Alert views

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, VAS “Elektroniskie sakari” līdz 2020. gada 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Pateicamies par izpratni!

 

Vairāk informācijas šeit

Kas mēs esam?

VAS ES nodrošina ierobežoto resursu - radiofrekvenču spektra un numerācijas- drošu un kvalitatīvu pārvaldību, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm, kā arī sniegt augstas pievienotās vērtības un kvalitātes komercpakalpojumus.

VAS ES uzdevumus veic visā Latvijas teritorijā. Lai nodrošinātu informācijas iegūšanu par elektromagnētisko situāciju visā valstī, tās lielākajās pilsētās - Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā izveidoti VAS ES radiofrekvenču spektra monitoringa punkti ar noteiktām pārraudzības teritorijām, kurās savu darbību radiofrekvenču spektra uzraudzības jomā realizē Tehniskā departamenta Radiofrekvenču uzraudzības nodaļas  (RUN) struktūrvienības.

VAS ES saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otro daļu un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, proti ESL 6. panta pirmo daļu, deleģēti šādi valsts pārvaldes uzdevumi un funkcijas:

 • pārvaldīt radiofrekvenču spektru un numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un efektīvu izmantošanu;
 • sniegt EMS (elektromagnētiskās saderības) un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus;
 • plānot radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un noteikt radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;
 • piešķirt radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;
 • Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinēt un reģistrēt radiofrekvenču piešķīrumu;
 • sadarboties ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalīties sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu radiofrekvenču spektra un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumu efektīvu izmantošanu;
 • veikt radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;
 • pārbaudīt pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidrot šo traucējumu avotus un pieņemt lēmumu par traucējumu novēršanu;
 • pieņemt lēmumus par normatīvajiem aktiem neatbilstoši lietotu radioiekārtu darbības pārtraukšanu;
 • izsniegt radioamatieru apliecības;
 • akceptēt vai noraidīt elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus.

VAS ES ir šādas tiesības:

 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām, kā arī valsts informācijas sistēmām VAS ES funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;
 • pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus;
 • apturēt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām lietotas radioiekārtas darbību, veicot plombēšanu, apzīmogošanu vai atslēgšanu no elektroapgādes.

Valsts funkciju nodrošināšanai Elektronisko sakaru likuma 7. pants piešķir VAS ES šādas tiesības:

 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām, kā arī valsts informācijas sistēmām valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
 • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;
 • lai novērstu kaitīgus radiotraucējumus vai to rašanās iespēju, pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kuras rada vai var radīt šādus kaitīgus radiotraucējumus;
 • apturēt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām lietotas radioiekārtas darbību, veicot plombēšanu, apzīmogošanu vai atslēgšanu no elektroapgādes.