiem, lai šis satelīts varētu uzsākt darbu izplatījumā.
Sīkāka informācija
Ilze Bertāne
VAS ES korporatīvās komunikācijas vadītāja
27576966
Ilze.Bertane@vases.lv

Preses konference par 2016. gada būtiskākajām tendencēm sakaru nozarē
19.01.2016.

Piektdien, 22.janvārī, plkst. 11.00 notiks preses konference, kurā Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Edmunds Beļskis, VAS Elektroniskie sakari tehniskā departamenta direktors Māris Aleksandrovs un Radiofrekvenču plānošanas nodaļas vadītājs Rinalds Ritmanis iepazīstinās ar 2016. gadā prognozējamām aktualitātēm sakaru nozarē, kas iezīmējušās pēc 2015. gada nogalē notikušās Pasaules radiosakaru konferences:

 • 5G mobilie sakari;
 • intelektuālās transporta sistēmas;
 • lidmašīnu izsekošanas sistēmas;
 • dronu un bezpilotu lidaparātu attīstība un problemātika;
 • piko satelīti un satelīts VENTA-1 u.c. jautājumi.

Preses konference notiks: Eksporta ielā 5 (2.stāvs) VAS Elektroniskie sakari birojā (ieeja no Eksporta ielas).
Pārstāvjiem lūgums līdz ceturtdienas plkst. 10 pieteikt savu dalību.

VAS "Elektroniskie sakari" Klientu dienā stāsta par 2015. gadā paveikto un ieskicē nākotnes plānus
11.12.2015.

9. decembrī notika VAS ES Klientu diena, kuras ietvaros Klienti tika iepazīstināti ar būtiskākajiem sasniegumiem frekvenču plānošanā 2015. gada ietvaros nacionālā mērogā. (Prezentācija pieejama šeit)
Klāstošie tika iepazīstināti arīdzan ar VAS ES starptautisko darbību gan sadarbojoties ar atsevišķām valstīm, gan pārstāvot Latvijas intereses starptautisko organizāciju sanāksmēs, īpaši izceļot šī gada nozīmīgāko notikumu – 15. Pasaules radiosakaru konferenci. (Prezentācija pieejama šeit)

WRC-15 norises pārskats laika periodā no 16.11.2015. līdz 22.11.2015
01.12.2015.


Foto: Matīss Skabs
WRC-15 darba kārtības 1.1. punkts
Izskatīt papildus spektra sadalījumus mobilajam dienestam uz primāra pamata un noteikt papildus frekvenču joslas starptautiskajiem mobilajiem sakariem (IMT) un saistītās regulējuma procedūras, lai veicinātu zemes mobilos platjoslas pielietojumus saskaņā ar 233. Rezolūciju (WRC-12).
WRC-15 trešajā nedēļā tika pieņemts lēmums nemainīt esošo sadalījumu radiosakaru dienestiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām ITU Radionoteikumu Radiofrekvenču sadalījuma tabulā šādām radiofrekvenču spektra joslām: 1350 - 1400 MHz, 3800 - 4200 MHz un 5925 - 6425 MHz. Šīm joslām, vismaz līdz nākamajai konferencei, nav arī paredzēti tālāki pētījumi iespējamajam iedalījumam IMT.
Turpinājās diskusijas par 470 – 694 MHz, 1427 - 1518 MHz, 3300 - 3400 MHz, 3400 - 3800 MHz, 4400 - 4500 MHz, 4800 - 4990 MHz radiofrekvenču spektra joslu iespējamo iedalījumu IMT. WRC-15 ceturtajā nedēļā darbu par apskatāmajām frekvenču joslām nolēma organizēt speciālās darba grupās.
Vairākas ITU pirmā reģiona valstis (Āfrikas reģiona, Somija, Slovēnija) izteica vēlmi par koprimāru sadalījumu mobilajam dienestam un iedalījumu IMT arī 470 – 694 MHz frekvenču joslā (470 – 614 MHz / 614 – 694 MHz). CEPT 470 – 694 MHz frekvenču joslas sadalījuma maiņu radiosakaru dienestiem neatbalstīja. Kā iespējamais kompromisa risinājuma variants ITU pirmajam reģionam tika minēta 470 – 694 MHz sadalījuma radiosakaru dienestiem pārskatīšana WRC-23.
WRC-15 darba kārtības 1.2. punkts
Pasākumu izstrāde un noteikšana ciparu televīzijas aizsardzībai UHF joslā no traucējumiem, kuri var rasties 700 MHz joslu izmantojot IMT vajadzībām. WRC-12 šo joslu, papildus spēkā esošajam sadalījumam apraidei, sadalīja uz koprimāriem nosacījumiem arī mobilajam dienestam un šis sadalījums stājas spēkā pēc WRC-15. CEPT ir izstrādājis tehniskos nosacījumus 694–790 MHz joslas izmantošanai bezvadu platjoslas vajadzībām, kurus ES paredz harmonizēt. Latvijā 694–790 MHz josla vismaz līdz 2021. gada 31.decembrim tiks izmantota ciparu televīzijas apraidei.
Radionoteikumu izmaiņas, izņemot izmaiņas 224. lēmumā par IMT sistēmu frekvenču joslām, ir apstiprinātas 4. Komitejas līmenī.
Frekvenču joslu sadalījumu tabulas 694-790 MHz joslā mobilais dienests (izņemot gaisa kuģniecības mobilo dienestu) tika iekļauts kā primārais. Tika izdarīti labojumi uz šo joslu attiecošām zemsvītras piezīmēs saskaņā ar ECP piedāvāto.
Šai joslai saistošais 232. lēmums tiks aizstāts ar jaunu COM4/4 lēmumu, kas paredz pietiekamu apraides dienesta aizsardzību no mobilā dienesta, kā arī koordinācijas uzsākšanas kritērijus ar gaisa kuģniecības navigācijas dienestu. Kritēriji atbilst ECP piedāvātajiem.
Sagatavotās izmaiņas 224. lēmumā pilnībā atbilst ECP. Tā kā 224. lēmums ietver visas IMT joslas zem 1 GHz, tā apstiprināšana saistīta ar gaidāmajiem konferences lēmumiem darba kārtības 1.1. jautājumā.
WRC-15 darba kārtības1.3. punkts
Pārskatīt 646. Rezolūciju (Rev. WRC-12) par sabiedrības drošības un katastrofu seku novēršanas platjoslas sistēmām (PPDR) atbilstoši 648. Rezolūcijai (WRC-12).
Tika apstiprināta 646. rezolūcijas gala versija. Rezolūcijas pārskatīšanas mērķis bija harmonizēt radiofrekvenču spektra joslas platjoslas PPDR pielietojumiem. Saskaņā ar rezolūciju, platjoslas PPDR pielietojumus ieteicams plānot 694-894 MHz joslas ietvaros visos trijos ITU reģionos. PPDR sistēmas ITU pirmajā reģionā var tikt paredzētas arī 380-470 MHz frekvenču joslas ietvaros.
Frekvenču kanālu plāni PPDR sistēmām ir ietverti ITU-R rekomendācijā M.2015. Pieņemtā 646. rezolūcijas gala versija saskan ar Eiropas kopējiem priekšlikumiem šim darba kārtības punktam.​
WRC-15 darba kārtības 1.4. punkts
Izskatīt jaunus iespējamus sadalījumus radioamatieru sakariem uz sekundāra pamata 5 MHz joslā.
Darbs tika pabeigts atbilstoši Latvijas interesēm un saskaņā ar CEPT priekšlikumiem, kas tika koriģēti darba gaitā.
Jautājums apstiprināts Plenārajā sanāksmē 2. lasījumā. Sasniegts maksimālais iespējamais pozitīvais rezultāts, amatieru dienestam tika noteikta 5351,5-5366,5 kHz josla ar maksimālo jaudu ERP 15 W.
WRC-15 darba kārtības 1.5. punkts
Izpēti par fiksētajam satelītu dienestam sadalītā spektra 10 GHz un 14 GHz joslās ietvert sakaru nodrošināšanu bezpilotu lidmašīnām koplietošanas kārtībā. Sakari ar bezpilotu lidmašīnām ir ieguvuši augstu aktualitāti.
Darbs turpinās, joprojām saglabājas 4 risinājuma varianti.
WRC-15 darba kārtības 1.6. punkts
Veikt izpēti par papildu sadalījumu  fiksētajam satelītu dienestam 10 – 17 GHz joslā.
1.6.1 Konferences ietvaros tika panākta vienošanās par 250 MHz iedalīšanu 13.40-13.65 GHz joslā 1. reģionā. Dokuments tika apstiprināts konferences, un tas pilnībā sakrīt ar CEPT un Latvijas pozīciju.
1.6.2 Konferencē joprojām netika panākta vienošanās par iedalījumu 14.5-15.35 GHz joslā. Latvija piedalījās kopējā valstu priekšlikuma iesniegšanā par šo jautājumu. Tika izveidota darba grupa, kura savus rezultātus prezentēs plenārsēdē.
WRC-15 darba kārtības 1.8. punkts
Pārskatīt tehniskos izmantošanas nosacījumus Zemes stacijām uz kuģiem (ESV).
Tika panākts kompromiss tehnisko nosacījumu izmaiņām. Administrācijas vienojās par 330 km attāluma ieviešanu un 1,2m antenu izmantošanu satelītu Zemes stacijām uz kuģiem 6GHz diapazonā. Šis kompromiss ir ierobežojošāks nekā CEPT pozīcija (Latvija šo ECP nebija parakstījusi), bet nodrošina labāku aizsardzību Latvijas komersantu P-P līnijām.
WRC-15 darba kārtības 1.9.punkts
Izskatīt jaunus iespējamus sadalījumus fiksētajam satelītu dienestam un jūras mobilajam satelītu dienestam 7 GHz un 8 GHz joslās.
1.9.1 Valstis un reģionālās grupas nevarēja panākt vienošanos par 2x100 MHz iedalīšanu FSS sistēmām 7 150-7 250 MHz (izplatījums – Zeme) un 8 400-8 500 MHz (Zeme – izplatījums) joslās. Tika izveidota atsevišķa darba grupa, kura savus rezultātus paziņos plenārsēdē.
1.9.2 Tika panākta vienošanās daļā par radiofrekvenču spektra sadalījumu Jūras mobilajam satelītu dienestam 7 GHz joslā virzienā Izplatījums   - Zeme uz primārajiem radiofrekvenču joslas izmantošanas nosacījumiem, bet bez tiesībām prasīt aizsardzību no esošajiem radiosakaru dienestiem. Rezultāts pilnībā sakrīt ar CEPT pozīciju (Latvija parakstīja šo ECP).
WRC-15 darba kārtības 1.10.punkts
Izskatīt radiofrekvenču spektra sadalījumu mobilajam satelītu dienestam virzienos Zeme-Izplatījums un Izplatījums-Zeme, ietverot satelītu komponenti platjoslas radiosakariem, ietverot starptautiskos mobilos telesakarus (IMT) 22 - 26 GHz joslā.
Turpinājās diskusijas par radiofrekvenču spektra sadalījumu mobilajam satelītu dienestam 22 - 26 GHz joslā. RCC piedāvāja jaunu variantu iedalījumam 24.4-24.65 GHz un 25.25-25.5 GHz joslās. Piedāvājums neguva atbalstu jo vairākas valstis, tai skaitā Latvija, norādīja uz šīs joslas aktīvu izmantošanu fiksētajām P-P līnijām. Tika izveidota darba grupa, kura savus rezultātus prezentēs plenārsēdē.
WRC-15 darba kārtības 1.11.punkts
Izskatīt primāru sadalījumu Zemes izpētes satelītu dienestam 7 GHz - 8 GHz joslā.
Lai aizsargātu fiksēto dienestu no traucējumiem, tika pieņemts lēmums noteikt minimālo attālumu starp Zemes izpētes satelītu dienesta un fiksētā dienesta stacijām. Dokuments tika apstiprināts 5. komitejā, bet tā kā šis jautājums pārklājās ar 1.9.1, to nevar apstiprināt plenārsēdē, kamēr nav panākta vienošanās par 1.9.1
WRC-15 darba kārtības 1.12.punkts
Izskatīt papildu radiofrekvenču spektra resursu sadalījumu Zemes izpētes (aktīvajam) satelītu dienestam 9 GHz joslā.
Darba grupas WG5A līmenī visi jautājumi tika atrisināti un panākta vienošanās, kas ir saskaņā ar CEPT pozīciju. Dokuments tiks virzīts apstiprināšanai plenārsēdē.
WRC-15 darba kārtības 1.13.punkts
Paredz izpētīt iespēju palielināt 5 km attāluma ierobežojumu Izplatījuma izpētes dienestā pilotējamo Izplatījuma lidaparātu tuvināšanas nolūkos.
Tika pieņemts lēmums par attāluma ierobežojumu atcelšanu. Dokuments jau pirmajā nedēļā tika apstiprināts plenārsēdē un ir saskaņā ar CEPT pozīciju.
WRC-15 darba kārtības 1.15.punkts
Izskatīt pieprasījumus spektram jūras mobilajā dienestā sakaru stacijām uz klāja.
Darbs tika pabeigts saskaņā ar Latvijas un CEPT priekšlikumiem.
Jautājums tika apstiprināts Plenārajā sanāksmē 2. lasījumā. Tika panākta vienošanās par esošā radiofrekvenču spektra resursu pārkārtošanu, izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu, palielinot kanālu skaitu, bet nepiešķirot papildu radiofrekvenču spektru.
WRC-15 darba kārtības 1.16. punkts
Jūras VHF radiofrekvenču spektra resursu sadalījuma pārplānošana un Automātiskās Identifikācijas Sistēmas (AIS) tehnoloģijas pielietojuma uzlabošana jūras mobilajos sakaros.
Darbs tika pabeigts atbilstoši Latvijas un CEPT priekšlikumiem, izņemot VDES izplatījuma komponenti, kuras izskatīšana tika pārcelta uz WRC-19.
Jautājums tika apstiprināts Plenārajā sanāksmē 2. lasījumā. Tika noteikti ASM kanāli un esošās AIS aizsardzība, kā arī noteikta VDES zemes komponente un starptautiskie VDES kanāli esošajā VHF jūras sakaru joslā.
WRC-15 darba kārtības 1.17. punkts
Radiofrekvenču spektra resursu iedalīšanu gaisa kuģu iekšējiem tehniskajiem bezvadu sakariem.
Darbs tika pabeigts pilnīgā saskaņā Latvijas un CEPT priekšlikumiem.
Jautājums tika apstiprināts Plenārajā sanāksmē 2. lasījumā. Tika pieņemts lēmums par 4200-4400 MHz joslas noteikšanu gaisa kuģu iekšējiem tehniskajiem bezvadu sakariem, kas aizstāj vadu sakarus. Gaisa kuģu iekšējiem sakariem tika noteikta 4200-4400 MHz frekvenču josla.
WRC-15 darba kārtības 1.18. punkts
Frekvenču spektra sadalījums automobiļu sadursmes novēršanas radariem 77,5–78 GHz joslā. Šādu radaru izmantošana ES jau ir harmonizēta ar Lēmumu 2004/545/EK, ar kuru automobiļu tuvdarbības radaru vajadzībām paredz izmantot visu 77–81 GHz joslu
Darbs tika pabeigts saskaņā Latvijas un CEPT priekšlikumiem ar korekcijām, kas izdarītas darba gaitā.
Jautājums tika apstiprināts Plenārajā sanāksmē 2. lasījumā. Radiolokācijas dienestam 77,5–78 GHz joslā tika noteikts primārs statuss izmantošanai uz zemes izvietotiem tuvdarbības radariem, ieskaitot automobiļu sadursmes novēršanas radariem.
WRC-15 darba kārtības 7. punkts
Izskatīt iespējamās satelīttīklu radiofrekvenču piešķīrumu priekšpaziņošanas, koordinācijas, paziņošanas un reģistrēšanas procedūru izmaiņas, lai veicinātu racionālu, efektīvu un ekonomisku radiofrekvenču un jebkuru saistīto orbītu, tai skaitā ģeostacionārās orbītas, izmantošanu.
Šī darba kārtības jautājuma kontekstā darba grupā tiek izskatīti 20 apakšjautājumi, no kuriem tikai 2 tika apstiprināti plenārsēdē (apstiprinātie dokumenti atbilst CEPT pozīcijai). Darbs tiks turpināts katram reģionam darbojoties pirms Konferences noteiktās pozīcijas ietvaros. Iznākums pagaidām nav prognozējams.
WRC-15 darba kārtības 10. punkts
Noteikt 2019.gada Pasaules Radiosakaru konferences darba kārtību.
Tika pabeigts jautājums par jauna piešķīruma iedalīšanu globālajai lidojumu izsekošanas sistēmai signālu satelītu uztveršanai no gaisa kuģiem saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas ICAO standartiem.
Joprojām turpinājās diskusijas praktiski par visiem jautājumiem: spektra iedalīšanu 5G mobilo sistēmu ieviešanai virs 6 GHz, radiofrekvenču spektra sadalīšanai fiksētajam un mobilajam sakaru dienestam joslā 275 – 450 GHz, RLAN joslas paplašināšanas jautājumiem 5 GHz joslā, radiofrekvenču spektra sadalījuma noteikšanu HAPS sistēmām, radiofrekvenču spektra sadalījuma noteikšanu fiksētajam satelītu dienestam (virzienā Zeme – Izplatījums) joslā 51,4 – 52,4 GHz un regulējošo nosacījumu noteikšanu joslā 37,5 – 52,4 GHz, nano satelītu jautājumie, bezvadu elektrības pārraides ietekmes uz radiosakariem jautājumiem, Globālās Aeronavigācijas briesmu novēršanas un drošības sistēmas jautājumiem, kā arī jūras radioiekārtu lietošanas jautājumiem.

Turpmāk lidmašīnas būs uztveramas arī virs okeāniem, tuksnešiem un citām neapdzīvotām vietām
26.11.2015.


Ekrānšāviņš no pašreizējās globālo lidojumu izsekošanas programmas
Pēc Malaizijas avio lainera MH370 pazušanas aktualizējās jautājums, vai nebūtu laiks lidmašīnās ieviest globālu bezvadu sistēmu, ar kuras palīdzību var izsekot lidmašīnu pārvietošanos. Tikko, Pasaules Radiosakaru konferencē WRC-15, šāds lēmums pasaules līmenī ir pieņemts.
2014. gada 8. martā, Malaizijas lidmašīna, kurā atradās ar 239 cilvēkiem no 13 valstīm, lidojot no Kualalumpuras uz Ķīnas galvaspilsētu Pekinu, pazuda no radaru ekrāniem. Neskatoties uz lielāko un dārgāko meklēšanu aviācijas vēsturē, nekas netika atrasts līdz pat tā paša gada 29. jūlijam, kad Reinjonas salas piekrastē Indijas okeānā tika identificētas pazudušās lidmašīnas izskalotās atlūzas.
Lidmašīnas pazušana spēcīgi iedragāja Malaizijas aviokompānijas reputāciju un tā cieta nopietnus finansiālos zaudējumus.. Jautājumam tika pievērsta plaša starptautiskās sabiedrības uzmanība un sākās diskusijas par globālu lidojumu izsekošanas sistēmu. Valstis un iesaistītās organizācijas bija vienisprātis, ka lidojumu drošībai nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību un atvēlēt tam papildus resursus.
Jautājums par lidmašīnu izsekošanas sistēmu tika iekļauts Pasaules Radiosakaru konferences, kas visu novembra mēnesi norisinās Ženēvā, dienaskārtībā. Kā pilnvarotie Latvijas pārstāvji šajā konferencē piedalās VAS Elektroniskie sakari eksperti, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku, kā arī Ārlietu ministrijas pārstāvji. Šajā konferencē nepieredzēti ātri tika izskatīts jautājums par lidmašīnu izsekošanas iekārtām, kā rezultātā tika pieņemts gala lēmums un tiks izdarītas izmaiņas Radio noteikumos, kas ir saistoši visām pasaules valstīm.
Publiski pieejamu lidmašīnu izsekošanu līdz šim varēja veikt, piemēram, izmantojot lidojumu izsekošanas programmu flightradar24.com, kuras darbību nodrošina uz zemes izvietoti ADS-B uztvērēji, kuru uztveršanas rādiuss ir apmēram 400 km. Taču lidojumiem pāri okeāniem, tuksnešiem un citām attālām, neapdzīvotām vietām, izmantojot līdzšinējās sistēmas, nebija iespējams sekot līdzi, jo tie atrodas aiz radio uztveramības zonas.
Jaunā sistēma paredzēs automātisko atkarīgās novērošanas apraides sistēmu ADS-B lietošanu, kas saziņai papildus izmanto satelītos uzstādītos uztvērējus, tādējādi nodrošinot precīzi noteiktu lidmašīnu atrašanās vietu un datus par to tehniskajiem parametriem nepārtrauktas saziņas režīmā. Ikvienu avio pasažieri šīs izmaiņas ietekmēs pozitīvi, jo, nepārtraukti sekojot līdzi lidmašīnas kustībai, būs iespēja ātrāk pamanīt izmaiņas, atrast precīzu tās atrašanās vietu un laikus steigties palīgā glābt dzīvības.

1. nedēļas atskaite - aktualitātes no pasaules Radiosakaru konferences
12.11.2015.

Mūžam kustīgajā un vēl joprojām rudenī ziedošajā Ženēvā, kuru ieskāvuši iespaidīgie Alpu un Juras kalni, no 2. novembra norisinās Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) rīkotā Pasaules Radiosakaru konference WRC-15. Pilsēta pie Ženēvas ezera, kura pie sevis izmitinājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas pārstāvniecību un vairākas tās specializētās aģentūras, laipni sagaidīja 3343 delegātus un 584 novērotājus uz Pasaules radiosakaru konferenci.
Uzsākot konferences darbu, tika ievēlēts konferences priekšsēdētājs Mr Festus Yusufu Narai Daudu (Nigeria), konferences struktūru vadītāji un izveidotas komitejas, darba grupas un apakšgrupas.
Latvijai nozīmīgākie jautājumi iekļauti 4., 5. un 6. komitejas dienaskārtībā. Ik dienu vidēji notiek 50 līdz 60 oficiālās sanāksmes un neskaitāms daudzums neformālu tikšanos.

Latvijas delegācija plenārsēdē
Latvijas delegāti veiksmīgi pabeidza sarežģītos vienošanās procesus par plānoto mobilo sakaru tīklu staciju aizsardzību 700 MHz joslā no kaimiņvalstu aeronavigācijas sistēmām (IMT – ARNS) ar divu starpvalstu nolīgumu noslēgšanu (ar Krieviju un Baltkrieviju).

Latvijas – Baltkrievijas nolīguma parakstīšana
Gan Latvijai, gan ļoti daudzām citām valstīm vieni no aktuālākajiem darba kārtības punktiem ir saistīti ar televīzijas apraides un mobilo sakaru IMT frekvenču joslu izmaiņām. Abos jautājumos notika sākotnējā dokumentu izskatīšana, bet galarezultāts vēl netika sasniegts. Runājot par TV apraidi, deviņi Amerikas štati, dažas Āfrikas valstis (Ēģipte u.c.) un Somija cenšas panākt detalizētu jautājuma par UHF 470-694 MHz joslas sadalīšanu izskatīšanu, nolūkā panākt joslas sadalīšanu uz koprimāriem nosacījumiem IMT, ko kategoriski nevēlas CEPT, Āfrikas reģionālā organizācija, RCC un u.c. CEPT vadība aicina dalībvalstis darboties pret šādu iespēju.
Runājot par mobilo sakaru IMT frekvenču joslu izmaiņām, apspriežu galvenais jautājums bija CEPT valstu nolīgumu sagatavošana un parakstīšana ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu par IMT – ARNS savstarpējo koordināciju. Latvijas sagatavotie nolīgumi tika atkārtoti izskatīti ar Krieviju un Baltkrieviju. Pēc minēto līgumu parakstīšanas CEPT pabeidza ECP sagatavošanu par darba kārtības punktu AI 1.2. Uz vienošanās pamata ar Krieviju CEPT tajā norādīja C4 kā atbalstīto metodi IMT-ARNS koordinācijai. Valstīm balsojot, Latvija atbalstīja šo ECP. CEPT vadība to iesniedza konferencē.
Galarezultātu šajā konferencē ir sasnieguši jūras kuģniecības UHF diapazona sakaru kanālu skaita palielināšanas jautājuma (A.I. 1.15) un lidmašīnās ieviešamo bezvadu sistēmu (A.I. 1.17) jautājumu risinātāji, kuri darba grupās un komitejā pabeidza darbu ar pozitīvu rezultātu.
Izskatās, ka līdzīgi būs ar globālo lidojumu izsekošanas (GFT – Global Flight Tracking) jautājumu, jo pēc Malaizijas avio lainera MH370 pazušanas 2014. gada 8. martā, visas valstis un iesaistītās organizācijas ir vienisprātis, ka lidojumu drošībai nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību arī šajā modernajā laikmetā un atvēlēt visus iespējamos resursus drošības palielināšanai. Tādējādi paredzams, ka automātiskā atkarīgās novērošanas apraides sistēma ADS-B varēs papildus izmatot arī satelītos uzstādītus uztvērējus, lai no jebkuras vietas pasaulē varētu precīzi noteiktu gaisa kuģu atrašanās vietu un iegūt datus par tā tehniskajiem parametriem tiešsaistes režīmā.
Uz šo konferenci Latvija iesniedza priekšlikumu svītrot Latvijas nosaukumu divās Radionoteikumu zemsvītras piezīmēs. Inārs Jēkabsons (VAS ES) ar šo priekšlikumu iepazīstināja pārējās valstis, kuras iebildumus neizteica. Šī darba kārtības punkta ietvaros jāveic citu valstu pieteikumu analīze no Latvijas interešu viedokļa.
Papildus konferences darbam, izmatojot iespēju personīgi satikt visu valstu sakaru administrāciju pārstāvjus, četriem no astoņu valstu pārstāvjiem, kuri pagaidām nav atbildējuši uz Latvijas koordinācijas pieprasījumu par satelīta Venta-1 frekvenču piešķīrumu 2 GHz staram, tika nodotas VAS ES iepriekšējo vēstuļu kopijas un lūgts, lai tās nodod attiecīgajam savas valsts speciālistam ar lūgumu paātrināt jautājuma izskatīšanu.
Lielākajā daļā konferences darba kārtības jautājumu notiek sākotnējā dokumentu izskatīšana, un paredzams, ka galarezultāts daudzos jautājumos būs saredzams tikai konferences beigās.

Sākusies Pasaules Radiosakaru konference
3.11.2015.

Šonedēļ sācies sakaru nozarē būtiskākais pasākums, kas tiek rīkots Apvienoto Nāciju Organizācijas paspārnē - Pasaules Radiosakaru konference WRC-15, kurā globālā mērogā tiks spriests par elektronisko sakaru nozares tuvāko un tālāko nākotni.
Kā pilnvarotie Latvijas pārstāvji šajā konferencē piedalās VAS Elektroniskie sakari eksperti, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku, kā arī Ārlietu ministrijas pārstāvji. Latvijas delegāciju konferencē vada Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Edmunds Beļskis un delegācijas vadītāja vietnieks VAS Elektroniskie sakari Tehniskā departamenta direktors Māris Aleksandrovs.
Šī gada konferencē tiek skatīti darba kārtības jautājumi par papildus frekvenču spektra sadalījumu platjoslas datu pārraides sakariem, bezpilotu lidaparātu sakariem, lidmašīnu un kuģu sakariem, satelītu sakariem, sabiedriskās drošības un glābšanas dienestu sakariem, par tehniskā un astronomiskā laika saskaņošanu un citiem sabiedrībai un valsts pārvaldei būtiskiem jautājumiem. No konferencē pieņemtajiem lēmumiem būs atkarīgas valstu dažādu tautsaimniecības nozaru turpmākās attīstības tendences.
Latvijai īpaši būtiski ir darba kārtības jautājumi par papildus spektru platjoslas sakariem. Kā norāda Latvijas delegācijas vadītājs Edmunds Beļskis, šīs konferences lielākais izaicinājums starptautiskā līmenī būs vienoties par mobilā interneta straujajai attīstībai nepieciešamo frekvenču resursu pieejamību, tādējādi nodrošinot inovatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem tādās jomās kā intelektuālās transporta sistēmas, e-medicīna, "gudrās mājas" un citas nozares, kurās nepieciešama ātra un droša datu pārraide.
Pasaules Radiosakaru konference Šveices pilsētā Ženēvā norisināsies četras nedēļas līdz novembra beigām; kopumā paredzams, ka tajā piedalīsies vairāk nekā trīs tūkstoši delegātu apmēram no diviem simtiem pasaules valstu.

Latvija gatavojas 5G mobilajiem sakariem
28.10.2015.

Latvijā strauju popularitātes vilni turpina baudīt ceturtās paaudzes jeb 4G sakari, kuru ieviešana joprojām turpinās visā Latvijas teritorijā. Uzņēmumi un atbildīgās institūcijas gan Latvijā, gan pasaulē sākušas spert pirmos nopietnos soļus nākamās – piektās paaudzes jeb 5G attīstībā. VAS Elektroniskie sakari ir atbildīga par radiofrekvenču piešķiršanu un uzraudzību, un sākusi darbu pie frekvenču joslu apzināšanas 5G mobilo sakaru vajadzībām. Vienotu 5G tīklu Eiropā paredzēts ieviest līdz 2020. gadam.
Tā kā nākamās paaudzes mobilo sakaru ieviešana ir jāsaskaņo gan ar kaimiņvalstīm, gan Eiropas līmenī, Elektronisko sakaru speciālisti regulāri piedalās starptautiskās darba grupās par 5G ātrgaitas mobilā interneta ieviešanas jautājumiem, kā arī plāno 5G frekvenču joslu iespējamo iedalījumu nākamajiem gadiem. Atsevišķi nozares giganti jau ir sākuši 5G tehnoloģiju izstrādi, piemēram, uzņēmums Nokia Networks šī gada aprīlī Ņujorkā pirmo reizi demonstrēja savas jaunākās tehnoloģijas spējas – 5G spēj sasniegt līdz pat 10Gb lielu lejupielādes ātrumu sekundē.
Jau zināms, ka Eiropas Savienība piešķīrusi 50 miljonus eiro piektās paaudzes mobilo sakaru tīkla standartu izstrādei un jaunās paaudzes vienoto tīklu Eiropā paredzēts ieviest līdz 2020. gadam. Tiek piedāvāts izstrādāt unificētus 5G tīkla standartus. Piektās paaudzes mobilo sakaru tīklam plānots izmantot frekvences 700 MHz joslā, 3,5 GHz diapazonā, kā arī joslas virs 6 GHz. Šīs joslas šobrīd pārsvarā izmanto citi dienesti, piemēram, nelielie interneta pakalpojumu sniedzēji, satelītu dienesti u.c. Kā stāsta Elektronisko sakaru radio frekvenču plānošanas nodaļas vecākais eksperts Ainārs Zandersons, Latvijā ir pozitīva pieredze ar 800 MHz frekvenču joslas atbrīvošanu no televīzijas apraides un nodošanu 4G mobilajiem sakariem. Šis process noslēdzās 2015. gada vidū. Arī 5G paredzētā 700 MHz josla Latvijā pašlaik tiek izmantota zemes televīzijas apraidei.
Kā norāda Zandersons, 700 MHz joslas izmantošanai mobiliem sakariem, līdzīgi kā tas bija ar 800 MHz joslu, tā ir jāatbrīvo no televīzijas izplatīšanas. Lai izmaiņas neatstātu negatīvu iespaidu uz televīzijas programmu skaitu, būs nepieciešama televīzijas frekvenču pārplānošana un modernākas apraides sistēmas DVB-T2 izmantošana raidošajos tīklos. Latvijā šo izmaiņu plānošanai būs jāņem vērā, ka līdz 2022. gadam frekvenču lietošanas tiesības ir piešķirtas SIA Lattelecom televīzijas apraidei.
Jau novembrī Šveicē norisināsies Pasaules Radiosakaru konference (World Communication conference WRC-15), kuras laikā pasaules valstu nozares speciālisti lems arī par papildus frekvenču joslu nodošanas iespējām 5G mobilajiem sakariem. Kā pilnvarotie Latvijas pārstāvji šajā konferencē vesela mēneša garumā piedalīsies arī VAS Elektroniskie sakari eksperti.

Papildu informācija:
1. Latvijas lielākie mobilo sakaru operatori piedāvā 4G interneta pakalpojumus izmantojot 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz un 2600 MHz frekvenču joslas, 3G izvērsts 900 MHz, 2100 MHz frekvenču joslās un 2G datu pārraide notiek 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslās.

Informatīvā stunda skolā projekta nedēļas ietvaros
21.10.2015.

15. oktobrī pēc skolotājas lūguma VAS ES Tehniskā departamenta Ventspils reģionālā dienesta darbinieki Uldis Šenkevičs un Aleksandrs Lazukins vadīja informatīvo stundu 5.a klasei par VAS ES darbiem un par inženiera profesiju.


Aleksandrs skaidroja radioviļņu pamatus, radiofrekvenču izmantošanas un uzraudzības nepieciešamību, iepazīstināja ar mūsu mērlaboratorijas iekārtām. Tika demonstrēti praktiski frekvenču noteikšanas pasākumi ar uztvērēju PR100 FM diapazonā. Mastā pacēlām TV antenu, lai demonstrētu TV signāla uztveršanu attālākās vietās.
Iepazīstinājām ar palīgierīcēm torņu un mastu apsekošanai – kompasu, monokli ar kompasu, lāzera tālmēru, binokli. Vislielāko interesi skolēniem izrādīja par praktiskā azimuta noteikšanu un attāluma mērīšanu.
Skolēni uzdeva jautājumus par inženiera profesiju, cik ilgi jāmācās, kādi priekšmeti labi jāzina, kā arī jautājumus par pārnēsājamo rāciju lietošanu.
Informatīvajā stundā piedalījās 24 skolēni un audzinātāja.

NEDDIF foruma 8. sanāksme Rīgā
20.10.2015.


