Nejonizējoša starojuma mērījumi mobilo sakaru bāzes stacijas, radio vai TV raidītāja nodošanai ekspluatācijā

Tiek veikti nejonizējošā elektromagnētiskā lauka mērījumi uz jumta, kur izvietotas vairākas raidošās antenas

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam klienta noteiktajā vietā un izmantotajā frekvenču joslā no 100 kHz līdz 6 GHz, noteikt elektromagnētiskā lauka intensitāti (E [V/m]) vai jaudas blīvumu - S [W/m2], atbilstoši MK Noteikumu Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtības” 39.punktam, kas nosaka, ka  ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

Mēs piedāvājam veikt kā selektīvus, tā arī platjoslas mērījumus, izmantojot 2019. gadā iegādātu aparatūru.

Mērījumi tiek veikti saskaņā ar metodiku, kas izstrādāta balstoties uz LVS mērījumu standartu LVS EN 62232:2018 un ECC rekomendāciju(02)04.

VAS ES pēc klienta pieprasījuma nodrošina mērījumu protokola iesniegšanu Veselības inspekcijā atzinuma sagatavošanai.

Kam tas ir domāts?

Publisko mobilo telefonu tīklu operatoriem, apraides un televīzijas operatoriem.

* VAS ES nevērtē un nesniedz atzinumu par elektromagnētiskā lauka kā veselības riska faktora ietekmi uz veselību.

Ieguvumi

  • Izpildīta obligāta normatīvo aktu prasība;
  • Mērījumi plašā frekvenču diapazonā, kā to nosaka LVS EN 62232:2018 standarts;
  • Selektīvie un/vai platjoslas mērījumi;
  • Pašam klientam nav jāvēršas Veselības inspekcijā pēc atzinuma par objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • Kvalitatīvi veikti mērījumi atbilstoši standarta prasībām;
  • Uzticams rezultāts.

Cena (t.sk., PVN 21%)

Platjoslas mērījumi (1 BS, ne vairāk kā 6 mērījumi) – sākot no 242,00 eur.

Selektīvie mērījumi (1BS, vismaz 6 mērījumi) sākot no 357,00 eur.

Papildu izmaksas – transporta izmaksas, rezultātu apstrāde un iesniegšana Veselības inspekcijā.

Pakalpojumu pieteikšana

Piesakiet pakalpojumu, rakstot uz vases@vases.lv vai zvanot pa tālruni +371 26562333.