Ētikas kodekss


I Vispārīgie jautājumi

1. VAS „Elektroniskie sakari” Ētikas kodeksa (turpmāk - Ētikas kodekss) mērķis ir noteikt un nostiprināt profesionālās ētikas normas, lai uzlabotu uzņēmuma darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS ES).

2. VAS ES darbinieks savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav minētas Ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības normām.

II Ētikas pamatprincipi

3. Neitralitāte un neatkarība:

3.1. VAS ES darbinieka spriedumi, lēmumi un rīcība atbilst normatīvo aktu prasībām;

3.2. VAS ES darbinieks savu profesionālo darbību veic un lēmumus pieņem neatkarīgi no piederības politiskajām partijām, biedrībām un nodibinājumiem;

3.3. VAS ES darbinieks pilda savus pienākumus, veicinot sabiedrības uzticību VAS ES, un atturas no darbībām, kas varētu ietekmēt lēmuma pieņemšanu un mazināt VAS ES darbības nozīmi;

3.4. vienlaikus atrodoties darba attiecībās ar citu darba devēju, VAS ES darbinieks ievēro Ētikas kodeksā iekļautos pamatprincipus un ētikas normas.

4. Objektivitāte:

4.1. VAS ES darbinieks ir patstāvīgs un neatkarīgs savu pienākumu izpildē, pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot īpašu labvēlību vai privilēģijas kādai personai, norobežojoties no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes (citu personu, politisku vai sociālu grupu interesēm, pakļaušanās sabiedrības protestiem vai bailēm no kritikas);

4.2. izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, VAS ES darbinieks izmanto tikai objektīvu un pārbaudītu informāciju. Jautājumus izskata pēc būtības. VAS ES darbinieks profesionālās darbības rezultātā pieņem lēmumu, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem;

4.3. VAS ES darbiniekam jābūt paškritiskam, jāprot atzīt un labot savas kļūdas un atvainoties par neētisku rīcību. Nav pieļaujama ļaunprātīga VAS ES darbinieku vai citu personu zināšanu trūkuma un kļūdu izmantošana;

4.4. VAS ES darbinieks veic savus pienākumus, ievērojot VAS ES un visas sabiedrības intereses, nepieļaujot tādu uzvedību, kas traucē jautājuma konstruktīvu izskatīšanu.

5. Atklātība un lojalitāte:

5.1. VAS ES darbinieks savā profesionālajā darbībā ir atklāts pret sabiedrību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vienlaikus ievērojot konfidencialitāti un cienot privātumu. Nav pieļaujama prettiesiskas rīcības slēpšana vai atbalstīšana;

5.2. lietišķajos kontaktos ar sabiedrību un masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem VAS ES darbinieks vienmēr atklāj savu vārdu, uzvārdu un iestādi, kuru viņš pārstāv. Ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos VAS ES darbinieks pauž VAS ES viedokli, ievērojot normatīvo aktu noteikto kārtību;

5.3. VAS ES darbinieks savos publiskajos izteikumos ir lojāls pret VAS ES un tās darbības mērķiem, koleģiālajām attiecībām un korporatīvo kultūru - vērtību kopumu, ko ciena visi VAS ES darbinieki un kas veido tās reputāciju sabiedrībā;

5.4. saskarsmē ar citām personām VAS ES darbinieks izturas ar cieņu, respektējot profesionālās prasības un likumiskās intereses.

6. Konfidencialitāte:

6.1. VAS ES darbinieks, pildot darba pienākumus, ievēro konfidencialitāti;

6.2. VAS ES darbinieks informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu.

7. Taisnīgums un godprātība:

7.1. taisnīgums ir VAS ES darbinieku, kā arī VAS ES valdes savstarpējo attiecību norma;

7.2. taisnīga attieksme saskarsmē ar sabiedrību ir VAS ES darbinieka obligāta profesionālās etiķetes sastāvdaļa;

7.3. VAS ES darbinieks savus amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai;

7.4. VAS ES darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem;

7.5. VAS ES darbinieks informē VAS ES valdi par gadījumiem, kuru risināšanā viņš ir iespējamā ieinteresētā persona, lai VAS ES valde varētu nozīmēt citu VAS ES darbinieku lietas pilnvērtīgai, objektīvai risināšanai;