VAS „Elektroniskie sakari” šī gada 14. un 15. oktobrī uzņēma savās telpās starptautiskās sanāksmes „Ziemeļ-Austrumeiropas ciparu dividendes ieviešanas forums”, saīsinājumā NEDDIF, dalībniekus. Sanāksmē piedalījās 35 delegāti no 15 Ziemeļ-Austrumeiropas valstīm.
Sanāksmes gaitā notika informācijas apmaiņa par 470-694 MHz, 694-790 MHz un 790-862 MHz frekvenču joslu izmantošanas un radiosakaru sistēmu savstarpējās saderības jautājumiem NEDDIF dalībnieku valstīs un Eiropā kopumā. Tika apspriesti jautājumi par 470-694 MHz apraides joslas pārplānošanu / izmaiņu veikšanu zemes ciparu televīzijas apraides plānā „Ženēva 2006” ar nolūku atbrīvot un nodot izmantošanai platjoslas sakariem 694-790 MHz joslu, kā arī izteikti viedokļi par atsevišķiem 15. Pasaules radiosakaru konferences (WRC-15) darba kārtības jautājumiem. No NEDDIF dalībvalstīm iegūtās atziņas sanāksmes dalībnieki izmantos ciparu televīzijas plānošanai savās valstīs.
Latvijas prezentācija par pašreizējo situāciju ar pirmās (790-862 MHz) un otrās (694-790 MHz) dividendes izmantošanu Latvijā (prezentācija pieejama šeit).
Informācijai: NEDDIF sanāksmes tiek organizētas periodiski foruma dalībnieku valstīs ar mērķi veicināt pārkārtojumus apraidei izmantojamā UHF spektra tajās joslās, kuras paredzētas perspektīvā atbrīvot un nodot izmantošanai platjoslas sakariem. Lai optimāli veiktu nepieciešamos pārkārtojumus radiofrekvenču spektra izmantošanā, NEDDIF dalībnieki iepazīstina ar savu pieredzi zemes ciparu televīzijas tīklu plānošanā, izmantošanā un pārrunā tehniskās plānošanas jautājumus dividendes ieviešanai.

Latvijā atklāta publiski pieejama amatieru radiostacija
30.09.2015.

29. septembrī durvis vēra jauna amatieru radiostacija. Tā atrodas VAS „Elektroniskie sakari” telpās, Eksporta ielā 5.
Ar radiostacijas palīdzību radioamatieri varēs trenēties, pašizglītoties un papildināt savu sakaru kolekciju, sazinoties ar tālu un eksotisku zemju interesantām personībām pat vietās, kur nav ne telefonsakaru, ne interneta. Jaunradīto radiostaciju varēs izmantot tie, kas apguvuši radioamatierisma pamatus, nokārtojot vismaz zemākā līmeņa B kategorijas radioamatieru eksāmenu.
Radiostacijai tika piešķirts starptautisks izsaukuma signāls, par kuru burtu un ciparu kombināciju - YL1AA - radiostacijas izveidotājiem ir īpašs prieks.
YL – Latvijai piešķirtais valsts izsaukumu signālu apzīmējums
1 – norāde, ka tā ir kolektīvā (amatieru) radiostacija
AA – pēc neatkarības atgūšanas Latvijas kolektīvajām stacijām tika piešķirti alfabēta pēdējie burti, bet jaunajai radiostacijai nejauši izdevies saņemt jaunās burtu sērijas pašus pirmos burtus
Latvijā ir aptuveni 300 amatieru radiostaciju. Lai kļūtu par radioamatieri, VAS „Elektroniskie sakari” piedāvā radioamatieru seminārus teorijas un praktisko iemaņu apgūšanai un eksāmenus radioamatieru apliecības un radiostacijas lietošanas atļaujas iegūšanai.
Sīkāka informācija šeit.
 

8 no VAS ES darbiniekiem ir radioamatieri. Vija Gēme – atbildīgā valdes locekle. Juris Vaļenieks, Radiofrekvenču plānošanas nodaļas vecākais eksperts, reizē ir arī Latvijas radioamatieru līgas valdes priekšsēdētāja vietnieks un aktīvs radioamatieris YL2AO.

Jurijs Baltins rokā tur radiostacijas izsaukuma signālu, par kuru klātesošie izrādīja īpašu sajūsmu

Tiek izmēģināta jaunā amatieru radiostacija un demonstrēta iziešana ēterā

Droni var apdraudēt aviācijas drošību
25.09.2015.

Radiovadāmie bezpilota lidaparāti jeb tā dēvētie droni kļūst arvien populārāki, tomēr vien retais lietotājs ir informēts par to, ka dronu neapdomīga un vieglprātīga lietošana var apdraudēt cilvēku drošību. Teju ik nedēļu tiek fiksēti gadījumi, kad dronu lietotāji izmanto aviācijas frekvences, traucējot lidmašīnu radiosakarus. Turklāt neatbilstošu frekvenču izmantošana var radīt sakaru zudumu arī starp tālvadības pulti un dronu. Lai no šādiem gadījumiem izvairītos, VAS Elektroniskie sakari aicina pārliecināties par sava drona darbības frekvencēm un to atbilstību Latvijas frekvenču plānam.

Arī Latvijā dronu kļūst vairāk – arvien biežāk ar tiem tiek uzņemti videomateriāli un fotogrāfijas koncertos, dabā, virs pilsētām un citur. Kā stāsta par frekvenču piešķiršanu un uzraudzību atbildīgās institūcijas Elektroniskie sakari radiokomunikāciju inženieris Mārtiņš Glūdiņš, radiovadāmo lidaparātu iekārtām nav nepieciešamas individuālas radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas, ja to vadīšanai un informācijas pārraidīšanai izmanto Nacionālajā radio frekvenču plānā tikai šiem mērķiem paredzētās frekvences.
Daļa frekvenču joslu ir izmantojamas bez īpašu atļauju saņemšanas, tomēr ir virkne frekvenču, kuru lietojums ir individuāli jāsaskaņo. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu raidīšanai paredzētās radiofrekvences.
Frekvenču joslas, ko Latvijā var izmantot Tālvadības gaisa kuģu (Remotely Piloted Aircraft Systems – RPAS) darbībā, bez individuālas atļaujas saņemšanas VAS ES:

Frekvenču josla

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība

26 990–27 000 kHz

100 mW e.r.p. (efektīvā izstarotā jauda)

27 040–27 050 kHz

100 mW e.r.p.

27 090–27 100 kHz

100 mW e.r.p.

27 140–27 150 kHz

100 mW e.r.p.

27 190–27 200 kHz

100 mW e.r.p.

34,995–35,225 MHz

100 mW e.r.p.

40,660 MHz- 40,990 MHz

100 mW e.r.p.

433,05–434,04 MHz

10 mW e.r.p.

434,04–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

863–865 MHz

25 mW e.r.p.

865–868 MHz

25 mW e.r.p.

868–868,6 MHz

25 mW e.r.p.

868,7–869,2 MHz

25 mW e.r.p.

869,4–869,65 MHz

500 mW e.r.p.

869,7–870 MHz

25 mW e.r.p.

2400–2483,5 MHz

100 mW ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.)

5725–5875 MHz

25 mW e.i.r.p.


Ja plānots izmantot citas frekvenču joslas, nepieciešams saskaņojums no atbildīgajām institūcijām – Elektroniskie sakari un Civilās aviācijas aģentūras. Gan savas, gan citu drošības dēļ ir nepieciešams pārliecināties par iekārtas atbilstību prasībām.
Lai gan bezpilotu radiovadāmo lidaparātu vadībai un datu pārraidīšanai ir izmantojamas vairākas koplietošanas frekvenču joslas, un arī Eiropā oficiāli nopērkamie droni izmanto tieši šīs frekvences, tomēr bieži šī vaļasprieka cienītāji savus dronus vai to radioaprīkojumu iegādājas citviet, īpaši nepievēršot uzmanību tam, kādas frekvences tie izmanto.
Šovasar, kad dronu lidošanai laika apstākļi bija labvēlīgi, Elektroniskie sakari gandrīz katrās brīvdienās saņēma ziņojumus par traucējumiem aviācijas frekvencēs, ko radījuši tieši dronu lietotāji. Elektroniskie sakari atklātie neapdomīgie dronu lietotāji sākumā tiek brīdināti par pārkāpumu, taču lielākoties izrādījies, ka cilvēki nemaz nav zinājuši, ka drons izmanto neatļautas frekvences.
Pārliecināties, ka drons izmantos tikai atļautās frekvences, nemaz nav tik sarežģīti. Ja radiovadāmo bezpilota lidaparātu radioiekārtām ir CE marķējums, tas dod pārliecību, ka tiek izmantotas šim nolūkam atvēlētās frekvences.
Ja minētā marķējuma nav, tad tādas iekārtas lietot nedrīkst. Īpašu uzmanību frekvenču izmantošanas jautājumiem būtu jāpievērš tiem, kas bezpilota lidaparātus konstruē un būvē paši, jo arī šajā gadījumā prasības radioiekārtām ir tādas pašas, tikai tās pareizi jāizvēlas drona konstruktoram. Glūdiņš ir pārliecināts, ka cilvēks ar pietiekamām tehniskām zināšanām, kas spēj uzbūvēt dronu, spēs arī novērtēt kādu aparatūru atļauts lietot.
Vēl bīstamāka ir dronu lidināšana neatļautās vietās, gan lidostu tuvumā, gan virs infrastruktūras objektiem – ceļiem, dzelzceļiem, ķīmisko vielu uzglabāšanas vietām vai ļaužu pūļiem. Kā stāsta Civilās aviācijas aģentūras Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļas vadītāja Aivita Ļubļina-Goldmane, droni jeb RPAS ir jauna lieta, tādēļ cilvēki visbiežāk neapzinās to bīstamību un ļaunumu, ko tie var radīt. Tomēr ir bijuši jau vairāki gadījumi, kad dronu lidmašīnas pilots pamanījis tiešā lidmašīnas tuvumā. „Tas nav putns, tas ir daudz nopietnāks šķērslis lidmašīnai. Varat tikai iedomāties, kas notiktu, ja tas ietriektos lidmašīnā,” norāda CAA pārstāve.
Ne mazāk bīstama var izrādīties drona lidošana, piemēram, virs Rīgas brīvostas, kurā tiek glabāti lieli apjomi ķīmisku vielu. „Ja tāds palielāks drons nokristu uz kādas šādas ķīmisko vielu krātuves, tad katastrofas apmēri būtu prātam neaptverami,” brīdina Ļubļina-Goldmane. Tāpat viņa aicina aizdomāties, kādu milzu avāriju var izraisīt šāda drona nokrišana, piemēram, uz lielceļa intensīvas satiksmes laikā, vai iegāšanās lielā ļaužu pūlī, piemēram, dziesmu svētku koncerta laikā.
Lai gan normatīvajos aktos ir noteikts, kur lidināt bezpilota lidaparātu ir aizliegts, tomēr, ja cilvēkam ir šaubas, vai viņš savam lidojumam izvēlējies piemērotu un drošu vietu, CAA pārstāve iesaka sazināties telefoniski ar CAA un to noskaidrot. „Ja esat nolēmis pilotēt savu dronu virs savas lauku pļavas nelielā augstumā, tad sabiedrībai par to nav jāziņo, bet, ja vēlaties to izmantot publiskā vietā, šāds lidojums ir jāsaskaņo ar CAA, lai ziņas par šo lidojumu tiktu ievadītas starptautiskā lidojuma reģistra datu bāzē,” skaidro Ļubļina-Goldmane.
Tā kā ziņas par paredzēto lidojumu datu bāzē jāievada vismaz septiņas dienas pirms lidojuma, lai visi varētu zināt, ka šajā vietā gaisa telpa ir aizņemta, CAA pārstāve iesaka lidojumu pieteikt laikus, jo arī saskaņošanas process un risku izvērtēšana aizņem kādu laiku.
Droni (no angļu val. „drone”), kas aviācijā pazīstami ar nosaukumu RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), vēl pirms pāris gadiem īsti nebija pazīstami, bet pēdējā laikā kļūst arvien populārāki. Tāpēc visā pasaulē tiek domāts par nepieciešamajiem noteikumiem, lai šīs ierīces neapdraudētu ne aviācijas, ne cilvēku drošību. Eiropas Savienība vienoto tiesisko regulējumu plāno pieņemt līdz nākamā gada beigām, un tūlīt pēc tam arī plānots izstrādāt saistošos noteikumus Latvijā.
Pagaidām uz droniem attiecas tikai tie normatīvi, kas tapuši laikā, kad tika izmantoti viņu vecākie brāļi – vadāmie lidmodeļi, taču arī tos dronu īpašnieki ne vienmēr ņem vērā, īpaši, kas attiecas uz radio frekvenču izmantošanu un lidojuma saskaņošanu ar Civilās aviācijas administrāciju.
Lai skaidrāk definētu, kur un kā atļauts izmantot jaunās „rotaļlietas”, top gan izmaiņas likumā par aviāciju, gan Ministru kabineta noteikumos, kuri skaidri pateiks, kur drīkst un kur nedrīkst lidot ar droniem, noteiks, ka augstums nedrīkst pārsniegt 100 metrus no zemes un drons nedrīkst atrasties 500 metru attālumā no infrastruktūras objektiem. Tāpat noteikumos paredzēts, ka pilotēt šos aparātus drīkstēs tikai no 18 gadu vecuma vai arī pilngadīgas personas klātbūtnē.
Vēl precīzāku RPAS jeb dronu lietošanas kārtību plānots noteikt pēc tam, kad tiks pieņemts Eiropas Savienības vienotais tiesiskais regulējums. 

Informācija kuģu apkalpei par radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumiem Latvijas ostās vai teritoriālajos ūdeņos
18.09.2015.

Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari” veic radiofrekvenču spektra pārvaldi, tajā skaitā arī frekvenču lietošanas uzraudzību Latvijas Republikā. Nereti sastopamies ar gadījumiem, kad Latvijas ostās vai teritoriālajos ūdeņos iebraukušie ārvalstu kuģi savstarpējiem sakariem izmanto frekvences, kuras Latvijā paredzētas un piešķirtas citiem radiosakaru dienestiem. Šādās situācijās - darbojoties ārpus noteikumos paredzētajām frekvenču joslām, kuģa sakaru sistēmas var radīt kaitīgus traucējumus citiem radiofrekvenču spektra lietotājiem, tajā skaitā dienestiem, kas nodarbojas ar glābšanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas funkciju veikšanu.

Ņemot vērā sakaru nepieciešamību starp vairākām stacijām uz viena kuģošanas līdzekļa, Starptautiskā Telesakaru savienība (ITU) un Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference (CEPT) ir standartizējusi radiofrekvenču izmantošanu jūras mobilajā dienestā starptautiskā līmenī, nosakot šim mērķim paredzētās frekvenču joslas un iekārtu tehniskos parametrus.
Jūras mobilā dienesta starptautiski izmantojamās frekvenču joslas
Starptautisko jūras mobilā dienesta frekvenču izmantošanai ir nepieciešama kuģa stacijas lietošanas atļauja, kuru izdod kuģa reģistrācijas valsts kompetenta iestāde. Latvijā reģistrētiem kuģiem šādu iekārtu izmantošanu atļauj kuģa stacijas lietošanas atļauja, kuru izdod VAS „Elektroniskie sakari”.
1.      Kuģu sakariem un sakariem ar ostas stacijām starptautiski atļautas frekvenču joslas ir noteiktas ITU Radionoteikumu 18. pielikumā, tās ir:

Frekvences vai frekvenču joslas

Nosacījumi

156,025 – 157,425 MHz

160,625 – 160,950 MHz

161,500 – 162,000 MHz

Atļauta simpleksa vai dupleksa sakaru kanāla lietošana ar kanāla soli 25 kHz.

156,525 MHz

Frekvence paredzēta tikai ciparu selektīvam izsaukumam nelaimes gadījumā, drošībai un izsaukumiem.

156,800 MHz

Frekvence paredzēta nelaimes gadījumiem, drošībai un izsaukumiem.

161,975 MHz

Frekvence ir paredzēta AIS izmantošanai.

162,025 MHz

Frekvence ir paredzēta AIS izmantošanai.

2.      Kuģu iekšējiem sakariem starptautiski atļautas frekvenču joslas ir

Frekvences vai frekvenču joslas

Tehniskie ierobežojumi

457,5125 ‑ 457,5875 MHz un 467,5125 – 467,5875 MHz

analogām vai ciparu pārraidēm

·         Atļauta simpleksa vai dupleksa sakaru kanāla lietošana, radiokanālu dupleksais atdalījums 10 MHz;

·         Radiokanālu dalījums ar 12,5 kHz vai 25 kHz soli. Nākotnē ciparu sakaru veidam paredzēts radiokanālus sadalīt ar 6,25 kHz soli;

·         Raidītāja jauda nedrīkst pārsniegt 3 dBW (e.r.p.).

Analogās un ciparu profesionālo mobilo radiosakaru sistēmas (PMR) 446 MHz


Darbam PMR 446 MHz frekvenču diapazonā nav nepieciešama individuālā atļauja.

Frekvences vai frekvenču joslas

Tehniskie ierobežojumi

Analogo PMR frekvenču josla: 446,000 – 446,100 MHz

Ciparu PMR frekvenču josla: 446,100 – 446,200 MHz

 

·         Atļauts izmantot tikai pārnēsājamas (rokas) radiostacijas ar iebūvētu antenu;

·         Raidītāja jauda nedrīkst pārsniegt 500 mW (e.r.p.);

·         Raidītāja maksimālais vienas pārraides laiks tehniski ierobežots līdz 180 sekundēm;

·         Kanālu solis analogajām PMR iekārtām 12,5 kHz;

·         Kanālu solis ciparu PMR iekārtām 6,25 kHz vai 12,5 kHz.

VAS ES aicina kuģu apkalpi pievērst uzmanību un pārliecināties par to, ka izmantotie radio sakaru līdzekļi darbojas noteikumos paredzētajās frekvenču joslās!
Radioiekārtu izmantošana ārpus starptautiski noteiktajām frekvenču joslām
Lai lietotu radioiekārtu ārpus starptautiski noteiktajām frekvenču joslām Latvijas Republikas robežās ir nepieciešams saņemt individuālo frekvenču piešķīruma lietošanas atļauju no VAS ”Elektroniskie sakari”.
Latvijas Republikā un teritoriālajos ūdeņos radiofrekvenču izmantošanu reglamentē Ministru Kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”.
VAS ES atgādina, ka par radioiekārtu lietošanu bez atļaujas vai kaitīgu radiotraucējumu radīšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēts administratīvais sods līdz 1400 EUR ar vai bez izmantoto sakaru līdzekļu konfiskāciju.

Lietošanas atļaujas iegūšanai ārpus starptautiski noteiktajām jūras mobilā dienesta frekvenču joslām ir nepieciešams:

Saistošie dokumenti:
1.        ITU rekomendācija – M.1174;
2.        CEPT rekomendācijas – T/R 32-02;
3.        CEPT dokuments – ERC/DEC/(98)25 – ERC;
4.        CEPT dokuments – ECC/DEC/(05)12 – ECC;
5.        Saistošs standarts – EN 300 720;
6.        Saistošs standarts – EN 300 296-2;
7.        Saistošs standarts – EN 300 113-2;
8.        Saistošs standarts – EN 301 166-2;
9.        ITU Radionoteikumu piezīme 5.287;
10.     LR saistošais normatīvais akts – 2009.gada 6.oktobra MK noteikumi Nr.1151.

5. jubilejas Starptautiskā telekomunikāciju konference un izstāde TELCO TRENDS 2015
17.08.2015.

No 2015. gada 10. augusta līdz 14. augustam Rīgā notika 5. jubilejas Starptautiskā telekomunikāciju konference un izstāde TELCO TRENDS 2015. TELCO TRENDS konferenci apmeklēja elektroniskās komunikācijas nozares speciālisti no Eiropas Savienības un NVS valstīm. Konferences rīkotāji bija izziņojuši par vairāk nekā 400 konferences dalībnieku ierašanos.
Konferences sesijā par platjoslas un mobilo tehnoloģiju attīstību ar prezentāciju tika uzaicināts uzstāties arī VAS „Elektroniskie sakari” tehniskais direktors Māris Aleksandrovs, kurš iepazīstināja klātesošos ar ciparu dividendes ieviešanas gaitu Latvijā mobilo sakaru sistēmām 800 MHz frekvenču joslā.
Prezentāciju skatīt šeit.

Suņu izsekošanas iekārtas
10.08.2015.

12.05.2015. pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”, kas paredz suņu izsekošanas iekārtu atbrīvošanu no individuālas lietošanas atļaujas.
Līdz šim Latvijas normatīvie akti noteica, ka radiofrekvenču izmantošana suņu izsekošanas iekārtām atļauta tikai pēc individuālas atļaujas saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”. Mednieku lielā interese par šādu iekārtu izmantošanu bija kā katalizators, lai VAS „Elektroniskie sakari” izstrādātu priekšlikumus un rosinātu izmaiņas Nacionālajā radiofrekvenču plānā. Veicot priekšlikumu izstrādi, VAS „Elektroniskie sakari” ņēma vērā ne tikai iekārtu lietotāju pieprasījumu, bet arī kaimiņvalstu pieredzi šajā jautājumā. Iekārtu izmantošanas tehniskie nosacījumi saskan ar Igaunijā, Lietuvā un Skandināvijas valstīs noteiktajiem tehniskajiem parametriem, kas Latvijas medniekiem paver iespējas savas radioiekārtas izmantot arī citās valstīs. LATMA aktīvi iesaistījās problēmas risināšanā, stingri iestājoties pret samaksu par individuālas atļaujas saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”, lai saņemtu tiesības radiofrekvenču izmantošanai suņu izsekošanas iekārtām.
Iekārtas atļauts izmantot 155,4500 MHz un 155,4750 MHz frekvencēs ar 2 W lielu maksimālo izstaroto jaudu. Šīs frekvences ir īpaši piemērotas suņu izsekošanai, jo tām piemīt labākas izplatīšanās īpašības un tās spēj nodrošināt iekārtu darbību pat tādās vietās, kur dažkārt nedarbojas mobilie telefoni. Darbības pamatā ir atrašanās vietas noteikšana GPS vai GLONASS sistēmā un koordinātu pārrraidīšana saimniekam vienā vai otrā frekvencē. Atkarībā no apkārtējās vides suņu izsekošanas iekārtu darbības attālums ir no vairākiem kilometriem mežā līdz pat 10 km tiešās redzamības apstākļos.
Jāatceras, ka pirms iekārtas lietošanas jāpārliecinās par CE zīmi, kas apliecina iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām!
Veiktie grozījumi ir liels ieguvums Latvijas suņu īpašnieku sabiedrībai, jo kā medniekiem tā arī jebkuram citam suņa īpašniekam izsekošanas iekārtu izmantošana ir padarīta vienkāršāka un pieejamāka. Vairs nav nepieciešams kārtot atļaujas saņemšanas formalitātes, un iekārtas izmantošana var sākties uzreiz pēc iegādāšanās.
Šādas iekārtas jau ir pieejamas Latvijas veikalos un nu jebkurš savam labākajam draugam tādu var uzdāvināt, lai vienmēr paliktu kopā un nepazaudētu viens otru.
Līdz ar grozījumu pieņemšanu ir noslēgusies VAS „Elektroniskie sakari” un mednieku sadarbība suņu izsekošanas iekārtu izmantošanas jautājumā, lai nodrošinātu racionālu un efektīvu spektra izmantošanu suņu izsekošanai medībās un ikdienā.

15. pasaules radiosakaru konference
30.06.2015.

No 2015. gada 2. novembra līdz 27. novembrim Ženēvā norisināsies 15. Pasaules radiosakaru konference. Šajās konferencēs tiek apspriesta un formulēta nostāja turpmākai elektronisko sakaru attīstībai pasaulē. Pasaules valstis vienojas par radionoteikumu grozījumiem, kas ir jāievēro visā pasaulē.

Attēlā: Radiofrekvenču pārvaldības „Bībele”, Radionoteikumi, www.itu.int
Šī gada konferencē tiks skatīti 15 darba kārtības jautājumi, piemēram, par papildus spektru platjoslai, bezpilotu lidaparātu sakariem, auto radariem, lidmašīnu un kuģu sakariem, par tehniskā un astronomiskā laika saskaņošanu, satelītu servisu, sabiedriskās drošības iestāžu sakariem un daudziem citiem jautājumiem.
Latvijai īpaši būtiski ir darba kārtības punkti par papildus spektru platjoslas sakariem.No 1.1. un 1.2. punktiem atkarīga jaunu iespēju radīšana Klientiem un esošo pakalpojumu aizsardzība.
Punkts 1.1. paredz izskatīt papildu spektra sadalījumu mobilajam dienestam un starptautiskajiem mobilajiem telesakariem (IMT), tādējādi paplašinot zemes mobilo platjoslas pielietojumu attīstību.
Punkts 1.2. ir par 700 MHz joslas tālāku attīstību, kuru arī plānots izmantot platjoslai. Latvija neparedz 700 MHz joslas izmantošanu IMT sakariem, jo šo joslu turpinās izmantot ciparu televīzijai tik ilgi, kamēr tiks pieņemts lēmums par izmaiņām. Pašreizējo joslas izmantošanu nav paredzēts mainīt vismaz līdz 2022. gadam.
Latviju šajā sanāksmē pārstāvēs VAS „Elektroniskie sakari” darbinieki, Vides un reģionālās attīstības ministrijas un Satiksmes ministrijas pārstāvji. Pasaulē gatavošanās konferencei notiek 6 reģionālajās organizācijās, kurās apvienojušās valstis galvenokārt pēc teritoriālā principa. Latvija kopš 1993. gada ir Eiropas Pasta un telekomunikāciju administrāciju konferences (CEPT) dalībvalsts. Pasaules radiosakaru konferencē ikreiz piedalās vairāk nekā 3000 delegātu apmēram no 200 pasaules valstīm. Tā notiek reizi 4 gados.

Paziņojums par aprēķināto 2014. gada pārskata gada korekciju
26.06.2015.

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punktam ir apstiprināta 2014. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.
Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2014. gadā ir 5,05 %.
Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).
Gadījumā, ja šobrīd (26.06.2015.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” Klients (vai arī 2015. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 5,05 % no 2014.gada pakalpojumu maksas) - 2014. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari” (veidlapa par 2014. gada tarifu korekcijas saņemšanu).
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.

Nākotnē daudzviet Latvijā operatori varēs ievērojami palielināt mobilā interneta ātrumu
12.06.2015.

Š.g. 10. aprīlī VAS „Elektroniskie sakari” (VAS ES) rīkoja semināru par platjoslas sakariem paredzētās 3,4-3,8 GHz frekvenču joslas pārplānošanas perspektīvām. Seminārā piedalījās VAS ES pārstāvji, kas tehniski nodrošina šīs joslas pārvaldību, komersanti, kuri jau lieto vai plānojuši uzsākt šīs joslas izmantošanu, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijas (SPRK) pārstāvji, kuri nodrošina šīs joslas lietošanas tiesību piešķiršanu un ar sakaru nozares pārvaldi saistīto atbildīgo ministriju pārstāvji. Lai nodrošinātu saskaņotu šī procesa virzību, katra no pusēm dalījās savā redzējumā par pārplānošanas iespējām. Komersanti iepazinās ar VAS ES un SPRK redzējumu, lai izvērtētu un sniegtu viedokli par savām interesēm atbilstošāko frekvenču joslas pārplānošanas virzību.
Atbilstoši pašreizējiem nosacījumiem sistēmas strādā kopš 2001. gada, taču š.g. 5. jūnijā spēkā stāsies jaunais frekvenču plāns, kas šobrīd ir saskaņošanas procesā. Jaunais plāns paredz šīs joslas tehnisko nosacījumu izmaiņas. (MK noteikumi Nr. 1151).
VAS ES ilgstoši līdzdarbojusies Eiropas sakaru nozari regulējošo institūciju Eiropas Komisijas un CEPT darba grupās, lai Eiropas Savienībā izstrādātu un ieviestu tādus kopējos nosacījumus, kas atbilstu arī Latvijas komersantu interesēm. Sadarbībā ar citām Eiropas valstīm ir panākts arī komersantiem labvēlīgs nosacījums, kas pieļauj arī šobrīd jau lietoto sistēmu turpmāku darbību līdz sistēmu tehniskās amortizācijas beigām.
Semināra prezentācija šeit.

Latvijas Telekomunikāciju asociācijas kopsapulce
25.05.2015.

18. maijā norisinājās Latvijas Telekomunikāciju asociācijas ikgadējā biedru kopsapulce.
Kopsapulcē ar prezentāciju par aktualitātēm šobrīd un perspektīvām nākotnē frekvenču spektra lietošanā uzstājās arī VAS ES tehniskais direktors Māris Aleksandrovs.
Prezentāciju skatīt šeit.

VAS ES izbraukums uz Vidzemes augstskolu
22.05.2015.

Sadarbībā ar Vidzemes augstskolu VAS ES rīkoja izbraukuma semināru Valmierā pie inženierzinātņu fakultātes studentiem. Semināru apmeklēja vietējie komersanti.

Galvenais mērķis šādiem pasākumiem ir sniegt studentiem zināšanas par radiofrekvenču pārvaldību Latvijā, informēt par VAS „Elektroniskie sakari” ikdienas pienākumiem (kompetencēm), kā arī parādīt to, kā teoriju pielieto praksē, tādējādi, iespējams, ieinteresējot par VAS ES kā potenciālo nākotnes darbavietu.

Radiofrekvenču pārvaldības profesionāļi sniedza informāciju, kā pareizi lietot radiofrekvenču spektru, kā arī informēja, kā pareizi izstrādāt radioiekārtu un antenu ierīkošanas projektus. Tomēr vislielāko semināra apmeklētāju interesi izpelnījās VAS ES darbinieku interesanto atgadījumu stāsti un mobilo radiomonitoringa staciju demonstrācija.

Informē par radiomikrofonu lietošanu pasākumos
30.04.2015.

29.aprīlī Latvijas Pasākumu foruma (pasakumuforums.lv) ietvaros VAS "Elektroniskie sakari" pārstāvji informēja par frekvenču izmantošanu pasākumu norisē un izmaiņām normatīvajos aktos. Piedāvājam iepazīties ar prezentāciju par radiomikrofonu un citu PMSE ierīču lietošanu Latvijā.

Informatīvais seminārs "Radiofrekvenču spektra pārvaldība. Radioiekārtu un antenu ierīkošanas projektu izstrādāšana, izskatīšana un akceptēšana" š.g. 14. maijā Vidzemes augstskolā.
20.04.2015.

Informācija par semināru un pieteikšanās - šeit.

VAS "Elektroniskie sakari" Klientu dienā runā par panākto un plānoto darba procesu optimizācijā un efektivitātē
14.04.2015.

Š.g. 25. martā notika VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) Klientu diena, kuras ietvaros Klienti tika iepazīstināti ar panāktajiem un plānotajiem uzlabojumiem uzņēmuma efektīvākas darbības nodrošināšanā un resursu optimizācijā.
Viens no būtiskākajiem informācijas tehnoloģiju uzlabojumiem, ko gatavojas ieviest VAS ES, ir biznesa inteliģence. Tā ir tehnoloģija, kas spēj analizēt liela apjoma datus un automatizēti tos pārveidot vizuāli uztveramā formā pēc iepriekš definēta atskaišu formāta paralēli izmantojot vairākus datu ieguves avotus. Šī tehnoloģija atslogos darbiniekus no regulāro atskaišu veidošanas, tāpat arī uzņēmuma vadībai būs dinamiski pieejami pārskati par uzņēmuma attīstību. Jaunās tehnoloģijas ieviešanai sākotnēji tika izvēlēta finanšu datu sfēra, bet VAS ES ir apzinājusi arī citus datu objektus, kas ir piemēroti biznesa inteliģences analīzei nākotnē.
Vēl kā jauninājums, kas turpmāk kļūs par neaizstājamu ikdienas sastāvdaļu darba plānošanā un datu analīzē, minama VAS ES uzsāktā darba uzdevumu elektroniskās plānošanas un uzskaites sistēmas izmatošana. Sistēmas pamatā ir darba uzdevumu reģistrēšana, uzskaite, izpildes termiņu noteikšana un ievērošana. Minētā sistēma uzņēmuma vadībai dos iespēju iegūt informāciju par darbinieku noslodzi, individuālo mērķu izpildi un ieguldīto darbu.
Papildus informācijai: Informācijas tehnoloģiju nodaļas sistēmanalītiķes Diānas Zēbergas prezentācija

Savas darbības efektivitātes novērtēšanai un uzlabošanai VAS ES īsteno pasākumu kopumu, kas ietver resursu plānošanu ilgtermiņā, sistēmu un kontroles mehānismu nepārtrauktu pilnveidošanu, kā arī regulāru nepieciešamo resursu izvērtēšanu. Šie efektivitātes pasākumi paredz precīzu pašreizējās uzņēmuma situācijas noteikšanu, mērķtiecīgu iekšējo pārmaiņu īstenošanu un resursu pārdali, kā arī atbalsta funkciju izmaksu salīdzināšanu ar ārpakalpojumu piedāvājumu, lai nodrošinātu maksimālu izmaksu optimizēšanu. Efektivitātes pasākumu mērķis ir nodrošināt Klientus ar kvalitatīviem, to prasībām atbilstošiem un ilgtspējīgiem pakalpojumiem par samērīgām cenām.
Papildus informācijai: Finanšu direktores Ievas Pravornes prezentācija

Tā kā VAS ES vienmēr tiecies būt uzņēmums, kas orientējas uz mērķu sasniegšanu, kopš pagājušā gada ir ieviesta sistēma, kas tās darbību vēl vairāk pakārto izvirzītajiem mērķiem. Sistēmas pamatā ir 3 gadu stratēģija, kas sadalīta gada mērķos un struktūrvienību mērķos, savukārt no tiem veidojas darbinieku individuālie mērķi. Katrs no mērķiem sastāv no trim segmentiem – Klientu attiecības, komercpakalpojumu attīstība un darbības efektivitātes paaugstināšana.
Šajā gadā Klientu attiecību jomā kā galvenais mērķis uzstādīts Klientu apmierinātības rādītāju celšana, paredzot Klientu apkalpošanas struktūras izveidi. Uzņēmumam kopumā ir izvirzīts mērķis attīstīt VAS ES komercpakalpojumus, savukārt efektivitātes jomā būtiskākais mērķis ir finanšu efektivitātes modeļa ieviešana, biznesa inteliģences ieviešana un iekšējās darba uzskaites elektronizācija.
Lai veicinātu darbinieku motivāciju, paaugstinātu darba kvalitāti un orientētos uz kopīgu mērķu sasniegšanu, pirms pusgada VAS ES ieviesa jaunu atalgojuma sistēmu. Tās pamatā ir diferencēta likme atbilstoši darbinieka gada, ceturkšņu un operatīvo darbu izpildes rezultātiem, paredzot fiksēto un mainīgo samaksu atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem.
Papildus informācijai: Administratīvā direktora Jāņa Bārdas prezentācija

Informatīvā sanāksme par vispārīgo situācijuradioiekārtu un antenu ierīkošanas projektu izstrādāšanas un akceptēšanas jomā
10.04.2015.

Ņemot vērā VAS „Elektroniskie sakari” Klientu izrādīto interesi, š.g. 2. aprīlī notika informatīvā sanāksme par vispārīgo situāciju, aktualitātēm un priekšlikumiem radioiekārtu un antenu ierīkošanas projektu izstrādāšanas un akceptēšanas jomā.

