Stratēģija

 

VAS ES ir izstrādājusi darbības stratēģiju un noteikusi attīstības prioritātes laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam (turpmāk – Stratēģija).

VAS ES pamatdarbības principi ir noteikti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnēm, Eiropas Savienības tiesību aktiem, Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu, ITU Konstitūciju un ITU Konvenciju, CEPT tiesību aktiem. Stratēģija ir sagatavota atbilstoši Publisko personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, ievērojot valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas.

Lai sekmīgi veiktu pamatdarbības funkcijas un komercdarbību un realizētu izvirzītos stratēģiskos mērķus, VAS ES laika periodā no 2022. gada līdz 2024. gadam nodrošinās attīstību četros virzienos, ko uzņēmums uzskata par īpaši nozīmīgiem šajā Stratēģijas darbības periodā, īstenojot VAS ES noteikto misiju un vīziju:

  1. attīstības virziens - Infrastruktūras un tehnisko resursu modernizācija;
  2. attīstības virziens - Klienti;
  3. attīstības virziens - Darbinieki, efektivitāte un kvalitāte;
  4. attīstības virziens - Inovācijas. 

Stratēģija apstiprināta ar VAS “Elektroniskie sakari” padomes 2021. gada 8. decembra lēmumu Nr.3 (kārtējā padomes sēde Nr.16).

VAS ES vidēja termiņa stratēģijas kopsavilkums