Kas mēs esam?

VAS Elektroniskie sakari darbinieku kopbilde pie ēkas Eksporta ielā 5

VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) ir valsts kapitālsabiedrība, kas nodrošina valsts ierobežoto resursu - radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldību. Radiofrekvenču spektra pārvaldība ietver sevī radiofrekvenču spektra plānošanu un uzraudzību. Piekļuve radiofrekvenču spektram tiek regulēta kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī.

Viens no radiofrekvenču spektra izmantošanas pārvaldes sistēmas elementiem, no kura veiksmīgas realizēšanas ir atkarīga visas pārvaldes sistēmas darbības efektivitāte, ir radiofrekvenču spektra kontrole, kas sevī ietver virkni dažādu pasākumu: radiomonitorings, radiotraucējumu avotu atklāšanu un novēršanu, nesankcionētas radiofrekvenču spektra izmantošanas atklāšanu, raidītāju tehnisko uzraudzību un radioiekārtu izmantošanas parametru pārbaudes to ekspluatācijas vietās, elektromagnētiskās saderības ekspertīzes, dažādi mērījumi u.tml.

Lai nodrošinātu informācijas iegūšanu par elektromagnētisko situāciju visā valstī, tās lielākajās pilsētās - Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā izveidoti VAS ES radiofrekvenču spektra monitoringa punkti ar noteiktām pārraudzības teritorijām.

Latvijas karte, kurā attēlotas vietas, kurās atrodas VAS Elektroniskie sakari reģionālie punkti : Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā

VAS ES nodrošina arī numerācijas pārvaldību, uzturot numerācijas datubāzi, kurā ir pieejama aktuālā informācija par numerācijas lietošanas tiesību piešķīrumu statistiskiem rādītājiem par kopējo numerācijas resursu pieejamību un detalizēta informāciju par piešķirtiem, anulētiem un brīviem numerācijas resursiem.

Papildus tam, VAS ES sniedz klientu vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus komercpakalpojumus, t.i., signāla mērījumi, dažādās apmācības, telpu noma un citi. 

Mēs radām priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm, ikdienas darbā, pieturoties pie izvirzītajiem uzņēmuma mērķiem, vērtībām, misijas un vīzijas.

 

VAS ES saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otro daļu un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, proti ESL 6. panta pirmo daļu, deleģēti šādi valsts pārvaldes uzdevumi un funkcijas:

 • pārvaldīt radiofrekvenču spektru un numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un efektīvu izmantošanu;
 • sniegt EMS (elektromagnētiskās saderības) un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus;
 • plānot radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un noteikt radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;
 • piešķirt radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;
 • Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinēt un reģistrēt radiofrekvenču piešķīrumu;
 • sadarboties ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalīties sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu radiofrekvenču spektra un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumu efektīvu izmantošanu;
 • veikt radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;
 • pārbaudīt pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidrot šo traucējumu avotus un pieņemt lēmumu par traucējumu novēršanu;
 • pieņemt lēmumus par normatīvajiem aktiem neatbilstoši lietotu radioiekārtu darbības pārtraukšanu;
 • izsniegt radioamatieru apliecības;
 • akceptēt vai noraidīt elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus.

VAS ES ir šādas tiesības:

 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām, kā arī valsts informācijas sistēmām VAS ES funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;
 • pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus;
 • apturēt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām lietotas radioiekārtas darbību, veicot plombēšanu, apzīmogošanu vai atslēgšanu no elektroapgādes.

Valsts funkciju nodrošināšanai Elektronisko sakaru likuma 7. pants piešķir VAS ES šādas tiesības:

 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām, kā arī valsts informācijas sistēmām valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;
 • lai novērstu kaitīgus radiotraucējumus vai to rašanās iespēju, pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kuras rada vai var radīt šādus kaitīgus radiotraucējumus;
 • apturēt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām lietotas radioiekārtas darbību, veicot plombēšanu, apzīmogošanu vai atslēgšanu no elektroapgādes.