Akcionāru sapulces lēmumi

VAS “Elektroniskie sakari” akcionāru sapulces lēmumi 

05.06.2024. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” gaidu vēstules apstiprināšanu

Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas GAIDU VĒSTULI valsts akciju sabiedrībai “Elektroniskie sakari”, kurā norādīts, ko valsts kā īpašnieks vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā līdz 2029. gadam.

 

08.05.2024. Par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2023. gada pārskata un priekšlikuma par 2023. gada peļņas izlietošanu apstiprināšanu

1. apstiprināt:

1.1.valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” gada pārskatu par 2023. gadu;

1.2. priekšlikumu par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2023. gada peļņas 124 514,97 EUR izlietošanu šādā kārtībā:

1.2.1 20% no 124 514,97 EUR, tas ir, 24 902,99 EUR saglabāt kā valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” nesadalīto peļņu, līdzekļus novirzot uzņēmuma attīstībai;

1.2.2. 80% no 124 514,97 EUR, tas ir, 99 611,98 EUR iemaksāt valsts budžetā kā dividendi par valsts kapitāla izmantošanu - attiecīgi 0,01107 EUR par katru valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” akciju.

 

08.05.2024. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2024. gada pārskata pārbaudei un zvērināta revidenta atzinuma sniegšanai

2.1. ievēlēt zvērinātu revidenti Nelliju Pagrabnieci (sert. Nr.87), SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” (lic.Nr.8) par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” zvērinātu revidenti 2024. gada pārskata pārbaudei, nosakot zvērinātam revidentam atlīdzību EUR 6 776.00 (t.sk. PVN 21% EUR 1 176).

 

08.05.2024. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” jauno statūtu apstiprināšanu

3.1. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” statūtus jaunā redakcijā (protokola pielikums).

3.2. Valsts akciju sabiedrībai “Elektroniskie sakari” nodrošināt izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

3. Lēmums stājās spēkā 2024. gada 8. maijā.

 

29.04.2024. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pagaidu padomes locekļa atsaukšanu

1.1. Ar 2024. gada 30. aprīli (pēdējā diena) atsaukt no amata pagaidu padomes locekli Gati Ozolu.

1.2. Gatim Ozolam nodot materiālās vērtības un ar darbu saistītus materiālus. Valsts akciju sabiedrībai “Elektroniskie sakari” nodrošināt materiālo vērtību un ar darbu saistītus materiālu pārņemšanu un izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

1.3. Lēmums stājās spēkā 2024. gada 30. aprīlī.

 

29.04.2024. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” padomes locekļa ievēlēšanu

2.1. Ievēlēt valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” neatkarīgā padomes locekļa amatā (informāciju tehnoloģiju attīstības jautājumos) Mārtiņu Pauru ar 2024. gada 1. maiju.

2.2. Noslēgt ar Mārtiņu Pauru pilnvarojuma līgumu uz 5 (pieciem) gadiem līdz 2029. gada 30. aprīlim.

2.3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. panta pirmās daļas 8. punktu un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 9. punktu, ņemot vērā jau noteikto mēneša atlīdzības apmēru, kas noteikts atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, noteikt Mārtiņam Pauram mēneša atlīdzību – 2323,80 euro.

2.4. Lēmums stājās spēkā 2024. gada 1. maijā.

2.5. Valsts akciju sabiedrībai “Elektroniskie sakari” nodrošināt izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

08.08.2023. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pagaidu padomes locekļa apstiprināšanu

1. Ievēlēt uz laiku līdz brīdim, kad noteiktajā nominēšanas kārtībā tiks ievēlēts atbilstošs kandidāts, valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” padomes locekļa amatā (informāciju tehnoloģiju attīstības jautājumos) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieku digitālās transformācijas jautājumos Gati Ozolu.

2. Noslēgt ar Gati Ozolu pilnvarojuma līgumu uz laiku.

3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. panta pirmās daļas 8. punktu un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 9.punktu, ņemot vērā jau noteikto mēneša atlīdzības apmēru, kas noteikts atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, noteikt Gatim Ozolam mēneša atlīdzību – 2323,80 euro.

4. Lēmums stājās spēkā ar 2023. gada 8. augustu.

5. Valsts akciju sabiedrībai “Elektroniskie sakari” nodrošināt izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

17.05.2023. Par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2022. gada pārskata un priekšlikuma par 2022. gada peļņas izlietošanu apstiprināšanu:

1. apstiprināt:

1.1.valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” gada pārskatu par 2022. gadu;

1.2. priekšlikumu par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2022. gada peļņas 117 281,21 EUR izlietošanu šādā kārtībā:

1.2.1 20% no 117 281,21 EUR, tas ir, 23 456,24 EUR saglabāt kā valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” nesadalīto peļņu, līdzekļus novirzot uzņēmuma attīstībai;

1.2.2. 80% no 117 281,21 EUR, tas ir, 93 824,97 EUR iemaksāt valsts budžetā kā dividendi par valsts kapitāla izmantošanu – attiecīgi 0,0104 EUR par katru valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” akciju.

11.04.2023. Par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” padomes locekles atsaukšanu

1.1. Ar 2023. gada 15. aprīli (pēdējā diena) atsaukt no amata padomes locekli Ievu Ilvesu.
1.2. Ievai Ilvesai nodot materiālās vērtības un ar darbu saistītus materiālus. Valsts akciju sabiedrībai “Elektroniskie sakari” nodrošināt materiālo vērtību un ar darbu saistītus materiālu pārņemšanu un izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
1.3. Lēmums stājās spēkā 2023. gada 15. aprīlī.

27.04.2022. Par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2021. gada pārskata un priekšlikuma par 2021. gada peļņas izlietošanu apstiprināšanu

1.1. apstiprināt:
1.1.1.valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” gada pārskatu par 2021. gadu;
1.1.2. priekšlikumu par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2021. gada peļņas 99 829,72 EUR izlietošanu šādā kārtībā:
1.1.2.1 20% no 99 829,72 EUR, tas ir, 19 965,94 EUR saglabāt kā valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” nesadalīto peļņu, līdzekļus novirzot uzņēmuma attīstībai;
1.1.2.2. 80% no 99 829,72 EUR, tas ir, 79 863,78 EUR iemaksāt valsts budžetā kā dividendi par valsts kapitāla izmantošanu - attiecīgi 0,0089 EUR par katru valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” akciju.
 

27.04.2022. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2022. gada un 2023. gada pārskata pārbaudei un zvērināta revidenta atzinuma sniegšanai

2.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Anitu Kursīti (sert.Nr.14) (pārstāvētā komercsabiedrība SIA “A.Kursītes auditorfirma” (lic.Nr.20)) par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” zvērinātu revidenti 2022. gada un 2023. gada pārskata pārbaudei.
2.2. Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 4 174,50 EUR (t.sk. PVN 21% 724,50 EUR) par 2022. gadu un 4 235,00 EUR (t.sk. PVN 21% 735,00 EUR) par 2023. gadu, t.i. kopā 8 409.50 EUR (t.sk. PVN 21% 1 459,50 EUR).

 

07.07.2021. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2021. gada pārskata pārbaudei un zvērināta revidenta atzinuma sniegšanai

1.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Anitu Kursīti (sert. Nr.14), SIA “A.Kursītes auditorfirma” (lic.Nr.20), par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” zvērinātu revidenti 2021. gada pārskata pārbaudei;
1.2. Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 4 235.00 (t.sk.PVN 21% EUR 735.00).

 

27.05.2021. Par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2020. gada pārskata un priekšlikuma par 2020. gada peļņas izlietošanu apstiprināšanu

1.1. apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” gada pārskatu par 2020. gadu;
1.2. apstiprināt priekšlikumu par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” 2020. gada peļņas 98 891,51 EUR izlietošanu šādā kārtībā:
1.2.1 20% no 98 891,51 EUR, tas ir, 19 778,30 EUR saglabāt kā valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” nesadalīto peļņu, līdzekļus novirzot uzņēmuma attīstībai (kapitālieguldījumu plāna īstenošanai);
1.2.2. 80% no 98 891,51 EUR, tas ir, 79 113,21 EUR iemaksāt valsts budžetā kā dividendi par valsts kapitāla izmantošanu - attiecīgi 0,0088 EUR par katru valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” akciju.
 

22.01.2021. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” padomes locekļa ievēlēšanu

1.1. Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” padomē ievēlēt Ievu Ilvesu- neatkarīgo padomes locekli ar kompetenci informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.
1.2. Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” valdei nodrošināt izmaiņu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 109.panta pirmo daļu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 7.aprīļa iekšējo noteikumu “Valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtība” 43.4 punktu, noslēgt pilnvarojuma līgumu atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem.
1.4. Noteikt padomes locekļa atlīdzību saskaņā ar valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2020. gada 7.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu Nr. 2 - 90 % apmērā no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.
 

07.10.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” padomes locekļu ievēlēšanu

1.1. valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” padomē ievēlēt:

1. Tīnu Kukku – neatkarīgā padomes locekle ar kompetenci finanšu vadības un risku pārvaldības jomā;

2. Elitu Baklāni – Ansbergu- padomes locekle ar kompetenci biznesa stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā;

3. Ilzi Ošu – padomes locekle ar kompetenci pārmaiņu vadības jomā.

Attiecībā uz padomes locekli ar kompetenci informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, paskaidrojams, ka tas tiks iecelts amatā, kad būs saņemtas nepieciešamās pielaides no valsts drošības iestādēm.

1.2. valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” valdei nodrošināt izmaiņu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 109. panta pirmo daļu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 7.aprīļa iekšējo noteikumu “Valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtība” 43.4 punktu, noslēgt pilnvarojuma līgumu atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem.

07.10.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” padomes locekļu atlīdzību

2.1. noteikt valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” padomes priekšsēdētājam (piemērojamais koeficients 2,4) mēneša atlīdzību 2 582 euro apmērā.

2.2. noteikt padomes locekļiem mēneša atlīdzību par darbu padomē 90 % apmērā no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.

07.10.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2020. gada budžeta grozījumiem

pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2020. gada budžeta grozījumus.​

 

26.08.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa premēšanu

1.1. Pamatojoties uz apstiprināto valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” gada pārskatu par 2019. gadu, ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 27.jūlija atzinumu Nr.1.2-5.1/105, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gala vērtējumu (“ļoti labi”), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 7. aprīļa iekšējo noteikumu Nr.1-4/10 “Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 51., 52. un 53. punktu, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 117. panta otro daļu un Pārresoru koordinācijas centra 2017. gada 24. augusta vadlīniju Nr. 1.2-23/4/2 “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 16., 18. punktu un 23.1. apakšpunktu piešķirt prēmiju divu mēneša atlīdzības apmērā valdes priekšsēdētājam un valdes loceklei.

1.2. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

27.04.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2019. gada pārskata un priekšlikuma par 2019. gada peļņas izlietošanu apstiprināšanu

1.1. apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” gada pārskatu par 2019. gadu;

1.2. valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2019. gada peļņu 94 087,00 euro izlietot šādā kārtībā:

1.2.1 20% saglabāt kā valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” nesadalīto peļņu, līdzekļus novirzot uzņēmuma attīstībai (investīciju plāna īstenošanai);

1.2.2. 80% iemaksāt valsts budžetā kā dividendi par valsts kapitāla izmantošanu –  attiecīgi 0,0084 euro par katru valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” akciju.

27.04.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” valdes locekļu mēneša atlīdzību

2.1. pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 117. panta pirmo daļu un Noteikumu 8. un 13.punktu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2019. gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, noteikt valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēneša atlīdzību šādā apmērā:

2.1.1. valdes priekšsēdētājam vienoto mēneša atlīdzību, kuru veido kopsumma no:

2.1.1.1. mēneša atlīdzības par valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu - atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 2019. gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot koeficientu 6,20539, noapaļojot pilnos euro; un

2.1.1.2. mēneša atlīdzības par Atbalsta funkciju nodrošinājuma departamenta direktora pienākumu pildīšanu - 25% apmērā no šī lēmuma 2.1.1.1. punktā noteiktās valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, noapaļojot pilnos euro.

2.1.2. valdes loceklei 90% apmērā no šī lēmuma 2.1.1.1. punktā noteiktās valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, noapaļojot pilnos euro.

2.1.3.  Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

27.04.2020. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2020. gada pārskata pārbaudei un zvērināta revidēta atzinuma sniegšanai

3.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Anitu Kaņepi (sert.Nr.34) (pārstāvētā komercsabiedrība SIA “AKA Revīzija”, reģistrācijas Nr. 40203024319 (lic.Nr.180)) par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” zvērinātu revidenti 2020. gada pārskata pārbaudei.

3.2. Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 5 500,00 euro (PVN nepiemēro, SIA “AKA Revīzija” nav PVN maksātājs) par šī lēmuma 3.1.noteikto pakalpojumu.

 

20.01.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” iepirkumu plānu 2020. gadam

saskaņot valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” iepirkuma plāna projektu 2020. gadam.

20.01.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” budžetu 2020. gadam

saskaņot valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” budžeta plānu 2020. gadam.