 

VAS „elektroniskie sakari” sanāksmē prezentētais uzskates materiāls no sanāksmes pieejamas šeit.
Aicinām sekot līdzi informācijai VAS „Elektroniskie sakari” mājaslapā par turpmākajiem informatīvajiem pasākumiem, kā arī izteikt priekšlikumus jaunām tēmām, sūtot idejas uz ideja@vases.lv

Latvija noslēdz divpusējas vienošanās par frekvenču lietošanas nosacījumiem Baltkrievijas pierobežā
08.04.2015.

Š.g. 12. martā tika panākta vienošanās starp Latviju un Baltkrieviju par frekvenču spektra lietošanas nosacījumiem valstu pierobežā. No Latvijas sarunās piedalījās VAS „Elektroniskie sakari” un Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta pārstāvji. Sarunu rezultātā panāktas vairākas vienošanās par nosacījumiem platjoslas mobilo sakaru izmantošanai Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionā. Vienošanās uzlabos operatoriem Latvijas Mobilais Telefons, SIA Tele2 un SIA Bite Latvija trešās un ceturtās paaudzes (UMTS un LTE) mobilo radiosakaru sistēmu plānošanas un izvēršanas iespējas, veicinot iedzīvotājiem piedāvāto sakaru pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot Interneta piekļuves ātrumus, Baltkrievijas pierobežā.
Vienlaikus notika sarunu dalībnieku informācijas apmaiņa arī par nākotnes nodomiem attiecībā uz televīzijas apraidei paredzētā radiofrekvenču spektra 700 MHz joslas izmantošanu, ko nākotnē Eiropas Savienībā paredzēts iedalīt platjoslas mobilo sakaru sistēmu vajadzībām.

2015.gada 10. aprīlī informatīvais seminārs „IMT 3.5 GHz pārplānošana un perspektīvas”.
02.04.2015.

Lūdzam informēt par dalību seminārā līdz 2015.gada 8.aprīlim. Semināra norises vieta un programma apskatāma šeit.

2015.gada 2.aprīlī informatīvā sanāksme „Vispārīgā situācija radioiekārtu un antenu ierīkošanas projektu jomā, projektu izskatīšana un akceptēšana”
20.03.2015.

Ielūgumu lejupielādēt šeit.

VAS „Elektroniskie sakari” 2015. gada 10.-12. martā Rīgā uzņems Baltkrievijas sakaru administrācijas pārstāvjus.
06.03.2015.

Tikšanās laikā tiks apspriesti jautājumi saistībā ar mobilo sakaru un televīzijas apraides turpmāko attīstību, kā arī plānots vienoties par 900 MHz, 1800 MHz un 2,3 GHz frekvenču joslu turpmākas izmantošanas nosacījumiem platjoslas (piemēram, UMTS, LTE) sakariem valstu pierobežā.
Vienošanās uzlabos mobilo radiosakaru sistēmu plānošanas un izvēršanas iespējas, kā arī dos iespēju operatoriem nodrošināt iedzīvotājiem aizvien lielākus datu pārraides ātrumus Baltkrievijas pierobežā.

Latvijas – Igaunijas sakaru administrāciju frekvenču koordinācijas sanāksme
20.02.2015.

2014. gada 18. – 19. decembrī VAS „Elektroniskie sakari” speciālisti piedalījās divpusējā Latvijas – Igaunijas sakaru administrāciju frekvenču koordinācijas sanāksmē. Latvijas delegāciju vadīja Māris Aleksandrovs. Tikšanās laikā tika apspriesti mobilā un televīzijas apraides dienestu starpvalstu frekvenču koordinācijas jautājumi.
Sanāksmes ietvaros administrācijas vienojās par vairāku radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas nosacījumiem valstu pierobežā, un tika parakstītas sešas frekvenču koordinācijas vienošanās sekojošām frekvenču joslām: 2300 – 2390 MHz (mobilo / fiksēto sakaru sistēmām), 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz (mobilo / fiksēto sakaru sistēmām), 2500-2690 MHz (mobilo / fiksēto sakaru sistēmām); 880-915 MHz / 925-960 MHz (GSM 900 sistēmām), 880-915 MHz / 925-960 MHz (platjoslas mobilo sakaru sistēmām), 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (platjoslas mobilo sakaru sistēmām). Noslēgtās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās atvieglos GSM un platjoslas mobilo sakaru tīklu (piemēram, UMTS, LTE) plānošanu un izvēršanu minētajās joslās Igaunijas pierobežā.
Ar Igaunijas sakaru administrāciju tika panākta sākotnējā vienošanās par joslā 470-694 MHz saskaņotajiem TV kanāliem papildus tiem, kas ir jau iekļauti Ženēvas, 2006 plānā (GE06). Panāktā vienošanās balstās uz Latvijas puses sagatavoto kanālu plānu. Tas paredz abām valstīm saglabāt septiņu nacionālu TV tīklu darbību valsts teritorijā, arī gadījumā, kad papildus 790-862 MHz joslai (800 MHz) arī 694-790 MHz josla (700 MHz) tiktu paredzēta izmantošanai mobilajiem sakariem. Izstrādātais kanālu plāns ir jāturpina koordinēt ar citām Latvijas kaimiņvalstīm. Tā sekmīgas koordinācijas gadījumā ar visām skartajām kaimiņvalstīm būs iespējams mazināt ietekmi, ko iespējamā 700 MHz joslas izmantošanas maiņa atstās uz TV apraidei pieejamo frekvenču resursu.
Sanāksmē tika pārrunāti arī jautājumi par 800 MHz joslas, tā sauktā, ciparu dividende, izmantošanas mobilo platjoslas sakaru sistēmām pieredzi Igaunijā, kur jau ir uzsākta šīs joslas izmantošana. Latvijā 800 MHz joslas izmantošanu elektronisko sakaru sistēmām atļauts uzsākt no 2015. gada 1. jūlija. Latvijas un Igaunijas puses apmainījās arī ar informāciju par frekvenču joslu 410-430 MHz, 450-470 MHz, 3400-3800 MHz un 1452-1492 MHz pašreizējo izmantošanu un nākotnes plāniem Latvijā un Igaunijā.
Tehniskais direktors Māris Aleksandrovs

VAS ES aktuālā informācija Klientiem - izmaiņas programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (ieskaitot radiomikrofonus) paredzētajās frekvenču joslās.
13.02.2015.

2013. gada grozījumi Nacionālajā radiofrekvenču plānāparedz izmaiņas 790-862 MHz joslas (800 MHz josla) izmantošanā no 2015.gada 1. jūlija. Līdz šim 800 MHz joslā strādājušām TV apraides stacijām, programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (piemēram, radiomikrofoniem, auss monitoriem, skaņas radiolīnijām) tā būs pieejama lietošanai tikai līdz šī gada 30. jūnijam. Jau tagad notiek pakāpeniska TV apraides staciju darbības pārcelšana uz frekvencēm līdz 790 MHz, kas noslēgsies 2015.gada vidū. Radiomikrofonu un citu ar programmu veidošanu saistītu iekārtu lietošana visā 800 MHz joslā būs iespējama tikai līdz 2015.gada 30. jūnijam, jo no 1.jūlija joslas pamatlietotāji būs mobilo sakaru operatori, kuri, izmantojot modernas sakaru sistēmas, klientiem varēs piedāvāt ātru datu pārraidi. Radiomikrofoniem ir paredzēta 800 MHz joslas 823–832 MHz daļa.
Līdz 30. jūnijam programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm paredzēto joslu un izmantošanas nosacījumu kopsavilkums:

Frekvenču josla Pārraides jaudas robežvērtība Lietošanas atļaujas veids
a 29,7–47 MHz 10 mW e.r.p. Koplietojama atļauja
c 863–865 MHz 10 mW e.r.p. Koplietojama atļauja
d 174–216 MHz 50 mW e.r.p. Individuāla VAS „Elektroniskie sakari” atļauja
e 470–862 MHz 50 mW e.r.p. Individuāla VAS ES atļauja
f 1785–1795 MHz 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p.(uz ķermeņa) Individuāla VAS „Elektroniskie sakari” atļauja
g 1795–1800 MHz 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p.(uz ķermeņa) Koplietojama atļauja
g1 1800–1804,8 MHz 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p.(uz ķermeņa) Koplietojama atļauja
 
57a 2 400–2 483,5 MHz 10 mW e.i.r.p. Koplietojama atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm
61 5 725–5 875 MHz 25 mW e.i.r.p Koplietojama atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm

Pēc 1. jūlija programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm paredzēto joslu un izmantošanas nosacījumu kopsavilkums:

Frekvenču josla Pārraides jaudas robežvērtība Lietošanas atļaujas veids
a 29,7–47 MHz 10 mW e.r.p. Koplietojama atļauja
c 863–865 MHz 10 mW e.r.p. Koplietojama atļauja
d 174–216 MHz 50 mW e.r.p. Individuāla VAS „Elektroniskie sakari” atļauja
e1 470–786 MHz 50 mW e.r.p. Individuāla VAS „Elektroniskie sakari” atļauja
e2 786–789 MHz 12 mW e.r.p. Individuāla VAS „Elektroniskie sakari” atļauja
e3 823–826 MHz 20 mW e.i.r.p. 100 mW e.i.r.p.(uz ķermeņa) Individuāla VAS „Elektroniskie sakari” atļauja
e4 826–832 MHz 100 mW e.i.r.p. Individuāla VAS „Elektroniskie sakari” atļauja
f 1785–1795 MHz 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p.(uz ķermeņa) Individuāla VAS „Elektroniskie sakari” atļauja
g 1795–1800 MHz 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p.(uz ķermeņa) Koplietojama atļauja
g1 1800–1804,8 MHz 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p.(uz ķermeņa) Koplietojama atļauja
 
57a 2 400–2 483,5 MHz 10 mW e.i.r.p. Koplietojama atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm
61 5 725–5 875 MHz 25 mW e.i.r.p Koplietojama atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm

Skaidrojums –
Koplietojama atļauja - atbilstoši 2009.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.1151 3.pielikumam,
Individuāla VAS „Elektroniskie sakari” - atbilstoši 2006.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.453.

Frekvenču sargi par to, kas jāzina katram Latvijas radioiekārtu lietotājam!
02.02.2015.

1. bauslis - Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts lietot pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas VAS “Elektroniskie sakari” vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā!
2. bauslis - Atļauts uzstādīt un lietot tikai tādas sakaru iekārtas, kuras ir laistas apgrozībā un izplatītas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajā kārtībā un kuru parametri un lietojums atbilst atbildīgā par atbilstību norādītajiem parametriem un lietojumam vai piemērotajām tehniskajām specifikācijām!
3. bauslis - Radioiekārtas uzstāda un izmanto tā, lai neradītu kaitīgos radiotraucējumus!

VAS „Elektroniskie sakari” Klientu dienas tradīcija turpinās
04.12.2014.

VAS „Elektroniskie sakari” Klientu dienas pirmsākumi ir meklējami jau 2011.gada 6.septembrī. VARAM telpās notika pasākums Klientiem, kurā esošais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards iepazīstināja Klientus ar Radiofrekvenču spektra uzraudzības sistēmas attīstības stratēģiju turpmākajiem 5 gadiem. Šogad Klientu dienā klātesošie iepazinās ar trīs jaunām mērlaboratorijām, kuras tika iegādātas Radiofrekvenču spektra uzraudzības sistēmas attīstības stratēģijas ietvaros, tādējādi modernizējot VAS ES mērījumu tehnisko bāzi reģionos atbilstoši pašreizējam radiosakaru attīstības līmenim.
2013.gada 17.septembra Klientu dienā nozarei tika dots solījums, ka VAS „Elektroniskie sakari” kļūs caurspīdīgāki un vairāk orientēti uz Klientu. Kā savā uzrunā norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretārs Guntis Puķītis, šis solījums ir pildīts - regulāri rīkoti pasākumi nozarei ar mērķi veicināt diskusijas par svarīgiem jautājumiem, kā arī uzņēmums kopumā ir pierādījis virzību biznesa domāšanas virzienā.
Lai to paveiktu, kopā ar nozari izstrādāti un aizstāvēti likumprojekti Ministru kabinetā, kas 2014.gadā palīdzēja uzņēmumam atbrīvoties no zaudējumus nesošām funkcijām. Arī 2014.gada 28.janvārī notikušajās Klientu dienās solītais jaunais cenrādis, kuru izstrādāja kopā ar nozari, ir stājies spēkā ar 2014.gada 1.jūliju.
Pasākuma ietvaros, valdes priekšsēdētāja Vita Štelmahere informēja par uzņēmuma 2014.gada mērķu izpildi (prezentācija pieejama šeit) un 2015.gada plāniem(prezentācija pieejama šeit), savukārt tehniskais direktors Māris Aleksandrovs stāstīja par paveikto radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanā 2014.gadā (prezentācija pieejama šeit).
Vecākā eksperta J. Vaļenieka prezentācija „Gatavošanās darbi Pasaules Radiosakaru konferencei WRC-15” pieejama šeit.

3.decembrī notiks mūsu Klientiem veltīts pasākums
01.12.2014.

Šogad Klientu dienas tēma „VAS „Elektroniskie sakari” 2014. gada darbības rezultāti. Gatavošanās Pasaules Radiosakaru konferencei WRC-15”.
Pasākuma ietvaros, valdes priekšsēdētāja Vita Štelmahere informēs par uzņēmuma 2014.gada mērķu izpildi un 2015.gada plāniem, savukārt tehniskais direktors Māris Aleksandrovs stāstīs par paveikto radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanā 2014.gadā un gatavošanās darbiem Pasaules Radiosakaru konferencei.

5 padomi pirms radioiekārtu iegādes
24.11.2014.

Izmantojamo frekvenču atšķirību dēļ DECT 6.0 sistēmas iekārtu darbība šajā frekvenču joslā Eiropā, t.sk. Latvijā ir stingri aizliegta, jo var radīt kaitīgus radiotraucējumus mobilo sakaru tīklu bāzes staciju darbībai. Pirms iegādāties radiofrekvences izmantojošas iekārtas vēlams tirdzniecības vietā noskaidrot, vai tās ir piemērotas lietošanai Latvijā. Tirgotājam ir pienākums šādu informāciju sniegt!
1. Esi modrs, iepērkoties internetā!
Uzmanīgiem ir jābūt tiem pircējiem, kuri iepērkas internetā, īpaši ārvalstu interneta veikalos, kuros piedāvātā produkcija nav paredzēta Eiropas Savienības tirgum. Bieži vien patērētāji, domājot par preces funkcionalitāti un pievilcīgo cenu, aizmirst par ierīces atbilstību. Reizēm salīdzinoši zemā cena var būt par indikatoru tam, ka iekārta nav ražota, ievērojot noteikto standartu prasības.
2. CE marķējums – ražotāja apliecinājums
Pārliecinieties, ka iekārtai ir CE marķējums - viena no svarīgākajām pazīmēm, kas liecina, ka ierīce atbilst ES tirgus prasībām.
Svarīgi ir uzmanīgi apskatīt tā grafisko attēlu, jo ir nopērkamas ierīces, kurām CE marķējums neatbilst ES normatīvos noteiktajam grafiskajam attēlam. To, kādam marķējumam ir jāizskatās vizuāli, nosaka normatīvie akti.
3. Papildus marķējumi
Iekārtām,kuras ir marķētas ar apli apvilktu izsaukuma zīmi, CE marķējums vēl negarantē to, ka iekārtu drīkst lietot Latvijā. VAS ES speciālisti iesaka pievērst uzmanību arī šādi marķētu iekārtu noteiktiem dažāda veida lietošanas ierobežojumiem, par kuriem sīkāk jābūt aprakstītam lietošanas instrukcijā (piemēram, iekārtu nevar lietot ārpus telpām, iekārtu nevar lietot visās ES dalībvalstīs vai iekārtu lietojot ir jāievēro noteikti parametru ierobežojumi).
4. Nezināšana neatbrīvo no atbildības!
Latvijas Administratīvo Pārkāpumu Kodeksa 146.1 pants nosaka, ka par radioiekārtu uzstādīšanu vai lietošanu, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto radioiekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību vai tādu radioiekārtu, elektrisko vai elektronisko iekārtu uzstādīšanu vai lietošanu, kuru darbība rada kaitīgus radiotraucējumus vai kuru elektromagnētiskie izstarojumi neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 210 EUR, bet juridiskajām personām — no 210 līdz 350 EUR.
VAS Elektroniskie sakari eksperti pirms administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas izskaidro iedzīvotājiem problēmas būtību, brīdina par atbildību un aicina uz sadarbību traucējošās iekārtas darbības pārtraukšanā.
5. Rīkojies savlaicīgi!
Ja pirms ierīces iegādes rodas šaubas, droši sazinies ar mums – VAS Elektroniskie sakari ekspertiem tālr. 67333034 un mēs kopīgi pārliecināsimies, ka iekārtu drīkst lietot Latvijā.

Uzstādīts rekords ar visvairāk vienlaicīgi nosūtītajiem apsveikumiem Latvijai dzimšanas dienā
19.11.2014.

