Kas mēs esam?

VAS Elektroniskie sakari darbinieku kopbilde pie ēkas Eksporta ielā 5

VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) ir valsts kapitālsabiedrība, kas nodrošina valsts ierobežoto resursu - radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldību. Papildus Elektronisko sakaru likumā deleģētajām funkcijām VAS ES kā akciju sabiedrība nodrošina komercdarbību un piedāvā nozares pieprasījumam un vajadzībām atbilstošus komercpakalpojumus un produktus.

Mēs radām priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm, ikdienas darbā, pieturoties pie izvirzītajiem uzņēmuma mērķiem, vērtībām, misijas un vīzijas!


Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" kompetence (nosaka Elektronisko sakaru likuma 6.pants)

Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari":

 1. pārvalda radiofrekvenču spektru un numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un efektīvu izmantošanu;
 2. sniedz elektromagnētiskās saderības un numerācijas datubāzes nodrošināšanas pakalpojumus;
 3. plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvences piešķīrumus radioiekārtu darbībai;
 4. sniedz Regulatoram atzinumu par ierobežoto radiofrekvenču joslu pieejamību un izmantošanas nosacījumiem, kā arī par ietekmi uz radiofrekvenču spektra izmantošanu ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai, termiņa pagarināšanai, nodošanai, iznomāšanai un kopīgai ierobežotas radiofrekvenču joslas izmantošanai;
 5. piešķir radiosakaru pazīšanas un izsaukuma signālus;
 6. reģistrē tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus;
 7. Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā koordinē un reģistrē radiofrekvences piešķīrumus;
 8. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar kompetentajām citu valstu elektronisko sakaru institūcijām;
 9. sadarbojas ar elektronisko sakaru nozares starptautiskajām institūcijām un organizācijām un piedalās to darbā, lai veicinātu radiofrekvenču spektra un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumu efektīvu izmantošanu;
 10. veic radiofrekvenču spektra monitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;
 11. pārbauda pieteikumus par kaitīgajiem radiotraucējumiem radioiekārtu darbībā, noskaidro šo traucējumu avotus un pieņem lēmumu par traucējumu novēršanu;
 12. pieņem lēmumu par normatīvajiem aktiem neatbilstoši lietotu radioiekārtu darbības pārtraukšanu;
 13. izsniedz radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas;
 14. izsniedz radioamatieru apliecības;
 15. saskaņā ar šajā likumā noteikto kārtību akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus;
 16. veido un uztur radiofrekvenču spektra un numerācijas datubāzes;
 17. koordinē radiofrekvenču spektra joslu atbrīvošanu valsts aizsardzības vajadzībām izņēmuma stāvokļa gadījumā;
 18. sadarbojas radiomonitoringā un radiofrekvenču spektra pārvaldībā valsts aizsardzībai vai drošībai.

Izpildot šā panta pirmajā daļā noteiktās funkcijas, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus.

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" par sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem iekasē maksu. Ministru kabinets nosaka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.


Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tiesības (nosaka Elektronisko sakaru likuma 7.pants)

Valsts funkciju nodrošināšanai Elektronisko sakaru likuma 7. pants piešķir VAS ES šādas tiesības:

 1. pieprasīt un bez maksas saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām, kā arī valsts informācijas sistēmām tās funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
 2. piekļūt iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgos radiotraucējumus, apturēt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām lietotas radioiekārtas darbību, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādīti atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;
 3. pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kuras rada vai var radīt kaitīgos radiotraucējumus

Lai nodrošinātu informācijas iegūšanu par elektromagnētisko situāciju visā valstī, tās lielākajās pilsētās - Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā izveidoti VAS ES radiofrekvenču spektra monitoringa punkti ar noteiktām pārraudzības teritorijām.