Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu akceptēšana

 

VAS ES akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus.

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana ir elektronisko sakaru tīklu līniju un iekārtu montāža esošajās būvēs, starp tām, uz balstiem, stabiem, mastiem, statnēm, kabeļu kanalizācijā, neveicot zemes darbus, elektronisko sakaru tīklu radioiekārtu un antenu montāža, ja atbilstoši elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskajam projektam (turpmāk - ierīkošanas projekts) netiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un nav jāveic to pastiprināšana, kā arī vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija.


Par elektronisko sakaru tīklu radioiekārtu un antenu montāžu stacionāros objektos, kuros atrodas VAS ES radio monitoringa stacijas

VAS “Elektroniskie sakari” (turpmāk: VAS ES) aicina elektronisko sakaru komersantus, attīstot sakaru tīklus un plānojot radioiekārtu uzstādīšanu sekojošās VAS ES radio monitoringa staciju atrašanās vietu adresēs un to tiešā tuvumā Rīgā - Pērses ielā 2, Slokas ielā 171, Ezermalas ielā 2 k.2 un Valdlauču 5; Daugavpilī - Strādnieku ielā 87; Liepājā - Brīvības ielā 93; Rēzeknē - Kr. Valdemāra ielā 4; Valmierā - Gaujas ielā 7; Ventspilī - Inženieru ielā 77, obligāti to saskaņot ar VAS “Elektroniskie sakari”.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 14. panta 2² un 2³ punktiem, aizsargjoslas ap stacionārajām radio monitoringa stacijām nosaka, lai nodrošinātu stacionāro radio monitoringa staciju netraucētu darbību gaisa telpā un novērstu tādu iespējamu traucējošu objektu nesaskaņotu būvniecību vai uzstādīšanu, kuri var ietekmēt novērojumu vai mērījumu rezultātu precizitāti un nepārtrauktību.

Sekmīgai radio monitoringa veikšanai VAS ES valstī ir izveidojusi vienotu automatizētu radiofrekvenču spektra monitoringa sistēmu atbilstoši starptautiskajām prasībām un rekomendācijām. Lai maksimāli samazinātu traucējumu līmeni, radio monitoringa staciju atrašanās vietas pirms daudziem gadiem tika rūpīgi izvēlētas, iepriekš veicot elektromagnētiskās situācijas izpēti un strikti ņemot vērā vispārīgās nostādnes attiecībā uz monitoringa staciju atrašanās vietas izvēli.

Jaunu radio monitoringa staciju izveidei urbanizētās vietās ideālus apstākļus sasniegt ir sarežģīti, tāpēc ir svarīgi aizsargāt esošās radio monitoringa stacijas, nodrošinot iespējami lielāku telpisko atdalījumu, tas ir, aizsargjoslu, starp radio monitoringa stacijas uztverošo antenu un potenciāli traucējošo objektu.

Mūsdienās aizvien pieaugošais radiosakaru lietotāju skaits sarežģī elektromagnētisko situāciju un palielina arī radio monitoringa staciju uztverto signālu traucējumu varbūtību, ko apliecina gan VAS ES veiktie teorētiskie aprēķini, gan prakse. Atsevišķos gadījumos monitoringa antenām tuvu esošas dažāda veida konstrukcijas, elektromagnētiskie izstarojumi un to kombinācijas, traucē monitoringa veikšanu.

Radio monitorings ir būtiska radiofrekvenču spektra pārvaldīšanas procesa sastāvdaļa, kas piedāvā aktuālu un detalizētu informāciju par elektromagnētisko situāciju. Šāda informācija nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus par darbībām frekvenču spektra izmantošanas efektivitātes palielināšanai, kā arī lai pasargātu no radiotraucējumiem jau darbojošos radiosakaru veidus un lietotājus.

Kā saskaņot elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus?

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehnisko projektu izskatīšanas maksa