Personas datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi

Šī personas datu apstrādes informatīvā paziņojuma mērķis ir sniegt fiziskai personai – VAS “Elektroniskie sakari” vietnes apmeklētājam - vispārīgu informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Izmantotā terminoloģija:

 • Vietne – Valsts akcijas sabiedrības “Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS ES) uzturēta Interneta tīklā pieejama vietne www.vases.lv;
 • Pārzinis - ir Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003021907, juridiskā adrese Rīga, Eksporta iela 5, LV-1010, tālrunis +371 67333034;
 • Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs identifikatoru informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;
 • Datu subjekts – dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; konkrētā dokumenta kontekstā Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;
 • Personas datu apstrāde - ir jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu

Vispārīga informācija:

 • Personas datu aizsardzības speciālists - VAS ES norīkotās personas datu apstrādes speciālista kontaktinformācija: e-pasts - das@vases.lv, tālrunis - +371 66955131;
 • Datu apstrādes veicēji - Personas datu apstrādi Pārziņa datu apstrādes nolūku (mērķu) sasniegšanai veic:
  • Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām vai dienesta attiecībām ar Pārzini;
  • ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem;
 • Datu apstrādes vieta (reģions) un veids - Pārzinis Personas datu apstrādi veic Eiropas Savienībā, un nenodod tos ārpus Eiropas Savienības, kā arī Pārzinis neveic automatizētu Personas datu apstrādi – Personu datus lēmuma pieņemšanas procesā vienmēr apstrādā cilvēks.

 

1.  Datu apstrādes nolūki

1.1.       Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks), kā arī veic sīkdatņu aprites organizēšanu (vairāk par sīkdatnēm lasīt šeit [saite uz sīkdatņu politiku]);

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par uzņēmuma darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.

1.2.       Ar Pārziņa leģitīmo interesi vai sabiedrības interesi Pārzinim pildot piešķirtās oficiālās pilnvaras saistītais Personas datu apstrādes nolūka un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) citām valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai, nolūkā aizstāvēt savas vai, attiecīgā gadījumā, sabiedrības intereses; piemēram, konstatējot pārkāpumu, Pārzinis informē tiesībsargājošās iestādes, piedalās tiesvedības procesā kā cietusī vai trešā puse, u.tml.;

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) vai, attiecīgos gadījumos, sabiedrības interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e) apakšpunkts), ja tiesību aizskārums radies Pārzinim pildot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

1.3.       Ar Pārziņa juridisko pienākumu izpildi saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai pēc oficiāla pieprasījuma saņemšanas un likumā noteiktajā kārtībā;

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa likumā noteikto pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts) – izpildīt likumīgus valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas pieprasījumus;

1.4.       Ar dažādu Vietnē izvietotu piedāvājumu pieņemšanu saistītu Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Vietnē var būt izvietota informācija par dažādiem piedāvājumiem, kuru izmantošanai no Vietnes apmeklētāja kā Datu subjekta tiktu pieprasīta personas datu nodošanu Pārzinim. Ja Datu subjekts savus personas datus Pārzinim nenodotu, konkrēto piedāvājumu izmantošana nebūtu faktiski vai tiesiski iespējama. Tipiskās situācijas piemēri (ietverot arī Personas datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatojumu) Personas datu apstrādei šādos gadījumos ir:

1.4.1.      Datu sniegšana ar nolūku pieteikties izsludinātai vakancei vai gadījumā, ja Pārzinim radīsies attiecīga vakance (attiecas arī uz prakses nodrošināšanas pieteikumiem). Sniedzot datus iepriekšminētajam nolūkam, jāievēro šādi kritēriji:

 • Personas datu apstrāde norādītajam nolūkam tiks veikta tikai tad, ja Pārzinis būs saņēmis attiecīgu pietiekumu vai Datu subjekts būs iesniedzis attiecīgu pieteikumu vai izveidojis profilu kādā no Pārziņa sadarbības partneru – personāla atlases uzņēmumu – vietnēm;
 • Pārzinis var saņemt informāciju arī no trešās puses, parasti nodarbinātības veicināšanas vai prakses organizēšanas organizācijas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras;
 • Pārzinis informē, ka tas, var uzrunāt datu subjektu karjeras attīstībai izveidotā sociālajā tīklā, piemēram, LinkedIn, un komunikāciju turpinās iegūstot Datu subjekta piekrišanu turpmākai datu apstrādei, Lai veiktu atlases procesu, pārzinim tipiski ir nepieciešama šāda informācija:
  • Datu subjekta un/vai Datu subjekta likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds, kā arī kontaktinformācija (Personas datu kategoriju piemēri: e-pasta adrese, tālruņa numurs, sociālo tīklu konts, fiziskā atrade);
  • Informācija par Datu subjekta izglītību (t.sk. pabeigtie kursi, iegūtie sertifikāti), vai prakses gadījumā informācija par iegūstamo kvalifikāciju;
  • Datu subjekta profesionālā pieredze vai prakses gadījumā informācija par nepieciešamo prakses programmu;
  • Atsauksmes;
  • Vakances (prakses vietas), kurām tiek virzīts pieteikums vai kuras būtu vēlamas;
  • Citas prasmes, atbilstoši vakancei, uz kuru Datu subjekts ir pieteicies, piemēram, Valodas zināšanas, informācijas tehnoloģiju zināšanas, iekārtu, agregātu vadības iemaņas un speciālās tiesības darboties ar tiem u.tml.
 • Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts). Pārzinis informē, ka, nepiekrītot personas datu apstrādei, Datu subjekta vai Datu subjekta likumiski aizbilstamā pieteikums netiks izvērtēts personāla vai praktikantu atlases procesu gaitā.
 • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, tomēr, ja Personas datu apstrāde jau ir bijusi uzsākta, iespējams, ka Pārzinim ir radusies leģitīma interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) apstrādāt fizisko personu datus citam mērķim, piemēram, Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt pierādījumus tiesas vai ārpustiesas procesam varbūtējā tiesvedības vai ārpustiesas strīda izskatīšanas situācijā.
 • Datu apstrādes termiņi:
  • Pamata datu apstrādes nolūkam – personāla vai prakses atlasei - datu apstrādes termiņš ir konkrētā mērķa sasniegšana, kas tipiskā gadījumā nozīmē personāla vai prakses atlases procesa noslēgumu;
  • Papildus nolūkam - pārziņa likumīgās intereses nodrošināšana varbūtējam tiesas vai ārpustiesas procesam, (tiesikais pamatojums Personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts):
   • gadījumā, ja Pārzinis nevarēs piedāvāt atbilstošu vakanci, prakses vietu, vai cits kandidāts būs izrādījies piemērotāks, Personas datu apstrāde tiks veikta 6 (sešus) mēnešus no izsludinātās vakances (prakses vietas) konkursa beigu termiņa;
   • gadījumā, ja Datu subjekts būs atsūtījis pieteikumu pēc savas izvēles, nevis, atsaucoties konkrētam amata vai prakses vietas sludinājumam, minētais laika tecējums sāksies no personas datu iesūtīšanas brīža.
  • Darba tiesisko attiecību vai prakses attiecību nodibināšanai – informācija tiks apstrādāta pamatojoties uz Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajiem datu apstrādes termiņiem, lai pārzinis varētu izpildīt likumā noteiktos pienākumus.
 • Papildus informācija - Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus Personas datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami Personas datu apstrādes primārā mērķa sasniegšanai vai izpildei. Datu subjektam konkrētā mērķa sasniegšanai noteikti nav jāiesniedz tāda informācija, kā, piemēram, Datu subjekta ģimenes stāvoklis, Datu subjekta reliģiskā pārliecība, Datu subjekta mantiskais stāvoklis, Datu subjekta vecums. Atsevišķos gadījumos, atkarībā no vakances vai prakses veida, Pārzinim ir tiesības lūgt papildus informāciju, piemēram, informāciju par autovadītāja apliecības esamību, vai citām speciālām atļaujām. Ja gadījumā Datu subjekts iesniedz informāciju, kas nav nepieciešama personāla vai praktikantu atlases procesam, tā netiks ņemta vērā. Patstāvīgi pieteikties vakancei vai praksei Datu subjektam ir tiesības tad, ja indivīdam ir pilna rīcībspēja, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, kas tipiskā gadījumā iestājas personai sasniedzot 18 gadu vecumu. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem un citos gadījumos, kad rīcībspēja ir ierobežota, pārstāv likumiskie aizbildņi vai aizgādņi, kuri labā ticībā rīkojas savu aizbilstamo vai aizgādājamo vietā.

1.4.2.      Datu sniegšana nolūkā veikt pasūtījumu vai veikt piegādes – šādā gadījumā Datu subjekts kā Pārziņa klients vai piegādātājs nodod savus datus, lai iegūtu no Pārziņa informāciju, veiktu pasūtījumu, iesniegtu sūdzību par jau veiktu pasūtījumu, u.tml. situācijās. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro šādi kritēriji:

 • Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir līguma saistību izpilde vai datu subjekta vēlme šādu līgumu (piemēram, pirkuma līgumu, piegādes līgumu, arī pieteikumu pārbaudījumu/eksāmenu veikšanai u.c.) noslēgt, rīkojoties atbilstoši situācijai:
  • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis, Personas datu apstrāde tiek veikta pārziņa un Datu subjekta pārstāvētā uzņēmuma leģitīmo interešu nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), proti, lai tiktu noslēgts tiesisks darījums;
  • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas kontaktpersona, Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Pārziņa pienākumu, izpildīt līgumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), un uz datu subjekta un tā darba devēja vai pasūtītāja savstarpējām līgumiskām attiecībām, piemēram, darba līgums, autoratlīdzības līgums, uzņēmuma līgums, kas noslēgts ar konkrēto juridisko personu.
 • Lai sasniegtu šo datu apstrādes nolūku, no Datu subjekta tipiski ir nepieciešami šādi personas dati:
  • personas (pasūtītāja) vārds, uzvārds, kontaktinformācija;
  • pasūtījuma, piegādes, sūdzības, u.tml., apraksts (piemēram, piegādes adrese, nepieciešamais preču daudzums, veids, cena, sūdzības raksturs un apraksts u.tml.);
  • ja Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis vai kontaktpersona, tad papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, datu subjekta amatu, pārstāvības tiesībām, u.c. ar konkrēto pasūtījumu, piegādi vai sūdzību saistīto informācija;
   • Ikvienā datu sniegšanas gadījumā, datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei;
   • Veicot datu apstrādi iepriekšminētajam nolūkam, Pārzinim rodas leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nodrošināt pierādījumus iespējamā tiesas vai ārpustiesas procesa gadījumā, kā arī likumos noteiktajos pienākumos glabāt darījumu apliecinošus dokumentus un informāciju noteiktu laika periodu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts). Tipiskā gadījumā datu glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 (desmit) gadus.

1.4.3.      Datu nodošana nolūkā uzdot jautājumu, izteikt ierosinājumu, u.c. gadījumos, izmantojot Vietnes kontaktu sadaļā esošo saziņas formu. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

 • Datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts) sniegt informāciju par sevi un saviem kontaktiem; tāpat, tiesiskais pamats ir arī pārziņa leģitīmā interese ((Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzzināt vietnes apmeklētāju (datu subjektu) viedokli, lai tādējādi spētu labāk datu subjektu vēlmēm pielāgot pārziņa mājas lapu, tajā atrodamos piedāvājumus, komunikāciju u.tml.; 
 • Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai pārzinis spētu sagatavot datu subjektam pamatotu atbildi, kā arī, lai datu subjektam būtu iespējams realizēt savas datu subjekta tiesības, piemēram, iegūt informāciju no pārziņa atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantam); citiem nolūkiem datu subjekta sniegtā kontaktinformācija netiks izmantota.
 • Ņemot vērā iepriekšminētos apsvērumus, gan Pārziņa, gan Datu subjekta kopīgā interese ir, lai sniegtā informācija būtu patiesa un korekta. Vispārīgā gadījumā Pārzinis atbildi uz Datu subjekta jautājumu sniegs ne vēlāk, kā viena mēneša laikā.

 

2.    Datu subjekta tiesības - saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, datu subjektam ir šādas tiesības, kuru īstenošanai Datu subjektam jāiesniedz Pārzinim rakstveida iesniegums:

2.1.       Piekļuve personas datiem - tiesības prasīt apstiprinājumu no Pārziņa, vai tiek veikta konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrāde, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi tiem Personas datiem, kurus Pārzinis par konkrēto Datu subjektu apstrādā;

2.2.       Personas datu labošana - tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgu Personas datu labošanu, ja Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi;

2.3.       Piekrišanas atsaukšana – tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, gadījumos, kad tiesiskais pamatojums Pārzinim veikt attiecīgo Datu subjekta Personas datu apstrādi ir Datu subjekta piekrišana. Jāņem vērā! Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma. Tāpat Datu subjektam jāņem vērā, ka Personas datu apstrāde pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukuma, var būt radījusi tiesības veikt Personas datu apstrādi Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses nodrošināšanai, vai, radījusi pienākumu, turpināt apstrādāt Datu subjekta Personas datus, un izpildīt likumā noteiktos pienākumus;

2.4.       Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, kurus Pārzinis apstrādā, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm. Datu subjektam jāņem vērā, ka Pārzinis turpinās apstrādāt attiecīgos Personas datus, arī tad, Datu subjekta iebildumu pret Personas datu apstrādi, tad, ja attiecīgajā situācijā Pārzinim būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrādi;

2.5.       Datu dzēšana – tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgo apstrādāto Personas datu dzēšanu. Personas datu dzēšana netiks realizēta gadījumos, kad likums pieprasa Pārzinim datus saglabāt, kā arī pārliecinošu likumisko interešu nodrošināšanas gadījumos, piemēram, pierādījumu bāzes nodrošināšana tiesas vai ārpustiesas procesā;

2.6.       Apstrādes ierobežošana – tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;

2.7.       Datu pārnesamība – tiesības saņemt vai nodot savus Personas datus tālāk citam datu pārzinim (realizēt t.s., “datu pārnesamību”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Datu subjekts pats ir sniedzis Pārzinim, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai līgumu, kā arī gadījumos, ja Personas datu apstrāde veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

 

3.   Nobeiguma noteikumi

3.1.       Ja Datu subjektam ir jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Personas datu aizsardzības speciālista kontaktus;

3.2.       Pārziņa informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt grozīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta interneta vietnē.

 

Pēdējās izmaiņas 2018. gada 31. oktobrī