Kā uzsākt apraidi?

 

Elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kuram Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam ir izsniegusi apraides atļauju, ir tiesības:

  • vērsties VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk - VAS ES), lai saņemtu frekvences piešķīruma lietošanas atļauju, ierīkotu un lietotu savu raidītāju;
  • izmantot elektronisko sakaru komersanta sniegto izplatīšanas pakalpojumu.

Apraides raidītāja ierīkošana ietver:

  1. pieprasījuma iesniegšanu VAS ES;
  2. elektromagnētiskās situācijas izvērtēšanu un uzstādīšanas atļaujas izsniegšanu;
  3. ierīkošanas projekta izstrādāšanu un akceptēšanu VAS ES;
  4. raidītāja un antenas ierīkošanu un regulēšanu.

1) Frekvences piešķīruma lietošanas atļaujas pieprasījuma iesniegšana

Atļaujas pieprasītājs iesniedz:

  • aizpildītu pieprasījuma veidlapu (aizpildīšanas paraugs);
  • rīkojuma norakstu vai citu dokumentu par personas nozīmēšanu, kas ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu.

Ja programmas izplatīšanai elektroniskais plašsaziņas līdzeklis izmantos komersanta pakalpojumu, piešķīruma lietošanas atļauju pieprasa elektronisko sakaru komersants.

2) Pieprasījuma izskatīšana un raidītāja uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Kārtību, kādā iesniedz un izskata radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas (raidītāja uzstādīšanas atļaujas un raidītāja lietošanas atļaujas) pieprasījumu, izsniedz radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju vai atsaka šīs atļaujas izsniegšanu, nosaka Ministru kabineta 2023. gada 21. marta noteikumi Nr. 133 „Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi”.

Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas VAS ES 30 dienu laikā izvērtē raidītāja, kura tipam ir jābūt saņēmušam atbilstības novērtējumu par lietošanu Latvijā, kā arī antenas uzstādīšanas iespējas paredzētajā vietā, analizē saderību ar esošajām un plānotām radiosakaru sistēmām, veic nepieciešamos mērījumus. Ja paredzētā vieta tiek atzīta par piemērotu raidīšanai, VAS ES nosaka frekvences piešķīruma parametrus, darbības nosacījumus un izsniedz raidītāja uzstādīšanas atļauju. Ja raidītāja darbība ar pieprasītajiem parametriem nevar tikt atļauta nesaderības dēļ ar citām apraides stacijām, VAS ES informē pieprasītāju par atļaujas izsniegšanas atteikuma iemesliem.

Ja atļaujas izsniegšanai ir nepieciešama frekvences piešķīruma starptautiskā koordinācija, pieprasītājs tiek informēts par šo procedūru un tās iespējamo ilgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta2022. gada 27. septembra noteikumiem Nr. 600 „Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis” pieprasītājs apmaksā izstādīto rēķinu par uzstādīšanas atļaujas pieprasījuma izskatīšanu.

3) Ierīkošanas projekta izstrādāšana un akceptēšana

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 „Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”. 

Uz uzstādīšanas atļaujas pamata pieprasītājs izstrādā raidītāja ierīkošanas tehnisko projektu, kuram jānodrošina uzstādīšanas atļaujā norādīto piešķīruma parametru un darbības nosacījumu izpilde. Projektā norāda antenas veidu un tehnisko risinājumu tās uzstādīšanai tornī vai mastā, lai tiktu nodrošināta atļaujā norādītā virziendarbība. Norāda antenas ražotāja sagatavotos vai projektēšanā aprēķinātos parametrus (antenas pastiprinājumu, virziendiagrammu). Projektā ietver raidītāja jaudas aprēķinu, kas, ņemot vērā zudumus fīderā un atdalošajā filtrā nodrošina uzstādīšanas atļaujā norādīto efektīvo izstaroto jaudu (e.r.p.).

Atbilstoši MK noteikumu Nr.501 20.6. punkta prasībām projektā ietver antenas izstarotā elektromagnētiskā lauka intensitātes novērtējumu pieguļošajā zonā.

Izstrādāto projektu iesniedz VAS ES akceptēšanai.

4) Raidītāja ierīkošana, regulēšana un darbības uzsākšana.

Raidītāju un tā antenu ierīko atbilstoši akceptētajam projektam un iekārtu ražotāja instrukcijām. Ierīkošanā jāievēro arī citu normatīvu prasības, kas ir saistošas attiecīgajiem darbiem, kā, piemēram, elektroiekārtu, antenu un to balstu ierīkošanā.

Uzstādīšanas atļauja dod tiesības ieslēgt raidītāju pārbaudei un regulēšanai, bet nedod tiesības uzsākt programmas raidīšanu pirms lietošanas atļaujas saņemšanas.

Pēc ierīkošanas darbu un regulēšanas pabeigšanas, pieprasītājs iesniedz paziņojumu par radioiekārtas gatavību darbībai, apliecinājumu par atbilstību uzstādīšanas atļaujā noteiktajiem parametriem un izsniegtās uzstādīšanas atļaujas numuru, ja attiecināms. VAS ES veic nepieciešamo pārbaudi un pozitīva rezultāta gadījumā izsniedz lietošanas atļauju.

Saistošie normatīvie akti:

Apraides raidītāja projektēšanas un ierīkošanas gaitā VAS ES speciālisti sniedz tehnisku atbalstu un konsultācijas nolūkā veicināt iespējami optimālu tehnisko risinājumu tā efektīvai darbībai radiofrekvenču spektra lielās noslodzes apstākļos.

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Rīga, Eksporta iela 5,
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv

Juris Rencis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa, skaņas un TV apraide
Tālr.: +371 67333157
E-pasts: juris.rencis@vases.lv

Māris Čamans - Radioiekārtu atbilstības novērtēšana un paziņošana par izplatīšanu
Tālr.: +371 67 282 863
E-pasts: maris.camans@vases.lv

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)
Rīga, Doma laukums 8A
Tālr.: +371 67 221 848
Fakss: +371 67 220 448
E-pasts: neplp@neplp.lv
http://www.neplp.lv