VAS Elektroniskie sakari kvantitatīvie dati par 1.pusgadu.

11.07.2022

Esam apkopojuši 1. pusgada darba rezultātus un piedāvājam vispārīgu pārskatu. 

 

Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas 

2022. gada 1. pusgadā VAS Elektroniskie sakari (VAS ES), izskatot radiofrekvences piešķīruma lietošanas pieprasījumus, dažādos radiosakaru dienestos kopumā izsniedza 3104 atļaujas.  

2022. gada 1. pusgadā izsniegto radiofrekvences piešķīrumu lietošanas atļauju skaita procentuāls sadalījums pa radiosakaru dienestiem:

 

101 atļaujas izsniegtas 703,0-733,0 MHz / 758,0-788,0 MHz jeb 700 MHz frekvenču joslā, kas no šī gada 1.februāra ir pieejama platjoslas bezvadu pārraides sistēmu izmantošanai, tostarp 5G tīkla izvēršanai.

 

Radiofrekvenču piešķīrumu starptautiskā koordinācija

2022. gada pirmo 6 mēnešu laikā koordinācijai nosūtīti  372 piešķīrumi un Latvijas pusē koordinēti 294 ārvalstu iesūtītie frekvences piešķīrumu pieprasījumi. Frekvenču piešķīrumu koordināciju veic, lai novērstu savstarpēju kaitīgo radiotraucējumu rašanos ar kaimiņvalstu radioiekārtām Latvijas pierobežā.

 

Radiotraucējumu pieteikumu izskatīšana

1.pusgada ietvaros saņemti 92 pieteikumi par radiosakaru traucējumiem. 78% no pārskata periodā saņemtajiem pieteikumiem bija par radiosakaru traucējumiem sauszemes mobilajā radiosakaru dienestā, 4% - gaisa satiksmes mobilajā dienestā un pārējie – citos radiosakaru dienestos. Biežākie radiotraucējumu iemesli: bojātas radioiekārtas un sistēmas, radioiekārtu izmantošana bez individuālas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, koplietojamas atļaujas nosacījumu neievērošana un prasībām neatbilstošu radioiekārtu izmantošana.

2022. gada 1.pusgadā, izskatot informāciju par Latvijā lietošanai paredzētajām radioiekārtām, neatbilstības konstatētas 18 iekārtu modeļiem. Par neatbilstošām radioiekārtām uzskatāmas tādas iekārtas, kas neatbilst direktīvai 2014/53/ES (RED), piemēram, iekārta nav marķēta ar CE zīmi vai nav pieejama atbilstības deklarācija, un kuras nav paredzētas lietošanai Eiropas Savienībā. Šādu iekārtu lietošana var radīt kaitīgus traucējumus citām sakaru sistēmām. VAS ES norāda, ka, lai izvairītos no situācijām, kad iegādātās radioiekārtas izraisījušas radiotraucējumus, patērētājiem ir jābūt īpaši vērīgiem un pirms radioiekārtas iegādes vai uzstādīšanas jāiepazīstas ar tās tehnisko informāciju un lietošanas ierobežojumiem.  

 

Radiofrekvenču spektra uzraudzības aktivitātes  

2022. gada 1.pusgadā apsekotas 621 radioiekārtu uzstādīšanas vietas, un apsekošanas rezultātā pārbaudītas 10 888 radioiekārtas. Šādas apsekošanas nodrošina VAS ES aktuālu informāciju par faktiskā stāvokļa atbilstību radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī samazina radioiekārtu savstarpējo traucējumu rašanās iespējamību.  

 

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšana 

Šī gada 1.pusgada ietvaros kopumā izskatīti un akceptēti 153 radiostaciju ierīkošanas tehniskie projekti, no kuriem 103 - par publisko mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanu un 50 projekti par radioreleju līnijām vai cita veida radiosakaru tīkliem. Atgādinām, ka kopš 2022. gada 1. marta saskaņā ar 15.03.2022 MK noteikumiem visi elektronisko sakaru ierīkošanas tehniskie projekti jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 

 

Numerācijas datu bāzes pārvaldība 

Numerācijas datu bāzē veikto darbību skaits 1. pusgadā sasniedza 2226309. Attīstot NDB, elektronisko sakaru komersantiem tiks nodrošināta iespēja iesniegt pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu, pagarināšanu vai anulēšanu elektroniski un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai - iespēju šos pieprasījumus elektroniski apstrādāt.