Privātuma politika

APSTIPRINĀTS

ar VAS „Elektroniskie sakari” valdes

2018. gada 20.marta

lēmumu Nr.2 (protokols Nr. 6/2018

Privātuma politika

Kā mēs apstrādājam personas datus?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz Jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. Lai mēs varētu izpildītu savas saistības pret Jums kā klientu, VAS “Elektroniskie sakari” ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei.

Galvenokārt, mēs apstrādājam savu klientu personas datus, lai sniegtu EMS (elektromagnētiskās saderības) un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus; piešķirtu radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus; pārbaudītu pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem, noskaidrotu šo traucējumu avotus un pieņemtu lēmumu par traucējumu novēršanu; pieņemtu lēmumus par normatīvajiem aktiem neatbilstoši lietotu radioiekārtu darbības pārtraukšanu; izsniegtu radioamatieru apliecības; sniegtu komercpakalpojumus un veiktu visas ar tiem saistītās darbības.

Citi personas datu apstrādes mērķi var būt:

  • ziņojumu nosūtīšanai par pakalpojuma sniegšanas un izpildes gaitu;
  • klientu aptaujām par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
  • klienta identitātes pārbaudīšanai pirms pakalpojumu sniegšanas;
  • lai novērstu nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai;
  • saglabātu klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu, interneta mājas lapā un pašapkalpošanās portālā;
  • administrētu klienta kontus VAS “Elektroniskie sakari” pašapkalpošanās portālā.

 

Tiesiskais pamats

Parasti personu datu ievākšana tiek veikta VAS “Elektroniskie sakari”, izpildot tai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Personas datus var apstrādāt arī, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Piekrišanai jābūt skaidri, brīvprātīgi un nepārprotami izteiktam gribas apliecinājumam, tādējādi skaidri apzinoties datu izmantošanas nolūkus.

 

Personas datu iegūšana

Parasti VAS “Elektroniskie sakari” iegūst personas datus tieši no klientiem. Saziņā ar klientiem mēs bieži vien izmantojam e-pastu.

 

Personas datu izpaušana

VAS “Elektroniskie sakari” ir pienākums ievērot klientu informācijas konfidencialitāti. Personas datus drīkst izpaust trešajām personām vienīgi tādos gadījumos, ja tas ir nepieciešams līgumā noteikto saistību izpildei, vai, ja klients ir devis tam attiecīgu piekrišanu, vai citos likumīgos gadījumos (piemēram, piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei).  Informāciju var sniegt trešajām personām arī pēc Jūsu pieprasījuma.

Trešās personas, kas apstrādā personas datus VAS “Elektroniskie sakari” labā, sauc par datu operatoriem. Šādas personas drīkst saņemt jūsu personas datus, ja tas ir nepieciešams noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem. Iespējamās datu saņēmēju kategorijas ir IT pakalpojumu uzņēmumi – datu uzglabāšanai un informācijas sistēmu uzturēšanai, apsardzes pakalpojumu nodrošinātāji.

Personas datu uzglabāšana

Mūsu iegūtie personas dati par Jums tiek glabāti gan papīra formātā, gan mūsu informācijas sistēmā, gan klientu pašapkalpošanas portālā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes mērķim, kādam tie bija iegūti. Reālajā praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar mūsu līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam mērķim, tiek dzēsti.

Pat ja Jūs priekšlaicīgi izbeidzat līgumattiecības vai izbeidzas izsniegtās atļaujas termiņš ar mums, vai Jūs pārtraucat mūsu pakalpojumu izmantošanu, mēs saglabāsim Jūsu datus līdz brīdim, kamēr beidzas prasījuma tiesību pamats.

Informācija tiek glabāta arī tādēļ, lai to vajadzības gadījumā varētu sniegt Jums, nodrošinātu vēsturiskos datus par Jūsu kā klienta attiecībām ar mums un palīdzētu atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas var rasties saistībā ar mūsu savstarpējām attiecībām.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības iegūt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, to izcelsmi un apstrādes veidu, kā arī šādas apstrādes likumīgo pamatojumu.

Svarīgi, lai mūsu rīcībā esošā informācija par Jums būtu pareiza un, lai šādi dati būtu nepieciešami. Jūs drīkstat pieprasīt, lai personas dati tiktu laboti vai pārtraukta to apstrāde, vai tie tiktu iznīcināti, ja personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, vai nav vairs nepieciešami mērķim, kādam tie bija iegūti.

Par personu datu apstrādi atbildīgais vadītājs

VAS “Elektroniskie sakari” ir nozīmējusi vadītāju jeb datu pārzini, kas atbild par personas datu aizsardzību uzņēmumā. Datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķus un izmantojamos instrumentus, kā arī nodrošina, lai datu apstrāde notiktu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ja jums ir jautājumi par personas datu apstrādi vai vēlaties izteikt savus ieteikumus, sazinieties ar VAS Elektroniskie sakari datu aizsardzības speciālistu uzmantojot šajā saitē norādīto kontaktinformāciju. Adrese rakstiskai saziņai: VAS Elektroniskie sakari, Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija.