VAS Elektroniskie sakari sadarbībā ar SAF Tehnika uzsāk darbu pie mūsdienīga radiofrekvenču spektra uzraudzības tehnoloģiska risinājuma izstrādes

Tornī uzstādītu radioiekārtu mērījumi, izmantojot bezpilota lidaparātu
08.02.2021

VAS Elektroniskie sakari sadarbībā ar AS SAF Tehnika īsteno pētniecības projektu "Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu" (Nr. 2.10).

Projekta mērķis ir visaptverošas izpētes rezultātā nodefinēt optimālākos tehniskos parametrus mēriekārtai (forma, masa, nostiprināšanas veidi, elektromagnētiskā izstarojuma un imunitātes ierobežojumi u.c.), kas pielāgota uzstādīšanai uz bezpilota lidaparāta, un radīt tehnoloģisku risinājumu, kas nodrošinās iespēju veikt mērījumus lielā augstumā un/vai sarežģītas piekļuves apstākļos uzstādītu raidītāju tuvumā.

Projekta gaitā plānots:

- iegūt zināšanas par bezpilota lidaparātu parametriem, spektra analizatoru dažādu moduļu mijiedarbību un sinhronizētu darbību;

- izveidot automātiskās radioiekārtas atpazīšanas algoritmu, bezpilota lidaparāta lidojuma plāna algoritmu;

- veikt izstrādātā risinājuma validāciju;

- izstrādāt radio moduli 17 – 24 GHz frekvenču diapazonam;

- izstrādāt moduļu ietvaru (šasiju);

- izveidot bezpilota lidaparāta automātiskā lidojuma plāna programmatūru;

- veikt dažādu bezpilota lidaparātu ražotāju datu sinhronizācijas starp spektra analizatoru un lidaparātu programmatūras izstrādi;

- izstrādāt mērījumu rezultātu apstrādes programmatūru.

Projekta kopējās izmaksas: 322 289,25 € no tām plānotais ERAF atbalsts 199 984,76 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 28. februārim.

Pētījums tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" 4. kārtas ietvaros (Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006 “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”).