Publiskie mobilie sakari

Publisko mobilo sakaru dienesta ikona

Kas ir publiskie mobilie sakari?

Radiofrekvenču diapazoni:


Kas ir publiskie mobilie sakari?

Publiskie mobilie sakari – sakari elektronisko sakaru tīklā, ko izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai. Lielākais radiofrekvences piešķīrumu skaits, kam tiek nodrošināta elektromagnētiskā saderība, tiek noteikts publisko mobilo sakaru operatoru – SIA Latvijas Mobilais telefons, SIA TELE2, SIA BITE Latvija un AS Telekom Baltija bāzes staciju un retranslatoru darbībai.

450 MHz

Radiosaskarne RS LM.450

Nr.p. k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais, fiksētais

Nav definēti

2.

Radiosakaru sistēmas

IMT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

3.

Radiofrekvenču josla

460–467,5 MHz

Nav definēti

4.

Radiokanālu plānojums

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):

CDMA sistēmām: 25 kHz;

LTE sistēmām: 100 kHz

CDMA sistēmām: 1,25 MHz;

LTE sistēmām: 1,4; 3; 5 MHz

5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Nav definēti

6.

Radiokanāla dupleksais atdalījums

10 MHz

Nav definēti

7.

Raidītāja izejas (izstarotā) jauda

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

Bāzes stacijas e.r.p.: ≤ 26 dBW/1,25 MHz

(minētās vērtības dotas 1,25 MHz kanāla joslas platumam, kas attiecīgi ir pārrēķināmas citu kanāla joslas platumu lietošanas gadījumā)

8.

Radiokanālu izmantošanas nosacījumi

ML: 450–457,5 MHz

FB: 460–467,5 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

Minimālā aizsargjosla frekvenču joslu malās: 200 kHz

9.

Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram

Nav definēti

10

Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu

Nav noteiktas

Nav definēti

11.

Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi

CEPT ECC ziņojums Nr. 39;

3GPP tehniskā specifikācija 36.104; 3GPP tehniskā specifikācija 36.101

Nav definēti

 

700MHz

Radiofrekvenču spektra joslu 703–733 MHz, 758–788 MHz un 738–758 MHz iedalījums zemes sistēmām, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT, stājas spēkā no 2022. gada 1. janvāra. Iedalījums televīzijas apraides sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 694–790 MHz (700 MHz) ir spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam. No 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam noteikts pārejas periods televīzijas apraides sistēmu raidošo tīklu pārkārtošanai 694–790 MHz radiofrekvenču spektra joslas pilnīgai atbrīvošanai 2022. gada 30. jūnijā. Šā pārejas perioda laikā radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru sistēmu lietošanai ir izsniedzamas ģeogrāfiskajās vietās, kurās ir pabeigta televīzijas apraides raidošo tīklu pārkārtošana vai to darbībai nav iespējami kaitīgie radiotraucējumi. Šajā periodā līdz 2022. gada 30. jūnijam zemes televīzijas apraidei tiek noteikta prioritāte pār citiem lietojuma veidiem.

Iedalījums SRD sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 694–789 MHz un SAB/SAP sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 694–786 MHz ir spēkā līdz 2022. gada 1. janvārim.

Radiofrekvenču joslu 703–733 MHz / 758–788 MHz un 738–758 MHz kanālu plāns

Radiofrekvenču kanālu plāns paredzēts frekvenčdales dupleksa (FDD) un bāzes stacijas papildu lejuplīnijas (SDL) darbības režīmam. Frekvenču blokiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. Radiokanālu dupleksais atdalījums ir 55 MHz, bāzes stacijas raida (lejuplīnija) augstākajā joslā 758–788 MHz, bet lietotāju galastacijas raida (augšuplīnija) apakšējā joslā 703–733 MHz. Papildu kapacitātes nodrošināšanai bāzes stacijām paredzēta 738–758 MHz josla (papildu lejuplīnija).

Radiofrekvenču joslu 703–733 MHz / 758–788 MHz un 738–758 MHz kanālu plāns

Apzīmējumi: FDD1–FDD6; SDL1–SDL4 – atbilstošajiem frekvenču blokiem piešķirtie nosacītie apzīmējumi.

Radiosaskarne RS LM.700

Nr.
p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

Nav definēti

2.

Radiosakaru sistēma

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

3.

Frekvenču josla

703–733 MHz/758–788 MHz

738–758 MHz

Nav definēti

4.

Radiokanālu plānojums

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL)

Atbilstoši Lēmuma (ES) 2016/687 pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem

5.

Modulācija/ aizņemtā frekvenču josla

Ciparu

Nav definēti

6.

Dupleksais atdalījums

55 MHz

Nav definēti

7.

Raidītāja izejas (izstarotā) jauda

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

1. Bāzes stacijas jaudas robežvērtība bloka ietvaros – atbilstoši Lēmuma (ES) 2016/687 pielikuma B daļas 2. tabulai.

2. Bāzes stacijas ārpus bloka BEM jaudas robežvērtības – atbilstoši Lēmuma (ES) 2016/687 pielikuma B daļas 3.– 8. tabulai.

3. Tehniskie nosacījumi galiekārtām – atbilstoši Lēmuma (ES) 2016/687 pielikuma C daļai

8.

Radiokanāla lietošanas nosacījumi

Atbilstoši Lēmumam (ES) 2016/687

Raidīšanas frekvences:

ML: 703–733 MHz

FB: 758–788 MHz

FB (SDL): 738–758 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida un uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs, un uztver un raida FB (SDL) radiofrekvencēs

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9.

Atļaujas izsniegšanas procedūra

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram

Nav definēti

10.

Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu

Nav noteikts

Nav definēti

11.

Frekvenču plānojuma apsvērumi

(ES) 2016/687

(ES) 2017/899

ECC/DEC/(15)01

ECC/DEC/(16)02

Radiofrekvenču spektra joslas 703–733 MHz, 758–788 MHz un 738–758 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā.

Šīs radiosaskarnes tehniskie nosacījumi bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem būtu arī jāizmanto, ja tiek īstenoti PPDR radiosakari radiofrekvenču spektra joslās 703–733 MHz un 758–788 MHz

Informatīvā daļa

12.

Plānotie grozījumi

Nav noteikts

Nav definēti

13.

Atsauce

Nav noteikts

Nav definēti

14.

Paziņojuma numurs

Nav noteikts

Nav definēti

15.

Piezīmes

 

 

 

800 MHz

Ciparu dividende

Ciparu dividende ir no radiofrekvenču spektra ekonomijas gūtais labums, televīzijas apraidei pārejot no analogās uz ciparu raidīšanas sistēmu. Ciparu dividendi var izmantot vairākos veidos – palielinot televīzijas programmu skaitu, ieviešot augstas izšķirtspējas televīzijas pārraides, kā arī izmantojot to citiem radiosakaru veidiem. Pieņemot daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programmu, Eiropas Parlaments un Eiropas Padome paredzēja daļu ciparu dividendes, 800 MHz joslu (790-862 MHz), Eiropas Savienības dalībvalstīs turpmāk izmantot fiksēto/mobilo platjoslas sakaru sistēmām. Latvijā 800 MHz joslas izmantošanu elektronisko sakaru sistēmām ir uzsākta no 2015. gada 1. jūlija.

Seminārs par 800 MHz joslas izmantošanas tehniskajiem aspektiem (saite uz prezentāciju)

Radiofrekvenču spektra joslu 791-821 MHz / 832-862 MHz izmantošanas tehniskās prasības

Radiofrekvenču spektra joslu 791-821 MHz / 832-862 MHz izmantošanas tehniskās prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu un iespējamo kaitīgo radiotraucējumu novēršanu citiem radiofrekvenču spektra lietotājiem ir sagatavojusi VAS Elektroniskie sakari, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1151 Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns), pirmā pielikuma 241. punkts un otrā pielikuma 43. radiosaskarne RS LM. 800, kā arī ievērojot starptautiskās saistības radiofrekvenču spektra lietošanā. Tehniskās prasības ir jāievēro, ierīkojot un ekspluatējot elektronisko sakaru tīklu.

1. Radiofrekvenču spektra joslu 791-821 MHz / 832-862 MHz kanālu plāns

Radiokanālu plāns paredzēts frekvenčdales dupleksam (FDD). Frekvenču blokiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. Radiokanālu dupleksais atdalījums ir 41 MHz, turklāt bāzes stacijas raida (lejuplīnija) zemākajā joslā 791-821 MHz, bet lietotāju galastacijas raida (augšuplīnija) augšējā joslā 832-862 MHz.

2. Bāzes staciju un galastaciju izstarotā jauda

2.1.  Bāzes stacijas (turpmāk - BS) maksimālā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) frekvenču bloka ietvaros katrā sektorā ir robežās no 55 dBm/5MHz līdz 64 dBm/5MHz. 3.2. punktā norādītajos gadījumos ir jāievēro maksimālās jaudas zemākā vērtība. 

2.2. BS ārpusbloka izstarojumu jaudas (e.i.r.p.) robežvērtības (bloka malas maska - BEM) ir norādītas zemāk tabulā.

Bāzes stacijas ārpusbloka izstarojumu jaudas (e.i.r.p.) robežvērtības (BEM) katrai antenai:

Ārpusbloka izstarojumu frekvenču josla

Maksimālā vidējā ārpusbloka izstarojumu jauda (e.i.r.p.)

Mērījumu joslas platums

Lejuplīnijas josla 791 - 821 MHz:
± (0 līdz 5) MHz no frekvenču bloka malas

22 dBm

5 MHz

Lejuplīnijas josla 791 - 821 MHz:
± (5 līdz 10) MHz no frekvenču bloka malas

18 dBm

5 MHz

Lejuplīnijas josla 791 - 821 MHz:
± (> 10) MHz no frekvenču bloka malas

11 dBm

1 MHz

Aizsargjosla 790 - 791 MHz

17,4 dBm

1 MHz

Dupleksā atdalījuma josla 821 - 832 MHz

15 dBm

1 MHz

Augšuplīnijas josla 832 - 862 MHz

- 49,5 dBm

5 MHz

470 - 790 MHz josla, pie BS jaudas P ≥ 59 dBm  (e.i.r.p.) / 10 MHz

0 dBm

8 MHz

470 - 790 MHz josla, pie BS jaudas 36 £P e.i.r.p.) / 10 MHz

(P-59) dBm

8 MHz

470 - 790 MHz josla, pie BS jaudas P e.i.r.p.) / 10 MHz

- 23 dBm

8 MHz

2.3. Lietotāja galastacijas maksimālā vidējā jauda (e.i.r.p.) frekvenču bloka ietvaros ir 23 dBm.

3. Īpašas prasības

3.1.  Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 52. panta 1.daļai radioiekārtas uzstāda un izmanto tā, lai neradītu kaitīgos radiotraucējumus. Ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, ir jānovērš traucējumu rašanās iespēja televīzijas apraidei 470–790 MHz joslā. Ja uzstādītā BS traucē stacionārās televīzijas uztveršanu pie televīzijas signāla intensitātes 45 dBμV/m/8 MHz vai vairāk, kas noteikta 10 m augstumā virs zemes, elektronisko sakaru tīkla īpašniekam traucējumi jānovērš pirms BS ekspluatācijas uzsākšanas.

3.2. Zonās, kur televīzijas apraidei izmanto 60. televīzijas kanālu (782-790 MHz), BS maksimālajai izstarotai jaudai (e.i.r.p.) FDD1 un FDD2  kanālos ir jāievēro 2.1. punktā noteiktā zemākā maksimālā vērtība 55 dBm/5MHz. Šīs zonas norādītas 1.attēlā.

Latvijas karte, kurā atzīmētas zonās, kurās televīzijas apraidei izmanto 60. televīzijas kanālu (782-790 MHz)

Izstarotā jauda (e.i.r.p.) 55 dBm/5MHz ir jāievēro:

·      10 km attālumā no valsts robežas attiecībā uz izstarojumu tās virzienā sektorā, ko ierobežo punkti 1 (21E04; 56N04) un 2 (22E48; 56N22);

·      visā Viesītes frekvences iedalījuma zonā, ko ierobežo iedalījuma kontūrlīnija, savienojot punktus 3 (24E44; 56N24), 4 (25E06; 56N55),
5 (26E29; 56N31) un 6 (25E57; 55N58).

3.3. Ierīkotajiem elektronisko sakaru tīkliem ir jāatbilst koordinācijas vienošanās prasībām, kas noslēgtas ar kaimiņvalstu sakaru administrācijām par 790-862 MHz joslas izmantošanu.

