Cenrādis

Ministru kabineta noteikumi Nr. 652

Rīgā 2018. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 50 29. §)

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru
likuma
 6. panta ceturto daļu

 

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

2. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem norēķinās 20 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus (pielikuma 4. punkts) valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz pēc rēķina samaksas (kad samaksa ir ieskaitīta valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" kontā vai ir uzrādīts bankas apliecināts maksājuma uzdevums).

5. Ja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārskata gada ieņēmumi no elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem šīs starpības apmērā.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā ieņēmumu un izmaksu starpība tiek sadalīta proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumiem pārskata gadā.

7. Pārskata gada tarifu korekciju valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķina nākamajā pārskata gadā līdz valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" gada pārskata apstiprināšanas dienai, bet ne vēlāk kā līdz nākamā pārskata gada 31. jūlijam.

8. Paziņojumu par aprēķināto pārskata gada korekciju publicē valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē, paziņojumā iekļaujot informāciju par kopējās korekcijas attiecību pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, izteiktu procentos.

9. Tarifu korekciju katram pakalpojuma saņēmējam valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic pēc gada pārskata apstiprināšanas ieskaita veidā atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" prasījumiem par nākamajā pārskata gadā sniedzamajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu maksājumiem. Ja pakalpojumu saņēmējs nav samaksājis par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķināto korekciju ieskaita pakalpojuma saņēmēja parāda dzēšanai.

10. Ja nākamajā pārskata gadā maksa par saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem ir mazāka nekā pārskata gada tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam, starpību atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojuma saņēmēja iesnieguma saņemšanas.

11. Prasījums noilgst, ja valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pakalpojuma saņēmēja iesniegumu par atmaksu nav saņēmusi triju gadu laikā no dienas, kad paziņojums par aprēķināto pārskata gada korekciju publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē.

12. Tarifu korekciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tk – tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam (euro);

P – elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu ieņēmumu pārsniegums pār elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu izmaksām pārskata gadā (euro);

R – pakalpojumu saņēmējam piemērotā maksa par saņemto elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu apjomu pārskata gadā (euro);

I – kopējie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi pārskata gadā (euro).

13. Maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro par visu komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra joslu no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību spēkā stāšanās datuma. Šis punkts attiecas uz frekvenču joslām, kuru izmantošanai komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir noteikts ierobežots radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas apjoms.

14. Komersantam, kurš radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 3400–3800 MHz ir ieguvis izsoles ceļā un kuram šīs tiesības ir stājušās spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim, maksu par šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu piemēro šādā kārtībā:

14.1. no 2019. gada 1. janvāra – 33 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētās cenas;

14.2. no 2020. gada 1. janvāra – 66 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētās cenas;

14.3. no 2021. gada 1. janvāra – pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu pielikuma2.9.3. apakšpunktu.

15. Komersantiem, kuriem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 3400–3800 MHz pārklājas un ir noteiktas dažādās sakaru zonās, cenu par šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro, izmantojot atbilstošo teritoriālās diferenciācijas koeficientu, kas Rīgas sakaru zonā ir 0,4, bet pārējā Latvijā – 0,6.

16. Maksājumu par pieprasījuma pirmreizēju izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu līdzvērtīga sakaru dienesta radiostaciju uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai. Maksājumu par atkārtota pieprasījuma izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu lietošanas nosacījumu pagarināšanai.

16.1 Komersantiem, kuri radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 1427–1518 MHz ir ieguvuši izsoles ceļā, maksu par šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu piemēro šādā kārtībā:

16.1.1. pirmajā gadā no tiesību piešķiršanas spēkā stāšanās brīža – 33 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktā minētās cenas;

16.1.2. otrajā gadā no tiesību piešķiršanas spēkā stāšanās brīža – 66 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktā minētās cenas;

16.1.3. sākot ar trešo gadu no tiesību piešķiršanas spēkā stāšanās brīža – pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktu.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 255 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 82. nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva).

Ministru prezidents Māris Kučinskis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 652

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

1. Pieprasījumu izskatīšana radiofrekvences piešķīruma lietošanai, elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai, reģistrēšanai MIFR (galvenais ITU frekvenču reģistrs)
(vienreizējs maksājums pakalpojuma pieprasīšanas brīdī)

Nr. 
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

1.1.

Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai, pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas) vai reģistrēšanai MIFR

1.1.1.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls

bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

206,32

0,00

206,32

1.1.2.

publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls

bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

35,57

0,00

35,57

1.1.3.

fiksēto radiosakaru sistēma

sistēma

206,32

0,00

206,32

1.1.4.

bezvadu piekļuves sakaru tīkls

centrālās vai retranslācijas stacijas sektors

35,57

0,00

35,57

1.1.5.

apraides radiostacija

radiostacija

498,01

0,00

498,01

1.1.6.

jūras mobilo radiosakaru krasta radiostacija

radiostacija

142,29

0,00

142,29

1.1.7.

gaisa kuģniecības sauszemes radiostacija

radiostacija

142,29

0,00

142,29

1.1.8.

satelītsakaru Zemes stacija

radiostacija

206,32

0,00

206,32

1.1.9.

cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls

radiostacija vai radiosakaru tīkls

206,32

0,00

206,32

1.1.10.

speciālais radiolīdzeklis

radiotīkls

206,32

0,00

206,32

1.1.11.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām

radiosakaru tīkls

206,32

0,00

206,32

1.2.

Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)

1.2.1.

privātie sauszemes mobilie radiosakari

1.2.1.1.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls

bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

7,11

0,00

7,11

1.2.1.2.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām noteiktā radiofrekvences piešķīruma ietvaros

radiosakaru tīkls

7,11

0,00

7,11

1.2.1.3.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām, nosakot radiofrekvences piešķīrumu

radiosakaru tīkls

142,29

0,00

142,29

1.2.1.4.

privātā sauszemes mobilā radioiekārta

radioiekārta

7,11

0,00

7,11

1.2.2.

publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls

bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

7,11

0,00

7,11

1.2.3.

fiksēto radiosakaru sistēma

sistēma

7,11

0,00

7,11

1.2.4.

bezvadu piekļuves sakaru tīkls

centrālās vai retranslācijas stacijas sektors

7,11

0,00

7,11

1.2.5.

apraides radiostacija

radiostacija

7,11

0,00

7,11

1.2.6.

jūras mobilo radiosakaru radiostacija

1.2.6.1.

kuģa radiostacija

radiostaciju komplekss

21,34

0,00

21,34

1.2.6.2.

kuģa radiostacija un identifikatora piešķiršana

radiostaciju komplekss

24,76

0,00

24,76

1.2.6.3.

krasta radiostacija

radiostacija

28,46

0,00

28,46

1.2.6.4.

krasta radiostacija un identifikatora piešķiršana

radiostacija

31,88

0,00

31,88

1.2.7.

gaisa mobilo radiosakaru radiostacija

1.2.7.1.

gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām)

radiostaciju komplekss

71,14

0,00

71,14

1.2.7.2.

gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielāka)

radiostaciju komplekss

142,29

0,00

142,29

1.2.7.3.

radioiekārta uz zemes

radiostacija

7,11

0,00

7,11

1.2.7.4.

gaisa kuģa radiostacijas nomaiņa vai papildināšana

radiostacija

7,11

0,00

7,11

1.2.8.

satelītsakaru Zemes stacija

radiostacija

28,46

0,00

28,46

1.2.9.

cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls

radiostacija vai radiosakaru tīkls

28,46

0,00

28,46

1.2.10.

speciālais radiolīdzeklis

radiotīkls

206,32

0,00

206,32

1.3.

Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)

1.3.1.

visu veidu radioiekārtām

pieprasījums

7,11

0,00

7,11

1.4.

Izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma reģistrācija MIFR

1.4.1.

priekšnotifikācija

satelītsakaru tīkls

554,92

0,00

554,92

1.4.2.

koordinācija

satelītsakaru tīkls

554,92

0,00

554,92

1.4.3.

notifikācija

satelītsakaru tīkls

554,92

0,00

554,92

1.4.4.

padziļinātās izpētes procedūra

satelītsakaru tīkls

554,92

0,00

554,92

1.5.

Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai

1.5.1.

visu veidu radioiekārtām

pieprasījums

35,57

0,00

35,57

2. Radioiekārtu elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšana
(ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā)

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN mēnesī (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN mēnesī (euro)

2.1.

EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru krasta stacijai vai gaisa mobilo radiosakaru sauszemes radiostacijai, vai kuģa radiostacijai, vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P

2.1.1.

P ≤ 0,001 kW

raidītājs

0,31

0,00

0,31

2.1.2.

0,001 kW < P ≤ 0,005 kW

raidītājs

0,63

0,00

0,63

2.1.3.

0,005 kW < P ≤ 0,03 kW

raidītājs

1,26

0,00

1,26

2.1.4.

0,03 kW < P ≤ 0,3 kW

raidītājs

1,89

0,00

1,89

2.1.5.

0,3 kW < P ≤ 1 kW

raidītājs

2,52

0,00

2,52

2.1.6.

P > 1 kW

raidītājs

4,72

0,00

4,72

2.2.

EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [kW]

2.2.1.

P ≤ 0,1 kW

radiostacija

3,48

0,00

3,48

2.2.2.

0,1 kW < P ≤ 1 kW

radiostacija

8,14

0,00

8,14

2.2.3.

1 kW < P ≤ 5 kW

radiostacija

13,00

0,00

13,00

2.2.4.

5 kW < P ≤ 25 kW

radiostacija

15,64

0,00

15,64

2.2.5.

P > 25 kW

radiostacija

19,47

0,00

19,47

2.3.

EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]

2.3.1.

ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5 MHz

2.3.1.1.

e.r.p ≤ 14 dBW

radiostacija

10,80

0,00

10,80

2.3.1.2.

14 < e.r.p. ≤ 20 dBW

radiostacija

21,60

0,00

21,60

2.3.1.3.

20 < e.r.p. ≤ 27 dBW

radiostacija

43,19

0,00

43,19

2.3.1.4.

27 < e.r.p. ≤ 30 dBW

radiostacija

64,79

0,00

64,79

2.3.1.5.

30 < e.r.p. ≤ 37 dBW

radiostacija

75,58

0,00

75,58

2.3.1.6.

37 < e.r.p. ≤ 40 dBW

radiostacija

86,38

0,00

86,38

2.3.1.7.

e.r.p. > 40 dBW

radiostacija

107,98

0,00

107,98

2.3.2.

ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz

2.3.2.1.

e.r.p. ≤ 14 dBW

radiostacija

14,04

0,00

14,04

2.3.2.2.

14 < e.r.p. ≤ 20 dBW

radiostacija

28,07

0,00

28,07

2.3.2.3.

20 < e.r.p. ≤ 27 dBW

radiostacija

56,15

0,00

56,15

2.3.2.4.

27 < e.r.p. ≤ 30 dBW

radiostacija

84,22

0,00

84,22

2.3.2.5.

30 < e.r.p. ≤ 37 dBW

radiostacija

98,26

0,00

98,26

2.3.2.6.

37 < e.r.p. ≤ 40 dBW

radiostacija

112,30

0,00

112,30

2.3.2.7.

e.r.p. > 40 dBW

radiostacija

140,37

0,00

140,37

2.3.3.

ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz

2.3.3.1.

e.r.p. ≤ 14 dBW

radiostacija

21,60

0,00

21,60

2.3.3.2.

14 < e.r.p. ≤ 20 dBW

radiostacija

43,19

0,00

43,19

2.3.3.3.

20 < e.r.p. ≤ 27 dBW

radiostacija

86,38

0,00

86,38

2.3.3.4.

27 < e.r.p. ≤ 30 dBW

radiostacija

129,57

0,00

129,57

2.3.3.5.

30 < e.r.p. ≤ 37 dBW

radiostacija

151,17

0,00

151,17

2.3.3.6.

37 < e.r.p. ≤ 40 dBW

radiostacija

172,76

0,00

172,76

2.3.3.7.

e.r.p. > 40 dBW

radiostacija

215,95

0,00

215,95

2.4.

EMS nodrošināšana gaisa kuģim ar pacelšanās masu 5,7 tonnas vai lielāku

gaisa kuģis

107,70

0,00

107,70

2.5.

EMS nodrošināšana grupveides mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam

2.5.1.

privāto mobilo radiosakaru tīklam

2.5.1.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz

radiokanāls

28,59

0,00

28,59

2.5.1.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz

radiokanāls

40,02

0,00

40,02

2.5.2.

publisko mobilo radiosakaru tīklam

2.5.2.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz

radiokanāls

35,33

0,00

35,33

2.5.2.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz

radiokanāls

49,47

0,00

49,47

2.6.

EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai

2.6.1.

frekvenču joslā no 30 MHz līdz 87,5 MHz

2.6.1.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz

2.6.1.1.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

58,50

0,00

58,50

2.6.1.1.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

23,40

0,00

23,40

2.6.1.1.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

8,78

0,00

8,78

2.6.1.1.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

8,78

0,00

8,78

2.6.1.1.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

8,78

0,00

8,78

2.6.1.1.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

8,78

0,00

8,78

2.6.1.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz

2.6.1.2.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

81,91

0,00

81,91

2.6.1.2.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

32,76

0,00

32,76

2.6.1.2.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

12,29

0,00

12,29

2.6.1.2.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

12,29

0,00

12,29

2.6.1.2.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

12,29

0,00

12,29

2.6.1.2.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

12,29

0,00

12,29

2.6.2.

frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz

2.6.2.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz

2.6.2.1.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

175,10

0,00

175,10

2.6.2.1.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

70,04

0,00

70,04

2.6.2.1.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

26,27

0,00

26,27

2.6.2.1.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

26,27

0,00

26,27

2.6.2.1.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

26,27

0,00

26,27

2.6.2.1.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

26,27

0,00

26,27

2.6.2.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz

2.6.2.2.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

245,14

0,00

245,14

2.6.2.2.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

98,06

0,00

98,06

2.6.2.2.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

36,77

0,00

36,77

2.6.2.2.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

36,77

0,00

36,77

2.6.2.2.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

36,77

0,00

36,77

2.6.2.2.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

36,77

0,00

36,77

2.6.2.3.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz

2.6.2.3.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

315,18

0,00

315,18

2.6.2.3.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

126,07

0,00

126,07

2.6.2.3.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

47,28

0,00

47,28

2.6.2.3.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

47,28

0,00

47,28

2.6.2.3.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

47,28

0,00

47,28

2.6.2.3.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

47,28

0,00

47,28

2.7.

EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz

2.7.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz

2.7.1.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

87,55

0,00

87,55

2.7.1.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

35,02

0,00

35,02

2.7.1.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

13,13

0,00

13,13

2.7.1.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

13,13

0,00

13,13

2.7.1.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

13,13

0,00

13,13

2.7.1.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

13,13

0,00

13,13

2.7.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz

2.7.2.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

122,57

0,00

122,57

2.7.2.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

49,03

0,00

49,03

2.7.2.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

18,39

0,00

18,39

2.7.2.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

18,39

0,00

18,39

2.7.2.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

18,39

0,00

18,39

2.7.2.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

18,39

0,00

18,39

2.7.3.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz

2.7.3.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

157,59

0,00

157,59

2.7.3.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

63,04

0,00

63,04

2.7.3.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

23,64

0,00

23,64

2.7.3.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

23,64

0,00

23,64

2.7.3.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

23,64

0,00

23,64

2.7.3.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

23,64

0,00

23,64

2.8.

EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam ar frekvenču joslas platumu līdz 25 kHz ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz

2.8.1.

pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 W

2.8.1.1.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

8,99

0,00

8,99

2.8.1.2.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

3,37

0,00

3,37

2.8.1.3.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

3,37

0,00

3,37

2.8.1.4.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

3,37

0,00

3,37

2.8.1.5.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

3,37

0,00

3,37

2.8.2.

pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 W

2.8.2.1.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

17,97

0,00

17,97

2.8.2.2.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.2.3.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.2.4.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.2.5.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.3.

personālā radioizsaukuma sistēmas (Paging) radiostacija ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. ≤ 5 W

2.8.3.1.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

17,97

0,00

17,97

2.8.3.2.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.3.3.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.3.4.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.3.5.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.9.

EMS nodrošināšana platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā7

2.9.1.

frekvenču joslā
450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz

katri 100 kHz

74,66

0,00

74,66

2.9.2.

frekvenču joslā
960 MHz < f ≤ 3000 MHz

katri 100 kHz

37,83

0,00

37,83

2.9.3.

frekvenču joslā
3000 MHz < f ≤ 10000 MHz

katri 100 kHz

15,09

0,00

15,09

2.10.

Aizsardzībai pret kaitīgiem radiotraucējumiem reģistrēts pasīvo radiosakaru (piemēram, radioastronomijas, meteoroloģijas uztverošo centru) radiokanāls

radiokanāls

8,06

0,00

8,06

2.11.

Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9

2.11.1.

fiksētais dienests

radiokanāls

8,06

0,00

8,06

2.11.2.

satelītu vai izplatījuma dienests

radiokanāls

8,06

0,00

8,06

2.11.3.

publiskais mobilais dienests

radiokanāls

8,06

0,00

8,06

2.11.4.

privātais mobilais dienests

radiokanāls

8,06

0,00

8,06

2.11.5.

kuģniecības dienests

kuģis vai krasta stacija

8,06

0,00

8,06

2.11.6.

gaisa kuģniecības dienests

gaisa kuģis vai zemes radiostacija

8,06

0,00

8,06

2.11.7.

radiolokācijas dienests

radiostacija vai tīkla radiokanāls

8,06

0,00

8,06

2.11.8.

apraides dienests

radiostacija

8,06

0,00

8,06

2.11.9.

apraides palīgdienests

tīkls

8,06

0,00

8,06

2.12.

EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru sistēmas radiokanālam8,9 vai satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–Izplatījums), vai satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens Izplatījums–Zeme) vai Izplatījuma stacijai

2.12.1.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 4 MHz

2.12.1.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

22,31

0,00

22,31

2.12.1.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

20,32

0,00

20,32

2.12.1.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

18,33

0,00

18,33

2.12.1.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

16,86

0,00

16,86

2.12.1.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

14,11

0,00

14,11

2.12.1.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

12,09

0,00

12,09

2.12.2.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 4 MHz < Δf ≤ 8 MHz

2.12.2.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

25,08

0,00

25,08

2.12.2.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

22,85

0,00

22,85

2.12.2.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

20,61

0,00

20,61

2.12.2.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

18,96

0,00

18,96

2.12.2.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

15,86

0,00

15,86

2.12.2.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

13,60

0,00

13,60

2.12.3.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 8 MHz < Δf ≤ 15 MHz

2.12.3.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

27,86

0,00

27,86

2.12.3.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

25,38

0,00

25,38

2.12.3.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

22,89

0,00

22,89

2.12.3.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

21,05

0,00

21,05

2.12.3.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

17,62

0,00

17,62

2.12.3.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

15,10

0,00

15,10

2.12.4.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 15 MHz < Δf ≤ 30 MHz

2.12.4.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

30,63

0,00

30,63

2.12.4.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

27,91

0,00

27,91

2.12.4.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

25,17

0,00

25,17

2.12.4.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

23,15

0,00

23,15

2.12.4.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

19,37

0,00

19,37

2.12.4.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

16,60

0,00

16,60

2.12.5.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 30 MHz < Δf ≤ 57 MHz

2.12.5.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

33,41

0,00

33,41

2.12.5.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

30,43

0,00

30,43

2.12.5.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

27,45

0,00

27,45

2.12.5.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

25,25

0,00

25,25

2.12.5.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

21,13

0,00

21,13

2.12.5.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

18,11

0,00

18,11

2.12.5.7.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

15,70

0,00

15,70

2.12.6.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 57 MHz < Δf ≤ 112 MHz

2.12.6.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

36,18

0,00

36,18

2.12.6.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

32,96

0,00

32,96

2.12.6.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

29,73

0,00

29,73

2.12.6.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

27,34

0,00

27,34

2.12.6.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

22,88

0,00

22,88

2.12.6.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

19,61

0,00

19,61

2.12.6.7.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

17,01

0,00

17,01

2.12.7.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 112 MHz < Δf ≤ 250 MHz

2.12.7.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

21,11

0,00

21,11

2.12.7.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

18,31

0,00

18,31

2.12.7.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

15,34

0,00

15,34

2.12.7.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

12,68

0,00

12,68

2.12.8.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 250 MHz < Δf ≤ 500 MHz

2.12.8.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

22,62

0,00

22,62

2.12.8.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

19,62

0,00

19,62

2.12.8.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

16,43

0,00

16,43

2.12.8.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

13,59

0,00

13,59

2.12.9.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 500 MHz < Δf ≤ 750 MHz

2.12.9.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

24,12

0,00

24,12

2.12.9.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

20,92

0,00

20,92

2.12.9.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

17,52

0,00

17,52

2.12.9.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

14,49

0,00

14,49

2.12.10.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 750 MHz < Δf ≤ 1 GHz

2.12.10.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

25,63

0,00

25,63

2.12.10.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

22,23

0,00

22,23

2.12.10.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

18,62

0,00

18,62

2.12.10.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

15,39

0,00

15,39

2.12.11.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 1 GHz < Δf ≤ 4 GHz

2.12.11.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

27,13

0,00

27,13

2.12.11.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

23,53

0,00

23,53

2.12.11.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

19,71

0,00

19,71

2.12.11.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

16,30

0,00

16,30

2.13.

EMS nodrošināšana daudzpunktu bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam individuālai izmantošanai

2.13.1.

Rīgas sakaru zonā2

2.13.1.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,73

0,00

0,73

2.13.1.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,47

0,00

0,47

2.13.1.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,24

0,00

0,24

2.13.1.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,20

0,00

0,20

2.13.2.

Kurzemes sakaru zonā3

2.13.2.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.13.2.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,18

0,00

0,18

2.13.2.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,09

0,00

0,09

2.13.2.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,08

0,00

0,08

2.13.3.

Zemgales sakaru zonā4

2.13.3.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.13.3.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,18

0,00

0,18

2.13.3.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,09

0,00

0,09

2.13.3.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,08

0,00

0,08

2.13.4.

Vidzemes sakaru zonā5

2.13.4.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.13.4.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,18

0,00

0,18

2.13.4.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,09

0,00

0,09

2.13.4.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,08

0,00

0,08

2.13.5.

Latgales sakaru zonā6

2.13.5.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.13.5.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,18

0,00

0,18

2.13.5.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,09

0,00

0,09

2.13.5.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,08

0,00

0,08

2.14.

EMS nodrošināšana daudzpunktu fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam frekvenču joslā 1427,5 MHz ≤ f ≤ 1506,5 MHz

2.14.1.

Rīgas sakaru zonā2

katri 100 kHz

0,71

0,00

0,71

2.14.2.

Kurzemes sakaru zonā3

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.14.3.

Zemgales sakaru zonā4

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.14.4.

Vidzemes sakaru zonā5

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.14.5.

Latgales sakaru zonā6

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.15.

Radiofrekvences piešķīrums meteoroloģijas palīgdienesta stacijām

radiokanāls

8,06

0,00

8,06

3. Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana radioamatieru sakariem

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

3.1.

Radioamatiera eksaminācija

radioamatiera eksāmens

19,93

0,00

19,93

3.2.

Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanai

radiostacija

17,73

0,00

17,73

3.3.

Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera papildu izsaukuma signāla piešķiršanai

izsaukuma signāls

13,71

0,00

13,71

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšana un akceptēšana

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

4.1.

Publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošana10

4.1.1.

publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts

1 projekts

113,55

0,00

113,55

4.1.2.

publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

170,32

0,00

170,32

4.2.

Apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošana10

4.2.1.

apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts

1 projekts

81,10

0,00

81,10

4.2.2.

apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

121,66

0,00

121,66

4.3.

Vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošana (punkts–punkts)10

4.3.1.

vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts)

1 projekts

48,66

0,00

48,66

4.3.2.

vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

72,99

0,00

72,99

4.4.

Citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošana (punkts–daudzpunkts)10

4.4.1.

citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts)

1 projekts

48,66

0,00

48,66

4.4.2.

citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

72,99

0,00

72,99

4.5.

Vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošana10,11

4.5.1.

vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts

1 projekts

24,33

0,00

24,33

4.5.2.

vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

36,50

0,00

36,50

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu.

3 Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils.

4 Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Aizkraukles, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, Ķeguma, Lielvārdes, Neretas, Ogres, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku.

5 Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras, Varakļānu, Vecpiebalgas.

6 Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Aglonas, Aknīstes, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Kārsavas, Krāslavas, Krustpils, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Salas, Vārkavas, Viesītes, Viļakas, Viļānu, Zilupes.

7 Maksājums veicams atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 652 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" 13. punktam.

8 Maksai par EMS nodrošināšanu vienvirziena fiksēto radiosakaru radiolīnijai vai vienvirziena publisko mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

9 Maksai par EMS nodrošināšanu fiksēto radiosakaru radiolīnijai, kurai Latvijas teritorijā atrodas tikai viena no raidošajām radiostacijām, piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

10 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta atkārtotai izskatīšanai attiecīgā projekta nepilnību gadījumā piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

11 Norādīto izcenojumu piemēro vienai antenai atbilstoši ierīkošanas projektam (izņemot abonentu galiekārtas). Izcenojumu palielina atbilstoši ierīkošanas projektā norādīto antenu skaitam.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards