Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība

01.03.2016

VAS “Elektroniskie sakari” informē, ka 2016. gada 16. jūnijā stājās spēkā (Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”.) Minētie noteikumi aizstāj Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumus Nr. 561 “Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība”.
Noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz:
   1) radioiekārtu ražotājiem, ražotāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, importētājiem, izplatītājiem;
   2) atbilstības novērtēšanas institūcijām (paziņotās institūcijas);
   3) tirgus uzraudzības iestādi – Patērētāju tiesību aizsardzības centru;
   4) radioiekārtu uzstādītājiem, turētājiem un lietotājiem;
   5) VAS „Elektroniskie sakari”.
VAS “Elektroniskie sakari” 2016. gada 12. maijā rīkotā informatīvā semināra prezentācija par jaunajām prasībām radioiekārtu atbilstības novērtēšanai, piedāvāšanai tirgū, uzstādīšanai un lietošanai pieejama zemāk.

Izmaiņas radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtībā, kuras attiecas uz izplatītāju

Ievads

Šī informācija ir paredzēta izplatītājiem, kuri tirgo radioiekārtas, lai vērstu to uzmanību uz izmaiņām normatīvajos aktos (Elektronisko sakaru likumā un Ministru Kabineta 2007.gada 21. augusta noteikumos Nr. 561), kuri nosaka radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtību.

Minētās izmaiņas paredz jaunā Eiropas Savienības (ES) Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES jeb RED (Radio Equipment Directive), kura aizstāj direktīvu 1999/5/EK jeb RTTE (Radio and Telecommunication Terminal Equipment). RED ievieš papildinājumus, kas precizē jau spēkā esošās RTTE direktīvas prasības, samazina atšķirības ES dalībvalstu normatīvajos aktos un stiprina tirgus uzraudzību. Ar RED tiek ieviesti arī daži atvieglojumi, kas samazina administratīvo slogu. Piemēram, ir atcelta paziņošana par radioiekārtu izplatīšanu, iekārtu dalīšana 1. un 2. kategorijā, kā arī 2. kategorijas identifikatora lietošana. RED neietver arī galiekārtas, kuras nav radioiekārtas.

 

Izmaiņas

 

- Atcelta paziņošana par izplatīšanu

Izplatītājam vairs nav jāskaidro, vai paziņošana ir veikta, un gadījumā, ja tā nav veikta, nav jānodrošina, ka atbildīgais par atbilstību to veic.

Lai vērstu uzraudzības iestāžu uzmanību uz radioiekārtām, kuras varētu radīt kaitīgus traucējumus, RTTE direktīva paredzēja atbildīgajam par atbilstību pirms radioiekārtu, kuras izmanto ES nesaskaņotas frekvenču joslas, laišanas tirgū paziņot par to ES dalībvalsts radiofrekvenču administrācijai (Latvijā tā ir VAS “Elektroniskie sakari”). No 2016.gada 16. jūnija šī paziņošana ir atcelta.

 

- Atcelts dalījums 1. un 2. kategorijā un 2. kategorijas identifikatora lietošana marķējumā

Izplatītājam nav jānosaka no jauna tirgū likto iekārtu kategorija un jāseko, lai tās, kuras ietilpst 2. kategorijā būtu marķētas ar identifikatoru.

RTTE direktīvā bija noteikts, ka radioiekārtas, kuras izmato ES saskaņotas frekvenču joslas un kuru lietošanai nav noteikti ierobežojumi, ir 1. kategorijas iekārtas. Pērējās pieder pie 2. kategorijas. RED šāds radioiekārtu dalījums kategorijās vairs netiek lietots. Nav arī prasība 2. kategorijas iekārtas marķēt ar 2. kategorijas identifikatoru – ar apli apvilktu izsaukuma zīmi. Šī zīme RED netiek lietota, jo vairumam pircēju un lietotāju trūkst izpratnes par tās nozīmi.

 

- RED neietver galiekārtas, kuras nav radioiekārtas

Izplatītājam ir jāseko, lai no jauna tirgū liktajām galiekārtām atbilstība tiek nodrošināta saskaņā ar Zemsprieguma direktīvu (LVD) un Elektromagnētiskās saderības (EMS) direktīvu.

RED neietver sakaru tīklu galiekārtas, kuras nav radioiekārtas, (vadu telefoni, ADSL modemi, faksi u.c.), kuras ietver RTTE direktīva. Galiekārtas, kuras ir radioiekārtas, (mobilie telefoni, 3G/4G modemi u.c.) ir ietvertas RED.

 

- Iekļauti radio un TV apraides uztvērēji

Izplatītājam ir jāseko, lai no jauna tirgū liktie skaņas un TV apraides uztvērēji nodrošinātu atbilstību saskaņā ar RED.

RTTE direktīvas tvērumā nebija iekļautas radioiekārtas, kuras ir paredzētas vienīgi skaņas un TV apraides uztveršanai (radioaparāti un televizori). Lai nodrošinātu apraides frekvenču joslu izmantošanu efektīvi un bez kaitīgiem radiotraucējumus, šie uztvērēji ir iekļauti RED.

 

- Precizēts radioiekārtas termins

Izplatītājam jāseko, lai no jauna tirgū liktās radioiekārtas tiktu atbilstoši ietvertas RED.

RED ir precizēta radioiekārtas definīcija. Radioiekārtas definīcijā tagad ir ietverti arī radari. Jaunā radioiekārtas definīcija nepārprotami ietver arī radioiekārtas, kuras tiek tirgotas bez antenas. RED definīcija ir aktualizēta arī, ņemot vērā ITU-R Radionoteikumos noteikto radioviļņu definīciju, un tagad ietver radioiekārtas ar radioviļņiem zem 9 kHz.

 

- Precizēti darbību un iesaistīto personu termini

Izplatītājam RED ietvertās darbības un iesaistītās personas jāinterpretē atbilstoši RED definīcijām.

RED ir precizēti termini - piedāvāšanai tirgū, likšanai tirgū, atsaukšanai, izņemšanai no tirgus, ražotājam, ražotāja pilnvarotajam pārstāvim, importētājam un izplatītājam. Šādi tiek panākts, ka netiek pieļauta plaša šo terminu interpretācija, kas bija iespējama piemērojot RTTE direktīvu.

 

- Iekārta jākonstruē tā, lai var lietot vismaz vienā ES dalībvalstī

Izplatītājam pirms RED ietverto radioiekārtu likšanas tirgū ir jāpārliecinās, ka tā ir konstruēta tā, lai to var lietot vismaz vienā ES dalībvalstī.

Ņemot vērā, ka:
- radioiekārtu piedāvājot ES tirgū, ir pietiekami, ja tā atbilst RTTE direktīvas būtiskajām prasībām,
- radioiekārtu lietojot, tai ir jāatbilst RTTE direktīvā noteiktajām būtiskajām prasībām un attiecīgās ES dalībvalsts nacionālajam radiofrekvenču plānam,
 var rasties situācija, ka ES tirgū legāli nonāk iekārtas, kuras nevar lietot nevienā ES dalībvalstī. Lai to novērstu, RED ir iekļauta jauna prasība – radioiekārtas konstruēt tā, lai tās var lietot vismaz vienā ES dalībvalstī. Ja šī prasība nav izpildīta, tad piedāvāt tirgū iekārtas ir aizliegts.

Iekārtas, kuru lietošana ir atļauta tikai daļā ES dalībvalstu, piedāvāšana joprojām ir atļauta, ja tiek pievienota nepieciešamā informācija par lietošanas ierobežojumiem.

 

- Turpmāk jānodrošina informācija par piegādēm

Izplatītājam turpmāk ir 10 gadus jāsaglabā informācija par ikvienu ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi, importētāju vai izplatītāju, kurš ir piegādājis radioiekārtas, un ikvienu importētāju vai izplatītāju, kuram ir piegādātas iekārtas.

Lai tirgus uzraudzības iestāde varētu efektīvāk vērsties pret neatbilstošu radioiekārtu izplatīšanu, izplatītājam RED ir noteikta jauna prasība - 10 gadus glabāt informācija par ikvienu ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi, importētāju vai izplatītāju, kurš ir piegādājis iekārtas, un ikvienu importētāju vai izplatītāju, kuram ir piegādātas iekārtas. Ja minētā informācija nav saglabāta, tad piedāvāt tirgū iekārtas ir aizliegts.

 

- Precizētas būtiskās prasības

Izplatītājam jāseko, lai no jauna tirgū liktās iekārtas piemērotu minēto prasību arī mājdzīvniekiem.

RED elektrodrošība un veselības aizsardzība un elektromagnētiskā lauka ietekme ir attiecināta ne tikai uz cilvēkiem, bet arī uz mājdzīvniekiem.

 

- Noteikta un papildināta atbilstības deklarācijas forma

Izplatītājam ir jāseko, lai no jauna tirgū liktajām iekārtām pievienotā atbilstības deklarācija atbilstu RED.

Pilnās un īsās atbilstības deklarācijas formas bija noteiktas RTTE direktīvas vadlīnijas nevis pašā RTTE direktīvā. RED nosaka vienotu atbilstības deklarācijas (pilnās un īsās) formu. Papildus iepriekš RTTE direktīvas vadlīnijās noteiktajam RED pilnajā atbilstības deklarācijā paredz iekļaut atsauci uz direktīvu, atsauci uz tehniskajām specifikācijām (piemēram, standartiem), informāciju par iesaistīto paziņoto institūciju, palīgierīču un komponentu aprakstu, ieskaitot programmatūras aprakstu, kas nodrošina radioiekārtas paredzēto darbību.

 

- RED prasības marķējumam

Izplatītājam ir jāseko, lai no jauna tirgū liktajām iekārtām marķējums atbilstu RED.

Marķējums  

 

Uz iekārtas 

 

Uz iepakojuma  

 

Pievienotajos dokumentos  

 

Iekārtas tips vai modelis, sērijas numurs vai kārtas numurs vai cits identifikācijas elements

O*

I**

I**

Ražotāja un importētāja nosaukums un pasta adrese O* I** I**

CE zīme

O* O -
PI numurs (tikai RED IV pielikumam) O* O -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O - obligāti
I – pēc izvēles
*- Ja iespējams
**- Ja nav uz iekārtas, norāda uz iepakojuma vai pievienotajos dokumentos

 

- RED prasības pievienojamajai informācijai

Izplatītājam ir jāseko, lai no jauna tirgū liktajām iekārtām pievienotā informācija atbilstu RED.

Marķējums Uz iekārtas Uz iepakojuma Pievienotajos dokumentos
Pielietojums un informācija, kas nepieciešama, lai to nodrošinātu - - O

Dalībvalstis, kur ir ierobežojumi lietošanā

- O O
Lietošanas ierobežojumi - - O
Atbilstības deklarācija - - O
Pareiza uzstādīšana un lietošana - - O
Frekvenču joslas un maksimālā jauda (tikai raidītājiem) - - O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O - obligāti

 

- RED noteiktie izplatītāja un importētāja pienākumi

Izplatītājam un importētājam ir jāpilda jaunie pienākumi.

RED nosaka šādus izplatītāja pienākumus:

     a.         pirms iekārtas piedāvāšanas tirgū pārliecināties, ka:

 • iekārtai ir CE marķējums,
 • iekārtai ir pievienoti lietotājam paredzētie dokumenti un informācija un tā ir valsts valodā,
 • iekārtu var lietot vismaz vienā ES dalībvalstī,
 • iekārtai ir modeļa numurs, sērijas vai kārtas numurs, ražotāja nosaukums un adrese,
 • iekārtai ir importētāja nosaukums un adrese,

     b.         nodrošināt, ka glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē atbilstību būtiskajām prasībām,

     c.         ja konstatē, ka neatbilst būtiskajām prasībām, tad nelaist iekārtu tirgū. Ja iekārtas neatbilstība rada apdraudējumu, informēt ražotāju vai importētāju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC),

     d.         ja iekārta ir laista tirgū, tad veikt nepieciešamās korektīvās darbības. Ja iekārtas neatbilstība rada apdraudējumu, informēt PTAC par neatbilstību un veiktajiem pasākumiem,

     e.         pēc PTAC un VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai apliecinātu iekārtas atbilstību noteikumu prasībām,

     f.          pēc PTAC vai VAS ES pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, lai novērstu apdraudējumus, ko rada radioiekārtas, kuras tas laidis tirgū,

     h.         10 gadus glabāt un pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniegt informāciju par ikvienu ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi, importētāju vai izplatītāju, kurš ir piegādājis iekārtas, un ikvienu izplatītāju, kuram ir piegādātas iekārtas.

Ja izplatītājs ir arī importētājs, tad papildus minētajiem ir šādi pienākumi:

 • pirms piedāvāšanas tirgū pārliecināties, ka:
 • ražotājs ir veicis atbilstības novērtēšanu,
 • ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju,
 • glabāt atbilstības deklarāciju pieejamu uzraudzības iestādēm 10 gadus pēc pēdējās iekārtas izgatavošanas laišanas tirgū
 • lai aizsargātu cilvēku veselību un drošību saistībā ar radioiekārtu radīto apdraudējumu, ja nepieciešams, veikt:
 • tirgū laisto un piedāvāto radioiekārtu paraugu testēšanu,
 • izskatīt un reģistrēt sūdzības, neatbilstošās un atsauktās radioiekārtas,
 • pastāvīgi informēt izplatītājus par šo uzraudzību.

RED vairs netiek lietots jēdziens atbildīgais par atbilstību, kurš tika lietots RTTE direktīvā. RTTE direktīvā atbildīgais par atbilstību tika iesaistīts atbilstības novērtēšanā, izdeva atbilstības deklarāciju un glabāja dokumentāciju. RED šie pienākumi ir uzlikti ražotājam.

 

- Izplatītāja tiesības pieprasīt informāciju par lietošanas ierobežojumiem

Lai varētu secināt par radioiekārtas lietošanas ierobežojumiem Latvijā un attiecīgi sniegt šo informāciju lietotājiem, izplatītājam ir tiesības nepieciešamo informāciju pieprasīt VAS ES.

RED un RTTE direktīvā ir noteikts, ka, ja radioiekārtas lietošanā ir ierobežojumi, tad par to ir jābūt attiecīgi norādītam uz iepakojuma un lietošanas instrukcijā. Lai to nodrošinātu, izplatītājam ir jāpārzina radioiekārtu lietošanas prasības. Ja ir nepieciešams, tad izplatītājam ir tiesības informāciju par ierobežojumiem pieprasīt VAS ES.

 

- Lietošanā esošajām RED un RTTE iekārtām ir jābūt pievienotai atbilstības deklarācijai

Izplatītājam jāseko, lai ražotājs būtu pievienojis iekārtai minēto atbilstības deklarāciju.

RED un RTTE direktīvā ietvertajām radioiekārtām (izņemot radio un TV apraides uztvērējus) ir prasība lietotājam glabāt atbilstības deklarāciju un uzrādīt to VAS ES pēc pieprasījuma. Prasība ir spēkā no 13.06.2017.

 

Izmaiņu spēkā stāšanās un pārejas periods

Elektronisko sakaru likuma grozījumi ir spēkā no 2016.gada 13. jūnija. Jaunie Ministru Kabineta noteikumi (2016.gada noteikumi Nr. 360), kuri aizstāj Ministru Kabineta 2007.gada noteikumus Nr. 561, ir spēkā no 2016.gada 16. jūnija.

Jaunā (RED) kārtība Latvijā tiek piemērota sākot ar 16.06.2016. un tā attiecas tikai uz radioiekārtām, kuras tiek laistas tirgū* sākot ar 16.06.2016. Turklāt RED ir noteikts pārejas periods 1 gads, kad ir atļauts laist tirgū* radioiekārtas, kuras atbilst RTTE*** prasībām. Tādejādi netiek ierobežota radioiekārtu, kuras laistas tirgū* pirms 13.06.2017. un atbilst normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā līdz 13.06.2016., turpmāka piedāvāšana tirgū** un lietošana. No 16.06.2016. piedāvāt tirgū** var gan RTTE*** direktīvas, gan RED prasībām atbilstošas iekārtas, kuras ir laistas tirgū* saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Lietot var gan RTTE*** direktīvas, gan RED prasībām atbilstošas iekārtas, kuras ir piedāvātas tirgū** saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

Darbība Iekārtas atbilstība Periods līdz 15.06.2016 Periods no 15.06.2016 līdz 12.06.2017 Periods no 13.06.2017
Laist tirgū*

RTTE***

 

Drīkst

 

Drīkst

 

Aizliegts

 

RED Aizliegts Drīkst Drīkst
Piedāvāt tirgū** RTTE*** Drīkst Drīkst Drīkst, ja laista tirgū pirms 13.06.2017
RED Aizliegts Drīkst Drīkst
Lietot RTTE*** Drīkst Drīkst Drīkst, ja laista tirgū pirms 13.06.2017

RED

 

Aizliegts

 

Drīkst

 

Drīkst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes

* - Laist radioiekārtu tirgū - pirmo reizi piedāvāt radioiekārtu ES tirgū.

** - Piedāvāt radioiekārtu tirgū - saimnieciskās darbības ietvaros pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt radioiekārtu par atlīdzību vai bez tās.

*** - Radio un TV apraides uztvērējiem (radioaparātiem un televizoriem), kuri nav ietverti RTTE direktīvā, RTTE direktīvas vietā piemēro LVD un EMS direktīvas.