Nejonizējošā elektromagnētiskā lauka mērījumi mobilo sakaru bāzes stacijas, radioraidītāja vai TV raidītāja nodošanai ekspluatācijā

Tiek veikti nejonizējošā elektromagnētiskā lauka mērījumi uz jumta, kur izvietotas vairākas raidošās antenas

Ko mēs piedāvājam?

VAS Elektroniskie sakari jau vairāk nekā 20 gadus specializējas radiofrekvenču spektra pārvaldības jautājumos. Kā rezultātā, mums ir nenovērtējama pieredze, nozares izpratne un padziļinātas zināšanas. Ikdienā Radiofrekvenču uzraudzības nodaļas darbinieki veic dažādus spektra mērījumus.

Saskaņā ar MK Noteikumu Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtības” 39.punktu, ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

Mēs piedāvājam, Jūsu noteiktajā vietā un izmantotajā frekvenču joslā (no 100 kHz līdz 6 GHz), noteikt elektromagnētiskā lauka intensitāti (E [V/m]) vai jaudas blīvumu - S [W/m2], kas var kalpot par pamatu EML ekspozīcijas vērtējumam iedzīvotājiem, kā arī nodarbinātajiem darba vidē. Mērījumi tiks veikti saskaņā ar metodiku, kas izstrādāta balstoties uz LVS mērījumu standartu LVS EN 62232:2018 un ECC rekomendāciju(02)04.

 

Ieguvumi

  • Precīzi, ar profesionālu aparatūru veikti mērījumi;
  • Mērījumu protokols ar robežvērtībām nodošanai Veselības inspekcijā;

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Maksimālais izpildes termiņš 3 darba dienas.

 

VAS ES nevērtē un nesniedz atzinumu par elektromagnētiskā lauka kā veselības riska faktora ietekmi uz veselību.  

 

Sīkāka informācija par pakalpojumu:

Diāna Baranova

Attīstības nodaļas vadītāja

Tālrunis: +371 26562333
E-pasts: diana.baranova@vases.lv