Izplatījuma sakaru atļaujas

Izplatījuma radiosakaru dienesta ikona

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu atļaujas pieprasījuma veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi paraksttiesīgā, vai attiecīgi pilnvarota persona (skat. pieprasījumu veidlapu/-as lapas beigās);
  2. Nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošu papildu informāciju.
  3. Aizpildītu klienta izpētes anketu, ja pieprasījumu iesniedz ārvalstu juridiskā persona;
  4. Pilnvaras oriģinālu vai atbilstoši noformētu pilnvaras kopiju, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Pieprasījumu savā vārdā var iesniegt gan juridiska, gan fiziska persona.

  • Informāciju par dokumentu iesniegšanu, nosacījumiem, nepieciešamajām pilnvarām un izskatīšanas termiņu skatīt šeit 
  • Plašāku informāciju par Izplatījuma sakariem skatīt šeit   

Svarīgi atcerēties! Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā kā atļaujas adresāts tiks norādīts pieprasījuma iesniedzējs. Rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīti atļaujas adresātam.

Cenrāža piemērošana (izplatījuma sakari)

Pieprasījuma veidlapas

Veidlpas jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):
Satelītu zemes stacijas atļaujas pieprasījums  
Satelītu zemes stacijas atļaujas pieprasījums (Application form for VSAT/SNG satellite earth station licenses)  
Veidlapa lietošanas atļaujas saņemšanai (ja iepriekš saņemta uzstādīšanas vai pagaidu atļauja):
Lietošanas atļaujas pieprasījums  
Veidlapa esošo atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):
Pieprasījums atļauju pagarināšanai  
Veidlapa esošo atļauju anulēšanai:
Pieprasījums atļauju anulēšanai  
Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):
Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form