Kā iegūt atļauju?

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu atļaujas pieprasījuma veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi paraksttiesīgā, vai attiecīgi pilnvarota persona; Atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas norādāmā informācija atšķiras katram sakaru dienestam (skat. attiecīgo pieprasījumu veidlapu/-as);
  2. Nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošu papildu informāciju, piem., Starptautiskajā Telesakaru savienībā reģistrētas starptautiskas norēķinu organizācijas rakstisku piekrišanu (ja paredzēts izmantot tās pakalpojumus) vai citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu konkrētajā gadījumā;
  3. Aizpildītu klienta izpētes anketu, ja pieprasījumu iesniedz ārvalstu juridiskā persona;
  4. Pilnvaras oriģinālu vai atbilstoši noformētu pilnvaras kopiju, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Nepieciešamības gadījumā VAS “Elektroniskie sakari” var lūgt arī citu informāciju, piemēram, detalizētu radioiekārtas darbības principu aprakstu.

Kurš var iesniegt (nosacījumi iesniegšanai)

Pieprasījumu savā vārdā var iesniegt gan juridiska, gan fiziska persona.

Pieprasījumam (iesniegumam) ir jābūt ar juridisku spēku, tas nozīmē, ka ir jāsatur visi būtiskie rekvizīti, t.sk. paraksts (pašrocīgs vai drošs elektroniskais paraksts).

Ja pieprasījumu iesniedz juridiska persona, tad pieprasījumu ir jāparaksta juridiskās personas likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai. Ja šādu pieprasījumu paraksta pilnvarots pārstāvis, pieprasījumam ir jāpievieno atbilstoši noformēts pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.

Ja pieprasījumu iesniedz fiziska persona, tad pieprasījumu ir jāparaksta pašai fiziskajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja šādu pieprasījumu paraksta pilnvarota persona, tad pieprasījumam ir jāpievieno pilnvaras kopija:

  • ja pilnvarotājs ir fiziska persona, kuram ir Latvijas Republikas personas kods, tad pilnvarai ir jābūt notariāli apliecinātai.
  • ja pilnvarotājs ir fiziska persona ārvalstnieks, kuram nav Latvijas Republikas personas kods, tad pilnvarai ir jābūt apliecinātai ar appostilli.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentus (pieprasījumu, izpētes anketu, utt.) VAS „Elektroniskie sakari” var iesniegt divos veidos:

  • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus aicinām nosūtīt uz vases@vases.lv vai mūsu uzņēmuma oficiālo e-adresi (caur Latvija.lv).
  • Pašrocīgi parakstītu dokumentu kopijas aicinām nosūtīt uz e-pasta adresi: vases@vases.lv, bet oriģinālus sūtīt ar pastu/kurjerpastu vai nogādāt personīgi VAS „Elektroniskie sakari” – Eksporta ielā 5, Rīgā, LV-1010.

Dokumentu izskatīšanas termiņš

Saņemtie pieprasījumi, kas ir pilnīgi un korekti aizpildīti, tiek izskatīti iesnieguma reģistrēšanas secībā, Iesniegumu likumā noteiktajā termiņā (ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi).

Priekšnoteikums atļaujas izsniegšanai

Viens no priekšnoteikumiem radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšanai - radioiekārtai jāatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu. Ja VAS ES rīcībā nav pieejam informācija par iekārtas atbilstību, pēc VAS ES pieprasījuma atļaujas pieprasītājam jāiesniedz iekārtas atbilstības deklarācija un cita VAS ES pieprasītā informācija par izmantošanai paredzēto radioiekārtu.

Minētais nosacījums nav attiecināms uz īstermiņa atļaujas izsniegšanu (uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešus).

Svarīgi atcerēties! Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā kā atļaujas adresāts tiks norādīts pieprasījuma iesniedzējs. Rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīti atļaujas adresātam.