Jautājumi un atbildes

Latvijā normatīvo aktu ievērošanu vides veselības jomā iedzīvotājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra noteikumu Nr.637 “Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi” 15. pantu kontrolē Veselības ministrijas pakļautībā esošā Veselības inspekcija.

Par Veselības inspekcijas sniegtajiem pakalpojumiem aicinām interesēties Klijānu ielā 7, Rīgā, LV‑1012, informatīvais tālrunis 67081600. Informāciju var gūt arī Veselības inspekcijas mājaslapā http://www.vi.gov.lv/lv.

VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) atbilstoši „Elektronisko sakaru likuma” 6. pantā noteiktajai kompetencei veic elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumus konkrētās frekvencēs un frekvenču kanālos, ciktāl tas nepieciešams radioiekārtu darbības nodrošināšanai un radiosakaru traucējumu gadījumu izskatīšanai. VAS ES nav deleģēta funkcija veikt elektromagnētiskā lauka kā veselības riska faktora ietekmes uz veselību izvērtēšanu, tādēļ šādi jautājumi pēc kompetences nav adresējami mums.

Elektromagnētiska saderība (EMS) – iekārtas spēja darboties elektromagnētiskā vidē, neradot elektromagnētiskos traucējumus (elektromagnētisks troksnis, nevēlams signāls vai pārmaiņas pašā elektromagnētisko viļņu izplatības vidē) citām iekārtām šajā vidē. VAS ES nodrošinot EMS panāk to, ka, iekārtas ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nepārsniedz līmeni, virs kura radioiekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs nespēj darboties kā paredzējis ražotājs, kā arī, iekārtas noturību pret elektromagnētiskiem traucējumiem, kas sagaidāmi, lietojot iekārtas paredzētajā veidā, ir pietiekama, lai tās varētu darboties bez pasliktinājuma.

Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot tikai:

 1. ja ir VAS Elektroniskie sakari izsniegta individuāla* radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja,
 2. saskaņā ar koplietojamo** radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju.

*Individuāla atļauja – ir konkrētam lietotājam izsniegta atļauja, kas dod tiesības izmantot frekvenci/es ar atļaujā norādītajiem parametriem un kas izsniegta uz noteiktu termiņu. Īstermiņa atļaujas iespējams izsniegt arī uz vienu dienu. (Atļauja tiek izsniegta saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.453, skat.: https://likumi.lv/doc.php?id=137102).

**Koplietojama atļauja – dod tiesības uzstādīt un lietot radioiekārtas, kuras ir piederīgas Nacionālā radiofrekvenču plāna 3.pielikumā norādītajām radioiekārtu grupām un darbojas noteiktajās koplietošanas radiofrekvenču joslās vai kanālos. Atļauja atsevišķi papīra vai elektroniskā veidā netiek izsniegta. (Skat., nosacījumus Nacionālā radiofrekvenču plāna 3.pielikumā: https://likumi.lv/doc.php?id=198903)

Ja tomēr rodas neskaidrības, kuram lietošanas atļaujas veidam atbilst Jūsu izmantotā radiosakaru sistēma, aicinām sazināties ar VAS ES. Vēršoties pie VAS ES pēc konsultācijas, iepriekš sagatavojiet pieejamo informāciju par izmantoto radiosakaru sistēmu.

Aicinām iepazīties arī ar VAS ES mājas lapas sadaļā “radiosakaru veidi” (http://www.vases.lv/lv/radiocommunications) izvietoto informāciju.

Atkarībā no radioiekārtas un paredzamā radiosakaru izmantošanas veida jāiesniedz attiecīgais pieprasījums VAS Elektroniskie sakari, norādot visu nepieciešamo informāciju. Pieprasījumam jābūt parakstītam pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu. Gadījumā, ja pieprasījumu paraksta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras kopija.

Maksa par koplietojamu atļauju netiek iekasēta.

Maksa par individuālo atļauju tiek iekasēta un ir atkarīga no izmantotās radioiekārtas veida, jaudas, kanāla platuma u.c. Maksa tiek piemērota saskaņā ar maksas pakalpojuma cenrādi.

Tiek piemēroti 2 maksājumi – par pieprasījuma izskatīšanu un par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu. Atļaujām, kas izdotas radioamatieru sakariem ir 1 maksājums, t.i. par pieprasījuma izskatīšanu.

Saņemtie pieprasījumi, kas ir pilnīgi un korekti aizpildīti, tiek izskatīti rindas kārtībā, nepārsniedzot maksimālo pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu – 1 mēnesis.

Atļaujas nozaudēšanas gadījumā nepieciešams iesniegt parakstītu iesniegumu par atļaujas atkārtotu izsniegšanu. Atkārtotas atļaujas izsniegšana ir bezmaksas.

Administratīvā atbildība (brīdinājums un sods) ir paredzēta par:

 • Radioamatieru darbības noteikumu pārkāpšana;
 • Radioiekārtu uzstādīšana un lietošana bez atļaujas vai pārkāpjot tās nosacījumus un Radiosakarus reglamentējošos normatīvos aktus;
 • Nesadarbošanās ar radioiekārtu lietošanu uzraugošajām institūcijām.

Atbilstoši Koplietojamas atļaujas nosacījumiem uzstādītu un lietotu radioiekārtu savstarpējos radiotraucējumus uzskata par atļautiem vai pieļaujamajiem, un iesniegumi par to novēršanu netiek izskatīti. Kā arī, netiek izskatīti iesniegumi par radiosakaru traucējumiem, ja ir izdota VAS ES individuāla atļauja ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem.

Gadījumos, ja Jums ir izsniegta individuāla atļauja un pēc savas radioiekārtas pārbaudes apstiprinās, ka radioiekārtas darbībā novērojami radiosakaru traucējumi, nepieciešams sazināties ar VAS ES speciālistiem pa tālruni +371 67224870, vai, izmantojot traucējumu pieteikšanas veidlapu VAS ES mājas lapā www.vases.lv .

Ārpus darba laika, steidzamos gadījumos, kuros radiotraucējumi ir saistīti ar draudiem valsts un cilvēku drošībai, sabiedriskajai kārtībai, apdraudējumu kuģošanas un gaisa satiksmes drošībai, kā arī gadījumos, kad tiek traucēta elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšana lielam cilvēku skaitam un vienlaicīgi nav iespējams nodrošināt alternatīvu pakalpojumu sniegšanas veidu, traucējumus var pieteikt, zvanot uz tālruni +371 29360883.

Jebkurā brīdī ir iespēja attiekties no VAS ES pakalpojumiem, iesniedzot parakstiesīgās personas pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par atļaujas anulēšanu un vēlamo atļaujas anulēšanas datumu. Par atļaujas izmantošanas pārtraukšanu vēlams paziņot 1 mēnesi pirms plānotā datuma.

Atļaujas netiek anulētas ar atpakaļejošu datumu.

VAS ES mērķtiecīgi darbojas, lai paplašinātu jau piedāvāto pamatpakalpojumu klāstu un veicinātu maksimāli efektīvāku esošo VAS ES resursu un kompetenču izmantošanu. Šeit ir pieejami VAS ES komercpakalpojumu apraksti.

Pieteikt komercpakalpojumu Jūs varat zvanot pa tālruni +371 26 562 333 vai sūtot uz e-pastu: diana.zeberga@vases.lv.

Maksājums tiek piemērots pēc spēkā esošā cenrāža visā atļaujas darbības laikā:

 1. Ja atļauja ir derīga visā derīguma termiņā periodā, EMS tiks iekasēts no “derīga no” datuma (ieskaitot) līdz “derīga līdz” datumam (ieskaitot).

a.Piemērs:

Atļ. Nr.

izdota

derīga no

derīga līdz

anulēta

xxxx

01.01.2018

10.01.2018

09.01.2019

a.PIEMĒRĀ: Tātad EMS no 10.01.2018.-09.01.2019.

 1. Ja atļauja tiek anulēta pirms tās derīguma termiņa beigām, EMS tiks iekasēts no “derīga no” datuma (ieskaitot) līdz “anulēšanas” datumam (neieskaitot).

b.Piemērs:

Atļ. Nr.

izdota

derīga no

derīga līdz

anulēta

xxxx

01.01.2018

10.01.2018

09.01.2019

15.01.2018

b.PIEMĒRĀ: Tātad EMS no 10.01.2018.-14.01.2018.

1. EMS rēķini

Rēķins tiek izrakstīts reizi periodā (mēnesis, ceturksnis) par visiem konkrētajā periodā saņemtajiem pakalpojumiem, t.i. viens rēķins par visām atļaujām, saskaņā ar konkrētajā periodā spēkā esošo cenrādi (MK noteikumu pielikuma 2 sadaļa)

Ja pēc rēķina izrakstīšanas, ir samazinājums pakalpojumu apjomā, kas skar periodu, par ko jau ir izrakstīts rēķins:

 • Un klientam ir aktīvas citas atļaujas, nākamajā rēķinā tiek iekļauts pārrēķins par iepriekšējo rēķinu;
 • Klientam vairs nav aktīvu atļauju, tiek izrakstīts kredītrēķins.

Ja pēc rēķina izrakstīšanas, ir palielinājums pakalpojumu apjomā, kas skar periodu, par ko jau ir izrakstīts rēķins:

 • klientam ir/nav aktīvas citas atļaujas, tiek izrakstīts atsevišķs rēķins par konkrētajā periodā klāt nākušiem pakalpojumiem.

2. Rēķins par pieprasījuma izskatīšanu

Maksājums tiek piemērots pēc tā cenrāža, kāds bija spēkā pieprasījuma saņemšanas (reģistrēšanas datums VAS ES) dienā (MK noteikumu pielikuma 1 vai 3.sadaļa).

Rēķins tiek izrakstīts un nosūtīts klientam, tad, kad tiek izsniegtas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas.

! Klientu ievērībai

Tuvākā pusgada laikā ir plānota pāreja uz jaunu informācijas sistēmu. Rēķini tiks piestādīti reizi mēnesī, par visiem iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem (gan EMS, gan pieprasījuma izskatīšana). Maksājums par pieprasījuma izskatīšanu iekļausies tā mēneša rēķinā, kas sakrīt ar atļaujas izdošanas datumu.

Klientu ērtībām un, lai klientiem saglabātu līdzšinējo rēķinu apmaksas kārtību, tiks piedāvāta iespēja par VAS ES pakalpojumiem samaksāt avansā*. Kārtējā ikmēneša rēķinā tiks ņemta vērā avansā samaksātā summa, samazinot kārtējā rēķina summu apmaksai.

*Avansa maksājums ir naudas summa, ko ir iespējams iemaksāt pirms pakalpojuma saņemšanas, un šī summa tiek izmantota kārtējo rēķinu dzēšanai. Šo iesakām izmantot, lai izvairītos no maksājumu kavējumiem, kā arī tad, ja ikmēneša summa ir neliela. Avansā var iemaksāt jebkādu summu

Abu pušu saistības vienam pret otru nosaka nevis līgums, bet ārējie normatīvie akti:

 • VAS ES pienākums sniegt elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumus izriet no Elektronisko sakaru likuma;
 • klienta pienākums norēķināties par VAS ES sniegtajiem pakalpojumiem izriet no Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 255 “Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (ar 2019. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns VAS ES pakalpojumu cenrādis - 30.10.2018. MK Noteikumi Nr.652). Klients uzņemas saistības ar izdoto radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju līdz atļaujā norādītajam termiņam. Proti, no atļaujas var atteikties, iepriekš par to paziņojot. Ja ir nepieciešams pagarināt atļauju, to var izdarīt iesniedzot VAS ES rakstveidā pieprasījumu.

Jā, ir jāmaksā, jo, saņemot individuālu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju tiek aizņemts radiofrekvenču spektrs.

26.04.2016. MK noteikumi Nr.255 nosaka, ka maksājums par EMS tiek piemērots radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā.

06.06.2006. MK noteikumi Nr.453 nosaka šādas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas: uzstādīšanas, pagaidu, lietošanas un īstermiņa atļaujas.

MMSI ir jāpieprasa tajā valstī, zem kuras karoga kuģis peld.

Lai pieprasītu MMSI Latvijā, kuģis ir jāpārreģistrē zem Latvijas karoga un jāpieprasa VAS ES atļauja. Pieprasījumus kuģu reģistrā un VAS ES var iesniegt vienlaicīgi, jo iestādes savā starpā sadarbojas un apmainās ar informāciju.

Iesniedzot pieprasījumu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai, ir jānorāda vēlamais atļaujas/lēmuma paziņošanas veids:

 • pa pastu.
 • personīgi VAS ES birojā. Atļauja tiek izsūtīta pa pastu, ja klients 3 dienu laikā no informācijas saņemšanas brīža neierodas saņemt sagatavoto atļauju.
 • Pa e-pastu un/ vai faksu.
 • Ar klienta apmaksāta ziņneša starpniecību.

Atļauja tiek nodota klientam, atbilstoši pieprasījumā norādītajam saņemšanas veidam.

Ja vēlamais atļaujas saņemšanas veids nebūs norādīts, tā tiks izsūtīta uz atļaujas adresāta juridisko/deklarēto adresi kā ierakstīts pasta sūtījums.

Iespējamās sekas:

 1. Tiks piemēroti likumiskie nokavējuma procenti par kavētajām dienām (saskaņā ar Civillikumu).
 2. Parāda piedziņas tiesības var tikt nodotas trešajām personām (saskaņā ar Civillikuma nosacījumiem).
 3. Var tikt anulētas izsniegtās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas (saskaņā ar 06.06.2006. MK noteikumu Nr.453 36.5.apakšpunktu).
 4. Var tikt atteikta jaunas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšana, vai esošās atļaujas derīguma termiņa pagarināšana, apturot attiecīgā pieprasījuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai pilnā apmērā (saskaņā ar 06.06.2006. MK noteikumu Nr.453 33.5. un 35.4.apakšpunktu).

Tarifu korekcija ir ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem, t.i. ja VAS ES pārskata gada ieņēmumi no EMS pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, VAS ES veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem EMS pakalpojumiem šīs starpības apmērā.

Tarifu korekcija tiek sadalīta proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem EMS ieņēmumiem pārskata gadā.

Klientiem, kam ir aktīvi EMS pakalpojumi, tarifu korekcija tiek iekļauta nākamajā EMS rēķinā, par tarifu korekcijas apmēru samazinot tā summu apmaksai.

Ja klientam vairs nav aktīvu EMS pakalpojumu, vai tarifu korekcija pārsniedz kārtējā rēķina summu, tarifu korekciju atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojuma saņēmēja iesnieguma saņemšanas.

Prasījums noilgst, ja VAS ES pakalpojuma saņēmēja iesniegumu par atmaksu nav saņēmusi triju gadu laikā no dienas, kad paziņojums par aprēķināto pārskata gada korekciju publicēts VAS ES mājas lapā.

Pieteikuma veidlapas un informācija par katrā pārskata gadā aprēķināto tarifu korekciju izteiktu % pieejama VAS ES mājas lapas sadaļā “paziņojumi par aprēķinātajām korekcijām” (skat.: http://www.vases.lv/lv/content/pazinojumi-par-aprekinatajam-korekcijam).

Lai atgūtu samaksāto avansu vai pārrēķinu rezultātā izveidojušos pārmaksu, ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atmaksāt pārmaksāto naudas summu uz iesniegumā norādīto kontu.

Iesniegumam jābūt parakstītam pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu. Gadījumā, ja iesniegumu paraksta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras kopija.

Atbilstoši veicamā darba veidam elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekti tiek iesniegti akceptēšanai šādās institūcijās:

VAS „Elektroniskie sakari” iesniedz šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus:

 • radioiekārtas un antenas ierīkošanas projekts;
 • mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts;
 • apraides raidītāja ierīkošanas projekts.

Būvvaldē iesniedz šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus:

 • piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projekts;
 • elektronisko sakaru tīklu pievadu tehniskā shēma un iekšējo elektronisko sakaru tīklu darba zīmējums;
 • elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projekts esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projekts iekārtu konteineros.

Pieprasot ierīkošanas projekta akceptu, pasūtītājs vai tā pilnvarota persona iesniedz šādus dokumentus:

 • Aizpildītu antenu projekta ierīkošanas veidlapu;
 • Iesniegumam pievienotu ierīkošanas projektu, kurš izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 501. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība noteikto;
 • Būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu kopijas, kas apliecina tiesības vadīt vai patstāvīgi veikt elektronisko sakaru tīklu projektēšanu un ierīkošanas darbus.

Projektu iesniedz divos eksemplāros, oriģināleksemplārs paliek VAS ES. Visiem ierīkošanas projekta eksemplāriem jābūt caurauklotiem.

Uzdot jautājumu