Jūs atrodaties šeit

Radiosignāla elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumi

 

 

 

 

 

 

 

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam Klienta norādītā vietā, vairākās vietās vai teritorijā noteikt konkrēta radiosignāla avota radītā elektromagnētiskā lauka intensitāti jeb „radiosignāla līmeni”. Reālos lauka apstākļos radiofrekvencēs no 10 kHz līdz 3000 MHz, izmantojot profesionāla pielietojuma kalibrētu mēraparatūru un mērantenas tiek veikti raidītāju radiosignālu elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumi. Mērījumos izmantojama mobila mērlaboratorija un standarta augstuma (10 m) teleskopisks masts.

Kur izmantot EML intensitātes mērījumu rezultātus?

Radiosignāla elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumu rezultātus Klients var tālāk izmantot:

 • radiosakaru tīkla plānošanā;
 • lai pārbaudītu un precizētu teorētiskos aprēķinos prognozētus rezultātus, ļaujot izvairīties no iespējamām kļūdām radiosakaru tīkla plānošanas etapā;
 • lai pamatotu tīkla modernizācijas nepieciešamību;
 • lai apzinātu/izvērtētu signāla uztveršanas iespējas konkrētā vietā vai teritorijā (pārklājums);
 • lai risinātu problēmas ar „ēnas zonām”;
 • lai novērtētu faktiskās elektromagnētiskā lauka intensitātes atbilstību atļaujas, licences vai citiem nosacījumiem;
 • lai vērtētu uzstādīto raidošo iekārtu nejonizējošā starojuma ekspozīciju;
 • u.c.

Ko iegūs Klients?

 • Mērījumu protokolu, kurā tiek fiksēta mērāmā raidošā stacija un tās parametri, mērījumu veikšanas laiks, mērījumu veikšanas vietas raksturojums , izmantotā mēraparatūra un aprīkojums, mērījumu rezultāti, t.i., mērāmā radiosignāla frekvence, kontrolmērījumu EML intensitātes vērtības, minimālā vēlamā EML intensitātes vērtība mērījumu rezultātu atbilstība minimālai radiosignāla EML vēlamās intensitātes vērtībai.
 • Par papildus samaksu iespējams pieprasīt uz iegūtajiem mērījumu rezultātiem balstītus aprēķinus un/vai inženieru secinājumus konkrētas problēmas risināšanai vai slēdzienu atbilstoši mērījumu mērķim.
 • VAS ES Klientam Pakalpojuma rezultātā sniedz tikai tādu informāciju, kas attiecas tieši uz Pasūtītāju  un viņa komercdarbību.
 • VAS ES rīkojas tiesiski, ievērojot konfidencialitāti un neizpaužot komercnoslēpumu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

Pakalpojuma saņemšanas termiņi tiek noteikti, izvērtējot darbu apjomu, Pasūtītājam savstarpēji vienojoties ar Pakalpojuma sniedzēju. Atsevišķos gadījumos iespējams pakalpojumam noteikt prioritāru izpildes statusu, Pasūtītājam un Pakalpojumu sniedzējam vienojoties par reāli iespējamiem termiņiem.

Pakalpojuma izmaksas veidojošās pozīcijas:

 • Cilvēkresursi (cilvēkstundas, kas patērētas: ceļā, veicot mērījums, kā arī pirms un pēc tam – sagatavojot un analizējot informāciju un noformējot dokumentāciju);
 • transports (patērētās degvielas izmaksas, amortizācija);
 • mēraparatūras, mēriekārtu un aprīkojuma amortizācija;
 • citas ar VAS ES funkciju nodrošināšanu saistītas izmaksas
 • Pakalpojumu ir grūti standartizēt. Katra pakalpojuma sniegšanas reize var būt unikāla, jo aprēķināmie lielumi var mainīties atkarībā no Klienta izvirzītā mērķa, izmantotās mērlabaratorijas, mērījumu vietas u.c.

Piesakiet pakalpojumu

Klātienē: Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Korespondence: VAS Elektroniskie sakari, Eksporta iela 5, Rīga LV-1010, tālr. 67333034

Attālināti: vases@vases.lv; www.vases.lv