Informācija par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” veikto fizisko personu datu apstrādi

Zemāk minētā informācijā izskaidro Jums personas datu apstrādi valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" (turpmāk – VAS "Elektroniskie sakari").

 1. Kādēļ mēs apstrādājam personas datus?
 2. Sistēmas kā personas datu ieguves avoti.
 3. Par personas datiem.
 4. Mūsu apņemšanās.
 5. Personas dati, ko apstrādājam. 
 6. Personas datu apstrāde.
 7. Personas datu nodošana.
 8. Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi.
 9. Papildu informācija.
 10. Sūdzības.

Kādēļ mēs apstrādājam personas datus?

VAS "Elektroniskie sakari", reģistrācijas nr. 40003021907, Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, ir personas datu pārzinis tiem personas datiem, kurus tā iegūst un uzglabā.

Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu tos valsts pārvaldes uzdevumus, kas izriet no šādiem normatīvajiem aktiem:

 • Elektronisko sakaru likuma 6. panta pirmās daļas 1.-3. punkts, 5.-6. punkts, 11.-16. punkts un 18. punkts, ceturtā daļa, 7. pants, 32. panta trešā daļa, 48. panta devītā daļa, 49. panta ceturtā daļa, 53. panta trešā daļa, 54. panta pirmā daļa, 56. panta otrā, trešā, ceturtā daļa, 66. panta trešā daļa, Iesniegumu likuma 3. pantu.
 • Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 628 “Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība” 15. punkts, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 6.4  punkts, 20.4 un 32.4. apakšpunkts, Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi” 123., 124., 126. punkts, 130.4. - 130.6. apakšpunkts, 139., 143. un 148. punkts; Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumu Nr. 600 “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 2. punkts un pielikums; Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumu Nr. 715 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība” 4. un 19. punkts, Ministru kabineta 2023. gada 21. marta noteikumu Nr. 133 “Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi” 2., 6. un 38. punkts, Ministru kabineta 2023. gada 23. maija noteikumu Nr. 257 “Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība” 6., 8. un 23.-24. punkts.
 • Ar VAS “Elektroniskie sakari” iekšējo noteikumu “Radioamatieru eksaminācijas kārtība” (apstiprināti ar VAS “Elektroniskie sakari” valdes 2023. gada 23. maija sēdes lēmumu Nr. 5) 15.,16., 18., 28. un 38. punkts.

Lai īstenotu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus, VAS "Elektroniskie sakari" veic datu apstrādi šādās jomās:

 • pārvaldīt radiofrekvenču spektru un numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un efektīvu izmantošanu;
 • sniegt elektromagnētiskās saderības un numerācijas datubāzes nodrošināšanas pakalpojumus;
 • plānot radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un noteikt radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;
 • piešķirt radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;
 • reģistrēt tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus;
 • pārbaudīt pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidrot šo traucējumu avotus un pieņemt lēmumu par traucējumu novēršanu;
 • pieņemt lēmumus par normatīvajiem aktiem neatbilstoši lietotu radioiekārtu darbības pārtraukšanu;
 • izsniegt radioamatieru apliecības;
 • akceptēt vai noraidīt elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus;
 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām, kā arī valsts informācijas sistēmām VAS “Elektroniskie sakari” funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;
 • pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus;
 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām, kā arī valsts informācijas sistēmām VAS "Elektroniskie sakari" funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;
 • lai novērstu kaitīgus radiotraucējumus vai to rašanās iespēju, pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kuras rada vai var radīt šādus kaitīgus radiotraucējumus.

VAS “Elektroniskie sakari” var izmantot šādas sistēmas kā personas datu ieguves avotus:

 • Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs;
 • Personas datu pārlūks.

Par personas datiem

Personas dati ir informācija par Jums kā indivīdu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Personas dati sevī neietver informāciju par mirušām personām, biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām un komersantiem.

Mūsu apņemšanās

Apstrādājot personas datus, mēs apņemamies stingri ievērot personas datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, tas ir, apstrādāt tikai precīzam un noteiktam mērķim, pieprasīt tikai tādus personu datus veidus, kas nepieciešami mērķa realizācijai, apstrādāt tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu nomenklatūrā noteiktais ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt jebkuru Jūsu iesniegumā ietverto lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu un dzēšanu. Vienlaikus mēs arī apņemamies izskatīt sūdzības par datu apstrādi.

Personas dati, ko apstrādājam

Lai nodrošinātu VAS “Elektroniskie sakari” funkciju izpildi, apstrādājam šādus datu veidus:

 • personu identificējoša informācija;
 • personas kontaktinformācija.

Personas datu apstrāde

Jūs nododat personas datus VAS “Elektroniskie sakari” iepriekš uzskaitīto jomu un uzdevumu ietvaros, kā arī sazinoties ar VAS “Elektroniskie sakari”.

Personas dati var tikt apstrādāti sabiedrības interesēs, piemēram, sabiedrības drošības interesēs, vai lai novērstu/atklātu noziedzīgus nodarījumus. Mēs varam nodot Jūsu personas datus citām valsts vai tiesību aizsardzības iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Personas datu nodošana

Nolūkā izpildīt VAS “Elektroniskie sakari” funkcijas, uzdevumus un tiesības, mums nepieciešams nodot citiem tiesību subjektiem Jūsu personas datus. To mēs darām tikai gadījumos, ja tas ir noteikts fizisko personu datu apstrādi regulējošās tiesību normās un citās tiesību normās.

Tiesību subjekti, kam mēs varam nodot Jūsu personas datus:

 • Jūsu likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas;
 • valsts un pašvaldības institūcijas;
 • neatkarīgās valsts kontroles institūcijas;
 • neatkarīgi auditori un revidenti;
 • tiesību aizsardzības iestādes;
 • drošības iestādes;
 • tādi tiesību subjekti, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi;
 • datu apstrādātāji, kas palīdz nodrošināt mūsu funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi;
 • datu uzraudzības iestāde.

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi

Uzzināt to, kādus konkrēti Jūsu personas datus mēs apstrādājam, varat iesniedzot datu subjekta pieprasījumu par datu apstrādi VAS “Elektroniskie sakari”. To var izdarīt iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesniegumu, elektroniski parakstītu iesniegumu vai noformējot rakstveidā mutvārdos izteiktu iesniegumu.

Papildu informācija

Uzzināt vairāk par mūsu personas datu apstrādes politiku Jūs varat, sazinoties ar VAS “Elektroniskie sakari” datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: das@vases.lv, vai arī iesniedzot iesniegumu, kas adresēts datu aizsardzības speciālistam.

Sūdzības

Jums ir tiesības iesniegt mums sūdzības par personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai