Alert views

Cienījamie klienti!

VAS “Elektroniskie sakari” no 10. jūnija atsāk klientu apkalpošanu klātienē. Lai ievērotu piesardzības pasākumus, apkalpošana tiks organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Aptauja par WRC-15

Aptaujas mērķis bija apzināt Latvijas elektronisko sakaru nozares pārstāvju viedokļus par 2015. gada Pasaules Radiosakaru konferences WRC-15 darba kārtības 1.1. un 1.2. punktu. Informāciju izmantoja Latvijas pozīcijas definēšanai.

Gatavošanās Starptautiskās telesakaru savienības 2015. gada Pasaules Radiosakaru konferencei (WRC-15). WRC-15 darba kārtības 1.1. un 1.2. punkts

VAS Elektroniskie sakari (turpmāk - VAS ES) sniedz informāciju par gatavošanos Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) 2015. gada Pasaules Radiosakaru konferencei (WRC-15) un WRC-15 darba kārtības 1.1. un 1.2. punktu.

Pasaules Radiosakaru konferenci (WRC) sasauc reizi trīs četros gados, un to organizē Starptautiskās Telesakaru savienības Radiosakaru sektors (ITU-R). Šajās konferencēs ITU dalībvalstu sakaru administrācijas vienojas par būtiskiem lēmumiem, kas sekmē pasaules radiosakaru nozares attīstību, radiofrekvenču spektra harmonizētu izmantošanu dažādiem radiosakaru dienestiem visos ITU reģionos turpmākajos gados (saskaņā ar ITU pasaule ir sadalīta trīs sakaru reģionos). Konferencēs pieņemtie lēmumi veido radiosakaru nozares darbību reglamentējošo pamatdokumentu – ITU Radionoteikumus, kas nosaka radiofrekvenču spektra sadalījumu radiosakaru dienestiem un regulatīvos radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumus pasaules līmenī.

Katrā konferencē tiek izstrādāta darba kārtība nākamajai konferencei. Tehniskos pētījumus veic pastāvīgi strādājošās ITU-R pētījumu grupas laika posmā līdz plānotajai konferencei, un tie galvenokārt attiecas uz elektromagnētiskās saderības kritēriju noteikšanu starp radiosakaru sistēmām. Konferenču starplaikā veiktās detalizētas izpētes rezultāti konferences sagatavošanas sanāksmē (CPM) tiek apkopoti izvērstā ziņojumā, kuru iesniedz uz nākamo konferenci. Tajā šo ziņojumu apspriež, pieņem lēmumus un attiecīgi groza Radionoteikumus. Latviju Pasaules Radiosakaru konferencēs pārstāv Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un VAS Elektroniskie sakari. Nākamā Pasaules Radiosakaru konference (WRC-15) plānota 2015. gada 2.-27. novembrī Šveicē, Ženēvā.

Eiropas valstu reģionālā organizācija, kas nodarbojas ar radiofrekvenču spektra pārvaldības jautājumiem, ir Eiropas pasta un telesakaru konference (CEPT), kurai ir nozares dalībnieces statuss ITU. Pašlaik CEPT apvieno 48 Eiropas valstis, Latvija arī ir šo valstu vidū. Pārstāvot CEPT dalībvalstu intereses, CEPT sagatavo Eiropas kopīgos priekšlikumus par katru WRC darba kārtības punktu, kurus iesniedz izskatīšanai konferencē.

Viens no svarīgākajiem WRC-15 darba kārtības jautājumiem ir noteikt papildus frekvenču joslas starptautiskajiem mobilajiem sakariem (IMT), tajā skaitā arī RLAN, nākamajiem 10 līdz 15 gadiem. Termins IMT aptver 3G, 4G un 5G bezvadu platjoslas sistēmas. Mobilie sakari ir mūsu dzīves ikdienas sastāvdaļa, un tos raksturo strauja attīstība - lieli datu pārraides ātrumi un jauni lietojumu veidi. Ir svarīgi nodrošināt šīs attīstības turpinājumu un mobilo sakaru sistēmu piekļuvi pietiekamam radiofrekvenču spektra resursam. Mobilajiem sakariem galvenokārt izmanto frekvences ap 1-2 GHz. Augstāku frekvenču izmantošana sola platākas spektra joslas, kas nozīmē arī lielākus datu pārraides apjomus. Taču paaugstinot frekvenci, pasliktinās radioviļņu izplatīšanās, tādēļ ir jāpalielina bāzes staciju blīvums un pieaug tīklu izbūves izmaksas. Frekvenču joslu noteikšana IMTdod signālu iekārtu ražotājiem un standartizācijas organizācijām par frekvenču joslām, kuras nākotnē izmantos mobilās sistēmas, lai laicīgi varētu uzsākt tehnisko standartu un iekārtu izstrādi.

