Normatīvo aktu bāze

Šeit apkopoti visi ar VAS ES darbību saistītie normatīvie akti.

Ministru kabineta 2023. gada 23. maija noteikumi Nr. 257 “Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība”

Ministru kabineta 2023.gada 21. marta noteikumi Nr.113 "Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi"

Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 3 “Nacionālas radiofrekvenču plāns"

Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 714 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”

Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 715 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība”

Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 628 “Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība”

Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 635 “Ierobežoto radiofrekvenču joslu noteikumi” 

Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumi Nr. 600 ''Valsts akciju sabiedrības ''Elektroniskie sakari'' publisko maksas pakalpojumu cenrādis''

Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra noteikumi Nr.637 “Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi”

Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””

Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 360 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi"

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr. 442 „Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501. Elektronisko sakaru tīklu inženierbūvju būvnoteikumi

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inžniertīklu izvietojums””

Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija rīkojums Nr. 269 "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" uzvarētāja apstiprināšanu

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr. 100 „Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”

Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumi Nr. 855 "Par Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālo nolīgumu par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1.reģionā (1.reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174-230 MHz un 470-862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006)"

VAS "Elektroniskie sakari" statūti

VAS "Elektroniskie sakari" valdes nolikums

VAS "Elektroniskie sakari" padomes nolikums

VAS "Elektroniskie sakari" interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika

VAS "Elektroniskie sakari" dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtība

VAS "Elektroniskie sakari" risku pārvaldības politika

VAS “Elektroniskie sakari” darbības risku novērtējums - VAS “Elektroniskie sakari” katrai savai darbības jomai ir izvērtējusi un noteikusi atbildīgos darbiniekus, riskus un attiecīgi to iestāšanās varbūtību, paredzamo ietekmi uz uzņēmumu, plānoto atlikušo risku pēc veicamo darbību risku mazināšanai izpildes saskaņā ar Risku pārvaldības politiku un Risku novērtēšanas metodiku. Minēto informāciju katru gadu atkārtoti izvērtē un aktualizē VAS ES valdes sēdē.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) - VAS "Elektroniskie sakari" ir valsts kapitālsabiedrība (100% Latvijas valsts īpašums, kapitāla daļu turētājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), nav līdzdalība citās sabiedrībās.

Ziedojumi - VAS ES pēdējo piecu gadu laikā nav saņēmusi vai veikusi ziedojumus (dāvinājumus).

VAS "Elektroniskie sakari" dzimumu līdztiesības plāns 2022.–2025. gadam

Dažādības vadības politika

VAS Elektroniskie sakari Korporatīvās pārvaldības politika

Korporatīvās sociālās atbildības politika

Iekšējā audita politika

Dividenžu politika

Ētikas kodekss