Normatīvo aktu bāze

Šeit apkopoti visi ar VAS ES darbību saistītie normatīvie akti.

Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumi Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām"

Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumi Nr. 855 "Par Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālo nolīgumu par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1.reģionā (1.reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174-230 MHz un 470-862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006)"

Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr.828 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valstu nodevu"

Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē"

Ministru kabineta 2011.gada 1. februāra noteikumi Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai"

Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija rīkojums Nr. 269 "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" uzvarētāja apstiprināšanu

Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumi Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi"

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inžniertīklu izvietojums””

Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana””

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns"

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”

Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 360 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi"

Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.529 “Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība”

Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra noteikumi Nr.637 “Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi”

Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 652 “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

VAS "Elektroniskie sakari" statūti

VAS "Elektroniskie sakari" valdes nolikums

VAS "Elektroniskie sakari" padomes nolikums

Korupcijas risku novēršanas politika

Dāvinājumu kārtība

Risku pārvaldības politika

VAS “Elektroniskie sakari” darbības risku novērtējums - VAS “Elektroniskie sakari” katrai savai darbības jomai ir izvērtējusi un noteikusi atbildīgos darbiniekus, riskus un attiecīgi to iestāšanās varbūtību, paredzamo ietekmi uz uzņēmumu, plānoto atlikušo risku pēc veicamo darbību risku mazināšanai izpildes saskaņā ar Risku pārvaldības politiku un Risku novērtēšanas metodiku. Minēto informāciju katru gadu atkārtoti izvērtē un aktualizē VAS ES valdes sēdē.

Informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) - VAS "Elektroniskie sakari" ir valsts kapitālsabiedrība (100% Latvijas valsts īpašums, kapitāla daļu turētājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), nav līdzdalība citās sabiedrībās.