2012. gada Pasaules Radiosakaru konferencē tika pieņemti šādi darba kārtības punkti, kas saistīti ar radiofrekvenču iespējamo noteikšanu IMT, 2015. gada konferencei:

1.1. Izskatīt papildus spektra sadalījumus mobilajam dienestam uz primāra pamata un noteikt papildus frekvenču joslas starptautiskajiem mobilajiem sakariem (IMT) un saistītās regulējuma procedūras, lai veicinātu zemes mobilos platjoslas pielietojumus saskaņā ar 233. Rezolūciju (WRC-12);

1.2. Izstudēt ITU-R pētījumus atbilstoši 232. Rezolūcijai (WRC-12) par 694-790 MHz joslas izmantošanu mobilajam, izņemot gaisa kuģniecības mobilajam dienestam, pirmajā ITU reģionā un veikt atbilstošus pasākumus.

CEPT konferences sagatavošanās grupa (CPG) ir izveidojusi CPG PTD darba grupu, kas izskata WRC-15 darba kārtības 1.1. un 1.2. punktu, un veic attiecīgos tehniskos pētījumus. Kad jautājumu izpēte tuvosies noslēgumam, CPG PTD būs pienākums izstrādāt projekta dokumentu Eiropas kopīgiem priekšlikumiem (EKP) par minētajiem darba kārtības punktiem. Izstrādātie EKP vēl būs jāapstiprina CPG. Kad EKP tiks apstiprināti, CEPT dalībvalstīm būs pienākums norādīt vai tās parakstīs šos atsevišķos EKP.

ITU līmenī minētos darba kārtības punktus izskata WRC-15 sagatavošanas sanāksmes (CPM15) izveidotā apvienotā pētījumu grupa JTG 4-5-6-7, kas ir atbildīga par WRC-15 1.1. un 1.2. punkta konferences sagatavošanās sanāksmes ziņojumu izstrādi. CPM ziņojumi ir konferences galvenie dokumenti sakaru administrācijām, uz kuru pamata tās lems par konferences jautājumiem. Konferences sagatavošanās darbā ir iesaistītas arī Eiropas Komisijas (EK) darba grupas.

Konsultācijas var saņemt:

Guntis Ancāns - Eksperts publisko sauszemes mobilo radiosakaru jautājumos

Tālr.: +371 67 333 034 (Lietvedība)
E-pasts: guntis.ancans@vases.lv

Sakarā ar WRC-15 darba kārtības 1.1. punkta ietvaros apskatāmajām frekvenču joslām VAS ES aicina sakaru nozares pārstāvjus izteikt viedokli par attiecīgo joslu iespējamo globālo noteikšanu IMT un RLAN (5350-5470 MHz un 5725-5850 MHz) sistēmām.

Kuras joslas atbalstāt / neatbalstāt noteikšanai IMT?

Joslas, kuras CEPT sākotnēji atbalsta iespējamai noteikšanai IMT
(t.s. CEPT kategorija 1)

Joslas, par kurām joprojām diskutē, ņemot vērā koplietošanas un elektromagnētiskās saderības pētījumu rezultātus
(t.s. CEPT kategorija 2)

Joslas, kuras CEPT šobrīd neatbalsta noteikšanai IMT
(t.s. CEPT kategorija 3)

1427-1452 MHz

1452-1492 MHz

3400-3600 MHz

3600-3800 MHz

470 – 694 MHz

1350-1375 MHz

1375-1400 MHz

1492-1518 MHz

5350-5470 MHz

5725-5850 MHz

5925-6425 MHz

1300-1350 MHz

1518-1525 MHz

1695-1710 MHz

2025-2110 MHz

2200-2290 MHz

2700-2900 MHz

2900-3100 MHz

3300-3400 MHz

3800-4200 MHz

4400-5000 MHz

Piezīme: Jaunu frekvenču joslu noteikšana IMT sistēmām ITU pirmajā reģionā WRC-15 automātiski uzreiz nenozīmēs, ka šīs joslas tiks izmantotas šīm vajadzībām nākotnē Latvijā. Joslas varēs turpināt izmantot esošie radiosakaru dienesti. Lēmumus par identificēto joslu IMT izmantošanu Latvijā ietekmēs arī CEPT un Eiropas Savienības (ES) līmenī pieņemtie lēmumi.

VAS ES aicināja sakaru nozares pārstāvjus izteikt viedokli par 700 MHz joslas kanālu plāna vēlamo variantu mobilajam dienestam. Vai Jūs atbalstāt pirmo vai otro 700 MHz joslas kanālu plāna variantu un attiecīgos apakšvariantus (sk. 1. un 2. attēlu)?

 

  • 1. variants (2x30 MHz);
  • 2. variants (2x40 MHz).

Otrā jautājuma skaidrojums

2012. gada Pasaules Radiosakaru konference (WRC-12) lēma par 694-790 MHz (700 MHz) joslas sadalījumu mobilajam dienestam uz primāra pamata un noteikšanu IMT sistēmām pirmajā ITU reģionā (Latvija ietilpst šajā reģionā), kas stāsies spēkā pēc WRC-15.

ITU un CEPT notiek tehniskie pētījumi par mobilā dienesta perspektīvo ieviešanu 700 MHz joslā. Eiropas Komisija ir uzdevusi CEPT izstrādāt 700 MHz joslas harmonizētus tehniskos nosacījumus mobilo sakaru sistēmu iespējamai izmantošanai ES.

WRC-15 darba kārtības 1.2. punkta ietvaros viens no CEPT un ITU darba grupu uzdevumiem ir izstrādāt 700 MHz joslas kanālu plānu mobilajam dienestam. Pašlaik, pamatojoties uz administrāciju, aparatūras izstrādātāju u.c. saņemtajiem priekšlikumiem, CEPT ir izdalījusi četrus iespējamos variantus 700 MHz joslas kanālu plānam. CEPT sākotnējā nostāja ir tāda, ka 700 MHz joslas kanālu plānam būtu jāatbilst APT (Asia-Pacific Telecommunity) 700 MHz kanālu plāna sākuma frekvencei (703 MHz), kas nodrošinātu maksimāli starptautisku joslas harmonizāciju (APT 700 MHz kanālu plāns atbilst 3GPP LTE frekvenču joslai Nr.28).

1. attēls. Frekvenču dupleksa (FDD) kanālu plānu varianti 700 MHz joslai

Pirmā attēla skaidrojums:

  • 1. variants (2x30 MHz) atbilst APT 700 MHz kanālu plāna apakšējai frekvencei. Šāda kanālu plāna pieņemšana CEPT dalībvalstīs mobilajām sistēmām nodrošinātu maksimāli starptautisku joslas harmonizāciju. Kā trūkumu šādam kanālu plānam var minēt neoptimālu joslas izmantošanu, jo tikai 60 MHz no 96 MHz tiktu izmantoti mobilajām sistēmām.
    • 1.1. apakšvariants (2x5 MHz+2x3 MHz) atbilst APT 700 MHz kanālu plāna apakšējai frekvencei. Ar šo variantu tiek palielināts mobilajām sistēmām pieejamais frekvenču spektrs, 2x5 MHz tiek paredzēti sabiedrības drošības un katastrofu seku novēršanas sistēmām (Public Protection and Disaster Relief – PPDR).
    • 1.2. apakšvariants atbilst APT 700 MHz kanālu plāna apakšējai frekvencei ar papildu spektru lejuplīnijai (Supplemental Downlink - SDL), kā rezultātā tiek palielināta joslas izmantošanas efektivitāte. Šajā apakšvariantā tiek ņemta vērā nākotnē prognozējamā asimetriskā datu plūsma lejuplīnijā un augšuplīnijā.
  • CEPT ietvaros tiek izskatīta iespēja 700 MHz joslai pielāgot 2x40 MHz kanālu plānojumu, kas atbilst 2. variantam. Ar šo variantu tiek palielināts mobilajām sistēmām pieejamais frekvenču spektrs, darot iespējamu arī PPDR sistēmu izmantošanu joslā. Dupleksā atdalījuma josla neatbilst APT 700 MHz joslas FDD kanālu plānojumam.

Papildus esošajiem CEPT apstiprinātajiem potenciālajiem 700 MHz joslas kanālu plānu variantiem tiek apskatīti arī priekšlikumi par 1. varianta uzlabotiem un jauniem kanālu plānu apakšvariantiem (sk. 2. attēlu). Priekšlikumi paredz DMO (Direct Mode) izmantošanu augšuplīnijā un tehnoloģiski neitrālāka termina Downlink only (Do) lietošanu SDL vietā.

2. attēls. Papildu kanālu plānu apakšvarianti 700 MHz joslai

ITU un CEPT kā apakšējo robežfrekvenci 700 MHz joslai atbalsta 694 MHz, kas būtu piemērojama ITU pirmajā reģionā.