 

Radiosaskarne RS LM.800

Nr. p.k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais un/vai fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas Radiosakaru sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienībā Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Radiofrekvenču josla

791–821 MHz

832–862 MHz

Nav definēti
4. Radiokanālu plānojums Frekvenčdales duplekss (FDD)

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2010.gada 6.maija Lēmuma 2010/267/ES par harmonizētiem tehniskajiem lietošanas nosacījumiem 790–862 MHz frekvenču joslā tādām zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienībā (turpmāk – lēmums 2010/267/ES), pielikuma A daļai

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem

5. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums 41 MHz Nav definēti
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši lēmuma 2010/267/ES pielikuma B daļas 1.punktam

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības – atbilstoši lēmuma 2010/267/ES pielikuma B daļas 2.punktam

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši lēmuma 2010/267/ES pielikuma C daļai

8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi

Atbilstoši lēmumam 2010/267/ES

Raidīšanas frekvences:

ML: 832–862 MHz

FB: 791–821 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida un uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 1999/5/EK 3.panta 3.punktu Nav noteiktas Nav definēti
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi

Lēmums 2010/267/ES

ECC 2009.gada 30.oktobra Lēmums ECC/DEC/(09)03 par 790-862 MHz Mobilo/fiksēto sakaru tīklu harmonizētiem nosacījumiem

Nav definēti

 

900 MHz

Radiosaskarne RS LM. 900

Nr. p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

 

2.

Piemērošana

Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus: GSM/ IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX/NB-IoT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

3.

Frekvenču josla

925–960 MHz

 

4.

Kanālu sadalījums

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):

GSM un UMTS sistēmām: 200 kHz

LTE un WiMAX sistēmām:

100 kHz

ETSI tehniskā specifikācija GSM 05.05

CEPT ziņojums Nr. 40

CEPT ziņojums Nr. 41

CEPT ziņojums Nr. 66

Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15;

20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz

NB-IoT sistēmām: 15/3,75–180 kHz

EC-GSM-IoT sistēmām: 200 kHz

LTE-MTC sistēmām: 1080–18000 kHz

LTE-eMTC sistēmām: 1080 kHz

5.

Modulācija/ aizņemtā frekvenču josla

Ciparu

 

6.

Virziens/nodalīšana

45 MHz

 

7.

Pārraides jauda/ jaudas blīvums

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

 

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

 

un Komisijas 2018. gada 20. aprīļa Īstenošanas lēmumu 2018/637/ES

Raidīšanas frekvences:

ML: 880–915 MHz

FB: 925–960 MHz

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs

9. Savrupā režīmā:

– starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla UMTS/LTE kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk;

– starp tīkla savrupa šaurjolsas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla GSM kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk

10. Iekšjoslas režīmā: tādi paši parametri kā LTE

11. Aizsargjoslas režīmā: starp šaurjoslas IoT kanāla malu un operatora bloka malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk, ņemot vērā esošās aizsargjoslas starp operatoru bloku malām vai darbības joslas malu (blakus citiem pakalpojumiem)

Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs

9.

Atļaujas piešķiršanas procedūra

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram

 

10.

Būtiskas papildu prasības

Nav noteikts

 

11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

Nav noteikts

 

Informatīvā daļa

12.

Paredzētie grozījumi

Nav noteikts

 

13.

Atsauce

 

14.

Paziņojuma numurs

 

 

15.

Piezīmes

Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

UMTS, kas atbilst ETSI publicētajiem UMTS standartiem, jo īpaši EN 301908-1,

EN 301908-2, EN 301908-3, EN 301908-11;

LTE, tajā skaitā LTE-MTC un LTE-eMTC, kas atbilst ETSI publicētajiem LTE standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14, EN 301 908-15, EN 301908-18;

WiMAX, kas atbilst ETSI publicētajiem WiMAX standartiem, jo īpaši EN 301908-1,

EN 301908-21, EN 301908-22;

Šaurjoslas IoT (NB-IoT), kas atbilst ETSI publicētajiem standartiem, jo īpaši EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 908-15 un EN 301 908-18.

Citas sauszemes sistēmas, ja vien:

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību

 

1500 MHz

Radiosaskarne RS LM. 1500

Nr.
p.k.
Parametrs Apraksts Komentāri
Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, fiksētais -
2. Radiosakaru sistēma Zemes radiosakaru sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Frekvenču josla(-s) 1432–1472 MHz, 1492–1512 MHz -
4. Radiokanālu plānojums

Atbilstoši Lēmuma (ES) 2015/750 un (ES) 2018/661 pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Piešķirtā bloka zemākā robežfrekvence sakrīt ar 1432 MHz joslas apakšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 5 MHz daudzkārtņiem

-
5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Ciparu -
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL) -
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

Bāzes stacijas raidīšanai 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz joslu ietvaros jāatbilst Lēmuma (ES) 2018/661 pielikuma bloka malas maskām (BEM).

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši Lēmuma (ES) 2018/661 pielikuma B daļai. Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros katrai šūnai 68 dBm/5 MHz.

2. Bāzes stacijas BEM ārpusbloka e.i.r.p. robežvērtības katrai antenai – atbilstoši Lēmuma (ES) 2018/661 pielikuma B daļas 2. tabulai.

3. Bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības 1400–1427 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1432–1452 MHz frekvenču joslā – atbilstoši Lēmuma (ES) 2018/661 pielikuma B daļas 3. tabulai.

4. Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu – atbilstoši Lēmuma (ES) 2018/661/ES pielikuma B daļas 4. un 5. tabulai

3. tabulas skaidrojums – šī prasība ir paredzēta, lai aizsargātu radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestus 1400–1427 MHz pasīvajā frekvenču joslā.

Par nevēlamo izstarojumu jaudas līmeni uzskata līmeni, kas izmērīts antenas pieslēgvietā.

4. tabulas skaidrojums – šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību mobilajam satelītu dienestam, kas darbojas 1518–1559 MHz frekvenču joslā.

5. tabulas skaidrojums – šīs prasības ir piemērojamas, ja bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu sistēmas netiek izmantotas ne zem 1452 MHz, ne virs 1492 MHz.

Vairāku sektoru stacijā vērtība "katrai šūnai" atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi

Atbilstoši Lēmumam (ES) 2018/661 – bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīms (SDL).

Raidīšanas frekvences:

FB: SDL: 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9. Atļaujas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram -
10. Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas -
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi

Komisijas Lēmums (ES) 2015/750

Komisijas Lēmums (ES) 2018/661

ECC/DEC/(13)03

ECC/DEC/(17)06

ECC ziņojums Nr. 299

Radiofrekvenču joslas 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā.

Publisko elektronisko sakaru tīkliem, kas darbojas 1492–1512 MHz joslā, ostu un lidostu tuvumā var tikt noteikti papildu pasākumi elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai ar MSS sistēmām 1518–1559 MHz joslā

Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas -
13. Atsauce Nav noteikta -
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts -
15. Piezīmes - -

 

1800 MHz

Radiosaskarne RS LM. 1800

Nr. p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

Normatīvā daļa

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

 

2.

Piemērošana

Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus: GSM/ IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX/NB-IoT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

3.

Frekvenču josla

1805–1880 MHz

 

4.

Kanālu sadalījums

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):

GSM un UMTS sistēmām:

200 kHz

LTE un WiMAX sistēmām:

100 kHz

ETSI tehniskā specifikācija GSM 05.05

CEPT ziņojums Nr. 40

CEPT ziņojums Nr. 41

CEPT ziņojums Nr. 66

Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz

NB-IoT sistēmām: 15/3,75–180 kHz

EC-GSM-IoT sistēmām: 200 kHz

LTE-MTC sistēmām: 1080– 18000 kHz

LTE-eMTC sistēmām: 1080 kHz

5.

Modulācija/ aizņemtā frekvenču josla

Ciparu

 

6.

Virziens/nodalīšana

95 MHz

 

7.

Pārraides jauda/ jaudas blīvums

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

 

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

 

un Lēmumu 2018/637/ES

Raidīšanas frekvences:

ML: 1710–1785 MHz

FB: 1805–1880 MHz

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs

9. Savrupā režīmā:

– starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla UMTS/LTE kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk;

– starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla GSM kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk

10. Iekšjoslas režīmā: tādi paši parametri kā LTE

11. Aizsargjoslas režīmā: starp šaurjoslas IoT kanāla malu un operatora bloka malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk, ņemot vērā esošās aizsargjoslas starp operatoru bloku malām vai darbības joslas malu (blakus citiem pakalpojumiem)

Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs

9.

Atļaujas piešķiršanas procedūra

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram

 

10.

Būtiskas papildu prasības

Nav noteikts

 

11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

Nav noteikts

 

Informatīvā daļa

12.

Paredzētie grozījumi

Nav noteikts

 

13.

Atsauce

 

14.

Paziņojuma numurs

 

 

15.

Piezīmes

Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

UMTS, kas atbilst ETSI publicētajiem UMTS standartiem, jo īpaši EN 301908-1,

EN 301908-2, EN 301908-3, EN 301908-11;

LTE, tajā skaitā LTE-MTC un LTE-eMTC, kas atbilst ETSI publicētajiem LTE standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14, EN 301 908-15, EN 301908-18;

WiMAX, kas atbilst ETSI publicētajiem WiMAX standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-21, EN 301908-22;

Šaurjoslas IoT (NB-IoT), kas atbilst ETSI publicētajiem standartiem, jo īpaši EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 908-15 un EN 301 908-18.

Citas sauszemes sistēmas, ja vien:

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību

 

2100 MHz

Radiosaskarne RS LM.2100

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais, fiksētais

-

2.

Radiosakaru sistēmas

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT

Lēmums 2012/688/ES

Lēmums (ES) 2020/667

3.

Frekvenču josla(-s)

1920–1980 MHz

2110–2170 MHz

Komentāru nav

4.

Radiokanālu plānojums

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/667 pielikuma B daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

1920–1980 MHz apakšējo joslu vai tās daļas var izmantot tikai augšuplīnijas vajadzībām (SUL) bez sapārotā spektra 2110–2170 MHz augšējā joslā.

2110–2170 MHz augšējo joslu vai tās daļas var izmantot tikai lejuplīnijas vajadzībām (SDL) bez sapārotā spektra 1920–1980 MHz apakšējā joslā

5.

Modulācija/aizņemtā frekvenču josla

Ciparu

-

6.

Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums Radiokanālu dupleksais atdalījums:190 MHz

-

7.

Izstarotā jauda/ jaudas blīvums Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

1. Ne-AAS un AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/667 pielikuma C daļas 2. tabulai.

2. Bāzlīnijas ārpusbloka jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/667 pielikuma C daļas 3. tabulai.

3. Pārejas apgabalā ārpusbloka jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/667 pielikuma C daļas 4. tabulai.

4. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/667 pielikuma D daļai

8.

Radiokanāla lietošanas nosacījumi

Atbilstoši Lēmumam (ES) 2020/667

Raidīšanas frekvences:

ML: 1920–1980 MHz

FB: 2110–2170 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9.

Atļaujas veids Katrai radiostacijai individuāli

-

10.

Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas

-

11.

Frekvenču plānojuma apsvērumi

Lēmums 2012/688/ES

Lēmums (ES) 2020/667

ECC/DEC/(06)01

-
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas  
13. Atsauce Nav noteikta  
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes

Definīcijas

Atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/667 pielikuma A daļai un C daļas 1. tabulai

 

2300 MHz

Radiosaskarne RS FX.023-1MP

Frekvenču joslas

2300-2370 MHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums

Daudzpunktu (MP) sistēma fiksētajam un/vai mobilajam dienestam. Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros.

Bezvadu piekļuve

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

Laikdales duplekss (TDD)

Kanāla centra frekvence Fc tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

Fc = 2300+((1,25*n)*kn)–((1,25*n)/2)

n = radiokanāla soļa reizinātājs;

kn = kanāla numurs.

n=1 un kn=1,2,...56, ja kanāla platums ir 1,25 MHz;

n=2 un kn=1,2,...28, ja kanāla platums ir 2,5 MHz;

n=4 un kn=1,2,...14, ja kanāla platums ir 5,0 MHz;

n=8 un kn=1,2,.....7, ja kanāla platums ir 10,0 MHz;

n=12 un kn=1,2,3,4, ja kanāla platums ir 15,0 MHz;

n=16 un kn=1,3, ja kanāla platums ir 20,0 MHz;

n=24 un kn=1,2, ja kanāla platums ir 30,0 MHz

Radiokanālu solis

1,25 MHz x n (n=1,2,4,8,12,16,24)

Radiokanāla dupleksais atdalījums

-

Raidītāja izejas jauda

≤ 35 dBm fīdera ieejā

e.i.r.p.

≤ 35 dBW

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvences piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Frekvenču josla publiskā elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā: 2300–2360 MHz.

Frekvenču josla publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai konkrētās administratīvajās teritorijās: 2360–2370 MHz.

Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā lielākais pieejamais frekvenču bloka platums ir 30 MHz, vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai konkrētās administratīvajās teritorijās lielākais pieejamais frekvenču bloka platums ir 10 MHz

Piezīmes

Frekvenču joslas malās vai izdalīto frekvenču bloka malās, vai frekvenču kanāliem, kuru malas vai kāda no malām saskaras ar cita operatora frekvenču kanālu, spektra izstarojumam jānodrošina iekļaušanās bloka malas maskā, kā norādīts 1.tabulā. Starp blakus tīkliem drīkst noslēgt divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus, kas pieļauj noteikt mazāk ierobežojošus parametrus blakus tīklu frekvenču kanāliem, nekā noteikts 1.tabulā

1.tabula

Spektra jaudas blīvuma vājinājums (dB)

0

-8

-36

-55

Frekvences nobīde no centra frekvences (MHz)

KP/2

KP/2

KP/2 + KP*0,1

KP*2

*KP – izmantotā kanāla platums (MHz)

 

2600 MHz

Radiosaskarne RS LM.2600

Nr.p.k.

Parametrs

Apraksts Komentāri
Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

-
2. Radiosakaru sistēma Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT

Lēmums 2008/477/EK

Lēmums (ES) 2020/636

3. Frekvenču josla(-s)

2500-2690 MHz

-
4. Radiokanālu plānojums

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Laikdales duplekss (TDD)

Atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/636 pielikuma B daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem

5. Modulācija/ aizņemtā frekvenču josla Ciparu -
6. Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums Radiokanālu dupleksais atdalījums: 120 MHz -
7. Izstarotā jauda/ jaudas blīvums

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši lēmuma (ES) 2020/636 pielikuma C daļas 2. tabulai.

2. Bāzlīnijas jaudas robežvērtība AAS un ne-AAS bāzes stacijām – atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/636 pielikuma C daļas 3. tabulai.

3. Pārejas apgabala jaudas robežvērtība ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/636 pielikuma C daļas 4. tabulai.

4. Jaudas robežvērtība bloka ietvaros ne-AAS un AAS bāzes stacijām (ierobežotam blokam) – atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/636 pielikuma C daļas 5. tabulai.

5. Jaudas robežvērtības ierobežotam blokam ne-AAS bāzes stacijām ar papildu ierobežojumiem antenas izvietojumam (ja antenas izvietotas telpās vai novietotas zemāk par 5 m virs zemes līmeņa) – atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/636 pielikuma C daļas 6. tabulai.

6. Papildu bāzlīnijas robežvērtība FDD AAS bāzes stacijām saistībā ar radioastronomijas dienestu – atbilstoši lēmuma (ES) 2020/636 pielikuma C daļas 7. tabulas A gadījumam.

7. Tehniskie nosacījumi galastacijām: galastaciju jaudas ierobežojumi bloka ietvaros – atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/636 pielikuma D daļas 8. tabulai

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi

Atbilstoši Lēmumam (ES) 2020/636

1. Frekvenčdales duplekss (FDD)

Raidīšanas frekvences:

ML: 2500–2570 MHz

FB: 2620–2690 MHz

2. Laikdales duplekss (TDD)

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: 2570–2620 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9. Atļaujas veids

Katrai radiostacijai individuāli

-
10. Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas -
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi

Lēmums 2008/477/EK

Lēmums (ES) 2020/636

ECC/DEC/(05)05

ECC ziņojums Nr. 308

Divu blakusesošu nesinhronizētu TDD tīklu vai FDD tīklam blakusesoša TDD tīkla gadījumā būtu jāizmanto frekvenču atdalījums vismaz 5 MHz. Šāds atdalījums būtu jāīsteno, atstājot 5 MHz bloku neizmantotu kā aizsargbloku vai izmantojot šādu 5 MHz bloku ar ierobežojošākiem BEM parametriem (ierobežota spektra bloks). 5 MHz aizsargbloka jebkāda izmantošana palielinātu traucējumu rašanās varbūtību
Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas -
13. Atsauce Nav noteikta -
14. Paziņojuma numurs

Nav noteikts

-
15. Piezīmes Definīcijas Atbilstoši Lēmuma (ES) 2020/636 pielikuma A daļai un C daļas 1. tabulai

 

3400-3800 MHz

Joslas lietošanas nosacījumi MFCN TDD sistēmām

Radiofrekvenču spektra joslas 3400–3800 MHz lietošanas nosacījumi mobilo un fiksēto sakaru tīklu (MFCN) laikdales dupleksa (TDD) sistēmām noteikti Latvijas Nacionālā Radiofrekvenču plāna (2009. gada Ministru kabineta noteikumi Nr. 1151) Noslēguma jautājumu sadaļā (42.–47. punkts), pirmā pielikuma 296. un 297. punktā, radiosaskarnē RS LM.3600-1, kā arī 3. pielikuma 1.1. punktā.

VAS Elektroniskie sakari nosaka katras bāzes stacijas radiofrekvences piešķīruma izmantošanas parametrus, ņemot vērā elektromagnētiskās saderības analīzes rezultātus, koordinācijas rezultātus un attiecīgā Latvijai saistošā starptautiskā dokumenta nosacījumus.

Radiofrekvenču joslas 3400–3800 MHz kanālu plāns

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri radiofrekvenču joslai 3400-3800 MHz Latvijā ir noteikts laikdales dupleksa (TDD) radiokanālu plānojums ar 5 MHz daudzkārtņiem.

Laikdales dupleksa (TDD) radiokanālu plānojums ar 5 MHz daudzkārtņiem radiofrekvenču joslai 3400-3800 MHz Latvijā

Radiosaskarne RS LM.3600-1

Latvijā radioiekārtu uzstādīšana atbilstoši radiosaskarnei RS LM.3600-1 ir atļauta no 2019. gada 1. janvāra.

Normatīvā daļa

Nr.

Parametrs

Apraksts

Komentāri

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais, fiksētais

Nav definēti

2.

Piemērošana

Zemes radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus: BWA/IMT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

3.

Frekvenču josla

3400–3800 MHz

Nav definēti

4.

Kanālu sadalījums

Laikdales duplekss (TDD)

 

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Ja piešķirtos blokus ir nepieciešams pārbīdīt, lai pielāgotos citiem esošiem lietotājiem, izmanto 100 kHz rastru. Blakusbloki citiem lietotājiem var tikt noteikti šaurāki, lai nodrošinātu efektīvu spektra izmantošanu

5.

Modulācija/ aizņemtā frekvenču josla

Ciparu

Nav definēti

6.

Virziens/nodalīšana

Nav noteikts

Nav definēti

7.

Pārraides jauda/ jaudas blīvums

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 2. tabulai.

Femto bāzes stacijām piemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM jaudas robežvērtības:

Bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu tīkla darbību – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 3. tabulai.

Pārejas apgabala jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 4. tabulai.

Ierobežotās bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar nesinhronizētu un daļēji sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 5. tabulai.

Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām zem 3400 MHz valstu īpašos gadījumos – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 6. tabulai.

Paskaidrojums par 6. tabulu:

Attiecībā uz ne-AAS var izvēlēties robežvērtības no A vai B gadījuma atkarībā no tā, kāds aizsardzības līmenis vajadzīgs radaram attiecīgajā apgabalā. Var būt nepieciešami citi traucējumu mazināšanas pasākumi, piemēram, ģeogrāfiskā nošķiršana, koordinācija katrā atsevišķā gadījumā vai papildu aizsargjosla. Ja bāzes stacija ierīkota iekštelpās, robežvērtības var tikt noteiktas brīvāk, atbilstīgi specifiskiem īstenošanas gadījumiem. Bez blakusjoslu izmantojuma vai ar izmantojumu, kam nav vajadzīga papildu aizsardzība, var izvēlēties C gadījumu.

Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības virs 3800 MHz bāzes stacijām līdzāspastāvēšanai ar FSS/FS – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 7. tabulai.

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām. Galastacijas BEM jaudas robežvērtība bloka ietvaros – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma D daļas 8. tabulai: maksimālā jauda bloka ietvaros 28 dBm TRP.

BEM elementu definīcijas dotas Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma C daļas 1. tabulā.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Laikdales duplekss (TDD)

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: TDD: 3400–3800 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9.

Atļaujas piešķiršanas procedūra

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram

Nav definēti

10.

Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu

Nav noteikts

Nav definēti

11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

ECC/DEC/(11)06

ECC ziņojums Nr. 216

ECC ziņojums Nr. 296

Zemes radiosakaru sistēmas jāizvēlas tādas, kuru pamatā ir vai nu sinhronizēta, vai daļēji sinhronizēta, vai nesinhronizēta tīkla darbība, un jānodrošina spektra efektīva izmantošana. Jāņem vērā secinājumi, kas izklāstīti ECC 296. ziņojumā par sinhronizāciju

Informatīvā daļa

12.

Paredzētie grozījumi

Nav noteikts

Nav noteikts

13.

Atsauce

Nav noteikts

Nav noteikts

14.

Paziņojuma numurs

Nav noteikts

Nav noteikts

15.

Piezīmes

Definīcijas

Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/235 pielikuma A daļai

Radiofrekvenču joslas 3400–3800 MHz starptautiskā koordinācija

Saskaņā ar Radionoteikumiem Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) 1. radiosakaru reģionā, kas ietver Latviju un kaimiņvalstis, mobilajam radiosakaru dienestam radiofrekvenču joslā 3400–3600 MHz ir primārs statuss, un josla ir iedalīta arī starptautiskajiem mobilajiem telesakariem (IMT). Savukārt 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslā ITU 1. radiosakaru reģionā mobilajam radiosakaru dienestam ir sekundārs statuss. Sekundāro dienestu radiostacijas nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus esošām vai plānotām primārā dienesta radiostacijām un nedrīkst pieprasīt primārā dienesta radiostacijām aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem.

Uz 09.10.2017. piemērojamie tehniskie nosacījumi un ierobežojumi radiofrekvenču joslas 3400–3800 MHz lietošanā mobilo un fiksēto sakaru tīklu (MFCN) laikdales dupleksa (TDD) sistēmām:

1) Radiofrekvenču koordinācijas nosacījumi ar Krieviju

3400-3600 MHz 3600-3800 MHz

MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums nepārsniedz −154.5 dB(W/(m2 × 4 kHz)) (jeb 22,3 dBµV/m/5 MHz) pie 3 m uz valsts robežas.

Aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.452-16 pie 20% laika, ar Smooth Earth terrain profile

Izmantošana ar aizsargātiem nosacījumiem:

MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums nepārsniedz −139,8 dB(W/(m2 × 1 MHz)) (jeb 13 dBµV/m/5 MHz) pie 20 m uz valsts robežas.

Aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.452-16 pie 1% laika, ar Smooth Earth terrain profile.

Izmantošana ar neaizsargātiem nosacījumiem*:

MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums nepārsniedz −154.5 dB(W/(m2 × 4 kHz)) (jeb 22,3 dBµV/m/5 MHz) pie 3 m uz valsts robežas.

Aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.452-16 pie 20% laika, ar Smooth Earth terrain profile.

* Sekundāro dienestu radiostacijas nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus esošām vai plānotām primārā dienesta radiostacijām un nedrīkst pieprasīt primārā dienesta radiostacijām aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem. Aizsardzība no citu piešķīrumu radītiem radiotraucējumiem nav garantēta

2) Radiofrekvenču koordinācijas nosacījumi ar Lietuvu, Igauniju un Baltkrieviju

3400-3800 MHz

MFCN bāzes stacijas elektromagnētiskā lauka intensitātes vērtība nepārsniedz 32 dBμV/m/5 MHz pie 3 m uz valsts robežas.

Saskaņā ar ECC rekomendāciju (15)01, aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.1546-5 pie 10% laika un 50% vietu

Gadījumā, ja MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums vai elektromagnētiskā lauka intensitāte pārsniedz radiofrekvenču koordinācijas dotās vērtības, ir nepieciešama radiofrekvences piešķīruma individuāla koordinācija un stacijas lietošana atļauta tikai pēc saskaņojuma ar attiecīgo kaimiņvalsti.

Semināra "Frekvenču joslas 3400–3800 MHz lietošanas tehniskie nosacījumi" prezentācija

 

26 GHz

Radiosaskarne RS LM.26000

Radiosaskarne RS LM.26000, kā arī noteiktais iedalījums ciparu RRL radiofrekvenču spektra joslā 24,5–24,717 GHz/25,557–25,725 GHz joslā un noteiktais iedalījums FWA radiofrekvenču spektra joslā 24,773–25,445 GHz/25,781–26,453 GHz joslā ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim, pēc kā 24,5-27,5 GHz josla jāatbrīvo no izmantotajām radiosakaru sistēmām izņemot SRD un PMSE lietojumu attiecīgajās joslās.

Noteiktais 25,1–27,5 GHz radiofrekvenču spektra joslas iedalījums zemes sistēmām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT, un radiosaskarne RS LM.26000-1, kā arī noteiktais 24,25–25,1 GHz radiofrekvenču spektra joslas iedalījums IMT sistēmām un radiosaskarne RS LM.26000-2 stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Nr.
p.k.
Parametrs Apraksts Komentāri
Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais -
2. Radiosakaru sistēma Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT

Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus (aktuālā redakcija) (turpmāk – Lēmums (ES) 2019/784)

Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai (turpmāk – Lēmums (ES) 2020/590)

3. Frekvenču josla 26,5–27,5 GHz -
4. Radiokanālu plānojums Laikdales duplekss (TDD)

Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 2. punktam.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 200 MHz daudzkārtņiem. Lai nodrošinātu visas frekvenču joslas efektīvu izmantošanu, bloki, kas atrodas blakus citiem spektra lietotājiem piešķirtajiem blokiem, var būt mazāki – 50 MHz, 100 MHz vai 150 MHz.

Piešķirtā bloka augšējā robežfrekvence sakrīt ar 27,5 GHz joslas augšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 200 MHz daudzkārtni. Ja bloks ir mazāks par 200 MHz vai ir jānobīda, lai pielāgotos esošiem lietojumiem, izmanto 10 MHz daudzkārtni

5. Modulācija/aizņemtā frekvenču josla Ciparu -
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Nav piemērojams -
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām – bloka malas maska (BEM):

1. Bāzes stacijas pārejas apgabala jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 2. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blakusblokā(-os) 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

2. Bāzes stacijas bāzlīnijas jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 3. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blokos, kas nav blakusbloki, 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 2. un 3. tabulu pieņem, ka notiek sinhronizēta darbība. Nesinhronizētas vai daļēji sinhronizētas darbības gadījumā kaimiņtīkli jānošķir arī ģeogrāfiski.

3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 4. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6–24,0 GHz joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos bāzes stacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

4. Papildu nosacījums, kas attiecas uz AAS āra bāzes stacijām – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 5. tabulai:

izvietojot šādas bāzes stacijas, nodrošina, ka katras antenas galvenais staru kūlis raidīšanas laikā parasti ir vērsts zem horizonta, turklāt ir iespējama antenas mehāniska orientēšana virzienā zem horizonta, izņemot gadījumus, kad bāzes stacija tikai uztver signālus.

Paskaidrojoša piezīme: nosacījums attiecas uz izplatījuma staciju uztvērēju aizsardzību, piemēram, FSS (Zeme–izplatījums) un ISS.

Tehniskie nosacījumi galastacijām:

Galastacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība – atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 4. punkta 6. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6–24,0 GHz frekvenču joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos galastacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

Papildu informācija:

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 4. un 6. tabulu ir noteiktas ārpusjoslas jaudas robežvērtības attiecīgi bāzes stacijām un galastacijām, lai nodrošinātu (pasīvā) Zemes izpētes satelītu dienesta (EESS) aizsardzību 23,6–24,0 GHz frekvenču joslā.

Papildu tehniskais nosacījums bāzes stacijām, lai atvieglotu līdzāspastāvēšanu ar fiksētā satelītu dienesta (FSS) (Zeme–izplatījums) un starpsatelītu dienesta (ISS) satelītsistēmām, ir norādīts Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 3. punkta 5. tabulā.

BEM ir būtiska to nosacījumu daļa, kas jāizpilda, lai nodrošinātu bezvadu platjoslas elektronisko sakaru kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju vienošanos. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu operatori 26,5–27,5 GHz joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ja tiek ievēroti tehniskie nosacījumi, kas attiecas uz citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzību, un par pārrobežu pienākumiem

8. Radiokanāla lietošanas nosacījumi

Atbilstoši Lēmumam (ES) 2019/784.

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: 26,5–27,5 GHz

Bāzes stacijas retranslators raida un uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

26,5–27,5 GHz frekvenču joslas izmantošanu sakariem ar bezpilota lidaparātiem ierobežo līdz savienojamībai virzienā no bezpilota lidaparāta borta galastacijas uz zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju

9. Atļaujas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram -
10. Papildu būtiskās prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas -
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi

Lēmums (ES) 2019/784

Lēmums (ES) 2020/590

ECC/DEC/(18)06

ECC ziņojums Nr. 216

ECC ziņojums Nr. 307

Radiofrekvenču spektra josla 26,5–27,5 GHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai.

Maksimālais radiofrekvenču bloka platums ir 200 MHz visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai pieejams viens radiofrekvenču bloks. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkliem jābūt savstarpēji sinhronizētiem

Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas -
13. Atsauce Nav noteikta -
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts -
15. Piezīmes Definīcijas Atbilstoši Lēmuma (ES) 2019/784 pielikuma 1. un 3. punktam

 

Starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās

Frekvenču izmantošanu pierobežā nosaka divpusējās un trīspusējās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās. Vienošanās ar kaimiņvalstīm tiek slēgtas ar mērķi vienoties par frekvenču izmantošanas nosacījumiem pierobežā un frekvenču koordinācijas principiem, kas nodrošina frekvenču izmantošanu bez kaitīgiem traucējumiem no kaimiņvalsts frekvenču lietotāju puses, kā arī atvieglo frekvenču koordināciju ar kaimiņvalstīm. Šīs vienošanās paredz pieļaujamo izstarojumu līmeni attiecīgo kaimiņvalstu virzienā un citus nosacījumus, kā arī nosaka, kādos gadījumos jāveic ierīkojamo bāzes staciju iepriekšēja koordinācija ar kaimiņvalsti. Frekvenču koordināciju ar kaimiņvalstīm veic attiecīgās valsts sakaru administrācija, Latvijā to veic VAS Elektroniskie sakari. Gadījumos, kad nav noslēgtas starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās par frekvenču izmantošanas nosacījumiem pierobežā, valstis vadās pēc ITU Radio Reglamenta un izmanto atbilstošās CEPT rekomendācijas tehnisko jautājumu risināšanā.

Spēkā esošās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās

1. Divpusējās vienošanās

Nr.p.k. Frekvenču josla / Sistēma Administrācija
1. BLR 2. EST 3. LTU 4. RUS 5. S
1 450 MHz 
1.1. PMR (kanāla solis 25 kHz)
450-453 MHz / 460-463 MHz
10.07.1998.
Rīga
--- 01.10.1998.
Viļņa
05.03.1999.
Maskava
---
1.2. CDMA 450
453.0-457.5 MHz / 463.0-467.5 MHz
--- --- --- 17.05.2013.
Rīga
---
1.3. CDMA 450
453.000-457.475 MHz / 463.000-467.475 MHz
24.10.2008.
Viļņa
--- 24.10.2008.
Viļņa
--- ---
1.4. LMS
450-457.5 MHz / 460-467.5 MHz
---

 

24.04.2019.
Rīga

--- --- 02.03.2018.
Noslēgta caur saraksti
2 700 MHz
2.1. MFCN 700 
694-790 MHz
20.06.2019.
Minska
17.11.2017.
Bukareste
01.08.2021.
Noslēgta caur saraksti
03.11.2015.
Ženēva
---
2.2. LMS 
694-790 MHz
--- --- --- --- 07.01.2016.
Noslēgta caur saraksti
3 800 MHz
3.1. MFCN 800 
790-862 MHz
26.05.2016.
Minska
24.04.2019.
Rīga
31.01.2013.
Viļņa
17.10.2019.
Maskava
---
3.2. MFCN 800 
790-862 MHz (ar grozījumiem)
--- --- 30.01.2018.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
4 900 MHz
4.1. GSM-R 900
876-880 MHz / 921-925 MHz
23.09.2005.
Viļņa
17.05.2007.
Tallina
23.09.2005.
Viļņa
17.05.2013.
Rīga
---
4.2. E-GSM 900
880-890 MHz / 925-935 MHz
20.06.2019.
Minska
19.12.2014.
Tallina
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
17.05.2013.
Rīga
---
4.3. E-GSM 900
880-890 MHz / 925-935 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.4. GSM 900
880-915 MHz / 925-960 MHz (ar grozījumiem)
---

22.09.2021.
Noslēgta caur saraksti

--- --- ---
4.5. GSM 900
890-915 MHz / 935-960 MHz
20.06.2019.
Minska
19.12.2014.
Tallina
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
05.03.1999.
Maskava
---
4.6. GSM 900
890-915 MHz / 935-960 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.7. MFCN 900
880-890 MHz / 925-935 MHz
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.8. MFCN 900
890-915 MHz / 935-960 MHz
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.9. MFCN 900
880-915 MHz / 925-960 MHz
20.06.2019.
Minska
24.04.2019.
Rīga
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
5 1500 MHz
5.1. MFCN 1500
1427-1518 MHz
26.05.2016.
Minska
--- --- --- ---
5.2. MFCN 1500
1432-1492 MHz
--- 24.04.2019.
Rīga
--- --- ---
6 1800 MHz
6.1. DCS 1800
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz
20.06.2019.
Minska
17.05.2007.
Tallina
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
05.03.1999.
Maskava
---
6.2. DCS 1800
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (ar grozījumiem)
--- 22.09.2021.
Noslēgta caur
saraksti
--- 04.08.2017.
Maskava
---
6.3. MFCN 1800
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz
20.06.2019.
Minska
24.04.2019.
Rīga
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
04.08.2017.
Maskava
---
7 2100 MHz
7.1. MFCN 2100
1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz
26.05.2016.
Minska
24.04.2019.
Rīga
26.05.2016.
Minska
17.10.2019.
Maskava
---
8 2300 MHz
8.1. MFCN 2300
2300-2390 MHz
12.03.2015.
Rīga
19.12.2014.
Tallina
01.12.2014.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
8.2. MFCN 2300
2300-2400 MHz
--- --- --- 17.05.2013.
Rīga
---
8.3. MFCN 2300
2300-2400 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
9 2600 MHz
9.1. MFCN 2600
2500-2690 MHz
20.06.2019.
Minska
24.04.2019.
Rīga
31.01.2013.
Viļņa
17.05.2013.
Rīga
---
9.2. MFCN 2600
2500-2690 MHz (ar grozījumiem)
--- --- 15.11.2017.
Bukareste
--- ---
9.3. MFCN 2600
2500-2690 MHz (ar grozījumiem)
--- --- 29.07.2021.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
10 3400-3800 MHz
10.1. MFCN 3600
3400-3800 MHz
20.06.2019.
Minska
17.11.2017.
Bukareste
17.11.2017.
Bukareste
--- 20.03.2019.
Noslēgta caur saraksti
11 26 GHz          
11.1. MFCN 26000
24,25-27,5 GHz
--- 12.07.2021.
Noslēgta caur
saraksti
--- --- ---

2. Trīspusējās vienošanās

Nr.p.k. Frekvenču josla / Sistēma Administrācijas
1. EST-LVA-RUS 2. BLR-LVA-RUS 3. BLR-LTU-LVA
1 450 MHz 
1.1. PMR (kanāla solis 25 kHz)
450-453 MHz / 460-463 MHz
--- --- 10.07.1998.
Rīga
1.2. PMR (kanāla solis 25 kHz)
450-453 MHz / 460-463 MHz
--- --- 01.10.1998.
Viļņa
2 900 MHz
2.1. GSM-R 900
876-880 MHz / 921-925 MHz
--- --- 23.09.2005.
Viļņa

Abreviatūru skaidrojums:
BLR – Baltkrievijas sakaru administrācija
EST – Igaunijas sakaru administrācija
LTU – Lietuvas sakaru administrācija
RUS – Krievijas sakaru administrācija
S – Zviedrijas sakaru administrācija

Saīsinājumu skaidrojums:
BWA (Broadband Wireless Access) – platjoslas bezvadu piekļuve
CDMA (Code Division Multiple Access) – koddales daudzpiekļuve
DCS (Digital Cellular System at 1800 MHz) – ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz diapazonā (arī GSM 1800)
E-GSM (GSM Extension) – GSM paplašinājums (radiofrekvenču josla 900 MHz diapazonā)
GSM (Global System for Mobile Communications) – globālā mobilo sakaru sistēma
GSM-R (GSM for Railways) – GSM standarta mobilo sakaru sistēma dzelzceļiem
LMS (Land Mobile Service) – sauszemes mobilais dienests
MFCN (Mobile/Fixed Communications Networks) – mobilie un fiksētie sakaru tīkli
PMR (Professional Mobile Radio) – profesionālo mobilo radiosakaru sistēma (mobilo radiosakaru sistēma slēgtai lietotāju grupai – privātajiem elektronisko sakaru tīkliem)
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – universālā mobilo telesakaru sistēma
WAS (Wireless Access Systems) – bezvadu piekļuves sistēmas

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iel 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv