Starptautiskās institūcijas

 

VAS "Elektroniskie sakari" nodrošina Latvijas dalību un interešu pārstāvniecību dažādās starptautiskās organizācijās. VAS ES ir plašs starptautisko sadarbības partneru loks. Galvenie starptautiskās sadarbības partneri ir citu valstu sakaru administrācijas, elektronisko sakaru nozares vadošās starptautiskās organizācijas un Eiropas Savienības institūcijas.

Starptautiskā Telesakaru savienība ITU (International Telecommunication Union)

Dibināta 1865. gadā kā Pasaules telegrāfa savienība (Union internationale télégraphique). Latvija darbojās šajā organizācijā arī pirmās brīvvalsts laikā, tad, esot Padomju Savienības sastāvā, tā savu darbību pārtrauca, bet atjaunoja 90. gadu pirmajā pusē. Mūsdienās šī organizācija ir pārveidota par Starptautisko Telesakaru savienību (ITU), tā ir ANO aģentūra un tās sastāvā ir 193 valstis un ap 700 nozares kompānijas. Raizi 3-4 gados ITU rīko Pasaules Radiosakaru konferences, kurās valstis vienojas par Radionoteikumiem, kas ir saistoši visām ITU dalībvalstīm.

Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konference CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)

CEPT dibināta 1959. gadā. Tā apvieno 48 Eiropas reģiona valstis, lai Eiropas reģionā izstrādātu vienotus normatīvus saskaņotai radiofrekvenču spektra izmantošanai. Tās galvenais mērķis ir koordinēt sadarbību starp Eiropas sakaru administrācijām un būt sadarbības platformai pirms Pasaules Radiosakaru konferencēm.

Elektronisko sakaru komiteja ECC (Electronic Communications Committee)

Tā apvieno 800 organizācijas no 64 valstīm, lai izstrādātu plaši pielietojamus jauno tehnoloģiju standartus.

Radio spektra komiteja RSC (Radio Spectrum Committee)

Tā ietver 28 Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvjus, lai Eiropas Komisijai izstrādātu ieteikumus saskaņotai un efektīvai radiofrekvenču spektra izmantošanai.

Radio spektra politikas grupa RSPG (Radio Spectrum Poliy Group)

Tā apvieno 28 Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvjus, lai noteiktu tehniskos pasākumus vienotai radiofrekvenču spektra politikas ieviešanai.