Personas datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi

Ar šo paziņojumu vēlamies ikvienu indivīdu informēt par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzības līmeni, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām mūsu veiktajā personas datu apstrādē

 1. Izmantotā terminoloģija
 2. Versiju pārvaldība
 3. Informācija, kas attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku
 4. Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi
  1. Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrāde
  2. Sīkdatnes
  3. Ar jautājumu, ierosinājumu vai sūdzību izteikšanu saistīta datu apstrāde
  4. Datu saņemšana nolūkā izpildīt Pārziņa oficiālās pilnvaras
  5. Ar tiesiskas un pārredzamas sadarbības nodrošināšanu saistīta datu apstrāde
  6. Ar personāla atlasi saistītā datu apstrāde
  7. Citas pārziņa veiktās datu apstrādes (vispārīga informācija, detalizēta informācija ir pieejama uzrakstot datu subjekta pieprasījumu)
 5. Cita informācija

Izmantotā terminoloģija

 1. Pārzinis, arī mēs: Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003021907, juridiskā adrese – Rīga, Eksporta iela 5, LV-1010, e-pasts - vases@vases.lv, tālrunis - +371 67333034;
 2. Vietne: Pārziņa uzturēta tīmekļa vietne https://www.vases.lv;
 3. Personas dati: jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;
 4. Datu subjekts, arī Jūs: dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis, noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;
 5. Personas datu apstrāde: jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu;
 6. Datu apstrādes nolūks: mērķis, ko ir paredzēts sasniegt Pārzinim, veicot Datu subjekta Personas datu apstrādi;
 7. Regula: Eiropas Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 679/2016, kas piemērojama visās dalībvalstīs no 2018. gada 25. maija;
 8. Pārskatatbildības princips: Pārziņa spēja pierādīt, ka Pārzinis veiktajā Personas datu apstrādē ir ievērojis Regulas prasības.

Versiju pārvaldība

Šī, jaunā privātuma paziņojuma versija ir precizējusi ar Pārziņa datu apstrādi saistītās nianses, jo īpaši, Personas datu apstrādes nolūkus un tiesiskos pamatojumus. Citas būtiskas izmaiņas, kas mainītu Datu subjekta tiesību vai brīvību apmēru, nav veiktas.

Informācija, kas attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku

 1. Personas datu aizsardzības speciālists: kontaktinformācija saziņai datu aizsardzības jautājumos – epasts: das@vases.lv, tālrunis: +371 29697188;
 2. Datu apstrādes veicēji (datu saņēmēji):
  1. Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām attiecībām ar Pārzini;
  2. ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem Datu apstrādes nolūkiem;
  3. valsts un pašvaldību institūcijas, tajā skaitā, tiesībaizsardzības iestādes, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošinot juridiskā pienākuma izpildi un pēc attiecīga pieprasījuma nododot Personas datus, kā arī situācijās, kur datu nodošana ir saistīta ar Pārziņa tiesiskajām interesēm, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības;
  4. īpašos gadījumos, par kuriem Datu subjekts tiks informēts papildus datu ievākšanas vai iegūšanas procesa laikā, datu apstrādē var būt iesaistīts arī kopīgs Pārzinis – situācijās, kad kopīgi ar Pārzini, Datu apstrādes nolūks attiecas arī uz kādu citu organizāciju;
  5. trešās personas situācijās, kur datu saņemšana ir šo trešo personu vai Pārziņa viennozīmīgas leģitīmās intereses, piemēram, bet ne tikai, iebraucot teritorijā, kurā ir ierobežota piekļuve, tiek nodoti transportlīdzekļa un tā vadītāja dati, attiecīgas piekļuves nodrošināšanai;
 3. Datu apstrādes veids: Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, izmanto tehniskos resursus un informācijas sistēmas, tomēr ikvienā situācijā, kurā attiecībā pret Datu subjektu ir jāpieņem kāds lēmums, to vienmēr dara cilvēks un Pārzinis neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu Regulas izpratnē;
 4. Datu nodošana uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts): Pārzinis, apstrādājot personas datus, tipiski neveic datu nodošanu uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts. Tomēr, atsevišķos gadījumos datu nodošana uz trešo valsti var tikt veikta, nolūkā veikt esošu līgumisku saistību izpildei vai ar atsevišķu Datu subjekta piekrišanu, vai citās specifiskās izņēmuma situācijās. Datu subjekti tiks īpaši brīdināti pirms ikvienas specifiskas situācijas, kurā, pamatojoties uz piekrišanu vai izmantojot citus tiesiskus datu nodošanas tiesiskos pamatojumus, dati tiks nodoti uz trešo valsti;
 5. Tiesības iesniegt sūdzību:
  1. Ikvienā situācijā, kurā Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, ir pārkāpis tā tiesības, Datu subjekts ir tiesīgs sūdzēties uzraudzības iestādē pēc savas izvēles. Pārzinim, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (tīmekļa vietnes adrese – www.dvi.gov.lv);
  2. Datu subjektam ir arī atsevišķa tiesība par prettiesisku datu apstrādi un citos gadījumos, kuros Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka tā tiesības ir pārkāptas, vērsties tiesā, ievērojot Civilprocesa likuma noteikumus;
 6. Datu subjekta tiesības: Regulā noteiktos gadījumos Jums kā Datu subjektam ir noteiktas tiesības, kuras Pārzinis pēc iespējas nodrošina. Ņemiet vērā! Atsevišķos gadījumos kāda no Jūsu kā Datu subjekta tiesībām var nebūt tiesiski, vai faktiski īstenojama, tomēr jebkurā situācijā, Jūs saņemsiet motivētu atbildi no Pārziņa Regulā noteiktajos termiņos, kas atkarībā no situācijas ir viens vai trīs mēneši no iesnieguma iesniegšanas brīža. Tiesības, kas saskaņā ar Regulu Datu subjektam piemīt, ir:
 7. Piekļuve personas datiem – Jums kā Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, un, gadījumos, kad tā tiek veikta, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem Personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida (piebilde, šeit un turpmāk, rakstveida nozīmē arī rakstveidam pielīdzināmu (piemēram, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu;
 8. Personas datu labošana - Ja Jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums veikt Jūsu datu labošanu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
 9. Piekrišanas atsaukšana – gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma, kā arī attiecīgā Datu apstrāde var būt radījusi tiesības mūsu leģitīmai interesei vai tiesību normās bāzētu tiesisku pienākumu, tādēļ mēs Jūsu personas datus turpināsim apstrādāt citiem, saistītajiem nolūkiem. Ņemiet vērā! Īpašs brīdinājums par piekrišanas atsaukumu situācijās, kad piekrišana dota sīkdatņu apstrādei – Jums kā Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst sīkdatnes no Jūsu iekārtas; šāda darbība ir pielīdzināma piekrišanas atsaukumam. Pārzinim nav tehnisku iespēju veikt sīkdatņu dzēšanu Jūsu iekārtā. Detalizēta informācija par sīkdatnēm skatāma sadaļā 3.2. Sīkdatnes, kā arī šeit https://www.vases.lv/lv/content/sikdatnu-politika;
 10. Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz tiesiskajām interesēm, – Jums ir tiesības iebilst pret tādu Personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm (tiesiskais pamatojums tādai Personas datu apstrādei – atbilstoši Regulas 6. panta 1.punkta f) apakšpunktam). Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā! Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs motivēti iemesli (piemēram, aktīva tiesvedība) turpināt datu apstrādi, tomēr Jūs saņemsiet motivētu atbildi jebkurā gadījumā;
 11. Datu dzēšana – Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa, vai ļauj mums datus saglabāt, kā arī situācijās, kurās datu apstrāde viennozīmīgi ir nepieciešama līguma saistību izpildei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
 12. Apstrādes ierobežošana – Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
 13. Datu pārnesamība – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.
 14. Mēs savā darbībā ievērojam ar Regulu nostiprinātos datu aizsardzības principus, jo īpaši pārskatatbildības principu:
  1. Ievācot Jūsu personas datus, mēs rīkojamies, kā krietnam un gādīgam saimniekam pieklājas, un datus apstrādājam tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus nevienai citai personai, izņemot, ja pastāv likumā noteikta vai ar līgumu nodibināta situācija, kas tiek attiecīgi dokumentēta;
  2. Mēs regulāri izvērtējam ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos Personas datus un, pārliecināmies, ka datu kategorijas un datu glabāšana notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus;
  3. Mēs esam vērsti uz sadarbību, tādēļ, saņemot no Datu subjekta pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiksim attiecīgas korekcijas Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un citos ar Personas datu apstrādi saistītajos procesos, piemēram, izvēlnēs Vietnē;
 15. Lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu datu apstrādi, aicinām Datu subjektu ievērot, ka:
  1. Ikvienā Personas datu sniegšanas gadījumā Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, piemēram, atbilstoši iepriekš norādītajām lauku vērtībām vai attiecīgajam pieprasījumam;
  2. Gadījumā, ja, savstarpējās sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam, attiecīgie Datu subjekta dati (jebkuras datu kategorijas, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, amats, u.c.) mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;
 16. Saziņa: ja Jums kā Datu subjektam rodas jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.

Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

 1. Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistīta Personas datu apstrāde
  1. Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību un Pārziņa spēju pārvaldīt Vietnē notiekošos procesus, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);
  2. Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību;
  3. Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu Vietnei. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personas veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji. Bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.
 2. Sīkdatnes
  1. Par Pārziņa veikto datu apstrādi, izmantojot sīkdatņu mehānismu, detalizēta informācija ir sniegta šeit: https://www.vases.lv/lv/content/sikdatnu-politika;
  2. Pārzinis izmanto tehniski nepieciešamas sīkdatnes, kas Vietnes apmeklētāja iekārtā tiek uzstādītas automātiski – tiesiskais pamatojums ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes darbību;
  3. Pārzinis izmanto citas sīkdatnes, tajā skaitā, analītiskās, statistikas un mārketinga nolūkiem nepieciešamās. Vietnes apmeklētāja iekārtā šīs sīkdatnes tiek ievietotas tikai pēc piekrišanas saņemšanas.
  4. Sīkdatnes jebkurā brīdī Vietnes apmeklētājs var izdzēst no savas iekārtas – tādā gadījumā, izpildoties iepriekšminētajiem nosacījumiem (Sīkdatnes 1. un 2.punkts), sīkdatnes tiks uzstādītas no jauna, apmeklējot Vietni.
 3. Ar jautājumu, ierosinājumu vai sūdzību izteikšanu saistīta datu apstrāde - Datu subjekts, izmantojot Vietnē izvietoto kontaktu formu vai citus saziņas kanālus (piemēram, e-pasts) iesniedz attiecīgu informāciju vai uzdod jautājumu Pārzinim. Iesniedzot datus, jāņem vērā šādi apstākļi:
  1. tiesiskais pamats - mūsu leģitīmā interese (atbilstoši Regulas 6. panta 1.punkta f) apakšpunktam) uzzināt Jūsu viedokli, lai sniegtu Jums atbildi vai spētu labāk Jūsu vēlmēm pielāgot Vietni, piedāvājumus, komunikāciju u.tml.;
  2. kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis) ir nepieciešama, lai mēs spētu sagatavot Jums atbildi, kā arī lai Jums būtu iespējams realizēt savas datu subjekta tiesības. Citiem mērķiem Jūsu sniegtā kontaktinformācija netiks izmantota;
  3. Vispārīgā gadījumā mēs uz Jūsu jautājumu atbildi sniegsim ne vēlāk, kā viena mēneša laikā.
 4. Datu apstrāde nolūkā izpildīt Pārziņa oficiālās pilnvaras
  1. Elektronisko sakaru likums Pārzinim ir deleģējis funkcijas nodrošināt Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi, kā arī elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu, izpildot Elektronisko sakaru likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus, tajā skaitā, pieņemot patstāvīgus lēmumus un izdodot administratīvos aktus, kā arī saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu 7.pantu minēto uzdevumu izpildei ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju, tajā skaitā arī fizisko personu datus.
  2. Iespējamie personas dati, kas var tikt saņemti un apstrādāti saistībā ar oficiālo pilnvaru izpildi, ir dažādi, visbiežāk saistīti ar nekustamo īpašumu un tā īpašnieku (tiesisko valdītāju), elektronisko sakaru tīklu īpašnieku vai īpašnieka-juridiskas personas pārstāvja personas datiem, kontaktpersonas datiem, u.c., konkrēto uzdevumu izpildei būtiskiem datiem.
  3. Personas datu iegūšana var notikt gan no paša datu subjekta, gan arī cita avota;
  4. Svarīgi! Visi dati, kas saistīti ar līgumattiecību nodibināšanu un izpildi var tikt nodoti Pārziņa auditoriem, apdrošinātājiem, kredītiestādēm, konsultantiem un citiem līdzīgiem saņēmējiem īpaši situācijas, kad līgums tiek lauzts vai nepienācīgi izpildīts.
 5. Ar tiesiskas un pārredzamas sadarbības nodrošināšanu saistīta datu apstrāde - Pirms darījuma attiecību nodibināšanas (tajā skaitā, izsniedzot atbilstošu atļauju, izpildot Pārzinim deleģēto uzdevumu) un darījumu izpildes procesā Pārzinis izvērtē savu darījuma partneri nolūkā izvairīties no darījumiem, kuri pēc sava rakstura var būt saistīti ar finanšu, korupcijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML), sankciju vai reputācijas riskiem, tajā skaitā:
  1. Tiek izpildītas “zini savu klientu” (KYC) procedūras, izvērtējot darījuma partnera atbilstību godīgas komercprakses, konkurences un biznesa vešanas principiem;
  2. Tiek veikta darījuma partnera un tā patiesā labuma guvēja (ja tām ir būtiska ietekme attiecīgajā uzņēmumā) izvērtēšana, nolūkā ievērot starptautisko un Latvijas Republikas noteikto sankciju un citu ierobežojumu īstenošanu;
  3. Datu iegūšanas veids:
   1. Datu iegūšana no datu subjekta, vai ar datu subjektu saistītas juridiskas personas;
   2.  Datu iegūšana no dažādiem publiskiem reģistriem (piemēram, Uzņēmumu reģistra datu bāzes, nodokļu dienesta publiskā datu bāze, u.c.).
  4. Tiesiskais pamatojums - Pārziņa leģitīmā interese veikt ilgtspējīgu darbību, nodrošinot Pārziņa atbilstību normatīvo aktu prasībām un augstiem ētikas standartiem, kā arī nodrošināt pierādījumus kontrolējošām institūcijām.
  5. Svarīgi! Pamata mērķis minētajām datu apstrādēm ir izvērtēt attiecīgu juridisku personu, taču vērtēšanas procesā tiek iegūti dati par saistītām fiziskām personām.
  6. Personas datu veidi – visi personas dati, kuri norādīti 3.4.punkta apakšpunktos un fiziskās personas tieša vai pastarpināta saistība ar juridisko personu, daļu vai akciju apmērs un ietekmes/kontroles pakāpe attiecīgajā organizācijā.
 6. Ar personāla atlasi saistīta datu apstrāde - Sniedzot datus ar nolūku pieteikties izsludinātai vakancei vai piedāvāt Pārzinim savu kandidatūru gadījumā, ja attiecīga vakance tiks izsludinātā nākotnē (attiecas arī uz prakses nodrošināšanas pieteikumiem), tiek nodrošināti šādi kritēriji:
  1. Personas datu apstrāde norādītajam nolūkam tiks veikta tikai tad, ja Pārzinis no Datu subjekta būs saņēmis attiecīgu pieteikumu;
  2. Pārzinis var saņemt informāciju arī no trešās puses, parasti nodarbinātības veicināšanas vai prakses organizēšanas organizācijas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras vai mācību iestādēm;
  3. Pārzinis informē, ka var uzrunāt datu subjektu karjeras attīstībai izveidotā sociālajā tīklā, piemēram, LinkedIn un komunikāciju turpinās, iegūstot Datu subjekta piekrišanu turpmākai datu apstrādei.
  4. Lai veiktu atlases procesu, Pārzinim tipiski ir nepieciešama šāda informācija:
   1. Datu subjekta un/vai Datu subjekta likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds, kā arī kontaktinformācija (Personas datu kategoriju piemēri: e-pasta adrese, tālruņa numurs, sociālo tīklu konts, adrese, u.c.);
   2. Informācija par Datu subjekta izglītību (t.sk. pabeigtie kursi, iegūtie sertifikāti), vai prakses gadījumā informācija par iegūstamo kvalifikāciju;
   3. Datu subjekta profesionālā pieredze vai prakses gadījumā informācija par nepieciešamo prakses programmu;
   4. Vakances (prakses vietas), kurām tiek virzīts pieteikums vai kuras būtu vēlamas;
   5. Citas prasmes, atbilstoši vakancei, uz kuru Datu subjekts ir pieteicies, piemēram, valodas zināšanas, informācijas tehnoloģiju zināšanas, iekārtu, agregātu vadības iemaņas un speciālās tiesības darboties ar tiem u.tml.
  5. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir datu apstrāde procesā, kas ir nepieciešams, lai, izvērtējot kandidātu, ar to iespējams noslēgtu darba līgumu – atbilstoši Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam. Ņemiet vērā – pieteikšanās vakancei negarantē, ka Pārziņa un Datu subjekta starpā tiks noslēgts attiecīgs darba līgums, tomēr datu apstrāde ir obligāti nepieciešams kritērijs, lai darba tiesiskās attiecības pozitīva atlases procesa gadījumā tiktu nodibinātas!
  6. Datu apstrādes termiņi:
   1. Pamata datu apstrādes nolūkam – personāla vai prakses atlasei - datu apstrādes termiņš ir konkrētā mērķa sasniegšana, kas tipiskā gadījumā nozīmē personāla vai prakses atlases procesa noslēgumu;
   2. Papildu nolūki:
    1. Pārziņa likumīgās intereses nodrošināšana varbūtējam tiesas vai ārpustiesas procesam (tiesiskais pamatojums Personas datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts kontekstā ar Darba likuma 34. panta pirmo daļu), apstrādes ilgums 5 mēneši vai, ja tiesvedības process ir sācies – līdz procesa beigām (piebilde: gadījumā, ja Datu subjekts būs atsūtījis pieteikumu pēc savas izvēles, nevis, atsaucoties konkrētam amata vai prakses vietas sludinājumam, minētais laika atskaites periods sāksies no personas datu iesūtīšanas brīža);
    2. gadījumā, ja Pārzinis nevarēs piedāvāt atbilstošu vakanci, prakses vietu, vai cits kandidāts būs izrādījies piemērotāks, Personas datu apstrāde tiks veikta 3 (trīs) mēnešus no izsludinātās vakances (prakses vietas) konkursa beigu termiņa (tiesiskais pamatojums Personas datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nolūkā efektīvi aizpildīt brīvās štata vietas. Svarīgi! Šajā gadījumā datu apstrāde nekad nenotiek “pēc noklusējuma” un datu subjektam vienmēr ir iespēja iebilst šādai datu apstrādei;
    3. Darba tiesisko attiecību vai prakses attiecību nodibināšanai – informācija tiks apstrādāta, pamatojoties uz Darba likumā un citos normatīvos aktos noteiktajiem datu apstrādes termiņiem, lai Pārzinis varētu izpildīt likumā noteiktos pienākumus.
 7. Citas pārziņa veiktās datu apstrādes (vispārīga informācija, detalizēta informācija ir pieejama iesniedzot Pārzinim datu subjekta pieprasījumu)
Nr. Procesa apraksts Datu apstrādes nolūki un apstrādātie personas dati Datu apstrādes tiesiskais pamatojums
1. Teritorijas un telpu videonovērošanas veikšana

Teritorijas piekļuves kontrole un īpašuma tiesību aizsardzība.

Apstrādātie personas dati: Ikviena (apmeklētāja, klienta, klienta pārstāvja, darbinieka) vizuālie dati par rīcību (videoieraksts).

1) Pārziņa leģitīmā interese aizsargāt īpašumu kā arī atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts)

2) Sabiedrības interešu nodrošināšana (Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts.

Tiesiskie pamatojumi, atkarībā no konkrētās situācijās var tikt piemēroti katrs atsevišķi vai kopā.

2. Personāla pārvaldība un grāmatvedības organizēšana

1) Personāla atlase;

2) Darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana;

3) Normatīvajos aktos noteikto priekšrocību un atvieglojumu noteikšana un citu ar darbinieku motivēšanu un darba apstākļu uzlabošu saistītu procesu uzturēšana un nodrošināšana;

4) Finanšu uzskaites vešana, apstrādājot tādus personas datus kā - darbinieku identificējoša informācija, informācija par darba pienākumiem, prombūtni, komandējumiem, darbinieku novērtēšana, norēķinu iestādes konts, saņemtais atalgojums, aprēķinātie nodokļi un atvieglojumi, izrakstītie un apmaksātie rēķini, parādi, u.tml.

1) Pārziņa un Datu subjekta savstarpējais līgums (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts);

2) Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts);

3) Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt efektīvu darba vidi un finanšu resursu apsaimniekošanas sistēmu (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

3. Lietvedības vešana un arhīva uzturēšana

1) Lietvedības sistēmas uzturēšana un lietvedības procesa organizēšana;

2) Arhīva uzturēšana un dokumentu arhivēšana (kā arī nodošana citiem arhīviem);

3) Dokumentu iznīcināšana.

Apstrādāto personas datu kategorijas - jebkādas, atkarīgā no konkrētās informācijas vienības rakstura, piemēram, dokumenti ar Datu subjekta datiem, tādi kā, darba līgums, iesniegums, izdotā atļauja.

Pārziņa leģītīmā interese organizēt darbību (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).
4. Pārziņa pamatdarbības atbalsta nodrošināšana, kā arī citi Pārziņa nodrošināti pakalpojumi

1) Pakalpojumu līgumu noslēgšana un uzturēšana;

2) Pakalpojumu uzskaite un apmaksas par tiem iekasēšana;

3) Apmācības, semināri, izglītojošas aktivitātes, c.c. pakalpojumi.

Līguma saistību izpilde starp Pārzini un Datu subjektu vai, ievērojot Datu subjekta izteiktu gribu, savstarpējo līgumisko attiecību nodibināšana (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts).
5. Sabiedrības informēšana par aktualitātēm un Pārziņa vai konkrētā pasākuma atpazīstamības nodrošināšana

1) Pārziņa vai konkrēta pasākuma atpazīstamības nodrošināšana;

2) Sabiedrības informēšana par Pārziņa pārvaldītās jomas nozīmi un aktualitāti.

1) Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt atpazīstamību, informēt sabiedrību par aktuāliem notikumiem un konkrētām aktivitātēm (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts);

2) Sabiedrības interešu nodrošināšana, izpildot ar Elektronisko sakaru likumu deleģēto uzdevumu (Regulas 6. panta pirmās daļas e) apakšpunkts).

Tiesiskie pamatojumi, atkarībā no konkrētās situācijās var tikt piemēroti katrs atsevišķi vai kopā.

 

Cita informācija

 1. Šis informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta šajā tīmekļa Vietnē.
 2. Pēdējās izmaiņas 2021. gada 1. novembrī.
 3. Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini.
 4. Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas šajā paziņojumā. Ja kāda no Datu subjekta tiesībām ar izmaiņām tiek vai var tikt būtiski ietekmēta, tad jaunajā paziņojuma versijā dokuments satur atsauces uz konkrētām izmaiņām.