Trauksmes celšana

 

VAS “Elektroniskie sakari” ” ir izveidota iekšējā trauksmes celšanas sistēma, lai būtu viegli pieejama informācija par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinātu iespēju droši ziņot par pārkāpumiem VAS “Elektroniskie sakari” darbībā, kā arī garantētu trauksmes cēlēju aizsardzību.

Trauksmi var celt VAS “Elektroniskie sakari” darbinieki un citas personas, kuras sniedz informāciju par tādiem iespējamiem pārkāpumiem VAS “Elektroniskie sakari”, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā iegūta, personai veicot amata, darba pienākumus vai dibinot ar darba pienākumu veikšanu saistītas tiesiskās attiecības, vai esot praksē, un kuras sniegšanas dēļ attiecīgajai personai varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

VAS “Elektroniskie sakari” atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos ir Kvalitātes vadītājs Linards Larionovs (linards.larionovs@vases.lv, +371 67333034), bet viņu aizvieto Administratīvās nodaļas vadītājs Mārtiņš Rinčs (martins.rincs@vases.lv, +371 67333034).

Trauksmes cēlējs attiecīgi aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) var iesniegt:

  1. nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu VAS “Elektroniskie sakari” e-pasta adresi: trauksmesceleji@vases.lv;
  2. ziņojot mutvārdos atbildīgajai personai;
  3. ievietojot to VAS “Elektroniskie sakari” telpās speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotā pastkastē;
  4. tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv.