Jūs atrodaties šeit

Jautājumi un atbildes

Elektromagnētiska saderība (EMS) – iekārtas spēja darboties elektromagnētiskā vidē, neradot elektromagnētiskos traucējumus (elektromagnētisks troksnis, nevēlams signāls vai pārmaiņas pašā elektromagnētisko viļņu izplatības vidē) citām iekārtām šajā vidē. VAS ES nodrošinot EMS panāk to, ka, iekārtas ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nepārsniedz līmeni, virs kura radioiekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs nespēj darboties kā paredzējis ražotājs, kā arī, iekārtas noturību pret elektromagnētiskiem traucējumiem, kas sagaidāmi, lietojot iekārtas paredzētajā veidā, ir pietiekama, lai tās varētu darboties bez pasliktinājuma.

Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot tikai:

  1. ja ir VAS Elektroniskie sakari izsniegta individuāla* radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja,
  2. saskaņā ar koplietojamo** radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju.

*Individuāla atļauja – ir konkrētam lietotājam izsniegta atļauja, kas dod tiesības izmantot frekvenci/es ar atļaujā norādītajiem parametriem un kas izsniegta uz noteiktu termiņu. Īstermiņa atļaujas iespējams izsniegt arī uz vienu dienu. (Atļauja tiek izsniegta saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.453, skat.: https://likumi.lv/doc.php?id=137102).

**Koplietojama atļauja – dod tiesības uzstādīt un lietot radioiekārtas, kuras ir piederīgas Nacionālā radiofrekvenču plāna 3.pielikumā norādītajām radioiekārtu grupām un darbojas noteiktajās koplietošanas radiofrekvenču joslās vai kanālos. Atļauja atsevišķi papīra vai elektroniskā veidā netiek izsniegta. (Skat., nosacījumus Nacionālā radiofrekvenču plāna 3.pielikumā: https://likumi.lv/doc.php?id=198903)

Ja tomēr rodas neskaidrības, kuram lietošanas atļaujas veidam atbilst Jūsu izmantotā radiosakaru sistēma, aicinām sazināties ar VAS ES. Vēršoties pie VAS ES pēc konsultācijas, iepriekš sagatavojiet pieejamo informāciju par izmantoto radiosakaru sistēmu.

Aicinām iepazīties arī ar VAS ES mājas lapas sadaļā “radiosakaru veidi” (http://www.vases.lv/lv/radiocommunications) izvietoto informāciju.

Atkarībā no radioiekārtas un paredzamā radiosakaru izmantošanas veida jāiesniedz attiecīgais pieprasījums VAS Elektroniskie sakari, norādot visu nepieciešamo informāciju. Pieprasījumam jābūt parakstītam pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu. Gadījumā, ja pieprasījumu paraksta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras kopija.

Maksa par koplietojamu atļauju netiek iekasēta.

Maksa par individuālo atļauju tiek iekasēta un ir atkarīga no izmantotās radioiekārtas veida, jaudas, kanāla platuma u.c. Maksa tiek piemērota saskaņā ar maksas pakalpojuma cenrādi.

Tiek piemēroti 2 maksājumi – par pieprasījuma izskatīšanu un par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu. Atļaujām, kas izdotas radioamatieru sakariem ir 1 maksājums, t.i. par pieprasījuma izskatīšanu.

Saņemtie pieprasījumi, kas ir pilnīgi un korekti aizpildīti, tiek izskatīti rindas kārtībā, nepārsniedzot maksimālo pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu – 1 mēnesis.

Atļaujas nozaudēšanas gadījumā nepieciešams iesniegt parakstītu iesniegumu par atļaujas atkārtotu izsniegšanu. Atkārtotas atļaujas izsniegšana ir bezmaksas.

VAS Elektroniskie sakari ir tiesības izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu par:

  • Radioamatieru darbības noteikumu pārkāpšana;
  • Radioiekārtu uzstādīšana un lietošana bez atļaujas vai pārkāpjot tās nosacījumus un Radiosakarus reglamentējošos normatīvos aktus;
  • Nesadarbošanās ar radioiekārtu lietošanu uzraugošajām institūcijām.

Atbilstoši Koplietojamas atļaujas nosacījumiem uzstādītu un lietotu radioiekārtu savstarpējos radiotraucējumus uzskata par atļautiem vai pieļaujamajiem, un iesniegumi par to novēršanu netiek izskatīti. Kā arī, netiek izskatīti iesniegumi par radiosakaru traucējumiem, ja ir izdota VAS ES individuāla atļauja ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem.

Gadījumos, ja Jums ir izsniegta individuāla atļauja un pēc savas radioiekārtas pārbaudes apstiprinās, ka radioiekārtas darbībā novērojami radiosakaru traucējumi, nepieciešams sazināties ar VAS ES speciālistiem pa tālruni +371 67224870, vai, izmantojot traucējumu pieteikšanas veidlapu VAS ES mājas lapā www.vases.lv .

Ārpus darba laika, steidzamos gadījumos, kuros radiotraucējumi ir saistīti ar draudiem valsts un cilvēku drošībai, sabiedriskajai kārtībai, apdraudējumu kuģošanas un gaisa satiksmes drošībai, kā arī gadījumos, kad tiek traucēta elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšana lielam cilvēku skaitam un vienlaicīgi nav iespējams nodrošināt alternatīvu pakalpojumu sniegšanas veidu, traucējumus var pieteikt, zvanot uz tālruni +371 29360883.

Jebkurā brīdī ir iespēja attiekties no VAS ES pakalpojumiem, iesniedzot parakstiesīgās personas pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par atļaujas anulēšanu un vēlamo atļaujas anulēšanas datumu. Par atļaujas izmantošanas pārtraukšanu vēlams paziņot 1 mēnesi pirms plānotā datuma.

Atļaujas netiek anulētas ar atpakaļejošu datumu.

VAS ES mērķtiecīgi darbojas, lai paplašinātu jau piedāvāto pamatpakalpojumu klāstu un veicinātu maksimāli efektīvāku esošo VAS ES resursu un kompetenču izmantošanu. Šeit ir pieejami VAS ES komercpakalpojumu apraksti.

Pieteikt komercpakalpojumu Jūs varat zvanot pa tālruni +371 26 562 333 vai sūtot uz e-pastu: diana.zeberga@vases.lv.

Lapas

Uzdot jautājumu