Par personas datu apstrādi

VAS Elektroniskie sakari personas datu apstrādes paziņojums klientiem

1. Informācija par datu apstrādi

1.1. Pārzinis: Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari”, reģ. Nr. 40003021907, adrese - Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts - vases@vases.lv, tālrunis - (371) 67333034; personas datu aizsardzības speciālista kontakti: e-pasts - das@vases.lv, tālrunis - (371) 66955131.

1.2. Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamatojums:

1.2.1. Pamata personas datu apstrāde nepieciešama Pārzinim likumā noteikto pienākumu izpildei un Pārziņa oficiālo pilnvaru veikšanai, nodrošinot radiofrekvenču pārvaldību Latvijas Republikā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regulas) 6. panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts, kā arī Elektronisko sakaru likums un Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumi Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām");

1.2.2. Pakārtotā datu apstrāde ir pierādījumu nodrošināšana likumā noteikto pienākumu izpildei, saistībā ar grāmatvedības prasību izpildi un apmaksas faktu fiksāciju (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts, Grāmatvedības likums, Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumi Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām");

1.2.3. Saistītā datu apstrāde ir pierādījumu nodrošināšana savu un sabiedrības leģitīmo interešu aizstāvēšanai (atkarībā no iespējamā prasījuma konteksta) strīdus situācijās, kurās personas dati nodrošina pierādījumus (Regulas 6. panta pirmās daļas e) un f) apakšpunkti, atkarībā no strīdus situācijas rakstura un konteksta) un ir Arhīva likumā noteiktie Pārziņa pienākumi noteiktu laiku glabāt informāciju (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts un Arhīva likums).

1.2.4. Atsevišķos gadījumos fiziskām personām - klientiem un fiziskām personām, kas ir klientu - juridisku personu pārstāvji var būt iespēja Pārzinim iesniegt atsauksmes, kuras Pārzinis var publicēt mājas lapā visiem pieejamā formātā savu leģitīmo interešu nodrošināšanai - Pārziņa publiskā tēla uzlabošanai un profesionalitātes apliecinājumam (Regulas 6. panta pirmās daļas  f) apakšpunkts)."

1.3. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa attiecīgi pilnvarotie darbinieki, citas publiskās oficiālās iestādes savu likumā noteikto tiesību apmērā, Pārziņa pilnvarotie apstrādātāji konkrētā pilnvarojuma apmērā, kā arī citas trešās personas konkrētās, likumā pamatotās situācijās (piemēram, tiesvedības dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem).

1.4. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības teritorijas nav paredzēta.

1.5. Personas dati tiek glabāti atbilstoši Pārziņa nomenklatūrai, bet ne ilgāk, kā likumā noteikto pienākumu izpildei ir noteikts; datu apstrāde savu leģitīmo interešu aizstāvībai un iespējamās prasījuma tiesības noilgst 10 (desmit) gadu laikā.

1.6. Datu subjektam ir pilnīgas tiesības pieprasīt piekļuvi datiem, datu labošanu, dzēšanu, datu apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst datu apstrādei, taču, ņemot vērā Pārziņa darbības specifiku, daļu no tiesībām var nebūt faktiski vai tiesiski iespējams nodrošināt.

1.7. Informācijas sniegšana ir nepieciešama, lai Pārzinis varētu veikt savas oficiālās pilnvaras un izpildītu likumā noteiktos pienākumus, nodrošinot radiofrekvenču pārvaldību, un informācijas nesniegšana nozīmē, ka saņemt attiecīgo pakalpojumu nebūs iespējams.

1.8. Pārzinis nekādā veidā neveic iesniegtās informācijas automatizētu apstrādi un neplāno to darīt turpmāk, tomēr ikvienam datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, rīkojoties atbilstoši Datu valsts inspekcijas interneta vietnē noteiktajam (vietnes adrese www.dvi.gov.lv).

1.9. Iesniedzot aizpildītu veidlapu, jūs kā datu subjekts apliecināt, ka esat iepazinies ar šo informāciju, izprotat tās nozīmi un tiesisko raksturu.