Alert views

Cienījamie klienti!

 Lai ievērotu piesardzības pasākumus, klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Radioiekārtu tehniskā uzraudzība

Radioiekārtu un radiosakaru tīklu tehnisko parametru mērījumi

Radioiekārtu un radiosakaru tīklu tehnisko parametru mērījumi tiek veikti, lai pārbaudītu radioiekārtas vai radiosakaru tīkla uzstādīšanas un lietošanas atbilstību VAS ES izsniegtās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē radiostaciju ierīkošanas un lietošanas kārtību.

2016. gada 2. ceturksnī kopā veiktas 13 pārbaudes, no kurām 11 pārbaudes, veicot signālu tehnisko parametru mērījumus apraides raidītājiem un 2 pārbaudes - sauszemes mobilo publisko radiosakaru tīklu raidītājiem.

 

 

Diagrammā: 2016. gada 2. ceturksnī veikto parametru pārbaužu veidu procentuāls sadalījums 

Radioiekārtu un radiosakaru tīklu tehnisko parametru mērījumi tiek veikti gan saskaņā ar darba plānu, gan pēc RFPN informācijas pieprasījuma. 2016. gada 2. ceturksnī 84 % no visām pārbaudēm tika veiktas saskaņā ar plānu.

2016. gada 2. ceturksnī pārbaužu rezultātā konstatēto neatbilstību veidu procentuāls sadalījums 

 

 

 

Diagramma: 2016. gada 2. ceturksnī pārbaužu rezultātā konstatēto neatbilstību veidu procentuāls sadalījums 

Radioiekārtu apsekošana to uzstādīšanas vietās

2016. gada 2. ceturksnī apsekoti 265  objekti jeb antenu uzstādīšanas vietas, kurās kopumā pārbaudīta 2660 radioiekārtu atbilstība radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumiem. Ceturkšņa laikā apsekošanas rezultātā konstatētas 111 neatbilstības.

Katra reģiona un Reģionu daļas kopumā apsekoto objektu skaits, apsekoto radioiekārtu/antenu skaits un konstatētās neatbilstības atskaites periodā

  Apsekoto objektu skaits Apsekoto radioiekārtu/antenu skaits Konstastētās neatbilstības
Rīgas reģions 43 480 25
Daugavpils reģions 48 408 19
Rēzeknes reģions 47 459 20
Ventpils reģions 61 614 6
Liepājas reģions 28 260 21
Valmieras reģions 38 439 20
Kopā 265 2660 111

 

 

Neatbilstību veidi un skaits 2016. gada 2.ceturksnī ir šādi:

 

Radioiekārtu uzstādīšanas vietu apsekošanas mērķi:

  • Uzstādīto radioiekārtu darbības pārbaude, kontrolējot iekārtu atbilstību radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumiem;
  • Radioiekārtu izmantošanas nosacījumu atbilstības pārbaude koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā iekļautajiem nosacījumiem frekvenču joslās 2,4 GHz un 5 GHz, kas paredzētas platjoslas datu pārraides sistēmām un bezvadu piekļuves sistēmām (WAS/RLAN);
  • Nereģistrētu radioiekārtu atklāšana un darbības pārtraukšana.

Par katru apsekošanu noformēts apsekošanas atzinums.

Kartē atspoguļota RUN Reģionu daļas darba rezultāti 2016. gada 2. ceturksnī.