Alert views

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, VAS “Elektroniskie sakari” līdz 2020. gada 9. jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Pateicamies par izpratni un aicinām iesniegt pieprasījumus elektroniskā veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Vairāk informācijas šeit

Publiskie mobilie sakari

Kas ir publiskie mobilie sakari?

Radiofrekvenču diapazoni:


Kas ir publiskie mobilie sakari?

Publiskie mobilie sakari – sakari elektronisko sakaru tīklā, ko izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai. Lielākais radiofrekvences piešķīrumu skaits, kam tiek nodrošināta elektromagnētiskā saderība, tiek noteikts publisko mobilo sakaru operatoru – SIA Latvijas Mobilais telefons, SIA TELE2, SIA BITE Latvija un AS Telekom Baltija bāzes staciju un retranslatoru darbībai.

450 MHz

Frekvenču joslas

450,0–457,5 MHz;

460,0–467,5 MHz

Pārraidāmā signāla veids Ciparu
Radiokanālu plānojums

Frekvenčdales duplekss (FDD)

kanālu iestatījuma solis: 25 kHz

Radiokanālu joslas platums 1,25 MHz

Raidītāja izejas jauda

e.r.p.

≤ 14 dBW

≤ 26 dBW

Radiokanāla dupleksais atdalījums 10 MHz
Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums
Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Raidīšanas frekvences:

ML: 450,0–457,5 MHz;

FB: 460,0–467,5 MHz

Minimālā aizsargjosla frekvenču joslu malās: 200 kHz

Piezīmes

CEPT rekomendācija Nr. T/R 25-08;

CEPT ECC ziņojums Nr.39

800 MHz

Ciparu dividende

Ciparu dividende ir no radiofrekvenču spektra ekonomijas gūtais labums, televīzijas apraidei pārejot no analogās uz ciparu raidīšanas sistēmu. Ciparu dividendi var izmantot vairākos veidos – palielinot televīzijas programmu skaitu, ieviešot augstas izšķirtspējas televīzijas pārraides, kā arī izmantojot to citiem radiosakaru veidiem. Pieņemot daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programmu, Eiropas Parlaments un Eiropas Padome paredzēja daļu ciparu dividendes, 800 MHz joslu (790-862 MHz), Eiropas Savienības dalībvalstīs turpmāk izmantot fiksēto/mobilo platjoslas sakaru sistēmām. Latvijā 800 MHz joslas izmantošanu elektronisko sakaru sistēmām ir paredzēts uzsākt no 2015. gada 1. jūlija.

Ar kaimiņvalstīm noslēgtās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās

Frekvenču josla / sistēma

Sakaru administrācija / vienošanās noslēgšanas datums

Baltkrievija

Igaunija

Lietuva

Krievija

790-862 MHz
Platjoslas mobilo / fiksēto sakaru sistēmas

26.05.2016.
Minska

04.09.2012.
Rīga

31.01.2013.
Viļņa

12.08.2011.
Maskava

Seminārs par 800 MHz joslas izmantošanas tehniskajiem aspektiem (saite uz prezentāciju)

Radiofrekvenču spektra joslu 791-821 MHz / 832-862 MHz izmantošanas tehniskās prasības

Radiofrekvenču spektra joslu 791-821 MHz / 832-862 MHz izmantošanas tehniskās prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu un iespējamo kaitīgo radiotraucējumu novēršanu citiem radiofrekvenču spektra lietotājiem ir sagatavojusi VAS Elektroniskie sakari, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1151 Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns), pirmā pielikuma 241. punkts un otrā pielikuma 43. radiosaskarne RS LM. 800, kā arī ievērojot starptautiskās saistības radiofrekvenču spektra lietošanā. Tehniskās prasības ir jāievēro, ierīkojot un ekspluatējot elektronisko sakaru tīklu. Papildus informāciju par pielikumā ietvertām tehniskajām prasībām sniedz VAS Elektroniskie sakari.

1. Radiofrekvenču spektra joslu 791-821 MHz / 832-862 MHz kanālu plāns

Radiokanālu plāns paredzēts frekvenčdales dupleksam (FDD). Frekvenču blokiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. Radiokanālu dupleksais atdalījums ir 41 MHz, turklāt bāzes stacijas raida (lejuplīnija) zemākajā joslā 791-821 MHz, bet lietotāju galastacijas raida (augšuplīnija) augšējā joslā 832-862 MHz.

2. Bāzes staciju un galastaciju izstarotā jauda

2.1.  Bāzes stacijas (turpmāk - BS) maksimālā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) frekvenču bloka ietvaros katrā sektorā ir robežās no 55 dBm/5MHz līdz 64 dBm/5MHz. 3.2. punktā norādītajos gadījumos ir jāievēro maksimālās jaudas zemākā vērtība. 

2.2. BS ārpusbloka izstarojumu jaudas (e.i.r.p.) robežvērtības (bloka malas maska - BEM) ir norādītas zemāk tabulā.

Bāzes stacijas ārpusbloka izstarojumu jaudas (e.i.r.p.) robežvērtības (BEM) katrai antenai:

Ārpusbloka izstarojumu frekvenču josla

Maksimālā vidējā ārpusbloka izstarojumu jauda (e.i.r.p.)

Mērījumu joslas platums

Lejuplīnijas josla 791 - 821 MHz:
± (0 līdz 5) MHz no frekvenču bloka malas

22 dBm

5 MHz

Lejuplīnijas josla 791 - 821 MHz:
± (5 līdz 10) MHz no frekvenču bloka malas

18 dBm

5 MHz

Lejuplīnijas josla 791 - 821 MHz:
± (> 10) MHz no frekvenču bloka malas

11 dBm

1 MHz

Aizsargjosla 790 - 791 MHz

17,4 dBm

1 MHz

Dupleksā atdalījuma josla 821 - 832 MHz

15 dBm

1 MHz

Augšuplīnijas josla 832 - 862 MHz

- 49,5 dBm

5 MHz

470 - 790 MHz josla, pie BS jaudas P ≥ 59 dBm  (e.i.r.p.) / 10 MHz

0 dBm

8 MHz

470 - 790 MHz josla, pie BS jaudas 36 £P e.i.r.p.) / 10 MHz

(P-59) dBm

8 MHz

470 - 790 MHz josla, pie BS jaudas P e.i.r.p.) / 10 MHz

- 23 dBm

8 MHz

2.3. Lietotāja galastacijas maksimālā vidējā jauda (e.i.r.p.) frekvenču bloka ietvaros ir 23 dBm.

3. Īpašas prasības

3.1.  Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 52. panta 1.daļai radioiekārtas uzstāda un izmanto tā, lai neradītu kaitīgos radiotraucējumus. Ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, ir jānovērš traucējumu rašanās iespēja televīzijas apraidei 470–790 MHz joslā. Ja uzstādītā BS traucē stacionārās televīzijas uztveršanu pie televīzijas signāla intensitātes 45 dBμV/m/8 MHz vai vairāk, kas noteikta 10 m augstumā virs zemes, elektronisko sakaru tīkla īpašniekam traucējumi jānovērš pirms BS ekspluatācijas uzsākšanas.

3.2. Zonās, kur televīzijas apraidei izmanto 60. televīzijas kanālu (782-790 MHz), BS maksimālajai izstarotai jaudai (e.i.r.p.) FDD1 un FDD2  kanālos ir jāievēro 2.1. punktā noteiktā zemākā maksimālā vērtība 55 dBm/5MHz. Šīs zonas norādītas 1.attēlā.

1.attēls. Televīzijas apraides 60. kanāla zonas

Izstarotā jauda (e.i.r.p.) 55 dBm/5MHz ir jāievēro:

·      10 km attālumā no valsts robežas attiecībā uz izstarojumu tās virzienā sektorā, ko ierobežo punkti 1 (21E04; 56N04) un 2 (22E48; 56N22);

·      visā Viesītes frekvences iedalījuma zonā, ko ierobežo iedalījuma kontūrlīnija, savienojot punktus 3 (24E44; 56N24), 4 (25E06; 56N55),
5 (26E29; 56N31) un 6 (25E57; 55N58).

3.3. Ierīkotajiem elektronisko sakaru tīkliem ir jāatbilst koordinācijas vienošanās prasībām, kas noslēgtas ar kaimiņvalstu sakaru administrācijām par 790-862 MHz joslas izmantošanu.

Radiosaskarne RS LM.800

Nr. p.k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais un/vai fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas Radiosakaru sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienībā Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Radiofrekvenču josla

791–821 MHz

832–862 MHz

Nav definēti
4. Radiokanālu plānojums Frekvenčdales duplekss (FDD)

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2010.gada 6.maija Lēmuma 2010/267/ES par harmonizētiem tehniskajiem lietošanas nosacījumiem 790–862 MHz frekvenču joslā tādām zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienībā (turpmāk – lēmums 2010/267/ES), pielikuma A daļai

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem

5. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums 41 MHz Nav definēti
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši lēmuma 2010/267/ES pielikuma B daļas 1.punktam

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības – atbilstoši lēmuma 2010/267/ES pielikuma B daļas 2.punktam

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši lēmuma 2010/267/ES pielikuma C daļai

8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi

Atbilstoši lēmumam 2010/267/ES

Raidīšanas frekvences:

ML: 832–862 MHz

FB: 791–821 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida un uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 1999/5/EK 3.panta 3.punktu Nav noteiktas Nav definēti
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi

Lēmums 2010/267/ES

ECC 2009.gada 30.oktobra Lēmums ECC/DEC/(09)03 par 790-862 MHz Mobilo/fiksēto sakaru tīklu harmonizētiem nosacījumiem

Nav definēti

 

900 MHz

Normatīvā daļa

Nr.p.k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais  
2. Radiosakaru sistēmas GSM/ IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

3. Radiofrekvenču josla

880–915 MHz

925–960 MHz

 
4. Radiokanālu plānojums

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):

GSM un UMTS sistēmām: 200 kHz

LTE un WiMAX sistēmām: 100 kHz

Rekomendācija ITU-R M.1036-4

ETSI tehniskā specifikācija GSM 05.05

CEPT ziņojums Nr.40

CEPT ziņojums Nr.41

Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz

5. Pārraidāmā signāla veids Ciparu  
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums 45 MHz  
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam  
8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi

Atbilstoši Komisijas 2009.gada 16.oktobra lēmumam 2009/766/EK, grozītam ar Komisijas īstenošanas lēmumu 2011/251/ES

Raidīšanas frekvences:

ML: 880–915 MHz

FB: 925–960 MHz

Ja starp blakustīkliem nav noslēgti ne divpusēji, ne daudzpusēji nolīgumi, tad norādītos tehniskos parametrus piemēro kā būtisku blakustīklu līdzāspastāvēšanas nosacījumu. Taču tas neizslēdz to, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem.

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs

Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs

9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram  
10. EK R&TT direktīvas 3.3.pants    
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi    

Informatīvā daļa

12. Plānotās izmaiņas    
13. Papildu informācija

2009/766/EK

2011/251/ES

 
14. Notifikācijas numurs    
15. Piezīmes Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

GSM sistēma, kas atbilst ETSI publicētajiem GSM standartiem, jo īpaši EN 301 502 un EN 301 511;

UMTS, kas atbilst ETSI publicētajiem UMTS standartiem, jo īpaši EN 301908-1,

EN 301908-2, EN 301908-3, EN 301908-11;

LTE, kas atbilst ETSI publicētajiem LTE standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14, EN 301908-11;

WiMAX, kas atbilst ETSI publicētajiem WiMAX standartiem, jo īpaši EN 301908-1,

EN 301908-21, EN 301908-22.

Citas sauszemes sistēmām, ja vien:

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību

 

1800 MHz

Normatīvā daļa

Nr.p.k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais  
2. Radiosakaru sistēmas GSM/IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

3. Radiofrekvenču josla

1710–1785 MHz

1805–1880 MHz

 
4. Radiokanālu plānojums

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):

GSM un UMTS sistēmām: 200 kHz

LTE un WiMAX sistēmām: 100 kHz

Rekomendācija ITU-R M.1036-4

ETSI tehniskā specifikācija GSM 05.05

CEPT ziņojums Nr.40

CEPT ziņojums Nr.41

Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz

5. Pārraidāmā signāla veids Ciparu  
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums 95 MHz  
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam  
8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi

Atbilstoši Komisijas 2009.gada 16.oktobra lēmumam 2009/766/EK, grozītam ar Komisijas īstenošanas lēmumu 2011/251/ES

Raidīšanas frekvences:

ML: 1710–1785 MHz

FB: 1805–1880 MHz

Ja starp blakustīkliem nav noslēgti ne divpusēji, ne daudzpusēji nolīgumi, tad norādītos tehniskos parametrus piemēro kā būtisku blakustīklu līdzāspastāvēšanas nosacījumu. Taču tas neizslēdz to, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem.

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs

Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs

9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram  
10. EK R&TT direktīvas 3.3.pants    
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi    

Informatīvā daļa

12. Plānotās izmaiņas    
13. Papildu informācija

2009/766/EK

2011/251/ES

 
14. Notifikācijas Nr.    
15. Piezīmes Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

GSM sistēma, kas atbilst ETSI publicētajiem GSM standartiem, jo īpaši EN 301 502 un EN 301 511;

UMTS, kas atbilst ETSI publicētajiem UMTS standartiem, jo īpaši EN 301908-1,

EN 301908-2, EN 301908-3, EN 301908-11;

LTE, kas atbilst ETSI publicētajiem LTE standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14, EN 301908-11;

WiMAX, kas atbilst ETSI publicētajiem WiMAX standartiem, jo īpaši EN 301908-1,

EN 301908-21, EN 301908-22.

Citas sauszemes sistēmām, ja vien:

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību

 

2100 MHz

Nr.
p.k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais, fiksētais

Nav definēti

2.

Radiosakaru sistēmas

Zemes radiosakaru sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
IMT

3.

Radiofrekvenču josla

1920–1980 MHz
2110–2170 MHz

Nav definēti

4.

Radiokanālu plānojums

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmuma 2012/688/ES par 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (turpmāk – lēmums 2012/688/ES) pielikuma A daļai.
Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem

5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Nav definēti

6.

Radiokanāla dupleksais atdalījums

190 MHz

Nav definēti

7.

Raidītāja izejas (izstarotā) jauda

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši lēmuma 2012/688/ES pielikuma B daļas 1. punktam
2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības – atbilstoši lēmuma 2012/688/ES pielikuma B daļas 2. punktam
3. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši lēmuma 2012/688/ES pielikuma C daļai

8.

Radiokanālu izmantošanas nosacījumi

Atbilstoši Eiropas Komisijas Lēmumam 2012/688/ES
Raidīšanas frekvences:
ML: 1920–1980 MHz
FB:  2110–2170 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9.

Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram

Nav definēti

10.

Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas1999/5/EK 3. panta 3. punktu

Nav noteiktas

Nav definēti

11.

Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi

2012/688/ES
ECC/DEC/(06)01

Nav definēti

 

2300 MHz

Frekvenču joslas

2300-2370 MHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums

Daudzpunktu (MP) sistēma fiksētajam un/vai mobilajam dienestam. Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros.

Bezvadu piekļuve

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

Laikdales duplekss (TDD)

Kanāla centra frekvence Fc tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

Fc = 2300+((1,25*n)*kn)–((1,25*n)/2)

n = radiokanāla soļa reizinātājs;

kn = kanāla numurs.

n=1 un kn=1,2,...56, ja kanāla platums ir 1,25 MHz;

n=2 un kn=1,2,...28, ja kanāla platums ir 2,5 MHz;

n=4 un kn=1,2,...14, ja kanāla platums ir 5,0 MHz;

n=8 un kn=1,2,.....7, ja kanāla platums ir 10,0 MHz;

n=12 un kn=1,2,3,4, ja kanāla platums ir 15,0 MHz;

n=16 un kn=1,3, ja kanāla platums ir 20,0 MHz;

n=24 un kn=1,2, ja kanāla platums ir 30,0 MHz

Radiokanālu solis

1,25 MHz x n (n=1,2,4,8,12,16,24)

Radiokanāla dupleksais atdalījums

-

Raidītāja izejas jauda

≤ 35 dBm fīdera ieejā

e.i.r.p.

≤ 35 dBW

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvences piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Frekvenču josla publiskā elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā: 2300–2360 MHz.

Frekvenču josla publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai konkrētās administratīvajās teritorijās: 2360–2370 MHz.

Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā lielākais pieejamais frekvenču bloka platums ir 30 MHz, vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai konkrētās administratīvajās teritorijās lielākais pieejamais frekvenču bloka platums ir 10 MHz

Piezīmes

Frekvenču joslas malās vai izdalīto frekvenču bloka malās, vai frekvenču kanāliem, kuru malas vai kāda no malām saskaras ar cita operatora frekvenču kanālu, spektra izstarojumam jānodrošina iekļaušanās bloka malas maskā, kā norādīts 1.tabulā. Starp blakus tīkliem drīkst noslēgt divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus, kas pieļauj noteikt mazāk ierobežojošus parametrus blakus tīklu frekvenču kanāliem, nekā noteikts 1.tabulā

1.tabula

Spektra jaudas blīvuma vājinājums (dB)

0

-8

-36

-55

Frekvences nobīde no centra frekvences (MHz)

KP/2

KP/2

KP/2 + KP*0,1

KP*2

*KP – izmantotā kanāla platums (MHz)

 

2600 MHz

Frekvenču josla

2500–2690 MHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi.

Radiosakaru sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienības teritorijā

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiofrekvenču joslas plānojums un izmantošanas nosacījumi

Atbilstoši EK 2008.gada 13.jūnija Lēmuma 2008/477/EK par 2500–2690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (turpmāk – lēmums 2008/477/EK), pielikuma A sadaļai:

1. Frekvenčdales duplekss (FDD)

Raidīšanas frekvences:

ML FDD: 2500–2570 MHz;

FB FDD: 2620–2690 MHz

2. Laikdales duplekss (TDD)

Raidīšanas frekvences:

ML/FB TDD: 2570–2620 MHz;

3. Piešķirto bloku frekvenču joslas platumam jābūt reizinājumam ar 5 MHz.

Radiokanālu dupleksais atdalījums

120 MHz (FDD)

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvences piešķīrumi piešķirto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču joslas izmantošana

Atbilstoši lēmuma 2008/477/EK 2.pantam un pielikumam

e.i.r.p.

1. Neierobežota BEM (bloka malas maska) bāzes stacijām – atbilstoši lēmuma 2008/477/EK pielikuma B sadaļas 1., 2. un 3.tabulai

2. Ierobežota BEM bāzes stacijām – atbilstoši lēmuma 2008/477/EK pielikuma B sadaļas 4.tabulai

3. Ierobežota BEM bāzes stacijām ar antenas novietojuma ierobežojumiem (ja antenas izvietotas telpās vai novietotas zemāk par 5 m virs zemes līmeņa) – atbilstoši lēmuma 2008/477/EK pielikuma B sadaļas 5.tabulai

4. Ierobežojumi galastacijām – atbilstoši lēmuma 2008/477/EK pielikuma B sadaļas 6.tabulai

TDD un FDD sistēmu savietojamības nodrošināšanas vispārējie nosacījumi

Savietojamības nodrošināšanai starp tādu frekvenču bloku malām, kurus izmanto neierobežotas TDD un FDD vajadzībām, vai, ja divi nesinhronizēti tīkli darbojas TDD režīmā, ir vajadzīga 5 MHz atstarpe. Šāda atstarpe jānodrošina, vai nu atstājot šos 5 MHz blokus neizmantotus kā aizsargblokus, vai nodrošinot lietojumu, kas atbilst ierobežotas BEM parametriem (ja tā atrodas pie FDD (augšupsaite) vai starp TDD blokiem), vai arī nodrošinot lietojumu, kas atbilst vai nu ierobežotu, vai neierobežotu BEM parametriem, ja tās atrodas pie FDD (lejupsaites) bloka. Jebkāda 5 MHz aizsargbloka izmantošana palielina traucējumu rašanās varbūtību

Piezīmes

 

 

 

3400-3800 MHz

Joslas lietošanas nosacījumi MFCN TDD sistēmām

Radiofrekvenču spektra joslas 3400–3800 MHz lietošanas nosacījumi mobilo un fiksēto sakaru tīklu (MFCN) laikdales dupleksa (TDD) sistēmām noteikti Latvijas Nacionālā Radiofrekvenču plāna (2009. gada Ministru kabineta noteikumi Nr. 1151) Noslēguma jautājumu sadaļā (42.–47. punkts), pirmā pielikuma 296. un 297. punktā, radiosaskarnē RS LM.3600-1, kā arī 3. pielikuma 1.1. punktā.

VAS Elektroniskie sakari nosaka katras bāzes stacijas radiofrekvences piešķīruma izmantošanas parametrus, ņemot vērā elektromagnētiskās saderības analīzes rezultātus, koordinācijas rezultātus un attiecīgā Latvijai saistošā starptautiskā dokumenta nosacījumus.

Radiofrekvenču joslas 3400–3800 MHz kanālu plāns

Ar 2019. gada 1. janvāri radiofrekvenču joslai 3400-3800 MHz Latvijā paredzēts laikdales dupleksa (TDD) radiokanālu plānojums ar 5 MHz daudzkārtņiem.

Radiosaskarne RS LM.3600-1

Latvijā radioiekārtu uzstādīšana atbilstoši radiosaskarnei RS LM.3600-1 ir atļauta no 2019. gada 1. janvāra.

