Vispārīga informācija

 


Kas ir atbilstības novērtēšana?

Atbilstības novērtēšana ir process, kurā ražotājs izvērtē, vai iekārta atbilst noteiktajām prasībām. Radioiekārtu gadījumā tiek izvērtēta iekārtas atbilstība šādām būtiskajām prasībām:

  • Radioiekārta efektīvi izmanto radiofrekvenču (RF) spektru un dod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, izvairoties no kaitīgiem radiotraucējumiem,
  • Radioiekārta nodrošina elektromagnētisko saderību (EMS),
  • Radioiekārta nenodara kaitējumu cilvēku un mājdzīvnieku veselībai un drošībai, kā arī īpašumam un atbilst citām drošības prasībām,
  • Radioiekārtas izstarotais elektromagnētiskais lauks nerada kaitējumu cilvēku un mājdzīvnieku veselībai,
  • Radioiekārta pilda funkcijas, kas nodrošina pieeju ārkārtas palīdzības dienestiem (šī prasība attiecas uz dažām iekārtu grupām);
  • Radioiekārtas nekaitē tīklam (šī prasība attiecas uz dažām iekārtu grupām);
  • Radioiekārtas nodrošina personas datu un privātuma aizsardzību (šī prasība attiecas uz dažām iekārtu grupām);
  • Radioiekārta pilda funkcijas, kas nodrošina aizsardzību pret krāpšanu (šī prasība attiecas uz dažām iekārtu grupām);
  • Radioiekārtām ir vienotais lādētājs (šī prasība attiecas uz dažām iekārtu grupām).

Minētās prasības sauc arī par “CE” prasībām, jo novērtētās atbilstošās iekārtas ražotājs marķē ar CE zīmi.

Prasība efektīvi izmantot RF spektru bez kratīgiem radiotraucējumiem aptvert tādus iekārtas RF parametrus, kā frekvences stabilitāte, RF jauda, izstarojumi blakus kanālā, blakus izstarojumi, uztvērēja jutība, uztvērēja selektivitāte u.c.

EMS prasība aptver izstarojumus no barošana tīkla u.c. portiem un noturību no elektromagnētiskā lauka gaisā, RF izstarojumiem vados, elektrostatiskās izlādes, pārejas procesiem vados, sprieguma kritumiem u.c. elektromagnētiskām parādībām.

Atbilstības novērtēšana ir obligāta radioiekārtām, lai tās varētu izplatīt ES tirgū. Tas ir arī viens no priekšnoteikumiem, kas jāizpilda, lai radioiekārtu varētu lietot Latvijā. Atbilstība “CE” prasībām vēl negarantē, ka iekārtu var lietot Latvijā. Radioiekārtām var būt Nacionālajā Radiofrekvenču plānā noteikti ierobežojumi RF izmantošanā vai nepieciešamība saņemt individuālo radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju, ko izsniedz VAS “Elektroniskie sakari”.

Kas ir radioiekārta?

Radioiekārta — iekārta, kas izstaro vai uztver radioviļņus (herca viļņi ar frekvenci līdz 3000 GHz), lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu, vai iekārta, kurai ir jāpievieno radioviļņus izstarojoša palīgierīce, kas izstaro vai uztver radioviļņus, lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu. Minētais termins ir definēts Elektronisko sakaru likumā.

Radioiekārtas ir, piemēram, mobilie telefoni, mobilo telefonu bāzes stacijas un atkārtotāji, WiFi iekārtas, , Bluetooth iekārtas, GPS uztvērēji, rācijas (PMR, CB, TETRA u.c.), radari, kustību detektori, RFID iekārtas, skaņas un TV apraides raidītāji un uztvērēji, radiomikrofoni, bezvadu telefoni, bezvadu videonovērošanas kameras, bezvadu tālvadības iekārtas, radio linki, radionavigācijas iekārtas, rotaļlietas, modeļi un bezpilota lidaparāti ar radio vadību.

Radioiekārtu atbilstības uzraudzība

Radioiekārtu atbilstību Latvijā uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un VAS ES. PTAC uzrauga radioiekārtu tirdzniecību, VAS ES – radioiekārtu lietošanu (jautājumos, kas skar radiofrekvenču spektra izmantošanu).

Normatīvie akti

1. Radioiekārtu atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū reglamentē:

Ar MK 2024. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 215 un 2017. gada 20. jūlija regulu (ES) 2017/1354 ir ieviestas Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES (Radio Equipment Directive – RED) prasības.

Jūras kuģu (SOLAS) un Civilā Aviācijas lidaparātu iekārtām būtiskās prasības un atbilstības novērtēšanas un izplatīšanas kārtība ir noteikta atsevišķos normatīvajos aktos.

2. Radioiekārtu lietošanu (radiofrekvenču spektra izmantošanu) reglamentē:

Konsultācijas var saņemt:

Māris Čamans - Atbilstības novērtēšanas nodaļa

Tālr.:  +371 67 333 034
E-pasts: maris.camans@vases.lv