Alert views

Cienījamie klienti!

 Lai ievērotu piesardzības pasākumus, klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Akcionāru sapulces lēmumi

VAS “Elektroniskie sakari” akcionāru sapulces lēmumi 

20.01.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” budžetu 2020. gadam

saskaņot valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” budžeta plānu 2020. gadam.

20.01.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” iepirkumu plānu 2020. gadam

saskaņot valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” iepirkuma plāna projektu 2020. gadam.

27.04.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2019. gada pārskata un priekšlikuma par 2019. gada peļņas izlietošanu apstiprināšanu

1.1. apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” gada pārskatu par 2019. gadu;

1.2. valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2019. gada peļņu 94 087,00 euro izlietot šādā kārtībā:

1.2.1 20% saglabāt kā valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” nesadalīto peļņu, līdzekļus novirzot uzņēmuma attīstībai (investīciju plāna īstenošanai);

1.2.2. 80% iemaksāt valsts budžetā kā dividendi par valsts kapitāla izmantošanu –  attiecīgi 0,0084 euro par katru valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” akciju.

27.04.2020. Par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” valdes locekļu mēneša atlīdzību

2.1. pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 117. panta pirmo daļu un Noteikumu 8. un 13.punktu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2019. gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, noteikt valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēneša atlīdzību šādā apmērā:

2.1.1. valdes priekšsēdētājam vienoto mēneša atlīdzību, kuru veido kopsumma no:

2.1.1.1. mēneša atlīdzības par valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu - atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 2019. gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot koeficientu 6,20539, noapaļojot pilnos euro; un

2.1.1.2. mēneša atlīdzības par Atbalsta funkciju nodrošinājuma departamenta direktora pienākumu pildīšanu - 25% apmērā no šī lēmuma 2.1.1.1. punktā noteiktās valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, noapaļojot pilnos euro.

2.1.2. valdes loceklei 90% apmērā no šī lēmuma 2.1.1.1. punktā noteiktās valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, noapaļojot pilnos euro.

2.1.3.  Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

27.04.2020. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2020. gada pārskata pārbaudei un zvērināta revidēta atzinuma sniegšanai

3.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Anitu Kaņepi (sert.Nr.34) (pārstāvētā komercsabiedrība SIA “AKA Revīzija”, reģistrācijas Nr. 40203024319 (lic.Nr.180)) par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” zvērinātu revidenti 2020. gada pārskata pārbaudei.

3.2. Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 5 500,00 euro (PVN nepiemēro, SIA “AKA Revīzija” nav PVN maksātājs) par šī lēmuma 3.1.noteikto pakalpojumu.