Nr.p.k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas Zemes radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus: BWA/IMT Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Radiofrekvenču josla 3400–3800 MHz Nav definēti
4. Radiokanālu plānojums Laikdales duplekss (TDD)

Atbilstoši Komisijas 2014. gada 2. maija Lēmuma 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (turpmāk – Lēmums 2014/276/ES), pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Ja piešķirtos blokus ir nepieciešams pārbīdīt, lai pielāgotos citiem esošiem lietotājiem, izmanto 100 kHz rastru. Blakusbloki citiem lietotājiem var tikt noteikti šaurāki, lai nodrošinātu efektīvu spektra izmantošanu

5. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums Nav noteikts Nav definēti
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

Bāzes stacijas un galastacijas raidīšanai 3400–3800 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļā norādītajām bloka malas maskām (BEM).

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 2. tabulai (jaudas robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas piešķirts operatoram). Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros katrai antenai 68 dBm/5 MHz.

Femto bāzes stacijām būtu jāpiemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 3. tabulai (bāzlīnijas jaudas robežvērtības) un 4. tabulai (pārejas apgabala jaudas robežvērtības).

3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības valstu īpašos gadījumos – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 6. tabulai.

4. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma C daļai. Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros 25 dBm (BEM spektra definīcijas dotas Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 1. tabulā).

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi

Atbilstoši Lēmumam 2014/276/ES:

Laikdales duplekss (TDD)

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: TDD: 3400–3800 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida/uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas Nav definēti
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi

Komisijas Lēmums 2014/276/ES

ECC/DEC/(11)06

ECC/DEC/(07)02

EECC Ziņojums Nr. 216

Radiofrekvenču josla 3400–3800 MHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā minimālais pieejamais nepārtraukta frekvenču bloka platums ir 50 MHz.

TDD tīklu sinhronizācija:

ssinhronizēta darbība ir TDD darbība divos dažādos tīklos, kur nenotiek vienlaicīga pārraide augšuplīnijā un lejuplīnijā, kā noteikts piemērojamos standartos;

nesinhronizētiem TDD tīkliem divu blakusjoslu operatoru spektra BEM prasību var nodrošināt, piemērojot frekvenču atdalīšanu starp abu operatoru bloku malām vai nosakot ierobežotos blokus diviem blakusoperatoriem, kas tiem liktu ierobežot jaudas līmeni piešķirto spektra bloku augšējās vai apakšējās daļās. Tāda ierobežota jaudas līmeņa ieteicamā vērtība ir 4 dBm/5 MHz e.i.r.p. uz vienu šūnu, un to piemēro operatoram piešķirtā spektra bloka augšējiem vai apakšējiem 5 MHz

Radiofrekvenču joslas 3400–3800 MHz starptautiskā koordinācija

Saskaņā ar Radionoteikumiem Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) 1. radiosakaru reģionā, kas ietver Latviju un kaimiņvalstis, mobilajam radiosakaru dienestam radiofrekvenču joslā 3400–3600 MHz ir primārs statuss, un josla ir iedalīta arī starptautiskajiem mobilajiem telesakariem (IMT). Savukārt 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslā ITU 1. radiosakaru reģionā mobilajam radiosakaru dienestam ir sekundārs statuss. Sekundāro dienestu radiostacijas nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus esošām vai plānotām primārā dienesta radiostacijām un nedrīkst pieprasīt primārā dienesta radiostacijām aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem.

Uz 09.10.2017. piemērojamie tehniskie nosacījumi un ierobežojumi radiofrekvenču joslas 3400–3800 MHz lietošanā mobilo un fiksēto sakaru tīklu (MFCN) laikdales dupleksa (TDD) sistēmām:

1) Radiofrekvenču koordinācijas nosacījumi ar Krieviju

3400-3600 MHz 3600-3800 MHz

MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums nepārsniedz −154.5 dB(W/(m2 × 4 kHz)) (jeb 22,3 dBµV/m/5 MHz) pie 3 m uz valsts robežas.

Aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.452-16 pie 20% laika, ar Smooth Earth terrain profile

Izmantošana ar aizsargātiem nosacījumiem:

MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums nepārsniedz −139,8 dB(W/(m2 × 1 MHz)) (jeb 13 dBµV/m/5 MHz) pie 20 m uz valsts robežas.

Aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.452-16 pie 1% laika, ar Smooth Earth terrain profile.

Izmantošana ar neaizsargātiem nosacījumiem*:

MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums nepārsniedz −154.5 dB(W/(m2 × 4 kHz)) (jeb 22,3 dBµV/m/5 MHz) pie 3 m uz valsts robežas.

Aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.452-16 pie 20% laika, ar Smooth Earth terrain profile.

