Risku pārvaldība

VAS Elektroniskie sakari (VAS ES) tiek īstenots integrēts un nepārtraukts risku pārvaldības procesu kopums, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos VAS ES darbību negatīvi ietekmējošos faktorus, nodrošinot stratēģisko mēŗku sasniegšanu, veiksmīgu attīstību un samazinot potenciālos zaudējumus un reputācijas kaitējumu. 

Risku pārvaldība uzņēmumā notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

 

Paredzamie riska faktori:

Ģeopolitiskā situācija
Inflācijas pieaugums un ekonomiskā situācija valstī attiecībā uz radiosakaru izmantošanu
Veiktas vai neveiktas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos
IT sistēmu drošības apdraudējumi

 

 

VAS “Elektroniskie sakari” 2023. gadā ir veikusi šādus pasākumus korupcijas riska novēršanai:

  • veiktas visu darbinieku apmācības par interešu konfliktu un korupcijas novēršanas jautājumiem, kā arī pārbaudītas darbinieku zināšanas pēc apmācības;
  • aktualizēta “Kārtība interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanai”;
  • izstrādāts un apstiprināts “Pretkorupcijas pasākumu plāns 2023.-2025.gadam”;
  • regulāri pārskatīti un pēc nepieciešamības aktualizēti korupcijas riski;
  • jauno darbinieku informēšana par interešu konfliktu un korupcijas novēršanas tēmu tiek nodrošināta jauno darbinieku ievadapmācību ietvaros.