Speciālā zibakcijā „Apsveikums Latvijai” šodien uzstādīts rekords ar vislielāko dalībnieku skaitu, kuri vienlaicīgi apsveica Latviju dzimšanas dienā, izmantojot unikālo Morzes ābeci. Rekorda dalībniekiem vietnē www.apsveikumslatvijai.lv bija jāatšifrē novēlējums „Jaunus izgudrojumus un laimīgus cilvēkus!”. Šo Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas 5.klases apsveikumu no vairāk nekā 400 iesūtītajiem skolēnu novēlējumiem izvēlējās Valsts prezidents Andris Bērziņš.
Projekta iniciators ir VAS „Elektronisko sakari”.
Zibakcijai bija reģistrējušās ap 200 skolu no dažādiem reģioniem. Kopā notikušajā zibakcijā reģistrēti 3861 aplikācijas lietotāji, bet kopējais dalībnieku skaits ir daudz lielāks, ņemot vērā, ka daļa no tām bija klases.
Vēl visu novembri ikviens www.apsveikumslatvijai.lv ir aicināts iesaistīties šajā pasaules mēroga unikālajā projektā un nosūtīt savam draugam, radiniekam vai kolēģim savu īpašo apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā, kas būs kodēts ar Morzes kodu. Jau šobrīd, izmantojot aplikāciju, ir nosūtīti vairāk nekā 1200 apsveikumi.
Projekta pirmajā posmā līdz 9.novembrim skolas un skolēni iesūtīja savus apsveikuma tekstus, no kuriem Valsts prezidents atlasīja vienu zibakcijai. Skolēni galvenokārt vēlēja ilgu mūžu Latvijai, labu pārvaldību un iedzīvotājus, kā arī daļā apsveikumu bija minēts miers.
”Apsveikums Latvijai” ir unikāls projekts pasaulē, jo apsveikuma sūtīšana Latvijai dzimšanas dienā notiek, izmantojot Morzes ābeci. Turklāt projekta vēstneši Elīna un Vestards Šimkus katru Morzes signālu pārvērtuši klavieru skaņās. Tas ļauj ikvienam noklausīties melodiskus apsveikumus un tos atminēt, kā arī sūtīt savus apsveikumus radiniekiem, draugiem un kolēģiem. Projekts „Apsveikums Latvijai” ir veltījums Latvijai tās 100 gadu jubilejā, un tas turpinās darboties arī citus gadus.
Projekts ir veidots kā spēle, kurā ir jāatpazīst Morzes alfabēts un jāatšifrē apsveikumi, kas nemaz nav tik viegli izdarāms darbs. Veidojot projektu, bija svarīgi vienlaicīgi veicināt gan patriotismu par valsti, kurā dzīvojam, gan popularizēt inženierzinātnes.

Valsts prezidents Andris Bērziņš izvēlēsies labāko skolēnu apsveikumu projektā „Apsveikums Latvijai” un aicina sveikt valsti dzimšanas dienā
05.11.2014.

Mājas lapā www.apsveikumslatvijai.lv, kurā līdz 9.novembrim ikviens ir aicināts iesūtīt savu apsveikuma tekstu, aizšifrējot to ar Morzes ābeces palīdzību. Valsts Prezidents izvēlēsies labākā apsveikuma tekstu, kuru speciālā zibakcijā 14.novembrī plkst.11.30 tiešraidē ikviens varēs noklausīties un atšifrēt. Šim projektam īpaša loma ir bērniem skolās un to patriotisma veicināšanai.
Mūziķi Elīna un Vestards Šimkus, kas kļuvuši par „Apsveikums Latvijai” vēstnešiem un pārvērtuši Morzes kodu klavieru skaņās. Tas ļauj ikvienam noklausīties melodiskus apsveikumus un tos atminēt, kā arī sūtīt savus apsveikumus radiniekiem, draugiem un kolēģiem.

Lepojamies! Nozares augstākos apbalvojumus saņem VAS "Elektroniskie sakari" vecākā juriste Katrīna Hohberga un vecākais radiokomunikāciju inženieris Ilmārs Lazdiņš
04.11.2014.

Atzīmējot 135 gadus kopš dzimis Latvijas radiofonijas pamatlicējs Jānis Linters, nodibinājums "Inženiera Jāņa Lintera fonds" sadarbībā ar Latvijas Telekomunikāciju klubu šī gada 31.oktobrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma" godināja 17 Jāņa Lintera fonda apbalvojuma laureātus.
Jāņa Lintera fonda apbalvojums ir atzinība un pateicība par izciliem nopelniem Latvijas elektronisko sakaru attīstībā un ekspluatācijā. Apbalvojumu piešķir katru gadu un to pasniedz svinīgā apbalvošanas pasākumā, kas notiek iespējami tuvu Jāņa Lintera dzimšanas dienai 5.novembrī.
Šajā gadā Jāņa Lintera fonda apbalvojumu saņēma VSIA "Latvijas Radio" darbinieki Indulis Mekšs un Aigars Sukurs, SIA "Lattelecom" darbinieki Māris Krūmiņš, Anda Puķīte, Gatis Baumanis, Ruta Riekstiņa un Zigmārs Parpucis, "Latvijas Mobilais Telefons" SIA darbinieki Evalds Rubins, Mārtiņš Kaļķis, Ilze Saulīte un Velga Tarasova, SIA "Tele2" darbinieki Ieva Lazdāne, Arvīds Jēgers un Rūdolfs Balodis, VAS "Elektroniskie sakari" darbinieki Katrīna Hohberga un Ilmārs Lazdiņš, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vecākā referente Aija Vāvere.
Vairāk kā 20 gadu laikā, kopš tiek pasniegts inženiera Jāņa Lintera apbalvojums, to saņēmuši 536 elektronisko sakaru nozarē strādājošie.

Ar speciālu aplikāciju plāno uzstādīt rekordu ar visvairāk vienlaicīgi nosūtītajiem apsveikumiem Latvijai dzimšanas dienā
29.10.2014.

VAS „Elektronisko sakari” ir uzsākusi projektu „Apsveikums Latvijai”, kura ietvaros plānots uzstādīt rekordu ar vislielako dalībnieku skaitu - bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuri vienlaicīgi apsveiks Latviju dzimšanas dienā, izmantojot Morzes signālus. Par projekta vēstnešiem kļuvuši Elīna un Vestards Šimkus.
Projekta ietvaros izstrādāta speciāla aplikācija www.apsveikumslatvijai.lv, kurā līdz 9.novembrim ikviens ir aicināts iesūtīt savu apsveikuma tekstu, aizšifrējot to ar Morzes ābeces palīdzību. Labāko apsveikumu speciālā zibakcijā 14.novembrī plkst.11.30 tiešraidē ikviens varēs noklausīties un atšifrēt.
Vita Štelmahere, VAS „Elektroniskie sakari” valdes priekšsēdētāja: „”Apsveikums Latvijai” ir unikāls projekts, jo apsveikuma sūtīšana Latvijai dzimšanas dienā notiks, izmantojot Morzes ābeci. Projekts ir veidots kā spēle, kurā ir jāatpazīst Morzes alfabēts un jāatšifrē apsveikumi, kas nemaz nav tik viegli izdarāms darbs. Veidojot projektu, mums bija svarīgi vienlaicīgi veicināt gan patriotismu par valsti, kurā dzīvojam, gan popularizēt inženierzinātnes.”
Projekts notiks divos posmos. Pirmajā posmā līdz 9.novembrim ikviens ir aicināts iesūtīt savu apsveikuma tekstu, kā arī iegūt iemaņas šifrēšanā ar Morzes ābeci. Otrajā posmā - 14.novembrī plkst.11.30 notiks zibakcija, kurā tiešraidē Morzes koda veidā atskaņos izvēlēto apsveikumu un ikviens varēs to atšifrēt, tādā veidā arī pats iesaistoties Latvijas apsveikšanā dzimšanas dienā.
Projektā iesaistījušies arī Elīna un Vestards Šimkus, kas kļuvuši par „Apsveikums Latvijai” vēstnešiem un pārvērtuši Morzes kodu klavieru skaņās. Tas ļauj ikvienam noklausīties melodiskus apsveikumus un tos atminēt, kā arī sūtīt savus apsveikumus radiniekiem, draugiem un kolēģiem.

Ministrs R.Naudiņš iepazīstas ar Latvijas radiomonitoringa sistēmu pierobežā
15.10.2014.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš 2014.gada 15.oktobrī apmeklēja Rūjienas vidusskolu, kur kopā ar VAS "Elektroniskie sakari" ekspertiem izvērtēja modernizēto radiofrekvenču uzraudzības sistēmu. Ministrs kopā ar Rūjienas vidusskolas un Naukšēnu novada vidusskolas skolēniem klātienē apskatīja mobilās radiomonitoringa stacijas jeb mērlaboratorijas, ar kuru palīdzību tiek veikta radiofrekvenču kontrole, nodrošinot radioiekārtu savstarpēju elektromagnētisko saderību un pasargājot radioierīču lietotājus no traucējumiem.
Kā ministrs pastāstīja skolēniem, radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss - starptautiska dabas bagātība. Tādēļ racionāla šī resursa izmantošana nav iespējama bez dažādu tehnisku procedūru ievērošanas. Šim nolūkam visās pasaules valstīs darbojas speciālas institūcijas, kas realizē radiofrekvenču resursa pārvaldi. Radiofrekvenču spektra pārvaldības mērķis ir panākt, lai spektrs tiktu izmantots pēc iespējas efektīvāk, racionālāk un lai radioiekārtu savstarpējie traucējumi būtu pēc iespējas minimāli.
Demonstrējot mobilās radiomonitoringa stacijas, eksperti uzsvēra, ka VAS „Elektroniskie sakari” vairāku gadu garumā ir mērķtiecīgi stiprinājuši savu kapacitāti, lai līdzsvarotu attīstību radiofrekvenču spektra uzraudzības jomā reģionos, tostarp pierobežas teritorijā. No šogad VAS ES reģistrētajiem radiotraucējumu pieteikumiem aptuveni 25% saņemti no pierobežas teritorijā esošām apdzīvotām vietām.

VAS „Elektroniskie sakari” aicina savā komandā
26.09.2014.

VAS „Elektroniskie sakari” aicina savā komandā Klientu apkalpošanas un korporatīvās komunikācijas direktoru un Atbalsta funkciju nodrošinājuma direktoru.

Notikusi Baltijas valstu radiomonitoringa speciālistu trīspusējās sadarbības vizīte
18.08.2014.

13. - 14. augustā, VAS „Elektroniskie sakari” uzņēma pie sevis Lietuvas un Igaunijas sakaru administrāciju kolēģus, radiomonitoringa speciālistus, lai trīspusējā sanāksmē īstenotu pieredzes apmaiņu starp kaimiņvalstīm radiofrekvenču spektra uzraudzības jomā.
Sanāksmes laikā katra valsts iepazīstināja kolēģus ar savu radiofrekvenču spektra uzraudzības sistēmu, kā arī demonstrēja mobilo mērlaboratoriju tehniskās iespējas. Tika pārrunātas radiofrekvenču monitoringa darba metodes, tehniskā aprīkojuma izmantošanas nianses un turpmāka attīstība. Sanāksmes dalībnieki atzina, ka šāda veida tikšanās ir nozīmīgas, jo dod iespēju izvērtēt kolēģu darbības sasniegumus, rast jaunas idejas, iespējas un inovatīvus risinājumus savas darbības pilnveidošanai un uzlabošanai.
Turpmāk paredzēts šādas sanāksmes rīkot ikgadēji, ar mērķi stiprināt visu trīs Baltijas valstu sadarbību radiomonitoringa jomā.

No š. g. 11.jūlija stājās spēkā jaunais VASES publisko maksas pakalpojumu cenrādis
17.07.2014.

VAS “Elektroniskie sakari” informē, ka no š. g. 11.jūlija stājās spēkā Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumi Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.

Paziņojums par aprēķināto 2013. gada pārskata gada korekciju
16.07.2014.

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punktam ir apstiprināta 2013. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.
Lasīt vairāk...

Ministru Kabinetā apstiprināts jaunais VASES publisko maksas pakalpojumu cenrādis
11.07.2014.

Ministru kabinetā ir apstiprināti ar nozari kopīgi izstrādātie grozījumi publisko maksas pakalpojumu cenrādī. Ar tiem iespējams iepazīties šeit. Ar Ministru kabineta sēdes protokola 38.§ iespējams iepazīties šeit.
Jaunais cenrādis stāsies spēkā 2014.gada 11.jūlijā un no šīs dienas arī piemērosim jaunos tarifus. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. +371 67 332 179 un +371 67 332 724, kā arī vērsties pie mums klātienē Rīgā, Eksporta ielā 5.
Šo mērķi esam sasnieguši un sākam jaunu darba cēlienu, kopā ar jums arī turpmāk uzlabojot mūsu sniegto pakalpojumu tarifus.
VAS “Elektroniskie sakari” izsaka pateicību par aktīvo darbu nozares asociācijām un cenrāža darba grupai — vadītājai Katrīnai Hohbergai un darba grupas locekļiem — Mārim Aleksandrovam, Ievai Pravornei, Rinaldam Ritmanim, Sandrai Vingrei, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pārstāvim Aigaram Benderam, Latvijas Interneta asociācijas pārstāvei Ievai Smirnovai, Latvijas Telekomunikāciju asociācijas pārstāvim Jūlijam Krievam un Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktoram Edmundam Beļskim!

VAS ES eksperti nodrošina LR4 apraides tīkla paplašināšanu
05.06.2014.

FM viļņos raidošie tīkli, kuri attīstās uz Reģionālā plānā "Ženēva 84" ietvertajiem frekvences piešķīrumiem, Latvijas teritorijā gandrīz pilnā mērā ir izmantoti. Tomēr, sabiedriskajam radio radās nepieciešamība uzlabot programmas LR4 dzirdamību, īpaši valsts austrumu daļā. Veicot optimizācijas pasākumus Latvijas radio izmantotajā radiofrekvenču spektrā, VAS ES ekspertiem izdevās LR4 programmas aptveršanu paplašināt, savstarpēji mainot Latvijas radio lietotās frekvences un saderības nodrošināšanai atļautos izstarošanas parametrus Rēzeknē un Daugavpilī. Šobrīd tiek meklēti papildus risinājumi arī tīkla paplašināšanai nākotnē.
Ar 2014. gada 1. jūniju:
• programmu LR1 Rēzeknē raida frekvencē 107,5 MHz;
• programmu LR4 Rēzeknē raida frekvencē 104,2 MHz;
• programmu LR4 Daugavpilī raida frekvencē 88,7 MHz;
• programmu LR5 Daugavpilī raida frekvencē 104,0 MHz;
• programmu LR4 Dagdā raida frekvencē 99,1 MHz.

Uzsāk darbību paziņotā institūcija Nr. 2487
08.05.2014.

VAS ES ir uzsākusi šādu radioiekārtu sertifikācijas pakalpojumu, ko paredz Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumi Nr. 561 un Eiropas Padomes un Parlamenta direktīva 1999/5/EK, sniegšanu:
- testēšanas apjoma noteikšana,
- atbilstības novērtēšana, balstoties uz iekārtas tehnisko dokumentāciju (TCF).
Līdz ar to uzņēmējiem ir iespēja saņemt minētos radioiekārtu sertifikācijas pakalpojumus arī Latvijā.
Institūcijas sfērā ir šādas būtiskās prasības:
- radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana, neradot kaitīgus radiotraucējumus ,
- elektromagnētiskā saderība,
- piekļuve glābšanas dienestiem.
Atbilstība elektromagnētiskās saderības prasībai un prasībai izmantot radiofrekvenču spektru efektīvi, neradot kaitīgus radiotraucējumus, un atsevišķos gadījumos arī prasībai piekļūt glābšanas dienestiem ir obligāta, lai radioiekārtas varētu izplatīt Eiropas Savienības tirgū. Sīkāk par radioiekārtu atbilstības novērtēšanas kārtību ir aprakstīts VASES mājas lapā.
Paziņotā institūcija ir saņēmusi akreditāciju, kas apliecina tās atbilstību standartam EN 45011 un minētajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem, un iekļauta Eiropas Savienības paziņoto institūciju sarakstā (NANDO) ar Nr. 2487.
Sīkāka informācija par paziņoto institūciju un tās pakalpojumiem pieejama VAS ES mājas lapā.

Turpmāk elektronisko sakaru tīklu būvniecības pārraudzība būs tikai būvvalžu kompetencē
07.05.2014.

Saeimā pieņemtie grozījumi Elektronisko sakaru likumā, kas stājās spēkā šī gada 8.aprīlī, paredz, ka turpmāk elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības pārraudzība būs pašvaldību būvvalžu kompetencē. Šāds lēmums pieņemts būvniecības administratīvā sloga mazināšanai, no kā ieguvēji būs gan uzņēmēji, gan valsts un pašvaldību iestādes, kas plāno izveidot elektronisko sakaru tīklus.
Jaunā kārtība paredz, ka turpmāk sakaru tīklu būvniecības projekti ir jāiesniedz saskaņošanai attiecīgās pašvaldības būvvaldē, kas, ņemot vērā normatīvos aktus, arī to saskaņo noteiktajā kārtībā un izsniedz būvatļauju.
Pirmskrīzes periodā, kad būvniecības apjomi pieauga straujāk, nekā tos bija iespējams kontrolēt, būtiski palielinājās nelegāli izbūvētu elektronisko sakaru tīklu skaits. Tādēļ 2008.gadā tika izmainīta būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu bāze, nosakot, ka būvniecības projekti, pirms saskaņošanas ar būvvaldi, ir jāsaskaņo ar VAS „Elektroniskie sakari”. Šobrīd šī joma ir sakārtota, tāpēc būvniecības process ir vienkāršots.
VAS „Elektroniskie sakari”, ar kuriem līdz šim bija jāsaskaņo sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības projekti, saglabās tās pamatdarbībai pakārtotās līdzšinējās funkcijas elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo bāzes staciju ierīkošanas būvprojektu akceptēšanā.
VAS „Elektroniskie sakari” eksperti no 2008.gada līdz šim laikam ir akceptējuši 4015 elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un 2004 būvniecības projektus. Šo gadu laikā ir izskatītas 396 sūdzības un sastādīti 118 administratīvo pārkāpumu protokoli elektronisko sakaru komersantiem par ierīkotiem un nemarķētiem kabeļiem un tādiem, kas jau sen netiek lietoti un ir jādemontē. Galvenokārt sūdzības tika saņemtas par piekārto kabeļu līnijām un mastiem, kas nav marķēti, par nepareizi nostiprinātiem vadiem kāpņu telpās un ventilācijas šahtās, par piekārto kabeļu līnijām, kas tiek nostieptas, piemēram, no deviņstāvu mājas jumta pāri uz piecstāvu mājas jumtu, tādējādi aizsedzot logus, u.tml. Lai samazinātu nelegāli izbūvētos elektronisko sakaru tīklus, VAS „Elektroniskie sakari” kopā ar „Latvenergo” rīkoja reidus un organizēja tikšanās ar apsekojamo māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem.

Aptauja par Pasaules Radiosakaru konferences WRC-15 darba kārtības 1.1. un 1.2. punktu.
14.04.2014.

VAS „Elektroniskie sakari” ir sagatavojusi aptaujas anketu, kuras mērķis ir apzināt Latvijas elektronisko sakaru nozares pārstāvju viedokļus par 2015. gada Pasaules Radiosakaru konferences WRC-15 darba kārtības 1.1 un 1.2.punktu. Aptaujas anketa ir pieejama šeit.

Amatieru radio - vislielākais no zinātnes hobijiem!
31.03.2014.

Saulainas ceturdienas vakarā (2014. gada 27. martā) notika Latvijas radioamatieru tikšanās ar IARU R1 prezidentu Hans Blondeel Timmerman, PB2T.Tikšanās notika pēc IARU Reģiona1 prezidenta Hans Blondeel Timmermam iniciatīvas. Šādas radioamatieru klātienes tikšanās nav bieža parādība, it sevišķi tikšanās ar kādu no Amatieru Radio elites.
Parasti radioamatieru sarunas notiek radio ēterā vienam otru neredzot un atpazīstot citam citu pēc izsaukuma signāliem. Latvijas radioamatieriem tie sākas ar burtiem YL. Šoreiz šāda tikšanās notika klātienē VAS Elektroniskie sakari telpās Jeruzalemes ielā 2/4. Šajā sanāksmē piedalījās VAS Elektroniskie Sakari pārstāvji Tehniskais direktors Māris Aleksandrovs un Radiofrekvenču plānošanas nodaļas vecākais eksperts / Latvijas radioamatieru līgas valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris vaļenieks - arī aktīvs radioamatieris YL2AO, Latvijas radioamatieru līgas (www.lral.lv) pārstāvji priekšsēdētājs Imants Tukleris YL3CT, LRAL sekretārs Juris Lavendelis YL3CB, LRAL valdes loceklis Ervīns Kristiņš YL2CQ, kurš ir arī Ventspils augstskolas kolektīvās radioamatieru stacijas YL1VA vadītājs, un Radioamatieru eksaminācijas komisijas loceklis Andris Bruņenieks YL2FD.
Apaļā galda sarunās tika pārspriesti vairāki svarīgi jautājumi, sākot ar radioamatierisma popularitāti Latvijā, radioamatieru skaitu (~360), kolektīvo staciju staciju skaitu un to aktivitātēm, jauniešu iesaistīšanu šajā aizraujošajā nodarbē, sacensību organizēšanu, salidojumu organizēšanu un apmeklēšanu arī kaimiņvalstīs un beidzot ar VAS Elektroniskie sakari plāniem radioamatieru dienesta darba organizēšanā. Sanāksmes noslēgums tika noorganizēts Krasta Lido restorānā neformālā gaisotnē izgaršojot latviešu nacionālos ēdienus un alu un protams parunājot par dzīvi un hobijiem.
IARU ir starptautiskā radioamatieru savienība, kas apvieno vairāk nekā 150 valstu nacionālas radioamatieru organizācijas. IARU pārstāv Radioamatieru dienesta intereses pasaules mērogā, nodrošina radioamatierisma popularizēšanu visā pasaulē, jauna radiofrekvenču spektra meklēšanā un esošā spektra aizsardzībā.
IARU tāpat kā ITU ir sadalīts trīs apakšreģionos:
- IARU Reģions 1: Eiropa, Āfrika, Vidējie Austrumi un Ziemeļ-Āzija
- IARU Reģions 2: Amerika
- IARU Reģions 3: Āzija - Klusais Okeāns

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
28.03.2014.

VAS „Elektroniskie sakari” informē, ka 2014.gada 8.aprīlī stāsies spēkā grozījumi Elektronisko sakaru likumā.
Minētie grozījumi, cita starpā, paredz, ka elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, kā arī būvniecības pārraudzību īstenos būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktā institūcija, tas ir, pašvaldību būvvalde. Savukārt elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu arī turpmāk nodrošinās VAS "Elektroniskie sakari".
Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam Jūs rast iespēju elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus vai elektronisko sakaru tīkla būvprojektus, kuru akceptēšanu vai noraidīšanu, no 2014.gada 8.aprīļa, nodrošinās pašvaldību būvvaldes, iesniegt VAS „Elektroniski sakari” līdz 2014.gada 1.aprīlim, lai VAS „Elektroniski sakari” saskaņā ar 2011.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.166 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 30.un 45.punktā noteikto būtu iespējams izskatīt iesniegtos tehniskos projektus līdz 2014.gada 7.aprīlim.
Papildus vēršam uzmanību, ka elektronisko sakaru tīkla būvprojekti un elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekti, izņemot antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus, vairs nebūs jāiesniedz VAS „Elektroniskie sakari” saskaņošanai.
Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar VAS „Elektroniskie sakari” klientu apkalpošanas daļas darbiniekiem (tālrunis: 67332724) vai Elektronisko sakaru tīklu nodaļu (tālrunis: 67333034).

Latvijā Eiropas reģiona pārstāvji spriedīs par elektronisko sakaru nākotni pasaulē
26.03.2014.

No šī gada 25.-28.martam Latvijā notiek Pasaules radiosakaru konferencei veltīta sanāksme, kurā tiek apspriesta un formulēta Eiropas reģiona nostāja turpmākai elektronisko sakaru attīstībai pasaulē. Šajā sanāksmē piedalās Eiropas valstu un ietekmīgu sakaru jomā organizāciju pārstāvji. Sanāksmi Latvijā organizē VAS „Elektroniskie sakari”, kas ir arī oficiālais Latvijas pārstāvis starptautiskās darba grupās radiofrekvenču spektra pārvaldības jomā.
Sanāksmi atklāja Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Edmunds Beļskis, kurš uzsvēra elektronisko sakaru jomas pieaugošo lomu pasaules ekonomikā un sociālās labklājības nodrošināšanā.
Pasaules radiosakaru konference noris reizi trijos līdz četros gados. Tajā klātienē piedalās vairāk nekā trīs tūkstoši delegātu no gandrīz 200 pasaules valstīm. Nākošā konference notiks nākamgad rudenī Ženēvā. Tas ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem pasaulē elektronisko sakaru jomā, jo šajā konferencē pasaules valstis vienojas un izlemj nozarei būtiski svarīgus jautājumus, kas ietekmē elektronisko sakaru nākotni visos pasaules reģionos. Laika posmos starp konferencēm notiek sagatavošanās darbi, kuru laikā valstis strādā reģionālajās organizācijās, kurās formulē nostājas dažādos ar nozari saistītos jautājumos. Latvija kopā ar vēl 47 Eiropas valstīm ir apvienojušās Eiropas Pasta un Telesakaru konferences, jeb CEPT, reģionālajā organizācijā.
VAS „Elektroniskie sakari” valdes priekšsēdētāja Vita Štelmahere: „Līdz nozīmīgajai konferencei notiek vairākas šādas reģiona darba grupas sanāksmes, tādēļ esam gandarīti, ka par vienu no sanāksmes norises vietām ir izvēlēta mūsu valsts. Būtībā šajā sanāksmē Eiropas reģiona valstis lems par sakaru nozares nākotni, formulēs vienotu nostāju dažādos jautājumos, ko tālāk paudīs nozīmīgajā Pasaules radiosakaru konferencē.”
Nākamgad Pasaules radiosakaru konferencē tiks pieņemti daudzi nozīmīgi lēmumi. Jau šobrīd var teikt, ka liels uzsvars tiks likts uz jauno viedo tehnoloģiju iespēju paplašināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, piemēram, tiks meklēti risinājumi pasaulē vienoti noteikt jaunas radiofrekvenču joslas mobilajai platjoslas datu pārraidei. Kopumā līdz 2015.gada konferencei reģiona pārstāvjiem ir jāveido vienota nostāja par vairāk kā 100 jautājumiem.
VAS ”Elektroniskie sakari” pārvalda radiofrekvenču spektru, plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvences piešķīrumus radioiekārtu darbībai, sniedz elektromagnētiskās saderības un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus, veic darbības radiotraucējumu novēršanai. “Elektronisko sakaru” speciālisti regulāri sadarbojas ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalās nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, kā arī lepojas ar starptautiska līmeņa ekspertiem, kas jau daudzus gadus nodrošina, lai katrs Latvijas radio, televīzijas, interneta un mobilo sakaru lietotājs tiktu pasargāts no sakaru traucējumiem.

Latvijā pieaug radioamatierisma kā vaļasprieka popularitāte
07.03.2014.

VAS „Elektroniskie sakari” šodien izsniedza apliecības kārtējo radioamatieru eksāmenu nokārtojušajiem reflektantiem. Līdz ar to Latvijā kopējais radioamatieru skaits sasniedz jau 339 cilvēkus, kas ir par 14% vairāk nekā pirms pieciem gadiem. Jāmin, ka radioamatierisms kļūst arvien populārāks Latvijā tieši kā vaļasprieks, kad cilvēki, izmantojot dažāda veida radio sakaru aparatūru, sazinās savā starpā ar radioviļņu starpniecību.
Šogad pirmo reizi eksāmens norisinājās izmantojot datortehniku un VAS „Elektroniskie sakari” pielāgotu specializētu eksaminēšanas datorprogrammu, līdzīgi kā eksāmenus kārto autovadītāja apliecības izsniegšanai.
Šogad eksāmeniem bija pieteikušies 6 reflektanti no dažādiem Latvijas reģioniem.
Rinalds Ritmanis, VAS „Elektroniskie sakari” Radiofrekvenču plānošanas nodaļas vadītājs: „Radioamatierisms kā sazināšanās un sevis pilnveidošanas veids joprojām piesaista daudzu cilvēku interesi. Latvijā tā popularitāte balstās uz cilvēku entuziasmu, un tas attīstās tieši kā vaļasprieks. Ļoti populāras ir radioamatieru sacensības nacionālā un starptautiskā mērogā, kuru mērķis ir nodibināt pēc iespējas tālākus radiosakarus ar iespējami daudzām valstīm dažādās frekvencēs. Šajā jomā Latvijas radioamatieriem ir ļoti labi starptautiski sasniegumi.”
„Elektroniskie sakari” darbinieki jaunajiem radioamatieriem pēc radiostaciju ierīkošanas izsniegs radiostaciju lietošanas atļaujas, lai ēterā skanētu jauni izsaukuma signāli, kas pasaulē būs atpazīstami ar Latvijas burtiem - YL.
VAS „Elektroniskie sakari” pārvalda radiofrekvenču spektru, plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvences piešķīrumus radioiekārtu darbībai, sniedz elektromagnētiskās saderības un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus, veic darbības radiotraucējumu novēršanai. "Elektronisko sakaru" speciālisti regulāri sadarbojas ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalās nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, kā arī lepojas ar starptautiska līmeņa ekspertiem, kas jau daudzus gadus nodrošina, lai katrs Latvijas radio, televīzijas, interneta un mobilo sakaru lietotājs tiktu pasargāts no sakaru traucējumiem.

Pērn Latvijā pieaudzis sakaru traucējumu pieteikumu skaits
20.02.2014.

VAS „Elektroniskie sakari” Radiofrekvenču uzraudzības nodaļas darbinieki pērn saņēmuši 101 pieteikumu par sakaru traucējumiem Latvijā, kas salīdzinot ar 2012.gadu palielinājies par 35%. Radiotraucējumu pieteikumu skaita pieaugumu daļēji var skaidrot ar DECT 6.0 radioiekārtu lietošanu, ko ikdienā mēdz izmantot iedzīvotāji, bet kas nav paredzētas lietošanai Eiropā šim mērķim atļautajā radiofrekvenču joslā.
Visvairāk pieteikumu no Rīgas un tās apkārtnes
Māris Aleksandrovs, VAS „Elektroniskie sakari” tehniskais direktors: „Traucējumu iemesli radioiekārtām var būt visdažādākie - uztvērēju pārslogošanās spēcīgu raidītāju tuvumā, bojātu iekārtu izraisīti traucējumi, atļauto tehnisko nosacījumu neievērošana, klimatiskie apstākļi un radioviļņu izplatīšanās īpatnības, u.tml. Pagājušajā gadā visbiežāk traucējumu iemesli bija saistīti ar neatbilstošu iekārtu lietošanu un tehniskiem bojājumiem, kas radīja traucējumus apkārtējiem sakariem.”
Vairāk nekā puse radio sakaru traucējumu saņemti par traucējumiem Rīgā un tās apkārtnē, ko var skaidrot ar šajā apvidū lielāko koncentrēto radiosakaru lietotāju skaitu. Salīdzinājumam Kurzemē šādu pieteikumu īpatsvars veido 13%, Zemgalē un Latgalē - 10%, bet Vidzemē – 9%.
64% jeb lielāko radiotraucējumu pieteikumu skaitu pērn veidojuši pieteikumi par traucējumiem sauszemes mobilā radiosakaru dienesta tīklos. 12% pieteikumi saņemti par traucējumiem apraides dienestā, kas sevī ietver gan iedzīvotāju individuālos pieteikumus par traucējumiem radio programmu uztveršanā, gan pieteikumus no apraides radiostaciju īpašniekiem.
Pieaug neatbilstošu sakaru iekārtu DECT 6.0 izmantošana
Pēdējo gadu laikā pieaug radiotālruņu izmantošana, kas nav paredzēti izmantošanai Eiropā, tostarp Latvijā, bet gan ASV un Kanādā, kur ir atšķirīgs radiofrekvenču spektra sadalījums. Šādu radiotālruņu izmantošana var radīt traucējumus mobilo tālruņu, mobilā interneta modemu un citu ierīču, kuras izmanto trešās paaudzes, jeb UMTS tīklu, lietošanai tuvējā apkārtnē.
Māris Aleksandrovs, VAS „Elektroniskie sakari” tehniskais direktors: „Lai izvairītos no neatbilstošu radiotelefonu iegādes, „Elektroniskie sakari” aicina iedzīvotājus pirms radiotelefona iegādes pievērst uzmanību iekārtu marķējumam un iekārtām pievienotajai informācijai par to lietošanas reģionu. DECT 6.0 iekārtām parasti ir attiecīgs logo, kurš atšķir to no Eiropas DECT. Ja uz radiotelefona nav CE zīme, tad arī šādu iekārtu izplatīt un lietot Eiropas Savienībā nedrīkst, jo iekārta nav paredzēta Eiropas tirgum un tās atbilstība Eiropas Savienībā noteiktajām drošības un citām būtiskajām prasībām nav novērtēta.”
Mājsaimniecībās biežāk sastopamā DECT ierīce ir radiotelefons, kas sastāv no bāzes bloka un bezvadu klausules, ko ērti izmantot, jo nelielā rādiusā ap to iespējams nodrošināt telefona sakarus, pārvietojoties pa māju vai dārzu. Arī bērnu uzraudzības iekārtas (rācijas), bezvadu austiņas un Skype (IP) telefoni mēdz izmantot DECT tehnoloģiju.
VAS „Elektroniskie sakari” pārvalda radiofrekvenču spektru, plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvences piešķīrumus radioiekārtu darbībai, sniedz elektromagnētiskās saderības un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus, veic darbības radiotraucējumu novēršanai.

Uzsākta cenrāža otrās versijas priekšlikumu izvērtēšana
05.02.2014.

VAS „Elektroniskie sakari” izsaka pateicību visiem, kas 2014. gada 28. janvārī piedalījās Klientu dienai veltītajā pasākumā „Plānotie VAS „Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu Cenrāža grozījumi”. Aicinām iepazīties ar Jaunumu vēstuli par uzņēmuma mērķiem un cenrāža otrās versijas izstrādes darba grupu.

Uzsākta publisko maksas pakalpojumu cenrāža otrās versijas izstrāde sadarbībā ar nozari
21.01.2014.

Klientu dienai veltītais pasākums „Plānotie VAS „Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu Cenrāža grozījumi” notiks 2014. gada 28. Janvārī. Lūdzam informēt par dalību pasākumā līdz 2014.gada 23.janvārim pa tālr.28319604 vai e-pastā maija.guda@vases.lv.
Aicinām iepazīties ar janvāra Jaunumu vēstuli.

Noticis VAS ES sadarbībā ar VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) rīkotais seminārs
21.01.2014.

2014. gada 17. janvārī notika informatīvs seminārs par bezvadu piekļuves sistēmu (WAS/RLAN) radioiekārtu izmantošanas tehniskiem un juridiskiem aspektiem 5 GHz koplietošanas frekvenču joslā.
Seminārā piedalījās speciālisti, kuru darbs saistīts ar bezvadu tīklu ekspluatāciju un konfigurēšanu.
Semināra laikā VAS ES un LVĢMC speciālisti sniedza informāciju par meteoroloģiskā radara darbības principiem, tā lomu un nozīmību, kā arī informēja par normatīvo bāzi un standartu attīstību, kam būtu jānodrošina meteoroloģiskā radara darbs bez traucējumiem. Radara datus savā darbībā izmanto aviācijas dienesti, ceļu uzturētāji, transporta, būvniecības nozarē strādājošie, bruņotie spēki u.c. Radiotraucējumi izpaužas kā radiāli stari attēlā, kas neatspoguļo faktisko nokrišņu intensitāti.
VAS ES eksperts Vilnis Tauvens informēja semināra dalībniekus par standartiem un nosacījumiem, kuru izpilde ir obligāta, strādājot koplietošanas frekvencēs, kā arī par darbu pie radiotraucējumu novēršanas, situāciju radioiekārtu tirgū un juridiskajiem aspektiem. V.Tauvens norādīja, ka datortehnikas veikalos tirgotās bezvadu datu pārraides iekārtas individuālai lietošanai iekštelpās parasti nerada problēmas. Interneta veikalos, kur bez iepriekš minētajām iekārtām var iegādāties dažādas komplektējošās daļas – maršrutētājus, radiokartes, antenas - atbildība par komplektāciju un rezultāta atbilstību būtiskajām prasībām faktiski tiek pārcelta uz radioiekārtu lietotāju.
Semināra nobeigumā VAS ES Elektronisko sakaru tīklu nodaļas vecākais inženieris Guntars Sviķis īsi informēja semināra dalībniekus par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektiem. Jautājumu gadījumā, tajā skaitā par eletronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektiem Klienti ir aicināti vērsties VAS „Elektroniskie sakari” zvanot pa tālr. 67333034, vai klātienē Jeruzalemes ielā 2/4, Rīgā, (1.stāvā).
Informācija par semināru un likumdošanā noteiktajiem standartiem ir pieejama arī šeit.

Sēru vēsts
14.01.2014.

10. janvārī mūžībā aizgājis bijušais ilggadējais VAS ES vecākais sertifikācijas inženieris un tuvs kolēģis Māris Krustiņš.
Izvadīšana ceturtdien, 16. janvārī, plkst. 13:00 Sarkandaugavas kapos.
Izsakam visdziļāko līdzjūtību kolēģim Pēterim Krustiņam un skumju brīdī esam līdzās piederīgajiem.

VAS „Elektroniskie sakari” (VAS ES) sadarbībā ar VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) rīko informatīvu semināru par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas tehniskiem un juridiskiem aspektiem 5 GHz koplietošanas frekvenču joslā
02.01.2014.

2014. gada 17. janvārī, plkst. 10:00 – 13:00, Jeruzalemes ielā 2/4, Rīgā VAS ES organizē informatīvu semināru par bezvadu piekļuves sistēmu (WAS/RLAN) radioiekārtu izmantošanas tehniskiem un juridiskiem aspektiem 5GHz koplietošanas frekvenču joslā. Seminārā aicināti piedalīties speciālisti, kuru darbs saistīts ar bezvadu tīklu ekspluatāciju un konfigurēšanu.
Semināra mērķis ir traucējumu gadījumu skaita mazināšana LVĢMC meteoroloģiskā radara darbam 5GHz frekvenču diapazonā, kurus rada bezvadu piekļuves sistēmu (WAS/RLAN) radioiekārtas, kas strādā vienā frekvenču joslā ar meteoroloģisko radaru.
Semināra laikā VAS ES un LVĢMC speciālisti sniegs informāciju par meteoroloģiskā radara darbības principiem, tā lomu un nozīmību, kā arī informēs par normatīvo bāzi un standartu attīstību, kam būtu jānodrošina meteoroloģiskā radara darbs bez traucējumiem.
Interesentus aicinām reģistrēties līdz 2014. gada 10. janvārim, sūtot pieteikumu uz e-pastu inese.stucka@vases.lv, norādot pārstāvēto uzņēmumu, vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (telefons, e-pasta adrese).

Ventspils Augstskolas studenti varēs sazināties ar orbītā esošiem satelītiem
11.11.2013.

VAS "Elektroniskie sakari" šī gada 11.novembrī izsniedza Ventspils Augstskolai radiostacijas lietošanas atļauju. Ventspils Augstskolas radiostacija Latvijas vārdu pasaulē nesīs ar izsaukuma signālu – YL1VA un nodrošinās radiosakarus ar topošo Latvijas satelītu VENTA-1.
VAS „Elektroniskie sakari” apsveic Ventspils Augstskolu ar pievienošanos radioamatieru saimei!

Uzsākta jaunā VAS „Elektroniskie sakari” cenrāža jaunās versijas izstrāde sadarbībā ar nozares pārstāvjiem
11.11.2013.

Klienti divu nedēļu laikā ir aicināti pieteikties individuālām konsultācijām pie valdes priekšsēdētājas palīdzes Lauras Dabares pa telefonu 29855688. Aicinām iepazīties ar VAS ES valdes Jaunumu vēstuli, kurā norādīti konsultāciju laiki. Līdz 2013.gada 12.decembrim gaidīsim priekšlikumumus arī rakstiski.

Informācija par 800MHz joslas izmantošanas tehniskajiem nosacījumiem
26.09.2013.

Š.g. 28.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izsludināja Nolikumu izsolei par lietošanas tiesību piešķiršanu radiofrekvenču spektra joslai 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz, jeb sabiedrībā plašāk zināmai kā ciparu dividende: http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/LemumsN110D28082013.pdf
VAS Elektroniskie sakari kā kompetentais Latvijas radiofrekvenču pārvaldes nodrošinātājs informē par tehniskajiem nosacījumiem, kas būs saistoši lietošanas tiesību ieguvējiem izvēršot platjoslas mobilo sakaru sistēmas minētajās joslās: http://www.vases.lv/lv/darbibas_virzieni/radiosakaru_veidi/mobilie/800_mhz.
Jautājumu gadījumā aicinām tos iesūtīt VAS Elektroniskie sakari speciālistiem uz e pastu vases@vases.lv vai uzdot klātienē Elizabetes ielā 45/47, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67333034.

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
27.09.2013.

27.09.2013. stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 905 „Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, kuros ir iekļauta jauna sadaļa, kas nosaka maksājumu apmērus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšanai un akceptēšanai (pielikums Nr.1). Tāpat šajos Ministru kabineta noteikumos iekļauti pakalpojumu izcenojumi euro, kas stāsies spēkā no 01.01.2014. (pielikums Nr.2).

VAS „Elektroniskie sakari” Klientu dienas prezentācija
30.09.2013.

Aicinām iepazīties ar VAS ES valdes Jaunumu vēstuli, kurā atspoguļota Klientiem veltītā pasākuma „Uzņēmuma attīstība. Tarifu dinamika. Klientu līdzdalība.” norise 2013.gada 17.septembrī.

2013.gada 27.septembrī notiks valsts pārvaldes Atvērto durvju diena
04.09.2013.

Šogad īpaši tiek gaidīti vidējās izglītības pēdējo klašu skolēni, kuriem interese nākotnē studēt eksaktos mācību priekšmetus, kā arī studenti. Interesentiem būs iespēja klātienē iepazīties ar mēriekārtām radiomonitoringa veikšanai un pārvietojamo mērlaboratoriju darbības principiem, veicot mērījumus un novēršot traucējumus radiofrekvenču spektrā.
Lūdzam informēt par dalību pasākumā līdz 2013.gada 20.septembrim pa tālruni 29855688 vai e-pastu laura.dabare@vases.lv.

2013.gada 17.septembrī notiks VAS „Elektroniskie sakari” Klientu diena
04.09.2013.

2013.gada 17.septembrī no plkst.9.30 līdz 12.00 notiks VAS ES Klientiem veltīts pasākums „Uzņēmuma attīstība. Tarifu dinamika. Klientu līdzdalība.” Tā ietvaros paredzēta nozares ekspertu apaļā galda diskusija, kuru vadīs Valdes priekšsēdētāja Vita Štelmahere.
Lūdzam informēt par dalību pasākumā līdz 2013.gada 11.septembrim pa tālruni 29855688 vai e-pastu laura.dabare@vases.lv.

Jaunas iespējas mobilo sakaru izmantošanā
27.06.2013.

Šā gada 26. jūnijā notika VAS Elektroniskie sakari (turpmāk – VAS ES) organizētais seminārs, kurā valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju un sakaru nozares komersantu pārstāvjus informēja par jaunām iespējām mobilo sakaru lietošanā un attīstīšanā. Izmantojot ciparu dividendes sniegtās iespējas, nākotnē tiks paplašināta tā radiofrekvenču spektra daļa, ar kuras palīdzību iespējams sniegt fiksēto/mobilo elektronisko sakaru platjoslas pakalpojumus, tādējādi nodrošinot elektroniskā satura piegādi un ātrdarbīgu datu pārraidi plašākām teritorijām, īpaši lauku apvidos. Ir paredzēts Latvijā 800 MHz (790-862 MHz) joslas izmantošanu elektronisko sakaru sistēmām uzsākt no 2015. gada 1. jūlija.
 
Semināra dokumenti - prezentācija par 800 MHz joslas izmantošanas aspektiem un tehniskie joslas izmantošanas nosacījumi, atrodami šeit.

Seminārā ar uzrunu piedalījās Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Edmunds Beļskis. Ar prezentāciju par 800 MHz joslas izmantošanas aspektiem uzstājās VAS ES Radiofrekvenču plānošanas nodaļas vadītājs Rinalds Ritmanis un VAS ES vecākais eksperts Inārs Jēkabsons.

Mobilo sakaru tīklu plānošana 800 MHz joslā ir jāveic rūpīgi un savlaicīgi, sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm, ievērojot visus 800 MHz joslas izmantošanas tehniskos nosacījumus un starpvalstu koordinācijas nolīgumu prasības, lai nodrošinātu elektromagnētisko saderību starp dažādām radiosakaru sistēmām.

Ciparu dividende ir no radiofrekvenču spektra ekonomijas gūtais labums, televīzijas apraidei pārejot no analogās uz ciparu raidīšanas sistēmu. Ciparu dividendi var izmantot vairākos veidos – palielinot televīzijas programmu skaitu, ieviešot augstas izšķirtspējas televīzijas pārraides, kā arī izmantojot to citiem radiosakaru veidiem. Pieņemot daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programmu, Eiropas Parlaments un Eiropas Padome paredzēja daļu ciparu dividendes, 800 MHz joslu, Eiropas Savienības dalībvalstīs turpmāk izmantot fiksēto/mobilo platjoslas sakaru sistēmām, jo tajā nerādīs televīzijas raidījumus.

Notikusi Latvijas un Krievijas sakaru administrāciju radiofrekvenču koordinācijas sanāksme
23.05.2013.

No š.g. 13. maija līdz 17. maijam Rīgā notika Latvijas un Krievijas sakaru administrāciju radiofrekvenču koordinācijas sanāksme. Sanāksmē Latvijas sakaru administrāciju pārstāvēja VAS "Elektroniskie sakari".
Sanāksmes ietvaros administrācijas vienojās par vairāku radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas nosacījumiem valstu pierobežā un tika parakstītas vienošanās par:

 • 440 – 450 MHz frekvenču joslas izmantošanas nosacījumiem sauszemes mobilā un fiksētā dienesta stacijām pierobežā;
 • 453,0 – 457,5 MHz / 463,0 – 467,5 MHz frekvenču joslu izmantošanas nosacījumiem sauszemes mobilā dienesta stacijām pierobežā (CDMA);
 • 876 – 880 MHz / 921 – 925 MHz frekvenču joslu izmantošanas nosacījumiem GSM-R sistēmām pierobežā;
 • 880 – 890 MHz / 925 – 935 MHz frekvenču joslu izmantošanas nosacījumiem E-GSM sistēmām pierobežā;
 • 1920 – 1980 MHz / 2110 – 2170 MHz frekvenču joslu izmantošanas nosacījumiem UMTS sistēmām pierobežā;
 • 2300 – 2400 MHz frekvenču joslas izmantošanas nosacījumiem sauszemes mobilā un fiksētā dienesta stacijām pierobežā;
 • 2500 – 2690 MHz frekvenču joslas izmantošanas nosacījumiem sauszemes mobilā un fiksētā dienesta stacijām pierobežā.

Minētās vienošanās uzlabos mobilo radiosakaru sistēmu plānošanas un izvēršanas iespējas Krievijas pierobežā.

Pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par radiofrekvenču spektra uzskaiti Eiropas Savienībā
09.05.2013.

2013. gada 23. aprīlī tika pieņemts Eiropas Komisijas īstenošanas Lēmums Nr. 2013/195/ES, ar kuru noteikti praktiski aspekti, vienots formāts un metodika attiecībā uz radiofrekvenču spektra uzskaiti. Šāda uzskaite veicama saskaņā ar radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 243/2012/ES.
Uzskaiti paredzēts veikt frekvenču joslā no 400 MHz līdz 6 GHz, un tās mērķis ir veicināt radiofrekvenču spektra izmantošanas efektivitāti Eiropas Savienības ietvaros.
Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties Internetā. eur-lex.europa.eu

Frekvenču koordinācija – gatavošanās sanāksmei ar Krievijas Federācijas pārstāvjiem
26.04.2013.

Šī gada maijā Rīgā paredzēta divpusēja starptautiska koordinācijas tikšanās starp VAS Elektroniskie sakari un Krievijas Federācijas sakaru administrācijas pārstāvjiem.
Tikšanās dienas kārtībā paredzēts noslēgt vairākas vienošanās par frekvenču joslu izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru sistēmām pierobežā.
Tas uzlabos Latvijas publisko mobilo sakaru tīklu operatoriem LTE un UMTS platjoslas sistēmu izvēršanu Latvijas pierobežā, tādejādi nodrošinot lielāku tīkla pārklājumu un datu pārraides ātrumu Latvijas iedzīvotājiem.
Tikšanās laikā paredzēta arī informācijas apmaiņa par valstu pāreju uz ciparu televīziju stāvokli, kā arī jautājuma izskatīšana par vairāku Latvijas televīzijas staciju darbības uzsākšanas iespēju agrāk par oficiāli noteiktā pārejas perioda beigām.

Kosovas speciālistu apmācības
18.03.2013.

Laika posmā no š.g. 11.-13.martam Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta un informācijas apmaiņas rīka TAIEX ietvaros VAS Elektroniskie sakari speciālisti veica Kosovas Republikas frekvenču spektra radiomonitoringa trīs darbinieku apmācības. Mācību mērķis bija VAS Elektroniskie sakari speciālistu teorētisko, praktisko zināšanu un pieredzes nodošana Kosovas kolēģiem radiomonitoringa sistēmas attīstīšanai valstī un frekvenču spektra uzraudzības kvalitātes paaugstināšanai.

Frekvenču koordinācija - Ciparu dividende
21.02.2013.

Starptautiskās radiofrekvenču koordinācijas sanāksmē, VAS Elektroniskie sakari speciālisti un Lietuvas sakaru administrācijas pārstāvji vienojās par frekvenču joslas 790–862 MHz (jeb ciparu dividendes) izmantošanas nosacījumiem mobilajiem sakariem.
Papildus tika saskaņotas arī darbības, kas veicamas pārejas periodā līdz 2015.gada 1.jūlijam, laika periodā, kamēr josla tiks atbrīvota no ciparu televīzijas.
Patlaban Latvijā ciparu dividendes joslā SIA Lattelecom nodrošina ciparu televīzijas pakalpojumus.

Frekvenču koordinācija - mobilie sakari 2,6 GHz
21.02.2013.

Starptautiskās radiofrekvenču koordinācijas sanāksmē VAS Elektroniskie sakari un Lietuvas sakaru administrācijas pārstāvji vienojās par frekvenču joslas 2 500–2 690 MHz koordinācijas nosacījumiem.
Vienošanās dos Latvijas mobilo sakaru tīklu operatoriem uzlabot sakaru tīklu izvēršanu pierobežas teritorijā, tādējādi nodrošinot aizvien lielāku sakaru tīkla pārklājumu un datu pārraides ātrumu Latvijas iedzīvotājiem.
2012.gadā 2 500–2 690 MHz frekvenču joslā tika izsolītas četras radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kuras saņēma SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA Tele2, SIA Bite Latvija un SIA Baltcom TV.

Frekvenču koordinācija - mobilie sakari 900 MHz, 1800 MHz
21.02.2013.

Starptautiskās radiofrekvenču koordinācijas sanāksmē VAS Elektroniskie sakari un Lietuvas sakaru administrācijas pārstāvji vienojās par frekvenču joslu 880-915/925-960 MHz un 1710-1785/1805-1880 MHz koordinācijas nosacījumiem.
Vienošanās nosaka nosacījumus, kādi jāievēro mobilo sakaru tīklu operatoriem Latvijas pierobežā, lietojot 5 MHz un platākus radiokanālus, t.i., tradicionālās GSM sistēmas vietā lietojot UMTS, LTE vai WiMAX sakaru sistēmas.
Tas nepieciešams, lai Latvijas mobilo sakaru tīklu operatoriem būtu iespējams piedāvāt iedzīvotājiem aizvien lielāku datu pārraides ātrumu visā Latvijas teritorijā.
Patlaban minēto radiofrekvenču joslu spektra lietošanas tiesības Latvijā piešķirtas SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA Tele2, SIA Bite Latvija.