Jautājumi un atbildes

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv

 

Juris Rencis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa, skaņas un TV apraide
Tālr.: +371 67333157
E-pasts: juris.rencis@vases.lv

Māris Čamans - Radioiekārtu atbilstības novērtēšana un paziņošana par izplatīšanu
Tālr.:  +371 67 282 863
E-pasts: maris.camans@vases.lv

 

Īstermiņa radītāja lietošanas atļaujas saņemšanai jāvēršas VAS "Elektroniskie sakari" (turpmāk - VAS ES) ar pieprasījumu (iesniegumu) brīvā formā, kurā jānorāda:

  • Lūgums izsniegt atļauju frekvenču spektra lietošanai;
  • Vajadzīgā frekvenču josla;
  • Lietošanas vieta vai vietas un ilgums no/līdz;
  • Atbilstošas iekārtas tips un izgatavotājs;
  • Atbildīgā persona par raidošo iekārtu, kontakttālrunis.

Pieprasījuma izskatīšana un radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšana ir VAS ES maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 652 „Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, kuri nosaka VAS ES sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

PMSE ierīču individuālās atļaujas izmaksas ir šādas:

1) Atļaujas pieprasījuma izskatīšana īstermiņa (līdz sešiem mēnešiem) atļaujai EUR 35,57 (1.5.1. punkts);

2) Ikmēneša maksājums par PMSE ierīču lietošanu noteiktā teritorijā ar neaizsargātiem nosacījumiem ir EUR 8,06 (2.11.9. punkts) mēnesī par atļauju (vai proporcionāli izmantošanas laikam).

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma (http://likumi.lv/doc.php?id=96611) 50. pantu radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas VAS "Elektroniskie sakari" (turpmāk - VAS ES) vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju.

Ja radiomikrofonu pārskaņošanās notiek joslā, kurā ir nepieciešama radiofrekvences piešķīruma individuālā atļauja, atļaujas saņemšanai iekārtu lietotājam jāvēršas VAS ES ar pieprasījumu (iesniegumu) brīvā formā.

VAS ES individuālo atļauju PMSE iekārtu lietotājam izsniedz uz pieprasīto laiku un vietu vai vietām atbilstoši 2006. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 (http://likumi.lv/doc.php?id=137102).

Viens no nosacījumiem, lai iekārtu varēt lietot Latvijā, ir iekārtas atbilstība normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu. Lai to izvērtētu, VAS ES ir nepieciešama ražotāja izdota atbilstības deklarācija (declaration of conformity), kas apstiprina atbilstību ES direktīvai 1999/5/EK vai direktīvai 2014/53/ES. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ražotāja un izplatītāja pienākums ir atbilstības deklarāciju sniegt kopā ar iekārtu, lai varētu iekārtu likt ES tirgū.

Pieprasījuma izskatīšana un radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšana ir VAS ES maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 652 „Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, kuri nosaka VAS ES sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

PMSE ierīču individuālās atļaujas izmaksas ir šādas:

1) Atļaujas pieprasījuma izskatīšana EUR 28,46 (1.2.9. punkts);

2) Atļaujas pieprasījuma izskatīšana īstermiņa (līdz sešiem mēnešiem) atļaujai EUR 35,57 (1.5.1. punkts);

3) Ikmēneša maksājums par PMSE ierīču lietošanu noteiktā teritorijā ar neaizsargātiem nosacījumiem ir EUR 8,06 (2.11.9. punkts) mēnesī par atļauju (vai proporcionāli izmantošanas laikam).