7.6. VAS ES darbinieku atbildība ir individuāla un atbilstoša konkrētajam gadījumam.

8. Profesionalitāte:

8.1. profesionalitāte ir saistīta ar amatu un tam raksturīgiem uzdevumiem, kuros izpaužas ar attiecīgo amatu saistītās iegūtās zināšanas un nostiprinātās prasmes;

8.2. VAS ES darbinieks savus pienākumus veic profesionāli, ar atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi;

8.3. VAS ES darbinieks ir uzņēmīgs, mērķtiecīgs un cenšas sasniegt labākos rezultātus, izrāda pašiniciatīvu un izsaka priekšlikumus darba pilnveidošanai;

8.4. VAS ES darbinieks pienākumus veic, ievērojot visas sabiedrības un VAS ES intereses;

8.5. VAS ES darbinieks paplašina un padziļina savas profesionālās zināšanas, apgūstot nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai savus pienākumus veiktu pienācīgi un lietpratīgi;

8.6. VAS ES darbinieks sadarbojas ar citiem VAS ES darbiniekiem, sniedzot vai saņemot palīdzību darba uzdevuma veikšanai.

III VAS ES darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība

9. Katram VAS ES darbiniekam ir tiesības:

9.1. lēmumu pieņemšanas gaitā, atbilstoši profesionālajai kompetencei un amatam, brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt personisko viedokli, ja ir pārliecība par to;

9.2. saņemt no VAS ES valdes vai tiešā vadītāja adekvātu padarītā darba novērtējumu un cieņpilnu attieksmi;

9.3. uz privātās dzīves neaizskaramību;

9.4. atteikties izpildīt VAS ES valdes vai tiešā vadītāja dotos uzdevumus, ja tie ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Katram VAS ES darbiniekam ir pienākums:

10.1. ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā arī ārpus tā;

10.2. ievērot profesionālo etiķeti, cienīt VAS ES korporatīvās vērtības un darba kultūru;

10.3. izvairīties no konfliktiem VAS ES un ārpus tās;

10.4. uzturēt koleģiālas savstarpējās attiecības;

10.5. saudzīgi izturēties pret VAS ES īpašumu, atbilstoši, ekonomiski izmantot darba procesam izsniegtos resursus;

10.6. sekot, lai ar darba pienākumu veikšanu saistītā informācija tiktu izmantota tikai darba vajadzībām;

10.7. neizmantot savtīgos nolūkos koleģiālās padotā un vadītāja attiecības, citu VAS ES darbinieku nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu;

10.8. godīgi atzīt neētisku rīcību vai nekorektu polemiku un labot savas kļūdas;

10.9. informēt VAS ES darbiniekus par profesionāli aktuāliem jautājumiem un dalīties pieredzē, kas varētu būt noderīga arī citiem VAS ES darbiniekiem;

10.10. ar oficiālai darba videi piemērotu korektu uzvedību, ārējo izskatu un stāju veicināt sabiedrības uzticēšanos VAS ES;

10.11. saskaņot ar VAS ES valdi nodomu uzņemties darba pienākumus pie cita darba devēja;

10.12. ievērot noteikto darba laiku, bet iespējamo kavēšanos vai prombūtni saskaņot ar tiešo vadītāju;

10.13. izvairīties no situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts vai korupcijai labvēlīgi apstākļi.

11. Darbinieku savstarpējās attiecības:

11.1. VAS ES darbinieku savstarpējo attiecību pamatā ar VAS ES darbiniekiem un citām personām ir cieņa, pieklājība, godīgums, izpalīdzība, sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts;

11.2. VAS ES darbinieka pienākums ir izvairīties no VAS ES darbinieku goda vai cieņas aizskaršanas, neatkarīgi no ieņemamā amata, izcelsmes, sociālā vai mantiskā stāvokļa, rases, nacionālās piederības, vecuma un dzimuma;

11.3. VAS ES darbinieks izvairās no augstprātības un autoritāra vadības stila, ievēro demokrātijas normas un koleģialitāti;

11.4. nav pieļaujama VAS ES darbinieku un citu personu pazemošana, publiska kritika, ciniska attieksme;

11.5. VAS ES darbinieks ņem vērā citu uzskatus, nevienu personiski neaizskarot un neaizvainojot;

11.6. VAS ES darbinieks ļauj citiem VAS ES darbiniekiem pilnībā izteikties;

11.7. VAS ES darbinieks rūpējas par VAS ES jauno darbinieku iesaistīšanu darba kolektīvā, daloties ar tiem savās profesionālajās zināšanās, pieredzē un praksē;

11.8. VAS ES darbinieks apzinās, ka katra atsevišķa VAS ES darbinieka uzvedība un rīcība veido VAS ES kopējo tēlu sabiedrībā.

12. Profesionālā etiķete:

12.1. VAS ES darbinieks ir uzmanīgs klausītājs un runātājs;

12.2. VAS ES darbinieks rūpīgi pārdomā savus izteikumus;

12.3. VAS ES darbinieks nelieto vārdus, žestus un mājienus, kas neatbilst lietišķai komunikācijai vai arī var aizskart citu personu cieņu;

12.4. VAS ES darbinieka attieksme pret darbu un kolēģiem ir labvēlīga, runa ir saprotama;

12.5. VAS ES darbinieks ievēro ģērbšanās kultūru, kas ir atbilstoša lietišķajam stilam;

12.6. VAS ES darbinieks ar apmeklētājiem un kolēģiem diskutē savstarpējas cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē.

13. VAS ES valdei, direktoriem, struktūrvienību vadītājiem un funkcionālajiem vadītājiem ir pienākums:

13.1. regulāri informēt padotos par VAS ES attīstības perspektīvām;

13.2. sekmēt profesionālu darba atmosfēras veidošanos struktūrvienībās;

13.3. veicināt VAS ES darbinieku profesionālo izaugsmi;

13.4. nepieļaut intrigas, dažādu grupējumu veidošanos un favorītisma izpausmes kolektīvā;

13.5. kritiku par VAS ES darbinieka kļūdām, kas pieļautas darba procesā, izteikt darbiniekam individuāli;

13.6. gādāt, lai VAS ES darbinieki saņemtu publisku un materiālu atzinību par īpaši sekmīgu pienākumu pildīšanu;

13.7. atbalstīt VAS ES darbinieku radošo pieeju un iniciatīvu darba procesa uzlabošanai;

13.8. izvairīties no situācijām, kas ētiskā ziņā rada divdomīgu vai pretrunīgu iespaidu, neatbilst vispārpieņemtām uzvedības normām, Ētikas kodeksam un kaitē VAS ES prestižam, reputācijai un tēlam kopumā;

13.9. ar savu uzvedību veicināt VAS ES darbinieku atbildīgu attieksmi pret tiešajiem darba pienākumiem.

IV Darbības, kas vērstas uz interešu konfliktu novēršanu un komunikāciju ar lobētājiem

14. Darbības, kas vērstas uz interešu konfliktu novēršanu:

14.1. VAS ES darbinieks ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību ievērošanu interešu konflikta jautājumos, kā arī par interešu konflikta konstatēšanu un riska jomām, kurās šādi konflikti var rasties, veicot tiešos darba pienākumus;

14.2. ja interešu konflikts radies, VAS ES darbinieks informē VAS ES atbildīgo valdes locekli un tiešo vadītāju un pārtrauc savu līdzdalību lēmumu pieņemšanā; darbinieks atsakās no tādu darba pienākumu veikšanas, kas saistīti ar viņa, radinieku vai citu personu mantiskām interesēm.

15. VAS ES darbinieku ētikas uzvedības noteikumi komunikācijā ar lobētājiem:

15.1. VAS ES darbinieks izvērtē ikvienu ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, ņemot vērā to, vai tas nav saistīts ar ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam un informē par to tiešo vadītāju;

15.2. VAS ES darbinieks nodrošina, ka visiem lobētājiem, kas ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem un saņemt nepieciešamo informāciju.

16. VAS ES darbiniekam komunikācijā ar lobētājiem ir aizliegts:

16.1. neievērojot vienlīdzības principu, kādam no lobētājiem nodrošināt īpašas priekšrocības, ja vien to īpaši neparedz normatīvie akti vai līgums, salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā vienu no lobētājiem īpaši informējot par viņu interesējošo jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma pieņēmējiem vai citus labumus;

16.2. pieņemt no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viņš ir saistīts. Ar citiem labumiem tiek saprasti arī transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai jebkāda cita veida materiālie labumi;

16.3. izmantot savu dienesta stāvokli un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām personām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu;

16.4. maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka valsts amatpersona var nodrošināt viņam piekļuvi augstākstāvošām personām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu;

16.5. lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt institūcijas, kurā viņš ir nodarbināts, rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar kuru persona ir saistīta.

V Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanas kārtība

17. VAS ES ar valdes lēmumu izveido Ētikas komisiju (turpmāk - Komisija), kuras uzdevums ir sūdzību izskatīšana par VAS ES darbinieka rīcību. Komisijas sastāvā iekļauj trīs VAS ES darbiniekus. VAS ES valdes lēmumā papildus nosaka, kurš no Komisijas locekļiem pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus.

18. Ētikas normu pārkāpuma gadījumā VAS ES darbiniekam vai citai personai ir tiesības iesniegt sūdzību par VAS ES darbinieku tā atbildīgajam direktoram. Ja direktors, kurš saņēmis sūdzību, radušos problēmu nevar vienpersoniski un objektīvi atrisināt, tad tiešais vadītājs vēršas pie VAS ES atbildīgā valdes locekļa ar lūgumu nodot minētā jautājuma izskatīšanu Komisijai.

19. Komisijai ir šādi uzdevumi:

19.1. sniegt priekšlikumus un piedalīties VAS ES ētikas kodeksa pilnveidošanā, tai skaitā, ne retāk kā reizi gadā pārskatīt Ētikas kodeksa normas un sniegt VAS ES valdei priekšlikumus par VAS ES iekšējā regulējuma pilnveidošanu vai aktualizēšanu, ja tāds nepieciešams;

19.2. izskatīt un izvērtēt iesniegtās sūdzības par VAS ES darbinieku rīcību;

19.3. sniegt atzinumu VAS ES valdei par konkrētas Ētikas kodeksa uzvedības normas pārkāpuma faktu.

20. Komisijai ir šādas tiesības:

20.1. savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt informāciju no VAS ES darbiniekiem;

20.2. uzaicināt VAS ES darbiniekus uz Komisijas sēdi informācijas un priekšlikumu sniegšanai ētikas jomā;

20.3. lemt par priekšlikumiem ētikas un personālvadību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanai un uzlabošanai;

20.4. atkarībā no pārkāpuma rakstura vērsties pie VAS ES valdes ar ierosinājumu par disciplinārsoda piemērošanu pret VAS ES darbinieku, kurš pārkāpis Ētikas kodeksa normas.

21. Komisijas priekšsēdētājs organizē Komisijas darbu, sasauc un vada Komisijas sēdes.

22. Komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas par VAS ES darbinieka rīcību sasauc Komisijas sēdi.

23. Komisijas sēde ir slēgta. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās visi Komisijas locekļi.

24. Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties sēdē, ja viņš tieši vai netieši ir ieinteresēts sūdzības izskatīšanā.

25. Komisija, ja tas ir nepieciešams, uz sēdi uzaicina personu, kura iesniegusi sūdzību, un VAS ES darbinieku, par kuru iesniegta sūdzība. Komisijas priekšsēdētājs uzaicina minētās personas uz Komisijas sēdi, nosūtot paziņojumu pa elektronisko pastu trīs darba dienas pirms sēdes.

26. VAS ES darbinieka, par kuru iesniegta sūdzība, atteikšanās sadarboties ir ētikas normu pārkāpums.

27. Personai, kura iesniegusi sūdzību, un VAS ES darbiniekam, par kuru iesniegta sūdzība, ir tiesības sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli. Ja attiecīgā persona pieprasa, Komisijai jānodrošina personas uzklausīšana dažādos laikos.

28. Komisija sūdzību izskata desmit darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

29. Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana VAS ES darbiniekiem sakarā ar sūdzības iesniegšanu.

30. Komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, Komisijas locekļiem savstarpēji vienojoties. Komisijas pieņemto lēmumu noformē atzinuma veidā un to paraksta visi Komisijas locekļi. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs VAS ES valdei.

31. VAS ES valde trīs darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas izvērtē Komisijas atzinumu un pieņem lēmumu par rīcību Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpumu gadījumā, rakstot uz atzinuma attiecīgu rezolūciju.

32. Komisijas priekšsēdētājs divu darba dienu laikā no VAS ES atbildīgā valdes locekļa rezolūcijas sastādīšanas iepazīstina VAS ES darbinieku, par kuru iesniegta sūdzība, ar VAS ES valdes lēmumu.

33. Ja VAS ES darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksa noteiktajām normām un tajā ir disciplinārā pārkāpuma pazīmes, pret VAS ES darbinieku ierosina disciplinārlietu.