Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu akceptēšana

 

Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 6.panta pirmās daļas 15.punktu, VAS “Elektroniskie sakari” akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus (turpmāk – ierīkošanas projektus). 

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas kārtību, t.sk. ierīkošanas projektā iekļaujamos dokumentus nosaka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” . Papildus noteikumos minētajiem dokumentiem VAS “Elektroniskie sakari” iesniedzama aizpildīta Iesnieguma veidlapa ierīkošanas projekta akceptēšanai , kuru parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona.

No 2022.gada 1.marta VAS «Elektroniskie sakari» radioiekārtu ierīkošanas projektu saskaņošanu veic Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) paziņošanas procedūrā.

Būvvalde uzrauga un pārbauda, kā tiek ievēroti elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, un veic nepieciešamās darbības, lai saskaņā ar Būvniecības likumā noteiktajām tiesībām novērstu konstatētos pārkāpumus.

Svarīgi:

1) Ierīkošanas projekti iesniedzami tikai elektroniskā veidā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.

2) Ierīkošanas projektam jāpievieno būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu kopijas, kas apliecina tiesības vadīt vai patstāvīgi veikt elektronisko sakaru tīklu projektēšanu un ierīkošanas darbus.

3) Ja elektronisko sakaru tīklu ierīkošana tiek veikta ierīkotājam nepiederošā īpašumā, projektam nepieciešams pievienot saskaņojumu ar objekta īpašnieku (-iem). Ja īpašums ir kopīpašumā (piemēram, daudzdzīvokļu māja), ierīkošanas projekts jāsaskaņo ar vairāk kā pusi no īpašniekiem (saskaņojums ar parakstiem kopsapulces protokolā vai īpašnieku aptaujā).

4) Ja elektronisko sakaru tīklu ierīkošana tiek veikta ēkā ar kultūras pieminekļa statusu, ierīkošanas projekts papildus jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

5) Ja elektronisko sakaru tīklu ierīkošana plānota šādu VAS “Elektroniskie sakari” radio monitoringu staciju atrašanās vietu adresēs un to tiešā tuvumā (Rīgā - Pērses ielā 2, Slokas ielā 171, Ezermalas ielā 2 k.2 un Valdlauču 5; Daugavpilī - Strādnieku ielā 87; Liepājā - Brīvības ielā 93; Rēzeknē - Kr. Valdemāra ielā 4; Valmierā - Gaujas ielā 7; Ventspilī - Inženieru ielā 77), projekts obligāti ir jāsaskaņo ar VAS “Elektroniskie sakari”, lai izslēgtu iespēju, ka uzstādītās radioiekārtas traucē vai neļauj pilnvērtīgi veikt valstiski svarīgo radio monitoringa funkciju.

6) Ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas ar mēraparātiem, kas sertificēti mērījumu vienotības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

7) Pēc ierīkošanas projekta realizēšanas, t.i. objekta pieņemšanas ekspluatācijā, objekta ierīkotājam jāiesniedz VAS “Elektroniskie sakari” “Akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā”.

VAS “Elektroniskie sakari” noteikumi par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu izskatīšanas un akceptēšanas izcenojumu noteikšanas metodiku

Konsultācijas nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar ekspertu numerācijas pārvaldības un projektu jautājumos Guntaru Sviķi pa tālruni 67333034, e-pasts: guntars.svikis@vases.lv.

Par ierīkošanas projektu izskatīšanu tiek piemērota Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehnisko projektu izskatīšanas maksa.