* Sekundāro dienestu radiostacijas nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus esošām vai plānotām primārā dienesta radiostacijām un nedrīkst pieprasīt primārā dienesta radiostacijām aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem. Aizsardzība no citu piešķīrumu radītiem radiotraucējumiem nav garantēta

2) Radiofrekvenču koordinācijas nosacījumi ar Lietuvu, Igauniju un Baltkrieviju

3400-3800 MHz
MFCN bāzes stacijas elektromagnētiskā lauka intensitātes vērtība nepārsniedz 32 dBμV/m/5 MHz pie 3 m uz valsts robežas.

Saskaņā ar ECC rekomendāciju (15)01, aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.1546-5 pie 10% laika un 50% vietu

Gadījumā, ja MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums vai elektromagnētiskā lauka intensitāte pārsniedz radiofrekvenču koordinācijas dotās vērtības, ir nepieciešama radiofrekvences piešķīruma individuāla koordinācija un stacijas lietošana atļauta tikai pēc saskaņojuma ar attiecīgo kaimiņvalsti.

Semināra "Frekvenču joslas 3400–3800 MHz lietošanas tehniskie nosacījumi" prezentācija

Konsultācijas par 3400-3800 MHz joslas lietošanas nosacījumiem MFCN TDD sistēmām var saņemt VAS Elektroniskie sakari.

 

Starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās

Frekvenču izmantošanu pierobežā nosaka divpusējās un trīspusējās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās. Vienošanās ar kaimiņvalstīm tiek slēgtas ar mērķi vienoties par frekvenču izmantošanas nosacījumiem pierobežā un frekvenču koordinācijas principiem, kas nodrošina frekvenču izmantošanu bez kaitīgiem traucējumiem no kaimiņvalsts frekvenču lietotāju puses, kā arī atvieglo frekvenču koordināciju ar kaimiņvalstīm. Šīs vienošanās paredz pieļaujamo izstarojumu līmeni attiecīgo kaimiņvalstu virzienā un citus nosacījumus, kā arī nosaka, kādos gadījumos jāveic ierīkojamo bāzes staciju iepriekšēja koordinācija ar kaimiņvalsti. Frekvenču koordināciju ar kaimiņvalstīm veic attiecīgās valsts sakaru administrācija, Latvijā to veic VAS Elektroniskie sakari. Gadījumos, kad nav noslēgtas starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās par frekvenču izmantošanas nosacījumiem pierobežā, valstis vadās pēc ITU Radio Reglamenta un izmanto atbilstošās CEPT rekomendācijas tehnisko jautājumu risināšanā.

Spēkā esošās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās

1. Divpusējās vienošanās

Nr.p.k. Frekvenču josla / Sistēma Administrācija
1. BLR 2. EST 3. LTU 4. RUS 5. S
1 450 MHz 
1.1. PMR (kanāla solis 25 kHz)
450-453 MHz / 460-463 MHz
10.07.1998.
Rīga
--- 01.10.1998.
Viļņa
05.03.1999.
Maskava
---
1.2. CDMA 450
453.0-457.5 MHz / 463.0-467.5 MHz
--- --- --- 17.05.2013.
Rīga
---
1.3. CDMA 450
453.000-457.475 MHz / 463.000-467.475 MHz
24.10.2008.
Viļņa
--- 24.10.2008.
Viļņa
--- ---
1.4. LMS
450-457.5 MHz / 460-467.5 MHz
---

 

24.04.2019.
Rīga

--- --- 02.03.2018.
Noslēgta caur saraksti
2 700 MHz
2.1. MFCN 700 
694-790 MHz
20.06.2019.
Minska
17.11.2017.
Bukareste
--- 03.11.2015.
Ženēva
---
2.2. LMS 
694-790 MHz
--- --- --- --- 07.01.2016.
Noslēgta caur saraksti
3 800 MHz
3.1. MFCN 800 
790-862 MHz
26.05.2016.
Minska
24.04.2019.
Rīga
31.01.2013.
Viļņa
12.08.2011.
Maskava
---
3.2. MFCN 800 
790-862 MHz (ar grozījumiem)
--- --- 30.01.2018.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
4 900 MHz
4.1. GSM-R 900
876-880 MHz / 921-925 MHz
23.09.2005.
Viļņa
17.05.2007.
Tallina
23.09.2005.
Viļņa
17.05.2013.
Rīga
---
4.2. E-GSM 900
880-890 MHz / 925-935 MHz
20.06.2019.
Minska
19.12.2014.
Tallina
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
17.05.2013.
Rīga
---
4.3. E-GSM 900
880-890 MHz / 925-935 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.4. GSM 900
890-915 MHz / 935-960 MHz
20.06.2019.
Minska
19.12.2014.
Tallina
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
05.03.1999.
Maskava
---
4.5. GSM 900
890-915 MHz / 935-960 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.6. MFCN 900
880-890 MHz / 925-935 MHz
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.7. MFCN 900
890-915 MHz / 935-960 MHz
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.8. MFCN 900
880-915 MHz / 925-960 MHz
20.06.2019.
Minska
24.04.2019.
Rīga
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
5 1500 MHz
5.1. MFCN 1500
1427-1518 MHz
26.05.2016.
Minska
--- --- --- ---
5.2. MFCN 1500
1432-1492 MHz
--- 24.04.2019.
Rīga
--- --- ---
6 1800 MHz
6.1. DCS 1800
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz
20.06.2019.
Minska
17.05.2007.
Tallina
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
05.03.1999.
Maskava
---
6.2. DCS 1800
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
6.3. MFCN 1800
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz
20.06.2019.
Minska
24.04.2019.
Rīga
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
04.08.2017.
Maskava
---
7 2100 MHz
7.1. MFCN 2100
1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz
26.05.2016.
Minska
24.04.2019.
Rīga
26.05.2016.
Minska
17.05.2013.
Rīga
---
8 2300 MHz
8.1. MFCN 2300
2300-2390 MHz
12.03.2015.
Rīga
19.12.2014.
Tallina
01.12.2014.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
8.2. MFCN 2300
2300-2400 MHz
--- --- --- 17.05.2013.
Rīga
---
8.3. MFCN 2300
2300-2400 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
9 2600 MHz
9.1. MFCN 2600
2500-2690 MHz
20.06.2019.
Minska
24.04.2019.
Rīga
31.01.2013.
Viļņa
17.05.2013.
Rīga
---
9.2. MFCN 2600
2500-2690 MHz (ar grozījumiem)
--- --- 15.11.2017.
Bukareste
--- ---
10 3400-3800 MHz
10.1. MFCN 3600
3400-3800 MHz
20.06.2019.
Minska
17.11.2017.
Bukareste
17.11.2017.
Bukareste
--- 20.03.2019.
Noslēgta caur saraksti

 

2. Trīspusējās vienošanās

Nr.p.k. Frekvenču josla / Sistēma Administrācijas
1. EST-LVA-RUS 2. BLR-LVA-RUS 3. BLR-LTU-LVA
1 450 MHz 
1.1. PMR (kanāla solis 25 kHz)
450-453 MHz / 460-463 MHz
--- --- 10.07.1998.
Rīga
1.2. PMR (kanāla solis 25 kHz)
450-453 MHz / 460-463 MHz
--- --- 01.10.1998.
Viļņa
2 900 MHz
2.1. GSM-R 900
876-880 MHz / 921-925 MHz
--- --- 23.09.2005.
Viļņa

 

Abreviatūru skaidrojums:
BLR – Baltkrievijas sakaru administrācija
EST – Igaunijas sakaru administrācija
LTU – Lietuvas sakaru administrācija
RUS – Krievijas sakaru administrācija
S – Zviedrijas sakaru administrācija

Saīsinājumu skaidrojums:
BWA (Broadband Wireless Access) – platjoslas bezvadu piekļuve
CDMA (Code Division Multiple Access) – koddales daudzpiekļuve
DCS (Digital Cellular System at 1800 MHz) – ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz diapazonā (arī GSM 1800)
E-GSM (GSM Extension) – GSM paplašinājums (radiofrekvenču josla 900 MHz diapazonā)
GSM (Global System for Mobile Communications) – globālā mobilo sakaru sistēma
GSM-R (GSM for Railways) – GSM standarta mobilo sakaru sistēma dzelzceļiem
LMS (Land Mobile Service) – sauszemes mobilais dienests
MFCN (Mobile/Fixed Communications Networks) – mobilie un fiksētie sakaru tīkli
PMR (Professional Mobile Radio) – profesionālo mobilo radiosakaru sistēma (mobilo radiosakaru sistēma slēgtai lietotāju grupai – privātajiem elektronisko sakaru tīkliem)
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – universālā mobilo telesakaru sistēma
WAS (Wireless Access Systems) – bezvadu piekļuves sistēmas

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iel 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv