Vispārīga informācija


Kas ir atbilstības novērtēšana?

Atbilstības novērtēšana ir process, kurā ražotājs izvērtē, vai iekārta atbilst noteiktajām prasībām. Radioiekārtu gadījumā tiek izvērtēta iekārtas atbilstība būtiskajām prasībām. Atbilstības novērtēšana ir obligāta radioiekārtām, lai tās varētu izplatīt ES tirgū. Tas ir arī viens no priekšnoteikumiem, kas jāizpilda, lai radioiekārtu varētu lietot Latvijā.

Kas ir radioiekārta?

Radioiekārta — iekārta, kas izstaro vai uztver radioviļņus (herca viļņi ar frekvenci līdz 3000 GHz), lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu, vai iekārta, kurai ir jāpievieno radioviļņus izstarojoša palīgierīce, kas izstaro vai uztver radioviļņus, lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu. Minētais termins ir definēts Elektronisko sakaru likumā (spēkā no 13.06.2016.).

Radioiekārtas ir, piemēram, mobilie telefoni, mobilo telefonu bāzes stacijas un atkārtotāji, 2G / 3G / 4G modemi un citas datu pārraides iekārtas, WiFi iekārtas, bezvadu piekļuves sistēmu (WIMAX u.c.) iekārtas, Bluetooth iekārtas, GPS uztvērēji, rācijas (PMR, CB, TETRA u.c.), radari, kustību detektori, RFID iekārtas skaņas un TV apraides raidītāji un uztvērēji, radiomikrofoni, bezvadu telefoni, FM raidītāji, rotaļlietas, modeļi un bezpilota lidaparāti ar radio vadību, bezvadu video novērošanas kameras, bezvadu tālvadības iekārtas, radio linki, radionavigācijas iekārtas.

Radioiekārtu atbilstības uzraudzība

Radioiekārtu atbilstību Latvijā uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un VAS ES. PTAC uzrauga radioiekārtu tirdzniecību, VAS ES – radioiekārtu lietošanu (jautājumos, kas skar radiofrekvenču spektra izmantošanu).

Normatīvie akti

1. Radioiekārtu atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū reglamentē:

MK 2002.gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 171 un MK 2000.gada 22. augusta noteikumi Nr. 283 (līdz 24.08.2007.) un MK 2007.gada 21.augusta noteikumi Nr. 561 (no 25.08.2007. līdz 12.06.2017.) nosaka prasības un atbilstības novērtēšanas kārtību radioiekārtām un galiekārtām saskaņā ar direktīvu 1999/5/EK “par radioiekārtām un telekomunikāciju termināliekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu” (“Radio and Telecommunication Terminal Equipment” jeb “RTTE” direktīva).

No 16.06.2016. MK 2016.gada 7.jūnija noteikumi Nr. 360 aizstāj MK 2007.gada 21.augusta noteikumus Nr. 561 un ievieš Radioiekārtu direktīvu 2014/53/ES (Radio Equipment Drirctive – RED).

RED ievieš būtiskas izmaiņas, līdz ar to tā paredz pārejas periodu – 1 gadu (līdz 12.06.2017.), kurā ražotājs var izvēlēties piemērot RTTE vai RED.

Radioiekārtas, kuras liktas tirgū līdz 12.06.2017., var turpināt izplatīt un lietot, ja atbilst normatīvajiem aktiem, kas ir piemēroti iekārtas likšanas tirgū brīdī.

Jūras kuģu (SOLAS) un Civilā Aviācijas gaisa kuģu iekārtām būtiskās prasības un atbilstības novērtēšanas un izplatīšanas kārtība ir noteikta atsevišķos normatīvajos aktos.

Sakaru slāpētājiem ir noteiktas (MK 2011.gada 04. februāra noteikumi Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai") īpašas radio frekvenču spektra izmantošanas un elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. Slāpētājiem nav speciālu drošības prasību.

Radioiekārtas, kurām nav speciālu EMS un drošības noteikumu (piemēram, neattiecas MK 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr. 360 noteiktās būtiskās prasības), tiek ietvertas:

  • MK 2006.g. 20. jūnija noteikumos Nr. 483 (līdz 13.04.2016.) vai MK 2016.g. 12. aprīļa noteikumos Nr. 208 (no 14.04.2016.) un
  • MK 2000.g. 30. maija noteikumos Nr. 187 (līdz 13.04.2016.) vai MK 2016.g. 12. aprīļa noteikumos Nr. 209 (no 14.04.2016.), ja iekārtām ir maiņspriegums no 50 V līdz 1000 V vai līdzspriegums no 75 V līdz 1500 V.

MK 2006.g. 20. jūnija noteikumi Nr. 483 ievieš EMS direktīvu 2004/108/EK. No 14.04.2016. MK 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 208 aizstāj MK 2006.g. 20. jūnija noteikumus Nr. 483 un ievieš jauno EMS direktīvu 2014/30/ES.

MK 2000.g. 30. maija noteikumi Nr. 187 ievieš direktīvu 2006/95/EK (Low Voltage Directive – LVD). No 14.04.2016. MK 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 209 aizstāj MK 2000.g. 30. maija noteikumus Nr. 187 un ievieš jauno LVD 2014/35/ES.

Gan EMS direktīvai, gan LVD pārejas perioda nav, jo jaunās direktīvas būtiskas izmaiņas neievieš. Iekārtas, kuras liktas tirgū līdz 13.04.2016., var turpināt izplatīt un lietot, ja atbilst normatīvajiem aktiem, kas ir piemēroti iekārtas likšanas tirgū brīdī.

Uz radioiekārtu var attiekties arī citi noteikumi, kas paredz vēl citas prasības un atbilstības novērtēšanu. Piemēram:

  • uz rotaļlietām attiecas arī MK 2011.g. 15. februāra noteikumi Nr. 132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi”,
  • uz medicīniskajām iekārtām attiecas MK 2005.g. 2. augusta noteikumi Nr. 581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”,
  • uz mērīšanas līdzekļiem MK 2014.g. 14. oktobra noteikumi Nr. 624 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm” .

Šādos gadījumos radioiekārtai ir papildus jāizpilda arī minētie noteikumi.

2. Radioiekārtu lietošanu (radiofrekvenču spektra izmantošanu) reglamentē:

No 16.06.2016. MK 2016.gada 7.jūnija noteikumi Nr. 360 aizstāj MK 2007.gada 21.augusta noteikumus Nr. 561.

Konsultācijas var saņemt:

Māris Čamans - Atbilstības novērtēšanas nodaļa

Tālr.:  +371 67 282 863
E-pasts: maris.camans@vases.lv