Mobilo sakaru atļaujas

Mobilo radiosakaru dienesta ikona

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu atļaujas pieprasījuma veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi paraksttiesīgā, vai attiecīgi pilnvarota persona (skat. pieprasījumu veidlapu/-as lapas beigās);
  2. Nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošu papildu informāciju;
  3. Aizpildītu klienta izpētes anketu, ja pieprasījumu iesniedz ārvalstu juridiskā persona;
  4. Pilnvaras oriģinālu vai atbilstoši noformētu pilnvaras kopiju, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Pieprasījumu savā vārdā var iesniegt gan juridiska, gan fiziska persona.

  • Informāciju par dokumentu iesniegšanu, nosacījumiem, nepieciešamajām pilnvarām un izskatīšanas termiņu skatīt šeit 
  • Plašāku informāciju par mobilajiem sakariem skatīt šeit   un šeit.

Svarīgi atcerēties! Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā kā atļaujas adresāts tiks norādīts pieprasījuma iesniedzējs. Rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīti atļaujas adresātam.

Cenrāža piemērošana (Mobilie sakari)

Noderīga informācija, pieprasot mobilo sakaru stacijas atļauju

Pieprasot īstermiņa atļauju, nepieciešams aizpildīt īstermiņa atļaujas pieprasījuma veidlapu.

Lai saņemtu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju nepieciešams aizpildīt SMD radiosakaru tīkla uzstādīšanas pieprasījuma veidlapu. Šī veidlapa ir jāaizpilda gan pirmreizēji pieprasot tīkla atļauju, gan tad, kad tīklam ir plānotas izmaiņas būtiskajos parametros, piem., bāzes stacijas uzstādīšanas vieta, frekvence, joslas platums vai darbības nosacījumi.

Lai reģistrētu radioiekārtas jau izveidotā radiosakaru tīklā (t.sk. radioiekārtu  izmaiņu gadījumos), nepieciešams aizpildīt SMD stacionārās stacijas un/vai pārnēsājamo un mobilo radiostaciju reģistrācijas veidlapu

Minētais nosacījums nav attiecināms uz grupveides radiosakaru tīklā strādājošām radioiekārtām.

Pieprasījuma veidlapas

Veidlapas jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):

Sauszemes mobilā dienesta radiosakaru tīkla uzstādīšanas atļaujas pieprasījums  

Veidlapas lietošanas atļaujas saņemšanai (ja iepriekš saņemta uzstādīšanas vai pagaidu atļauja):

Lietošanas atļaujas pieprasījums  
Sauszemes mobilā dienesta stacionārās radiostacijas reģistrācijas veidlapa  
Sauszemes mobilā dienesta pārnēsājamo un mobilo radiostaciju reģistrācijas veidlapa  

Veidlapa esošo atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):

Pieprasījums atļauju pagarināšanai  

Veidlapas esošo atļauju anulēšanai (ja nepieciešams pārtraukt atļaujas darbību pirms atļaujā norādītā termiņa):

Pieprasījums atļauju anulēšanai  

Veidlapas īstermiņa atļaujas saņemšanai (īstermiņa lietošanai, termiņš nepārsniedz 6 mēnešus):

Īstermiņa atļaujas pieprasījuma veidlapa  

Klienta izpētes anketa (ārvalstu juridiskajām personām):

Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form