Jūs atrodaties šeit

Finanses (atalgojuma politikas pamatprincipi)

Saturs:


Pamatinformācija

VAS ELEKTRONISKIE SAKARI JURIDISKAIS STATUSS: Valsts akciju sabiedrība

ĪPAŠNIEKS: Latvijas Republika

KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJS: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 100%

REĢISTRĒTA KOMERCREĢISTRĀ: 14.10.2004.

Finanšu un nefinanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji

VAS ES finanšu vadību organizē tā, lai nodrošinātu sabalansētus ieņēmumus un izdevumus ar likumu deleģēto pakalpojumu nodrošināšanai. Ar likumu deleģētās funkcijas - EMS nodrošināšanu un elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu - VAS ES nodrošina no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kuru cenrādi apstiprina Ministru kabinets. Savukārt, numerācijas resursu pārvaldība un numerācijas datu bāzes uzturēšana (vidēji 1,5 % no apgrozījuma) tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas.

Komercpakalpojumu realizēšanas rezultātā gūtā peļņa nodrošina stabilu uzņēmuma attīstību un nepieciešamības gadījumā kalpo kā drošības garants, iestājoties neparedzētam ieņēmumu kritumam no ar likumu deleģētajiem pakalpojumiem (piemēram, klientam neplānoti atsakoties no turpmākas pakalpojumu izmantošanas, kā to pieļauj normatīvie akti), kā arī veicina efektīvu VAS ES resursu izmatošanu.

VAS ES, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, 2014. gadā ir novērsusi turpmākās uzņēmuma darbības zaudējumu rašanos, panākot, ka iepriekš uzņēmumam deleģētās funkcijas bez to nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma, vairs nav VAS ES kompetence. Turpmāk VAS ES strādās tā, lai ilgtermiņā nodrošinātu ar likumu deleģēto funkciju pakalpojumu kvalitāti par klientiem pieņemu, samērīgu samaksu, kā arī papildus sniegs komercpakalpojumus, tādējādi nodrošinot uzņēmuma attīstību ar stabilu ikgadēju peļņas pieaugumu.

Rezultatīvie rādītāji par 2017.gadu:

Finanšu mērķi

2017.gads

Piezīmes

Apgrozījums kopā,  EUR 6 646 465  

Tīrā peļņa,  EUR, t.sk.:

450 616

 

   Tīrā peļņa no pārskata gada darbības,  EUR

77 252

 

   Tīrā peļņa no atliktā UIN saistību ieņēmumiem*, EUR

373 364

 

Realizācijas rentabilitāte, %, t.sk.:

6.8

 

   Realizācijas rentabilitāte no pārskata gada darbības , %

1.2

 

   Realizācijas rentabilitāte no atliktā UIN saistību ieņēmumiem*, % 5.6

 

Pašu kapitāla atdeve, ROE %, t.sk.: 4.6  
   Pašu kapitāla atdeve no pārskata gada darbības , ROE % 0.8  
   Pašu kapitāla atdeve no atliktā UIN saistību ieņēmumiem* , ROE % 3.9  
Aktīvu atdeve, ROA %, t.sk.: 3.5  
   Aktīvu atdeve no pārskata gada darbības , ROA % 0.6  
   Aktīvu atdeve no atliktā UIN saistību ieņēmumiem*, ROA % 2.9  
Valsts iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada tīrās peļņas, tūkst. EUR 0 2017. gada 15. novembrī ar MK rīkojumu Nr.679 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības ”Elektroniskie sakari” peļņas daļu par 2016.gadu”  - VAS ES peļņas daļa EUR 56'530,10 ir novirzīta jaunas Numerācijas datubāzes pirmās kārtas izstrādei.
Finanšu rādītāji  
Bilances kopsumma, EUR 12 851 694  
Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 1 988 143 Tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļi un nodevas.
Pamatkapitāls, EUR 8 721 583  
Pašu kapitāls, EUR 9 696 839  
Kopējais likviditātes rādītājs 5.8  
Saistības pret pašu kapitālu, % 15.2  
Pamatdarbības naudas plūsma, EUR 692 331  
Saņemtā dotācija, EUR 89 237 Valsts informācijas sistēmas numerācijas datubāzes uzturēšanai atbilstoši Elektronisko sakaru deleģējumam.
Izlietotā dotācija, EUR 85 268 2017.gada decembrī noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu par summu EUR 3969, līguma izpildes termiņš ir 2018.gadā, kā rezultātā līdzekļu apgūšana pārceļas uz 2018.gada sākumu.
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē, % 75.5  
Nefinanšu mērķi  
VAS ES infrastruktūras attīstība atbilstoši attīstības vadlīnijām un investīciju plānam 59.90% Novirze investīciju plānā skaidrojama ar divu projektu termiņu pagarināšanu no VAS ES neatkarīgu apstākļu rezultātā. Termiņa izmaiņu rezultātā projektu izmaksas paliek nemainīgas sākotnēji plānotajā apmērā.
Klientu apkalpošanas procesu kvalitātes uzturēšana un pilnveidošana    
   Klientu apmierinātības līmenis 92.10% Pārskata gada klientu apmierinātības pētījuma rezultāti liecina par to, ka klienti ļoti augstu novērtē VAS ES sniegto pakalpojumu, apkalpošanas procesu un speciālistu profesionalitāti un spēju piedāvāt klientam piemērotu risinājumu.
   Veiktie pasākumi klientu informētības paaugstināšanai atbilstoši Korporatīvās komunikācija stratēģijai (informatīvo semināru skaits) 11 Pārskata periodā VAS ES organizēja 11 seminārus. Augstais semināru dalībnieku apmierinātības līmenis 91,06% liecina par to, ka izvēlētās tēmas nozarē ir ļoti aktuālas un semināru informācija ir noderīga un praktiski pielietojama.
Normatīviem atbilstošas iekšējās darba vides nodrošināšana Ievērots atbilstoši prasībām  

* Neparedzēta peļņas daļa EUR 373 364, kas izveidojusies, ņemot vērā Latvijas valstī veikto nodokļu reformu, kā rezultātā daudzu gadu garumā uzņēmuma veiktie aprēķini atliktā UIN saistībām neplānoti vienā gadā ir atzīstami pārskata gada ieņēmumos..
 

Gada pārskati

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

2015. gada pārskats

2014. gada pārskats

2013. gada pārskats

2012. gada pārskats

 

Nerevidētie starpperiodu pārskati

2018. gads (Gada nerevidētais pārskats9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2017. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2016. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2015. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

 

Atalgojuma politikas pamatprincipi

VAS „Elektroniskie sakari” darbinieku amata darba algas diapazons tiek noteikts, ņemot vērā nozares (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sektors) darba samaksas līmeni.

Katra darbinieka darba alga tiek noteikta amatam noteiktā amata darba algas diapazona ietvaros  atbilstoši darbinieka kvalifikācijai, amata pienākumu sarežģītībai, atbildības pakāpei, individuālajai darba izpildei un citām kompetencēm.

Papildus darbinieka darba algai piemēro piemaksas:

  1. par prombūtnē esoša darbinieka apstākļos vai vakanta amata pienākumu pildīšanu papildu tiešajiem amata pienākumiem;
  2. par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
  3. par papildus pienākumu veikšanu, kas nav tieši saistīti ar amatam noteiktajiem pamatuzdevumiem;
  4. par virsstundu darbu.

Darbiniekus var finansiāli motivēt, ņemot vērā esošos finanšu līdzekļus VAS „Elektroniskie sakari” apstiprinātā budžeta atalgojumu fonda ietvaros.