Privātie mobilie sakari

Privāto mobilo sakaru apzīmējums - ikona

Kas ir privātie mobilie sakari?

Radiofrekvenču spektrs PMR sakaru sistēmām:

Vai ir nepieciešama VAS Elektroniskie sakari atļauja?

Pieprasījumu veidlapas

Cenrāža piemērošana

Infografika: Kas Tev jāzina par rāciju izmantošanu saziņā?

Konsultācijas

Kas ir privātie mobilie sakari?

PMR - profesionālo mobilo radiosakaru sistēma (mobilo radiosakaru sistēma slēgtai lietotāju grupai – privātajiem elektronisko sakaru tīkliem).

Divas mobilās PMR radiostacijas ar rāciju

Privātie mobilie sakari ir mobilie sakari starp bāzes stacijām un sauszemes mobilajām/pārnēsājamām stacijām vai starp sauszemes mobilajām/pārnēsājamām radiostacijām.

Ilustratīvs piemērs sakariem starp bāzes stacijām un sauszemes mobilajām/pārnēsājamām stacijām un starp sauszemes mobilajām/pārnēsājamām radiostacijām

Tradicionālie PMR lietotāji ir taksometru, apsardzes, dzelzceļa, elektrības piegādes un ar dažādu kravu pārkraušanu saistītas kompānijas. Rācijas kā drošs un uzticams radiosakaru veids ir pazīstams jau daudzus gadus un šo gadu laikā ir mainījušās un uzlabojušās rāciju iespējas un parādījušās daudzas papildus funkcijas.

Mobilo sakaru iekārtas pēc signāla pārraidīšanas tehnoloģijas var klasificēt:

 • Analogās pārraides:
  • FM; AM; PM
 • Ciparu pārraides:
  • TETRA (DQPSK); TETRA II TEDS (QAM);
  • APCO  Project 25 (C4FM-4FSK); Project 25 Phase II (HDQPSK);
  • Tetrapol;
  • DMR (4FSK-TDMA);
  • dPMR (FSK narrow band); NXDN (4FSK)

PMR sakaru sistēmas darbības režīmi

PMR sakaru sistēmas pēc darbības režīma var iedalīt:

 • simpleksais - pārraide vienlaicīgi notiek tikai vienā virzienā

             PMR sakaru sistēmas simpleksā darbības režīma ilustratīvs attēlojums

 • dupleksais - pārraide vienlaicīgi notiek abos virzienos  

         PMR sakaru sistēmas dupleksā darbības režīma ilustratīvs attēlojums

Kopā ir izdotas vairāk kā 1300 sauszemes mobilā dienesta radiosakaru tīkla un 9360 radioiekārtu lietošanas atļaujas, kā arī EMS tiek nodrošināta ap 2800 radiofrekvenču piešķīrumiem. Lielākais klientu un izdoto atļauju skaits ir 146-174 MHz joslā, kas tradicionāli tiek uzskatīta, kā galvenā josla PMR sakaru nodrošināšanā.

Stabiņu diagramma, kurā attēlots PMR izdoto atļauju skaits pa frekvenču joslām: 30 - 80 MHz; 146 - 174 MHz; 380 - 470 MHz

Radiofrekvenču spektrs PMR sakaru sistēmām

Saskaņā ar 2023.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumiem „ Nacionālais radiofrekvenču plāns” PMR radiosakaru sistēmām paredzēti šādi frekvenču diapazoni:

 • 30-80 MHz;
 • 146-174 MHz;
 • 389-390 MHz/399-399,9 MHz;
 • 406,1-410 MHz;
 • 410-430 MHz;
 • 440-450 MHz;
 • 457,5875-460 MHz/467,5875-470 MHz.

30-80 MHz

30-80 MHz joslā ir izdotas pie 90 sauszemes mobilā dienesta radiosakaru tīkla lietošanas atļaujas un spēkā esoši 10 radiofrekvences piešķīrumi.

Bāzes staciju izmantošanas vietas 30-80 MHz joslā

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 30-80 MHz joslā

Šajā joslā viens no lielākajiem sakaru izmantotājiem ir Valsts meža dienests, kur balss sakarus izmanto mežniecībās, lai uzraudzītu meža apsaimniekošanu un izmantošanu. Šajā joslā radiosakarus izmanto arī apsardzes kompānijas, kuras frekvences izmanto apsardzes signalizācijas objektu raidītājos vai datu pārraidei no retranslatoriem uz bāzes stacijām.

146-174 MHz

Frekvenču joslā 146-174 MHz darbojas šaurjoslas PMR sistēmas izmantojot 12,5 kHz un 25 kHz radiokanāla soli un tās pēc darbības režīma var iedalīt:

Dupleksā darbības režīmā ir noteikts 4,6 MHz atstatums starp bāzes un mobilās daļas frekvencēm. Lai frekvenču izmantošana būtu efektīva un vieglāk būtu plānot frekvenču piešķīrumus gan simpleksam gan dupleksam darbības režīmam, tad 146-174 MHz josla sadalīta vairākās apakšjoslās, kur katram radiosakaru sistēmas darbības veidam noteiktas konkrētas frekvenču joslas kurās var strādāt:

146-174 MHz joslas sadalījums apakšjoslās, kur katram radiosakaru sistēmas darbības veidam noteiktas konkrētas frekvenču joslas kurās var strādāt

Simpleksās un dupleksās frekvenču joslas:

 • SI - frekvenču joslas, kas paredzētas darbam simpleksā režīmā;
 • DU - frekvenču joslas, kas paredzētas darbam dupleksā režīmā;
 • FB1 /2 /3 /4 - frekvenču joslas, kurās raida bāzes stacijas;
 • ML1 /2 /3 /4 - frekvenču joslas, kurās raida mobilās stacijas.

146-174 MHz joslā ir izdotas pie 800 sauszemes mobilā dienesta radiosakaru tīkla lietošanas atļaujas un spēkā esoši ap 1330 radiofrekvences piešķīrumiem. Bāzes staciju izvietošanas vietas redzamas kartē. 

Latvijas kartē attēlotas sauszemes mobilo radiosakaru tīklu bāzes staciju izmantošanas vietas 146-174 MHz joslā

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 146-174 MHz joslā

146-174 MHz josla pārsvarā tiek izmantota balss un apsardzes signalizācijas radiosakaru tīkludarbības nodrošināšanai, bet tā tiek izmantota arī citiem pielietojumiem. Šīs joslas izmantošanas priekšrocība ir tā, ka salīdzinot ar UHF (300-3000 MHz) joslu, radioviļņu izplatīšanās īpašību dēļ iespējams nodrošināt lielāku radiosakaru tīkla pārklājumu. Lai palielinātu radiosakaru tīkla aptveršanas zonu bieži vien tiek uzstādīts retranslators, tas ir, uz kādas augstas ēkas jumta vai torņa tiek uzstādīta stacionārā stacija un antena, kas uztver signālus no mobilās/pārnēsājamās stacijas un uztverto signālu noraida tālāk citām mobilāmvai pārnēsājamām radiostacijām. Izmantojot to, ka retranslators atrodas augstāk nekā mobilās vai pārnēsājamās radiostacijas, tad attālums, kurā var sazināties savā starpā mobilās/pārnēsājamās radiostacijas izmantojot retranslatoru ir daudz lielāks, un sakari stabilāki.

Shēma, kurā redzams, kā savā starpā sazinās mobilās/pārnēsājamās radiostacijas izmantojot retranslatoru

Attēlā: Retranslatora izmantošanas shēma

 

Kā lielākie frekvenču lietotāji šajā frekvenču joslā ir Latvenergo, kura balss radiosakaru bāzes stacijas izvietotas visā Latvijas teritorijā, jo nepieciešams nodrošināt sakarus elektropārvades līniju infrastruktūras vietās, un Latvijas dzelzceļš un ar dzelzceļa pārvadājumiem, infrastruktūras uzturēšanu saistītie uzņēmumi, kuri sakaru nodrošināšanai frekvences izmanto dzelzceļa maršrutos visā Latvijā.

Arī apsardzes kompānijas izmanto šo joslu apsardzes signalizācijas radiosakaru tīklu darbības nodrošināšanai, kā darbojas arī nelieli radiosakaru tīkli ar mazu rāciju skaitu, kuriem radiosakari nepieciešami ierobežotās (uzņēmuma) teritorijās.

406,1-410 MHz

Frekvenču josla 406,1-410 MHz ir paredzēta darbam simpleksā sakaru režīmā, pārsvarā darbojas radiosakaru tīkli, kuros lieto tikai pārnēsājamās un mobilās radiostacijas balss sakaru nodrošināšanai.

Latvijas kartē attēlotas bāzes staciju izmantošanas vietas 406,1-410 MHz joslā radiosakaru tīkliem, kuros lieto tikai pārnēsājamās un mobilās radiostacijas balss sakaru nodrošināšanai.

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 406,1-410 MHz joslā

410-430 MHz

Frekvenču josla 410-430 MHz ir paredzēta darbam šaurjoslas mobiliem sakariem dupleksajā sakaru režīmā ar duplekso atdalījumu 10 MHz un šajā joslā darbojas pēc rāciju skaita lieli grupveides radiosakaru tīkli.

Latvijas kartē attēlotas vietas, kurās atrodas pēc rāciju skaita lielu grupveides radiosakaru tīklu bāzes stacijas

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 410-430 MHz joslā

440-450 MHz

Frekvenču josla 440-450 MHz ir paredzēta darbam šaurjoslas mobiliem sakariem un fiksēto radiosakaru sistēmām simpleksā režīmā.  

Latvijas kartē attēlotas bāzes staciju izmantošanas vietas 440-450 MHz frekvenču joslā

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 440-450 MHz joslā

Šī frekvenču josla pārsvarā tiek izmantota datu pārraides tīkliem, telemetrijas un televadības sakaru nodrošināšanai.  Kopā ir izdotas vairāk nekā 210 radiosakaru tīkla lietošanas atļaujas.

457,5-460 MHz/467,5-470 MHz

Frekvenču joslas 457,5875-458,1125 MHz un 467,5875-468,1125 MHz paredzētas izmantošanai tikai dzelzceļa sakaru nodrošināšanai, kas arī aktīvi tiek izmantots. Kopā ir izdotas pie 100 radiosakaru tīkla lietošanas atļaujām.

Bāzes staciju izmantošanas vietas 457,5-460 MHz/467,5-47 MHz joslā, kas paredzētas izmantošanai dzelzceļa sakaru nodrošināšanai

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 457,5-460 MHz/467,5-47 MHz joslā

Vai ir nepieciešama VAS Elektroniskie sakari atļauja?

Lai radiosakaru lietotāji varētu savas radioiekārtas darbināt bez savstarpējiem traucējumiem, radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas (turpmāk – VAS ES atļauja) saņemšanas VAS Elektroniskie sakari vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju (Elektronisko sakaru likuma 54. pants).

Ministru kabineta 2023.gada 10.janvāra noteikumu Nr.3 „ Nacionālais radiofrekvenču plāns” 3.pielikumā norādītas radioiekārtu grupas, kas var strādāt, pamatojoties uz koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas pamata, bez VAS ES atļaujas saņemšanas.

Atbilstoši Nacionālā radiofrekvenču plāna 3.pielikumam bez VAS Elektroniskie sakari radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas var strādāt izmantojot šādas iekārtas (rācijas):

CB

CB (Citizen Band Radio) ir radioiekārtas personālajiem sakariem 27 MHz diapazonā (26,965 MHz – 27,405MHz), kas visā pasaulē tiek izmantotas auto vadītāju radiosakaru nodrošināšanai. Pārsvarā CB rāciju lietotāji ir kravas automašīnu vadītāji (tālbraucēju šoferi), kas sazinās savā starpā, viens otru informējot par situāciju uz ceļa – ceļu satiksmes negadījumiem, sastrēgumiem u.c..

Šī diapazona rācijas atšķiras no amatieru un profesionālām radiostacijām ar mazāku cenu un funkciju skaitu, ka arī, tām ir pieticīga tehniskā specifikācija un mazāka triecienu un mitruma izturība. Portatīvo CB radiostaciju lietošana ir diezgan problemātiska, jo CB diapazonā ir liels viļņa garums, tāpēc nākas saīsināt antenas, kas savukārt samazina sakaru darbības rādiusu. CB rācijas darbojas noteiktās, jau ieprogrammētās frekvencēs un tās tiek izmantotas pamatojoties uz koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju, tas ir, šo rāciju izmantošanai nav nepieciešama VAS ES izdota individuāla lietošanas atļauja, kā arī par CB rāciju izmantošanu maksa netiek ņemta.

CB rāciju tehniskie izmantošanas nosacījumi norādīti Nacionālā radiofrekvenču plāna 3.pielikuma 6.daļā.

PMR446

PMR 446 (Private Mobile Radio at 446 MHz band)  ir privāto mobilo radiosakaru sistēma 446 MHz joslā,  kas paredzēta  bezmaksas sakaru nodrošināšanai privātiem lietotājiem izmantojot mazas jaudas pārnēsājamās rācijas.

PMR446 analogo sakaru standarts tika pieņemts jau 1997. gadā, nosakot vienotu frekvenču joslu un tehniskos izmantošanas nosacījumus visā Eiropas Savienībā. PMR446 rācijas darbojas noteiktās, jau ieprogrammētās frekvencēs 446-446,2 MHz joslā ar 0,5 W jaudu. Ņemot vērā jaudas ierobežojumus (0,5 W), rācijas strādā nelielos attālumos. Nav atļauts izmantot profesionālās rācijas: jauda lielāka par 0,5 W, frekvences programmējamas, un antena noņemama – ar ārēju pieslēguma ligzdu.

PMR 446 rāciju lietošanai nav nepieciešama VAS Elektroniskie sakari izdota individuāla radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauja. PMR 446 rāciju tehniskie izmantošanas nosacījumi saskaņā ar  Nacionālā radiofrekvenču plāna 3.pielikuma 7.daļu.

Kopsavilkums

Pivāto mobilo radiosakaru iekārtām paredzēto joslu un izmantošanas nosacījumu kopsavilkums saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu.

Radioiekārtu grupa Frekvenču josla Atļaujas veids
PMR 30-80 MHz VAS ES radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja
146 - 174 MHz
406,1 - 410 MHz
410 - 430 MHz
440 - 446 MHz / 446,2 - 450 MHz
457,5875 - 460 /467,5875-470
PMR 446 446 - 446,2 MHz Koplietošanas atļauja
CB 26960 - 27410 kHz Koplietošanas atļauja

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK 133. Noteikumu 15.1. apakšpunktu priekšnoteikums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšanai ir radioiekārtas atbilstība prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu. Minētais priekšnoteikums ir izpildīts, ja VAS ES rīcībā ir informācija, kas apstiprina atļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas atbilstību normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

Minētais nosacījums nav attiecināms uz īstermiņa atļaujas izsniegšanu (līdz 6 mēnešiem).

VAS ES aicina pirms radioiekārtu iegādes pārliecināties par tās atbilstību noteiktajām prasībām un lietošanas ierobežojumiem. Jautājumu gadījumā sazinies ar VAS ES speciālistiem!

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv